ΜΚΟ / Φιλανθρωπικά / Σωματεία

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται Μη Κυβερνητικοί και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), Φιλανθρωπικά Σωματεία και Σύλλογοι, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της εκπαίδευσης. Εάν έχετε κάποιο μήνυμα, που θέλετε να στείλετε στο NOESI.gr για κάποιον από τους παρακάτω φορείς, χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας στη σελ. www.noesi.gr/contact. Παρακάτω, παρουσιάζουμε 190+ φορείς.

Να θυμάστε τη σελίδα www.noesi.gr/mko

ALMA (ΑΛΜΑ)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ιδρύ­θηκε το 1996, με έδρα το Φάληρο, ως μη κερδοσκοπικό Σω­ματείο, από ομάδα επι­στημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στο τομέα της ειδικής αγω­γής, με σκοπό τη δημιουργική απα­σχόληση ατόμων με νοητική υστέρηση και αυ­τισμό, μέσω εκπαιδευτικών, αθλητικών και πο­λιτιστικών δρα­στηριοτήτων και στόχο την κοινωνική έντα­ξή τους. Το 2008 πήρε την σημερινή επωνυμία του "Alma", με ορόσημο την ίδρυση του ομώνυμου Κέντρου Ημέρας για παιδιά με διαταραχές της ανάπτυξης. 

Η παρουσίαση αυτή δεν είναι ενήμερη, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του NOESI.gr με τους φορείς που παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών. Ενδέχεται να αφαιρεθεί κατά την επόμενη ενημέρωση των σελίδων μας.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Κέντρο Ημέρας: 

 • Λειτουργεί καθημερινά, Δευ­τέρα έως Παρα­σκευή, ώρες 09:00 – 16:00. Απευθύνεται σε παι­διά ηλι­κίας 3 – 14 ετών με διαταραχές της ανάπτυ­ξης (μαθησιακές δυσκολίες, διάχυ­τες διατα­ραχές της ανάπτυξης – αυτισμό με καλή λει­τουργικότητα), ελα­φρά και μέτρια νοητική υστέρηση, δια­ταραχές της συμπεριφο­ράς και του συναι­σθήματος (υπερ­κινητικότητα, ήπιες διαταραχές δια­γωγής, διαταραχές κοι­νωνικού άγ­χους) και ψυχοκοινω­νικά προ­βλήματα. 
 • Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση: Αυστηρά δομημένα θερα­πευτικά / εκπαιδευτικά προγράμματα (ατομι­κά – ομαδικά) για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων. Σκο­πεύει στην ένταξη σε τυπι­κό ή ειδικό σχολι­κό πλαίσιο.
 • Πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης, με στόχο την ψυχο­κοινωνική αποκατάσταση, την προαγωγή και δια­χείριση αν­θρώπινων σχέσεων.
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση.

❹ Προγράμματα ελεύθερου χρόνου:

 • Μουσικοθεραπεί­ας, ψυχοκινητι­κής, γυμναστι­κής, κυκλο­φοριακής αγωγής, εργοθερα­πείας, λογοθεραπεί­ας. 
 • Αθλητικά προγράμματα: Ιστιοπλοΐα, Πο­δηλασία, Στί­βος, Bowling. Προγράμματα δημιουργικής απασχόλη­σης. Εκ­δρομικά και κατα­σκηνωτικά προγράμματα.

❺ Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Εγκαινιάστηκε το 2012.

Λοιπές δράσεις και υπηρεσίες.

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών.
 • Συμμετοχή σε εκ­θέσεις / εκ­δηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίη­ση του κοινού.
 • Συμμετο­χή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Ομάδες γονέων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Κέντρο Ημέρας ALMA δημιουργήθη­κε το 2008 στο πλαίσιο του προγράμμα­τος Ψυ­χαργώς του Υπουργείου Υγείας.

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Κοι­νωνικό Λειτουρ­γό, Λογοθεραπευ­τή, Μουσικοθερ­απευτή, Εργοθερα­πευτή, Ψυχολόγο, Γυ­μναστή Ειδικής Αγωγής, Ει­δικό Παιδαγωγό, Βοηθό Παιδαγωγού. 

Για την αποτε­λεσματική λειτουργία της Μο­νάδας πραγματο­ποιούνται: ατομικές και ομαδικές επο­πτείες, κλι­νικές συνα­ντήσεις και επι­μορφωτικά προγράμματα και συνερ­γασίες με άλ­λους φορείς. 

Η μεταφορά των παι­διών γίνεται με ευ­θύνη των γο­νέων, είτε με το μικρό λεω­φορείο του Σωματείου.

Επικοινωνία

Μίλωνος 2
Πλατεία Φιλικής Εταιρείας
175 63 Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλ./Fax: 2109828150, 2108664100
Τηλ.: 6932242414
E-mail: info@almatop.gr
Ιστοσελίδα: www.almatop.gr & www.almatop.blogspot.com

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: http://on.fb.me/I35FNU
[+] twitter.com/ngoALMA

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

BEST BUDDIES GREECE

Η παρουσίαση αυτή δεν είναι ενήμερη, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του NOESI.gr με τους φορείς που παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών. Ενδέχεται να αφαιρεθεί κατά την επόμενη ενημέρωση των σελίδων μας. 

Ο παγκόσμιος οργανισμός με την επωνυμία "Best Buddies" (μτφ. στα ελληνικά "Τα Φιλαράκια") ιδρύθηκε στις ΗΠΑ από τον Άντονι Κέννεντυ Σράιβερ, ανιψιό του εκλιπόντος Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζων Κέννεντυ, ως μη κερδοσκοπικός (ΜΚΟ). Πρεσβεύει τη φιλία ως μέσο υποστήριξης και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δικτύου εθελοντών, που αναπτύσσουν φιλίες "ένας - προς - έναν" με άτομα με νοητική καθυστέρηση και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης. Η δράση του Οργανισμού σε ελληνικό έδαφος, με την επωνυμία "Best Buddies Greece", εκπροσωπείται από την "TACT Hellas".

Το ξεκίνημα έγινε με την αναγνώριση της επίδρασης της φιλίας "ένας - προς - έναν" στην κοινωνικοποίηση και στη ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Στην πορεία των ετών μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός αναπτύχθηκε σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και σε 46 ακόμη χώρες, σε όλες τις Ηπείρους.

Δράσεις – Υπηρεσίες

Η αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού "Best Buddies" έχει ως στόχο την δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου εθελοντών, που θα συμβάλλει στην προώθηση φιλίας "ένας - προς - έναν", στην υποστηριζόμενη επαγγελματική ένταξη και την ανάπτυξη ηγετικών προτύπων σε άτομα με νοητική καθυστέρηση και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης. Σήμερα, ο Οργανισμός λειτουργεί σε περισσότερα από 1.500 γυμνάσια, Λύκεια και Κολλέγια και σε άλλους κοινωνικούς φορείς παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι προσφέρει υπηρεσίες σε περισσότερα από 700.000 άτομα κάθε χρόνο. Η "TACT HELLAS" εκπροσωπεί τα "Best Buddies" στην Ελλάδα. 

Επικοινωνία

BEST BUDDIES GREECE
Καπετάν Βάρδα 26
Ν. Κόσμος 
117 44 ΑΘΗΝΑ

Τηλ./Fax: 2109016677

E-mail: bestbuddiesgreece@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.tacthellas.org

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: www.facebook.com/pages/Best-Buddies-Greece/460110707364622

Δείτε ακόμη στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2014) από το NOESI.gr :: www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Best Buddies - Volunteers (Εθελοντές)

H MKO "Best Buddies Greece" ζητά εθελοντές για συμμετοχή στα προγράμματα κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Γίνε "φιλαράκι"!

Γίνε εθελοντής στα Best Buddies Greece.

Ο παγκόσμιος οργανισμός με την επωνυμία "Best Buddies" (μτφ. στα ελληνικά "Τα Φιλαράκια") ιδρύθηκε στις ΗΠΑ από τον Άντονι Κέννεντυ Σράιβερ, ανιψιό του εκλιπόντος Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζων Κέννεντυ, ως μη κερδοσκοπικός (ΜΚΟ). Πρεσβεύει τη φιλία ως μέσο υποστήριξης και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δικτύου εθελοντών, που αναπτύσσουν φιλίες "ένας - προς - έναν" με άτομα με νοητική καθυστέρηση και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης. Η δράση του Οργανισμού σε ελληνικό έδαφος, με την επωνυμία "Best Buddies Greece", εκπροσωπείται από την "TACT Hellas".

Το ξεκίνημα έγινε με την αναγνώριση της επίδρασης της φιλίας "ένας - προς - έναν" στην κοινωνικοποίηση και στη ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Στην πορεία των ετών μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός αναπτύχθηκε σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και σε 46 ακόμη χώρες, σε όλες τις Ηπείρους.

Tip! 

Μάθετε περισσότερα για τα Best Buddies Greece στον Οδηγό υπηρεσιών "Προνόησε" στη σελίδα: http://noesi.gr/pronoise/bestbuddiesgreece

[Βρείτε το μόνοι σας: Οδηγοί > Οδηγός υπηρεσιών > ΜΚΟ > BEST BUDDIES GREECE]

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

BRACE SOCIAL COOP

Η Brace είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Σκοπός της η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την πρόκληση της κοινωνικής αλλαγής.

Το NOESI.gr επισκέφτηκε τη "Brace" στο Μαρούσι στις 18/12/2014.

Η αποστολή της BRACE

Στη Brace επιλέγουμε να στηρίξουμε και να εμπνεύσουμε όσους Φροντίζουν ένα Παιδί ή έναν Ενήλικα, είτε ανήκει σε μια ειδική-ευάλωτη ομάδα, είτε όχι.

Ως Φροντιστές θεωρούμε τους Γονείς και Συγγενείς, τους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και τους Εκπαιδευτικούς. 

Ως Φροντιζόμενους θεωρούμε κάθε Παιδί, αλλά και κάθε Ενήλικα ή Ηλικιωμένο που χρειάζεται στήριξη.

Φροντίζουμε τους Φροντιστές και Στηρίζουμε την Οικογένεια και τον Εκπαιδευτικό. Δίνουμε τα μέσα σε κάθε παιδί να αποφύγει τον κοινωνικό αποκλεισμό και να στηριχθεί στις δυνάμεις του για μια ενεργή και υγιή ζωή. Επιπλέον, επιλέγουμε να στηρίξουμε και κάθε παιδί χωριστά, να το ενδυναμώσουμε και να του δώσουμε τα μέσα για να αποφύγει να παγιδευτεί στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Υπηρεσίες - Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

​MARTE MEO

Το Marte Meo είναι μια μέθοδος ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Αναπτύχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’70 από τη Maria Aarts, Ολλανδικής καταγωγής παιδαγωγό. Εργαζόμενη στο χώρο του Αυτισμού, μετά από αίτημα μιας μητέρας, η Maria Aarts κλήθηκε να τη βοηθήσει να συνδεθεί με το παιδί της και να κωδικοποιήσει τις πληροφορίες που αφορούν στη σύνδεση και την ανάπτυξη. Εντόπισε τις σημαντικές δυσκολίες που υπήρχαν στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός παιδιού σε παιδαγωγούς και γονείς, καθώς συχνά η επιστημονική ορολογία δεν γινόταν κατανοητή. Επιπλέον δεν ήταν συχνά εύκολο για τις οικογένειες να αντιληφθούν τη σύνδεση αυτής της γνώσης με την καθημερινότητά τους.

Ανέπτυξε λοιπόν την τεχνική Marte Meo, με την οποία, μέσα από ανάλυση βιντεοσκοπημένων ολιγόλεπτων καθημερινών σκηνών αλληλεπίδρασης ενός γονέα, παιδαγωγού ή φροντιστή με το παιδί, καθοδηγείται ο ενήλικας στο πως να αναπτύξει σταδιακά μια σχέση ασφάλειας και θετικής καθοδήγησης με το παιδί, προκειμένου να βοηθήσει τη συναισθηματική και νοητική ανάπτυξή του και να αλλάξει την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Στην πορεία η εφαρμογή της τεχνικής Marte Meo δεν άργησε να επεκταθεί ταχύτατα σε πάνω από 40 χώρες και σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στους επαγγελματίες και τους γονείς, αλλά και στον ακαδημαϊκό κόσμο.Στην Ελλάδα, η ιστορία του Marte Meo ξεκίνησε πριν επτά περίπου χρόνια με την ανάπτυξη, από τη Marte Meo Hellas, πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στην τεχνική.

Marte Meo Practitioner

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Marte Meo Practitioner αποτελεί την εισαγωγική εκπαίδευση στην Τεχνική Marte Meo και απευθύνεται:
Σε έναν Σύμβουλο, Ψυχολόγο ή Ψυχοθεραπευτή, ανεξαρτήτως θεωρητικής κατεύθυνσης, που επιθυμεί να αποκτήσει πρακτικά μέσα για τη στήριξη της επικοινωνίας ενός γονέα με το παιδί του, ενός ζευγαριού ή την εκπαίδευση ενός συμβουλευόμενου στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Σε έναν Κοινωνικό Λειτουργό ή έναν Νοσηλευτή, που θέλει να βελτιώσει την επαφή του με τις ομάδες πληθυσμού που ασχολείται, αλλά και να εκπαιδεύσει, μέσα από τις αρχές του Marte Meo, τους εξυπηρετούμενους και τους φροντιστές τους στη συνεργασία.

Σε ένα Βρεφοκόμο, Βρεφονηπιοκόμο, Ειδικό Προσχολικής Αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης ή Λογοθεραπευτή, που επιθυμεί να γνωρίζει για την ασφαλή σύνδεση και τη στήριξη της συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών, καθώς και τις τεχνικές σύνδεσης με παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες.

Σε έναν Εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγό, Δάσκαλο, Καθηγητή), που στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους μαθητές του, στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων θετικής ηγεσίας και καθοδήγησης.
Σε κάθε επαγγελματία, που ασχολείται με την επικοινωνία και την ανθρώπινη σύνδεση, καθώς το Marte Meo αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο, που προσαρμόζεται σε πολλαπλά εργασιακά πλαίσια.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εμβαθύνουμε στην οπτική του Marte Meo πάνω σε θέματα όπως:

 • Ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Διαδικασίας.
 • Ανάπτυξη Σχέσεων Ασφάλειας και Θετικής Εικόνας Εαυτού.
 • Δεξιότητες Θετικής Καθοδήγησης.
 • Δεξιότητες Παιχνιδιού.
 • Διαχείριση Δυσφορικών Συναισθημάτων και Μηχανισμός Αυτορρύθμισης.
 • Αύξηση Συγκέντρωσης.
 • Συνεργασία, Μοίρασμα, Ενσυναίσθηση.
 • Σχολική Ετοιμότητα.
 • Σχέσεις Αδελφών, Σχέσεις Ομοτίμων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο Marte Meo Practitioner είναι σε θέση να αναλύει την επικοινωνία με βάση τις αρχές του Φυσικού Αναπτυξιακού Διαλόγου και την οπτική Marte Meo.

Διάρκεια Προγράμματος: 3 Σαββατοκύριακα.

Marte Meo Therapist/Colleague Trainer

Η ένταξη στο δεύτερο επίπεδο εκπαίδευσης Marte Meo αφορά όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα Marte Meo Practitioner και ενδιαφέρονται:

 • να εξειδικευτούν στην εφαρμογή του Marte Meo στη Συμβουλευτική, την Ψυχοεκπαίδευση και την Ψυχοθεραπεία ή
 • να εκπαιδευτούν στη μεταφορά της γνώσης που απέκτησαν σε συναδέλφους τους.

Η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση των τίτλων Marte Meo Therapist & Marte Meo Colleague Trainer είναι κοινή. Διαρκεί 18 μήνες και οι εκπαιδευτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα. Καθ’ όλη τη διάρκεια οι εκπαιδευόμενοι δέχονται στήριξη και εποπτεία για την πρακτική εφαρμογή της Τεχνικής Marte Meo:

 • σε οικογένειες και επαγγελματίες φροντιστές στην περίπτωση του Marte Meo Therapist και
 • σε εργασιακά πλαίσια στην περίπτωση του Marte Meo Colleague Trainer.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί η επαγγελματική απασχόληση του υποψήφιου εκπαιδευόμενου στον τομέα που επιθυμεί να εφαρμόσει τη μέθοδο Marte Meo.

Για τη απόκτηση του τίτλου Marte Meo Therapist, ο εκπαιδευόμενος καλείται να παρουσιάσει τη θεραπευτική αλλαγή που έχει επιτευχθεί μέσω της παρέμβασης του σε τέσσερις οικογένειες. Ενώ για την απόκτηση του τίτλου Marte Meo Colleague Trainer καλείται να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Marte Meo Practitioner.

AFLATOUN

H Brace Social Coop αποτελεί Μέλος και Εταίρο του Aflatoun International, ενός παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού με επίκεντρο το παιδί. Η δράση του οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αναπτύσσει ένα είδος εκπαίδευσης, το οποίο απουσιάζει από τα επίσημα προγράμματα σπουδών των περισσότερων εκπαιδευτικών συστημάτων στον κόσμο, είναι όμως μείζονος σημασίας για τις ζωές των παιδιών και την κοινωνία γενικότερα.

Η Brace Social Coop σε συνεργασία με την Aflatoun προσφέρει Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα εξής προγράμματα:

 • Aflatot, που αφορά στην προσχολική ηλικία
 • Aflatoun, που αφορά στα παιδιά 6-12 ετών 
 • Aflateen, που αφορά παιδιά 13-18 ετών

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην Τυπική Εκπαίδευση, αλλά και να αποτελέσουν ανεξάρτητο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης ή Άτυπης εκπαίδευσης. Επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την πρώιμη περίοδο της ζωής ενός παιδιού και να του παρέχουν μια εκπαιδευτική εμπειρία με θετικούς συνειρμούς, σχετικά με την ορθή διαχείριση των χρημάτων και την κοινωνική αλλαγή. Η διαμόρφωση θετικής εικόνας εαυτού, η καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και εντοπισμού των πόρων του περιβάλλοντος είναι η βάση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Aflatoun. Επιπρόσθετα, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας ως καταναλωτές και πολίτες, καθώς και η απόκτηση -με βιωματικό τρόπο- οικονομικών γνώσεων για τη δημιουργία μιας επιχείρησης και τη λειτουργία της, δίνουν στα παιδιά βασικά εργαλεία επιβίωσης και ανάπτυξης.

Επικοινωνία

Brace Social Coop
Ηρώδου Αττικού & Παρνασσού 8
15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ. 210 61 40109
Email: info@brace.org.gr

Επισκεφτείτε τη σελίδα: www.brace.org.gr

Επισκεφτείτε τη σελίδα της BRACE στο Facebook: www.facebook.com/brace.sce

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το www.noesi.gr. Αρχείο: Ενημέρωση στοιχείων από Γαλάτεια Παπαχαραλάμπους μέσω E-mail στις 13/02/2015 12:05.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

E-ISOTIS

Η παρουσίαση αυτή δεν είναι ενήμερη, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του NOESI.gr με τους φορείς που παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών. Ενδέχεται να αφαιρεθεί κατά την επόμενη ενημέρωση των σελίδων μας.

Ιδρύθηκε το 2004, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) με σκο­πό να διευκο­λύνει την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευ­ση, την επαγ­γελματική αποκατάσταση και την κοινω­νική ζωή. Εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο εκπροσώπησης στο Βέλγιο. Οι υπηρεσίες πα­ρέχονται χωρίς κόστος για τα ΑμεΑ. Η ονομασία προέρχεται από τα αγ­γλικά: Electronic Information Society Open To ImpairmentS (E-ISOTIS).

Υπηρεσίες

❻ Αξιολόγηση και ανάπτυξη εφαρμογών

❻ Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που βοηθούν την επαγγελ­ματική αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ.

❻ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (νομικά θέματα, ψυχολογι­κή υποστήριξη, εξειδικευ­μένη πληροφόρηση κ.α.) μέσω διαδικτυα­κών πυ­λών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

❻ Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων για θέματα που αφο­ρούν τα ΑμεΑ. 

Επικοινωνία 

Κλυταιμνήστρας 40
131 22 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2102693760
Fax: 2102693775

E-mail: info@e-isotis.org
Ιστοσελίδα: www.e-isotis.org

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

HANDICAP CARE HELLAS

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr παρουσίασε την HANDICAP CARE HELLAS (HCH) από το 2011 έως το 2014.

Σήμερα, δεν έχουμε πλέον επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τη λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης των Αναγκών και Προαγωγής των Ικα­νοτήτων των Ατόμων με Αναπηρίες (HCH) και για αυτόν τον λόγο έχουμε αφαιρέσει τις πληροφορίες που παραθέτουμε σε αυτή τη σελίδα. Ζητήστε μας να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες για την HANDICAP CARE HELLAS μέσω E-mail (από τη σελίδα επικοινωνίας www.noesi.gr/contact) ή βρείτε το στην παρακάτω διεύθυνση.

HANDICAP CARE HELLAS (Έδρα)
Αλεξ. Διάκου 20
135 61 ΑΘΗΝΑ

Πώς μπορώ να καταχωρήσω έναν φορέα στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr;
Δείτε: www.noesi.gr/book/welfare/apply

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

LIFERIGHT

Το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυ­μία "LifeRight", με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων διαφόρων ει­δικοτήτων, που ερ­γάζονται στον χώρο της αναπηρίας, ήτοι επιστή­μονες, ανθρώπους με κοι­νωνικές ευαισθησίες και, φυσικά, άτομα με αναπη­ρίες. Σκοπός του Δικτύ­ου είναι η ενη­μέρωση και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και των συ­νοδών τους αλλά και των ανθρώπων που προ­σφέρουν στον χώρο αυτό, επαγγελματικά ή εθε­λοντικά. Επικοινωνία Αραπίτσας 13 566 26 Συκιές ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ./Fax: 2310249895 E-mail: info@liferight.gr Ιστοσελίδα: www.liferight.gr

MDA HELLAS

Το Σωματείο για τη Φροντίδα των Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθή­σεις, γνω­στό και με την ονομασία "Muscular Dystrophy Association (M.D.A.)" της Ελ­λάδας ιδρύθηκε το 2000, ως μη κερδοσκοπικό Σωμα­τείο, με σκοπό την αντιμετώπιση των πολλα­πλών προβλημάτων, που προ­καλούν η μυική δυ­στροφία και άλλες νευ­ρομυϊκές παθήσεις και τη βελ­τίωση των συνθηκών διαβίω­σης των ατόμων που πάσχουν από τέτοιες παθήσεις. Η MDA Hellas είναι μέλος του Διε­θνούς Οργανισμού "MDA" (μτφ. Οργανι­σμός για τη Μυϊκή Δυστροφία). ❸ Το "Σπίτι": η Έδρα του φορέα. ❹ Υπηρεσίες για τον ελεύθερο χρόνο. ❻ Λοιπές δράσεις υποστήριξης και ευαισθητοποίη­σης Επικοινωνία Ομήρου 51 106 72 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2103616980-1 Fax: 2103616982 E-mail: info@mdahellas.gr Ιστοσελίδα: www.mdahellas.gr * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

SAPT HELLAS

Πρωτοποριακή έρευνα για τη θεραπευτική επαφή διαμέσου των σκύλων Μια πρωτοποριακή πιλοτική έρευνα ξεκινάει το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Aνατολικής Αθήνας (Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α) σε συνεργασία με τη SAPT Hellas με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και της λειτουργικότητας ανθρώπων με χρόνια νοσήματα και προβλήματα μέσω της θεραπευτικής επαφής με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές του Οκτώβρη 2012, στις εγκαταστάσεις του Θεραπευτηρίου στα Μελίσσια. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.noesi.gr/node/4560.

Η Stray Action – Pet Therapy (SAPT) της Ελλάδας (μτφ. Ως Δράση για τα Αδέσποτα – Σκύλοι Θεραπείας) Ελλάδας ιδρύθηκε ως Αστική Μη Κερδο­σκοπική Εταιρεία, που στο πλαίσιο του έργου της οργανώνει μία πληθώρα δράσε­ων για τα αδέσπο­τα, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αξιο­ποίηση των σκύλων θεραπευτικ­ής επαφής. Όλοι οι σκύλοι της ομάδας επι­σκέψεων είναι ημίαιμοι, εκπαι­δευμένοι και υιοθετη­μένοι από τη SAPT HELLAS. Χορηγός των προγραμμάτων κα­θώς και άλ­λων δράσεων, για το διάστη­μα από τον Νοέμβριο 2008 έως τον Οκτώβριο 2010, ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Το δοκιμάσαμε, σας το προτείνουμε! ... Μπορείτε να καλέσετε τους αν­θρώπους της SAPT στο Κέντρο σας να σας βοηθήσουν να ευαισθητοποίησετε τα παιδιά στην επα­φή τους με τα ζώα! Σε συνεννόηση μαζί σας, θα φέρουν μαζί τους ειδικά εκπαιδευ­μένους σκύλους, και θα οργανώσουν δωρε­άν ένα απίθα­νο πρόγραμμα, όπου τα παι­διά θα μάθουν για τα ζώα, θα τα γνωρίζουν, θα παίξουν ή απλά θα καθίσουν μαζί τους, ώσπου να νιώσουν τη συντροφιά τους! 

Υπηρεσίες – Δράσεις 

❻ Εκστρατεία ενημέρωσης (εθελοντικές επισκέψεις σε σχολεία).

❻ Σκύλοι θεραπευτικής επαφής (εθελοντικές επισκέψεις σε πάσης φύσεως ιδρύματα).

❻ Υιοθεσία σκύλων – συντρόφων (κτηνιατρικές παροχές και εκπαιδευτική υποστήριξη).

❻ Ειδικές υιοθεσίες (υιοθεσίες σκύλων από σχολεία, ιδρύματα, ΑμεΑ ή σκύλων με αναπηρίες).

Επικοινωνία 

Τ.Θ. 1120 190 14 ΑΦΙΔΝΕΣ

Τηλ.: 6974481351 (Χριστίνα Οικονόμου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων) 
Τηλ.: 6944390555 (Χρήστος Κτενάς, Κτηνίατρος)
Ε-mail: info@sapt.gr
Ιστοσελίδα: www.sapt.gr
[+] Facebook: http://facebook.com/SAPTHellas 

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

SOS

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτι­στικών Παιδιών με την επωνυ­μία "S.O.S." ιδρύθηκε ως μη κερδοσκο­πικό Σωμα­τείο. Το 1978, δη­μιούργησε Μο­νάδα Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής για παιδιά με αυτισμό ή νοητική υστέρηση. Σήμερα, λειτουργεί το ομώνυμο Κέντρο Αυτισμού και Νοητικής Υστέρησης "SOS", σε δύο κτίρια 3.100 τ.μ. σε νέες εγκατα­στάσεις στους Θρακομακε­δόνες, σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Έρευνα, αξιολόγηση και διαγνωστική προσέγγιση των ατόμων που εμ­φανίζουν αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς και υποστήριξη των γονέων τους. 

❸ Ημερήσιο Πρόγραμμα αγωγής και θεραπείας: για αγόρια και κορίτ­σια. Στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργούν ερ­γαστήρια ( π.χ. μαριονέτας, χειροτεχνίας, κηροπλαστικής, κηπου­ρικής, μαγειρικής, κ.ά.) , προγράμματα γυμναστικής, ατομικά προ­γράμματα, καθώς και εξω­τερικά με εκδρομές στις γύρω περιοχές, φαγητό σε ταβέρνα και άλλα συ­ναφή.

❺ Οικοτροφείο: για τα παιδιά που παρακολουθούν το ημερήσιο πρόγραμμα τα πρωινά. 
Τα απογεύματα γί­νονται καθημερινά εξωτερικά προγράμ­ματα, ενώ ακολουθείται συ­γκεκριμένο πρόγραμμα για τις απογευματι­νές ασχολίες, το φαγητό και τον ύπνο, την αυ­τοεξυπηρέτησή τους, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, κηπουρι­κής κ.ά..

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Ψυ­χίατρο, Ψυχολόγο, Ειδικό Παιδαγωγό, Εργοθε­ραπευτή, Λογοπεδικό, Κοινωνικό Λειτουργό, Φυσιοθεραπευτή, Γυμνα­στή.

Επικοινωνία

Μπουκαμβίλιας 4
136 72 ΑΧΑΡΝΑΙ

Τηλ.: 2106520782
Φαξ: 2102435689 

Ε-mail: info@kentrosos.gr
Ιστοσελίδα: www.kentrosos.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

SOS ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Το Σωματείο "Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος" ιδρύθηκε το 1975 ως φιλανθρω­πικό και είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα. Η κε­ντρική φιλοσοφία των χωριών SOS είναι η εξής: Η προσφορά ενός σπιτιού, μίας οικογένειας και, το κυριότερο, μίας μητέρας SOS για τα παιδιά που είναι μόνα στον κόσμο και έχουν ανάγκη προστασί­ας. Η προστασία και φροντίδα των παιδιών προσφέρεται σε μακρόχρονη και συνεχή βάση. Τα Παιδι­κά Χωριά SOS Ελλάδος είναι μέλος του SOS-Kinderdorf International. Υπηρεσίες - Δράσεις
 • Παιδικό Χωριό SOS Βάρης.
 • Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης.
 • Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.
 • Στέγη Νέων στο Π. Φάληρο. Δείτε επίσης: "Στέγη Νέων"
 • Στέγη Νέων στη Θεσσαλονίκη.
 • Ξενώνας Εφήβων στο Χαλάνδρι.
 • Κέντρο Υποστή­ριξης Παιδιού και Οικογένειας.
Επικοινωνία Ερμού 6 105 63 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2103238048, 2103313661-3 Fax.: 2103226652 Εγνατίας 152 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310226644 Fax: 2310282844 [+] Facebook: http://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%AC-SOS-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82/146431652049118 Ιστοσελίδα: www.sos-villages.gr (εκτός λειτουργίας) Αρχείο Δίπτυχο μεγέθους Α4-, χρώματος εκρού. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

TACT HELLAS

Η T.A.C.T. HELLAS (Training And Consultation Today in Hellas, μτφ. Εκ­παίδευση και συμβουλευτική σήμερα στην Ελλάδα) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπι­κή Εταιρία, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της αναπηρίας. Το 2011, η TACT HELLAS ανέλαβε την εκπρο­σώπηση της ορ­γάνωσης "Best Buddies" στην Ελ­λάδα. Στα Ιωάννινα λειτουργεί το Οικοτροφείο "Νέα Αρχή".

Δράσεις – Υπηρεσίες

❺ Συμβάλλει στην οργάνωση και λειτουργία στεγαστικών δομών.

❻ Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενημέρωση και στήριξη.

❻ Η TACT Hellas εκπροσωπεί τα "Best Buddies" στην Ελλάδα.

Επικοινωνία 

TACT HELLAS 
Καπετάν Βάρδα 26
Ν. Κόσμος
117 44 ΑΘΗΝΑ

Τηλ./Fax: 2109016677

E-mail: tacthellas@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.tacthellas.org

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ "ΝΕΑ ΑΡΧΗ" 
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου (Πανεπιστημίου)
452 21 Δουρούτη ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ./Fax: 2651068977

Δείτε ακόμη άλλες υπηρεσίες από την TACT HELLAS

Αρχείο

​* Πηγή: Oδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr | Η Νόηση στο διαδίκτυο - www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κορω­πίου, ιδρύθηκε το 2006, στο Κορωπί, με σκοπό την ορ­γάνωση αθλητικών, πο­λιτιστικών και εκπαι­δευτικών δραστηριο­τήτων για παιδιά. Οι πόροι του Συλ­λόγου προέρχονται από συνδρομές των μελών, χορηγίες και δωρεές, εκ­δηλώσεις με στόχο την οικο­νομική ενίσχυση. 

Υπηρεσίες – Δράσεις 

❹ Ομάδες παραδοσιακών χορών και μουσικοκινητικής αγω­γής.

❹ Αθλητικό πρόγραμμα: σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο (Α.Ο.) του Δήμου Κορωπίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Σάβ­βατο και περι­λαμβάνει θεραπευτική ιππασία, κολύμβηση και γυ­μναστική. Έχει παρα­χωρηθεί από τον Α.Ο. γυμνάστρια ειδικής φυσι­κής αγωγής.

Οι δραστηρ­ιότητες πλαισιώνονται από έξοδο της ομάδας για φαγητό.

Επικοινωνία

Νικ. Κουλοχέρη 15
Πλατεία Δεξαμενής
194 00 ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 2121023961

E-mail: agapikaielpida@yahoo.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Ζητείται ειδικός παιδαγωγός - εργοθεραπευτής στο Κορωπί

Ζητείται ειδικός /-η παιδαγωγός - εργοθεραπευτής για απογευματινή μερική απασχόληση σε σύλλογο ατόμων με αναπηρία περιοχή Κορωπί. Αποστολή βιογραφικών στον E-mail: agapikaielpida@yahoo.gr.

Η αγγελία έληξε! Τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αφαιρεθεί.

Λογότυπο του Οδηγού υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr.Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/agapikaielpida

Ημερίδα για την παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία στο Κορωπί

Dec 06 2015, 11:00am - 4:15pm EET

Ο Σύλλογος Αμεα Κορωπίου "Αγάπη & Ελπίδα" σας προσκαλεί στις 6 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:00μ στην ημερίδα με θέμα: "Εναλλακτικές Μορφές Θεραπευτικής Προσέγγισης σε άτομα με αναπηρία". Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Κορωπίου , Βασ. Κωνσταντίνου 47. 

Είσοδος δωρεάν

Λογότυπο του Οδηγού υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr.Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/agapikaielpida
 

Το "Νόηση" φιλοξενεί την "Αγάπη & Ελπίδα"!

Τον Ιανουάριο 2006 δημιουργήθηκε από γονείς και φίλους παιδιών με ειδικές ανάγκες ο Σύλλογος "Αγάπη και Ελπίδα", ο οποίος έχει έδρα το Κορωπί και στόχο τη δημιουργία αθλητικών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Δείτε περισσότερα στον Οδηγό υπηρεσιών http://noesi.gr/pronoise/agapikaielpida

Κλικ για μεγέθυνση

 Γνωρίστε τον Σύλλογο "Αγάπη και Ελπίδα"...

Τον Οκτώβριο του 2009, ήταν και η πρώτη φορά που τα παιδιά του συλλόγου "Αγάπη και Ελπίδα" έκαναν δυναμικά την παρουσία τους εμπρός στους πολίτες του Κορωπίου, σαν μια ομάδα δυνατή και περήφανη, όταν παρέλασαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, αφού πρώτα κατέθεσαν στο Ηρώο του δήμου το στεφάνι του συλλόγου με πολύ περηφάνια, όπου και καταχειροκροτήθηκαν από όλους τους εκεί παρευρισκόμενους. Δείτε περισσότερα στον Οδηγό υπηρεσιών http://noesi.gr/pronoise/agapikaielpida


Η δημοσίευση αυτή γίνεται με έξοδα του NOESI.gr λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της.

ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ

Η Ένωση Γονέων και Φίλων με Σύνδρομο Rett (Ρετ) με τον τίτλο "Άγγελο Γης" είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο* με έδρα την Αθήνα. Το σωματείο σκοπεύει να βοηθά άτομα με σύνδρομο Rett (Ρετ) και τους γονείς τους. 

Σκοποί και Υπηρεσίες

Ενδεικτικά μεταξύ των δραστηριοτήτων του Σωματείου αναφέρονται και οι ακόλουθες:

 1. Πληροφόρηση και υποστήριξη γονέων και προσώπων που έχουν την επιμέλεια ατόμων με Σύνδρομο Ρετ.
 2. Ενθάρρυνση και στήριξη ατόμων με Σύνδρομο Ρετ ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους.
 3. Εποπτεία και παροχή βοήθειας σε νόμιμους επιμελητές ατόμων με Σύνδρομο Ρετ τα οποία στερούνται γονέων.
 4. Φροντίδα για ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον.
 5. Πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού.
 6. Εντόπιση των δικαιωμάτων και διεκδίκηση αυτών.
 7. Ίδρυση και λειτουργεία σχολών,εργαστηρίων και λεσχών.
 8. Ενίσχυση επιστημονικών ερευνών και πρακτικών εφαρμογών.
 9. Οργανώσεις κοινωνικών εκδηλώσεων για την επιδίωξη σκοπών του Σωματείου.

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες
 • Σύνδρομο Rett

​Επικοινωνία

Λάμπρου Κατσώνη 17
114 71 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2130146293
Fax:: 2130146239
E-mail: aggeloi_ghs@hotmail.com
Ιστοσελίδα: www.rettgreece.gr

Το Σωματείο είναι αναγνωρισμένο με την Υπ. Αριθμ. Απόφαση 7403/01/12/2010 του Πρωτοδικείου Αθηνών και Αρ. Μητρώου 28627. Το καταστατικό του Σωματείου έχει αναρτηθεί εδώ.

ΠΗΓΗ ► ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr στη σελίδα www.noesi.gr/book/welfare (να αναφέρεται)

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΣΥΝΔΡΟΜΟ RETT στον Οδηγό παρεμβάσεων στη σελίδα www.noesi.gr/book/syndrome/rett

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙ με την επωνυμία "Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ" ιδρύθηκε το 1976 στην Καβάλα. 

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα
 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Καλλιτεχνικά προγράμματα

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Άνοια
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 6 - 13 ετών
 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών

Επικοινωνία

Άνευ οδού και αριθμού, 650 00 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ίδρυσε την ΕΣΤΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με την επωνυμία "ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ" το 1985 στην Πεντέλη Αττικής.

Υπηρεσίες.

 • Οικοτροφείο ΑΜΕΑ για περίθαλψη ατόμων με βαριά νοητική στέρηση και πολλαπλές αναπηρίες

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών

Επικοινωνία

Ναυαρίνου 2 και Λεωφόρος Πεντέλης (Ελ. Βενιζέλου), 152 36, Πεντέλη Αττικής

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑμεΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ με την επωνυμία "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ιδρύθηκε το 1981 στην Κομοτηνή Ροδόπης. 

Υπηρεσίες.

 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων
 • Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Καλλιτεχνικής δραστηριότητας 

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διαταραχές ψυχικής υγείας 
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός) 
 • Νοητική υστέρηση 

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών 

Επικοινωνία

Γρ. Μαρασλή 1, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ - Κ.Ε.Ν.Υ.Α.ΜΕ.Α.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Ε.Ν.Υ.Α.ΜΕ.Α.) με την επωνυμία "Οι Άγιοι Θεόδωροι" ιδρύθηκε το 1981 στην Κομοτηνή, Ν. Ροδόπης.

Υπηρεσίες.

 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
 • Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Καλλιτεχνικής δραστηριότητας

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διαταραχές ψυχικής υγείας 
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός) 
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών

Επικοινωνία.

Μεραρχίας Σερρών 1, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ

Το Κέντρο Συμβου­λευτικής και Ψυχοκοινωνι­κής Υποστήριξης Παιδιού και Οικο­γένειας (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Y.­Π.Ο.) με την επωνυμία "Άγιος Αρσένιος ο Καππα­δόκης" ιδρύθηκε το 2010, με έδρα τη Ναύπακτο, με την πρωτοβουλία μερικών Μεσολογγιτών, ως Σύλλο­γος Γονέων Κηδεμ­όνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❺ Ίδρυση Στέγης για άτομα με αυτισμό.

Βα­σικό στόχο του Συλλόγου αποτελεί η ίδρυση στέγης για άτομα με αυτι­σμό. Έως σήμερα, έχει παραχ­ωρηθεί, από τον Ιερό Ναό Γενέσιον της Θεοτόκου Γαλατά, οικόπε­δο έκτασης 15 στρεμμάτων ενώ έχουν ολο­κληρωθεί τα σχέδια και η στα­τική μελέτη της οικοδομής.

Επικοινωνία

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Το NOESI.gr έχει ξεκινήσει τις επαφές για την ενημέρωση των στοιχείων σε αυτήν την παρουσίαση. Παρακαλούμε, μέχρι νεοτέρας, μη λάβετε υπόψιν τις πληροφορίες αυτές χωρίς να έχετε επικοινωνήσει με  κάποιον αρμόδιο από τον φορέα.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ " ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ " , ιδρύθηκε το 2004 στην Αλεξανδρούπολη. 

Υπηρεσίες.

 • Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες ή εξωτερικά ιατρεία
 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης
 • Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων

Eίδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)

Επικοινωνία.

Τ.Θ. 620, 681 00 Δωρικό Αλεξανδρούπολης (N. Έβρου)

 • Τηλ.: 6933297860, 2551080474
 • Fax: 2551025757
 • E-mail: l.mayrid@gmail.com     
 • Ιστοσελίδα: www.autism-evros.gr
 • Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ (Group)

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ , με την επωνυμία "ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" , ιδρύθηκε το 2012 στην Αλεξανδούπολη.

Eίδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)

Ηλικλια Ωφελουμένων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών

Επικοινωνία.

Διεύθυνση.Τ.Θ. 620, 681 00, Δωρικό, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  

 • Τηλ.: 2551080474    
 • Fax.: 2551025757    
 • E-mail: l.mayrid@gmail.com
 • Ιστοσελίδα: www.autism-evros.gr
 • Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ (Group)

 

ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Το Κέντρο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με την επωνυμία "'Αγιος Λάζαρος" εξυ­πηρετεί ενήλικα άτομα (ηλικίας άνω των 18 ετών) με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση από την πόλη και την επαρχία της Λάρνακας, στην Κύ­προ. Αποτελεί εθελοντική οργάνωση και διοι­κείται από δωδεκαμελές Διοι­κητικό Συμβούλιο. Τα έσοδά του προ­έρχονται από το Σχέδιο Κρατικών Χο­ρηγιών, τροφεία και διάφορες εισφορές. Σκοπεύει στην κοινωνική ένταξη των εξυπηρετούμενων. Υπηρεσίες – Δράσεις ❸ Κέντρο Ενηλίκων: Λειτουργεί καθημερινές από 07:30 – 15:00 και προ­σφέρει εργαστήρια, εκ­παίδευση, δημιουργική απασχόληση, δω­μάτιο αι­σθήσεων, ιατροφαρμακευ­τική περίθαλψη, εξόδους και εκ­δρομές, εκδη­λώσεις. Παρέχεται σχολικό για τη μετακίνηση και πρόγευμα και γεύμα κα­τά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα Εργα­στήρια περιλαμ­βάνουν: Αγ­γειοπλαστική, Καλαθοπλεκτική, Ξυλουρ­γική, Κηπουρική, Ανακύκλωση Αλουμινί­ου, Ζωγραφική, Η/Υ, ατομική φροντίδα, οικοκυρικά, γυμναστική, μουσικοθεραπεία, εργοθερα­πεία. ❺ Σπίτι στην Κοινότητα: Για ενηλίκους με μέτρια νοητική υστέρη­ση. Λει­τουργεί σε 24ωρη βάση (φιλοξενεί έως 5 άτομα). Οι στόχοι της εκπαίδευ­σης είναι: αυτοεξυπηρέτη­ση, επίλυ­ση προ­βλημάτων, αυ­τονομία στην κάλυψη των προσωπικών αναγκών, ίσες ευκαιρίες, κοινωνικ­ή ενσωμάτω­ση, αντιμετώπιση περιθωριοποίησης και στιγ­ματισμού, ανάδειξη δεξιοτή­των, αποϊδρυματοποίηση. ❻ Επαγγελματική αποκατάσταση: Για ενήλικες που αναζητούν ερ­γασία ανάλογα με τις ικα­νότητες, και ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τα προβλή­ματα καθενός. Προσφέρονται υπηρε­σίες αναζήτησης ερ­γασίας, εκπαί­δευση και επαγγελματική στήριξη των εργαζομένων, στήρι­ξη της οικο­γένειας, συνεργασία και στήριξη εργοδοτών και προσωπικού στο χώρο εργασί­ας, μεταφορά από και προς την εργα­σία (εκεί όπου χρειάζεται). Επικοινωνία Οδός Ολύμπου Τ.Θ. 42371 6533 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +35724662133 Fax: +35724660309 E-mail: info@agioslazarosamea.com Ιστοσελίδα: www.agioslazarosamea.com Αρχείο Πολυσέλιδο μεγέθους Α4, διχρωμίας πράσινου – κίτρινου. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

Ο Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας με την επωνυμία "Άγιος Λουκάς Κρι­μαίας" ιδρύ­θηκε το 2007, ως εκκλησιαστικό Ίδρυμα (Ιερά Μητρόπολις Αιτω­λίας και Ακαρ­νανίας). Η δράση του αφορά την υποστήριξη των αδυνατών, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την επιμόρφωση, την γενικότερη συνεργασία με άλλους φορείς ΑμεΑ του Νομού.

Επικοινωνία 

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΣΤΙΑ

Ο συγκεκριμένος Τίτλος έχει καταχωρηθεί με την κύρια ονομασία του: Εστία – Άγιος Νικόλαος Δείτε τον Τίτλο: Εστία - Άγιος Νικόλαος

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο "Άγιος Νικόλαος" ιδρύθηκε το 2001, ως φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με σκοπό τη δημιουργία οικοτροφείου για αυτιστικά άτομα, με στόχο τη δια βίου φροντίδα και εκπαίδευσή τους. Το 2005, ξεκίνησε η ανέγερση του κτιρίου του Οικοτροφείου στην περιοχή Αγίας Τριάδος, δήμου Παιανίας.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό, κυρίως για οικογένειες υψίστης ανάγκης: - Οικογένειες όπου ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν αναπηρία. - Μονογονεϊκές οικογένειες (λόγω χηρείας, διαζυγίων, εγκατάλειψης). - Πολύτεκνες οικογένειες. - Οικογένειες με δίδυμα αυτιστικά παιδιά.

Επικοινωνία

Ανθηρού & Ιτιάς
190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ

Τηλ.: 2106641846

Fax: 2106641845

Ε–mail: oikotrofeioagnikolaos@hotmail.com

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την επωνυμία "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ιδρύθηκε το 1961 στην Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα
 • Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες ή εξωτερικά ιατρεία
 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Καλλιτεχνικά προγράμματα
 • Κατ' οίκον υπηρεσίες
 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης
 • Ξενώνας / Χώρος προσωρινής φιλοξενίας
 • Πολιτιστικά προγράμματα
 • Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή Οικοτροφείο

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Άνοια
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 ­ - 35 ετών
 • 36 ­ - 55 ετών
 • 56 ­ - 70 ετών
 • 70 ετών και άνω

Επικοινωνία

7ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης ­- Λαγκαδά, 564 30, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

O Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑμεΑ με την επωνυμία "Αγωνιστές" ιδρύθηκε το 2012 στη Δράμα.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα
 • Καλλιτεχνικά προγράμματα

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες:

 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων:

 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών

Επικοινωνία

Φιλίππου 87, 661 00 ΔΡΑΜΑ

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΕΡΙΚΑ

Το Μουσικό Συγκρότημα "τα Αέρικα ή Αερικά" αποτελείται από εννιά νέους και νέες, που έχουν αποφοιτήσει από το Ίδρυ­μα "Θεοτόκος". Συντονιστής, καθοδηγητής καθώς και μέλος του συγκροτήματος είναι ο ειδικός παι­δαγωγός και μουσικοθεραπευτής Κώστας Αντάρας. Υπηρεσίες – Δράσεις
 • Συναυλίες σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα άτο­μα με ειδικές ανάγκες και την αποδοχή της κάθε διαφορετικότητας.
Η φωνή του συγκροτήματος Αέρικα είναι η φωνή όλων αυτών, που ζουν τον κοινωνικό ρατσισμό. Εί­ναι η φωνή όλων αυτών, που βιώνουν καθημερινά τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτών, που ποτέ δεν είχαν ίσες ευκαιρίες. Είναι η φωνή αυτών, που πιστεύουν ότι υπάρχει ελπίδα αυτός ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Δείτε επίσης "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" στη σελ.: www.noesi.gr/pronoise/theotokos Επικοινωνία Τηλ./Fax: 2108081190, 2102826789 E-mail: aerika@aerika.gr Ιστοσελίδα: www.aerika.gr Αρχείο Δίπτυχο μεγέθους Α4, διχρωμίας καφέ – εκρού. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr Σημείωση από το NOESI.gr: Η απόφασή μας να συμπεριλάβουμε το Συγκρότημα "Αέρικα" στον Οδηγό βασίστηκε στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα μοναδικό εγχείρημα, πολύ ιδιαίτερης σημασίας, που συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην ευαισθητο­ποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την ανθρώπινη διαφορετικότητα. Παρότι δεν αποτελεί φορέα υπηρεσίας, με την έννοια του Οδηγού αυτού, θεωρήσαμε ότι η παρουσίαση του Συγκροτήματος σχετίζεται με τον γενι­κότερο στόχο του Οδηγού, να προβάλλει δράσεις που αφορούν την αναπηρία.

ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ με την επωνυμία "ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ιδρύθηκε το 2006 στην Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα
 • Πολιτιστικά προγράμματα

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών

Επικοινωνία.

Μεσολλογγίου 17, 553 37, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη

ΑΙΓΕΣ

Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ με την επωνυμία "ΑΙΓΕΣ" ιδρύθηκε το 2006 στη Βέροια Ημαθίας.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα
 • Αθλητικό Σωματείο

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών

Επικοινωνία

Επίκουρου 8, 591 00, ΒΕΡΟΙΑ Ημαθίας

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΛΛΗ ΟΨΗ

​Η "Άλλη Όψη" είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συστάθηκε τον Ιούλιο του 2007 και οργανώνεται και λειτουργεί αποκλειστικά με εθελοντές. Βασική δράση της "Άλλης Όψης" είναι η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανθρώπους με κινητική αναπηρία.

Υπηρεσίες - Δράσεις

 • Κύριος στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η απόκτηση υψηλότερου επιπέδου αυτονομίας των συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία, μέσω της ομότιμης υποστήριξης και συστηματικής εξάσκησης.
 • Επιπλέον, από τα μέσα του 2010, η "Άλλη Όψη" διοργανώνει δράσεις για την προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος Ράγκμπι με Αμαξίδιο στην Ελλάδα. 

Επικοινωνία

Άλλη Όψη
Τ.Θ. 16037
544 10 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2312201602 (αφήνοντας το μήνυμα σας)

Τηλ.: 6936174917 (Γεωργία Φύκα)

Fax: 2312203702

E-mail: info@alli-opsi.gr

Ιστοσελίδα: www.alli-opsi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ με την επωνυμία "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ιδρύθηκε το 2001 στη Σκύδρα Πέλλας.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα
 • Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες ή εξωτερικά ιατρεία
 • Καλλιτεχνικά προγράμματα
 • Κατ' οίκον υπηρεσίες
 • Πολιτιστικά προγράμματα
 • Πρόσβαση στην ανοικτή αγορά εργασίας

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών

Επικοινωνία

Μαυροβούνι, Τ.Θ, 585 00 ΣΚΥΔΡΑ, Πέλλα


Η δομή με την επωνυμία "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΚΥΔΡΑΣ" ιδρύθηκε το 2001 στη Σκύδρα Πέλλας.

Υπηρεσίες.

 • Απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας
 • Εκπαίδευση σε πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας
 • Κατ' οίκον υπηρεσίες

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών

Επικοινωνία

Μαυροβούνι, Τ.Θ, 585 00,  Σκύδρα, Πέλλας

 • Τηλ.: 6974194422
 • Fax.: 23810 88058
 • E-mail: testempassi@hotmail.com
 • Ιστοσελίδα: www.noesi.gr/pronoise/allιleggii
 • Social Media: Facebook

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΛΜΑ (ΤΟ ΑΛΜΑ)

Το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού με την επωνυμία "Το Άλμα" παρέχει υπηρεσίες σε βρέφη και παιδιά έως την ηλικία έναρξης του σχολεί­ου (0 – 8 ετών) και στο­χεύουν στην αυτονο­μία, την κοινωνικο­ποίηση, την αναψυχή, την παραγωγι­κότητα και την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. Ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος "Θεοτόκος" Λε­μεσού. Το Κέντρο ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος "Θεοτόκος" Λεμεσού, το 1994. Εδρεύει στο κέντρο της Λεμε­σού, στο παλαιό Νοσοκομείο. Έχει επίκεντρο την παροχή πληρο­φόρησης και συμβου­λευτικής προς γονείς, την αξιολόγη­ση, τη θεραπεία και την εκπαίδευση παι­διών με διαταραχές της ανάπτυξης (δυ­σκολίες στην κίνηση, μάθη­ση, επικοινω­νία). Υπηρεσίες – Δράσεις
 • Συμβουλευτική νέων γονέων με παιδί με διαταραχές της ανάπτυξης.
 • Πρώιμη διάγνωση διαταραχών της ανάπτυξης σε βρέφη.
 • Παιδικός σταθμός για παιδιά ηλικίας 3 – 8 ετών.
 • Παιδιατρική φυσιοθεραπεία.
 • Λογοθεραπεία.
 • Παιδιατρική εργοθεραπεία.
 • Ειδικές παρεμβάσεις για δυσκολίες σίτισης.
 • Ψυχολογική Υπηρεσία.
 • Κοινωνική Υπηρεσία.
 • Θεραπευτική Ιππασία.
 • Συμβουλευτική γονέων με παιδιά που ξεκινούν στην Α' Δημοτικού.
Το έργο του Κέντρου ενισχύεται σημα­ντικά με την οικονομική υποστήριξη του Συλ­λόγου Γονέων και από δωρεές. Δείτε επίσης: ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Κύπρου) στη σελ. www.noesi.gr/pronoise/theotokosfoundation Επικοινωνία Τ.Θ. 53098 3307 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: 0035725746804, 0035725746828 Fax: 0035725746027 E-mail: monada@cytanet.com.cy Αρχείο Τρίπτυχο μεγέθους Α4, τριχρωμίας λευκού – γκρι – κόκκι­νου. Συνοδευτικό έντυπο: α) Αγγλόφωνο φυλλάδιο. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ

Το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ Δήμου Αμαρουσίου με την επω­νυμία "Αμαρυσία Εστία" ιδρύθηκε το 2007, με στόχο την παροχή υπη­ρεσιών απα­σχόλησης, εκπαίδευσης ψυχαγωγίας, εργα­σιακής αποκατάστα­σης και κοινωνικής προσαρμογής για άτομα με αναπη­ρία. Το 2010, ιδρύθη­κε το ΚΔΑΠ ΑμεΑ στο Μα­ρούσι με σκοπό την στήριξη, ψυχαγωγία και εκπαί­δευση των παιδιών, πλαισιω­μένο με ειδικούς θεραπευτές και εθελοντές. 

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στην υλοποίηση του ΚΔΑΠ ΑμεΑ συνέβαλλε η οικονομική στήριξη από τον όμιλο "Μυτιληναίου".

Επικοινωνία 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 52, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ 
Ζήνωνος Ελεάτη 8, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ. 2108056017

Σελίδα στο Facebook: http://ow.ly/8plQk 

Αρχείο 

Δίπτυχο μεγέθους Α5-, χρώματος σομόν και Σελίδα στο Facebook.

Πηγή

Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΜΥΜΩΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την επωνυμία "ΑΜΥΜΩΝΗ" ιδρύθηκε το 2007 στην Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσίες.

 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Κατ' οίκον υπηρεσίες
 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης
 • Πρώιμη παρέμβαση (0-6 ετών)

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 0 - 2 ετών
 • 3 - 5 ετών
 • 6 - 13 ετών
 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών

Επικοινωνία.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΜΥΜΩΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ με την επωνυμία "ΑΜΥΜΩΝΗ" ιδρύθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσίες.

 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση σε πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας
 • Κατ' οίκον υπηρεσίες

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 6 - 13 ετών
 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών

Επικοινωνία.

Διεύθυνση: Ροδοπόλεως 5, 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

 • Τηλ.: 2310460777
 • Fax.: 2310460797
 • E-mail: info@amymoni-thes.gr
 • Ιστοσελίδα: www.amymoni-thes.gr
 • Social Media: Facebook

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΜΥΜΩΝΗ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για Παιδιά με Προβλήματα Όρασης λειτουργεί από το 2007 από την "ΑΜΥΜΩΝΗ". Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες Θεσσαλονίκης με την επωνυμία "ΑΜΥΜΩΝΗ" ιδρύθηκε το 2007 στην Θεσσαλονίκη. 

Υπηρεσίες.

 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Κατ' οίκον υπηρεσίες
 • Πρώιμη παρέμβαση (0-6 ετών)

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 0 - 2 ετών
 • 3 - 5 ετών

Επικοινωνία.

 • Διεύθυνση: Ροδοπόλεως 5, 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
 • Τηλ.: 2310460777
 • Fax.: 2310460797
 • E-mail: info@amymoni-thes.gr
 • Ιστοσελίδα: www.amymoni-thes.gr
 • Social Media: Facebook

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΜΥΜΩΝΗ

Π. Μπέλλου, πρόεδρος Αμυμώνης: "Θυμώνω που στην Ελλάδα παλεύουμε για τα αυτονόητα"

Όνειρο μου ήταν πάντα να ασχοληθώ με τη μόδα. Είχα ατελιέ σπίτι μου, έκανα επιδείξεις και ήθελα πολύ να ανοίξω το δικό μου κατάστημα. Όταν γεννήθηκε το παιδί μου, άρχισα σταδιακά να καταλαβαίνω ότι δεν έχω χρόνο για όλα. Διοχέτευσα την ενέργεια μου στα προβλήματα του και την αντιμετώπιση τους. Τότε, πριν 33 περίπου χρόνια, δεν είχα που να απευθυνθώ στην Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέντευξη στο Cosmo.gr...


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλή­ματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες με την επωνυμία "Αμυμώνη" ιδρύ­θηκε το 1993, είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωμα­τείο. Απευθύνεται σε άτομα με πρόβλημα όρασης (τύ­φλωση ή πολύ χαμη­λή όραση) και άλλες αναπηρί­ες, όπως νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρο­μα, νευρολογικές διατα­ραχές και κι­νητικά προβλήματα. Επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία Αθηνών.

Πώς πήρε το όνομά της η "Αμυμώνη": Κατά την Ελληνική Μυθολογία, η Αμυμώνη ήταν η κόρη του Δαναού και της Ευρώπης, που τράβηξε με την προτροπή του Ποσει­δώνα την τρίαινά του από έναν βράχο, από όπου ξεπήδησε άφθονο νερό, μία πηγή που δε στέρευε ποτέ!

Το 2006, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη πα­ράρτημα του Συλλόγου με στόχο την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1995, η "Αμυ­μώνη" συνέβαλε καθοριστι­κά στην ίδρυση του Κέντρου "Επικοινωνία", του μοναδικού στην Ελλάδα μει­κτού Κέντρου Διημέρευ­σης ατόμων με προβλή­ματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, που ωστόσο στα­μάτησε τη λειτουργία του το 2006. Το 1996, συνέβαλε καθοριστικά στο ξεκίνη­μα της "Πο­λίχνης", ενός προγράμμα­τος εκπαίδευσης στην αυ­τόνομη διαβίωση. Η "Πολίχνη" στεγάζεται στο κέντρο του Χα­λανδρίου.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στα­τιστικής του Πανεπιστημίου Πει­ραιώς συ­νέβαλε στην κατα­γραφή στοι­χείων για τα άτομα με προβλήματα όρα­σης και πολλα­πλές αναπηρίες σε πανελλήνια κλίμακ­α.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Πρώιμη παρέμβαση: για παιδιά με προ­βλήματα όρασης και πολ­λαπλές αναπηρί­ες από τη γέννησή τους έως τη σχολική ηλικία, με ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευ­σης κυρίως στο σπίτι
 • "Πολίχνη": πρόγραμμα εκπαίδευσης στην υποστηριζόμενη διαβίωση σε κατοικία στο κέντρο του Χαλανδρίου. Λειτουργεί από Πέμπτη έως Κυριακή με πέντε εκπαι­δευόμενους και πέντε εκπαιδευτές. Δείτε επίσης: ΠΟΛΙΧΝΗ
 • "Ίριδα": Κέντρο διημέρευσης και απα­σχόλησης ατόμων με προβλήματα όρα­σης και πρόσθε­τες αναπηρίες, με έδρα στο Ελληνικό. Εξυπηρετεί 35 άτομα ηλικί­ας 10-35 ετών. Λειτουργεί καθημερινά από 08.00 έως 15.00. Δείτε επίσης: ΙΡΙΔΑ

Επικοινωνία

Πρώην Αμερικάνικη Βάση
Λ. Βουλιαγμένης Τ.Θ. 73842
167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τηλ.: 2109631441, 2109630244
Fax: 2109632549

E-mail: amymoni@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.amimoni.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr - Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Λογότυπο του Συλλόγου Γονέων Φίλων Αυτιστικών Ατόμων με την επωνυμία Αναγέν­νηση.Ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων με την επωνυμία "Αναγέν­νηση" ιδρύθηκε το 2003, με έδρα το Μαρούσι, από γονείς και φίλους αυτιστικών παιδιών, με σκοπό τη δια­σφάλιση των ισότιμων δικαιωμάτων τους στη ζωή, την ενη­μέρωση και την ευαι­σθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για το πρόβλη­μα του αυτισμού. Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από: τις τακτικές ετήσιες και έκτακτες συνδρομές των μελών, τις συνδρομές των μελών, δω­ρεές, κληρονομιές και κληρο­δοσίες, διάφο­ρες εκδηλώσεις. 

 Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Βασικός και άμεσος στόχος του Συλλόγου είναι η ίδρυση πρότυπων δομών εκπαίδευσης και δομών αυτόνομης διαβίωσης (ξενώνας) για παιδιά ηλικίας από 10 ετών και άνω. Ήδη έχει επιλεγεί ο χώρος όπου θα οικοδομηθεί το Καταφύγιο "Αναγέννηση" σε κατάφυτη περιοχή στο Γραμματικό  Αττικής, έκτασης 11 περίπου στρεμμάτων.

Επικοινωνία 

Μ. Αλεξάνδρου 52 & Πλαταιών
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ.: 2108322477
E-mail: anagennisi03@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: www.anagennisi-autismos.gr 

ΠηγήΟδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Αρχείο NOESI.grΣελίδα Α4. E-mail από anagennisi03@yahoo.gr προς το NOESI.gr στις 11/04/2014, 18:36.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Σύλλογος με την επωνυμία "Άνθρωπος - Ελπίδα - Πολιτισμός" είναι ένας μη κερδοσκοπικός Σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1999 από μια ομάδα γονέων και κηδεμόνων, ατόμων με αναπηρία και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Διοικείται από 7μελές ΔΣ, τα μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τρία χρόνια.

Σκοποί

 • Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η παροχή βοή­θειας σε ΑμεΑ και στις οικογένειές τους.
 • Η δημιουργία σύγχρονων προστατευόμενων εργαστηρίων ολοή­μερης ή αερικής απασχόλη­σης.
 • Η δημιουργία εστιών για μόνιμη, αυτόνομη ή ημιαυτόνομη δια­βίωση των ΑμεΑ.
 • Η δημιουργία οικονομικής υποδομής μέσω, κοινοτικών κονδυλί­ων, δωρεών, οικονομικών ενισχύσεων, εισφορών μέσω εκδη­λώσεων, επιχορηγήσεων.
 • Η επικοινωνία με Συλλόγους που αναπτύσσουν παράλλη­λες δράσεις σε όλη την Ελλάδα κα­θώς και με Ευρωπαϊκά συγγενή Ιδρύματα. Παρότρυνση και επιδίωξη έρευνας που αφορά τα ΑμεΑ σε πανευβοϊκό επίπεδο.
 • Κοινωνική ένταξη των νέων µε αναπηρία στον κοινωνικό ιστό και προώθηση της κοινωνι­κής συνοχής σε τοπικό επί­πεδο. Ψυχαγω­γικές, εκπαιδευτικές και άλλες παράλληλες δραστηριότητες.
 • Δημιουργία μόνιμου εκθετηρίου για την προώθηση των ερ­γασιών των ΑμεΑ.
 • Δημιουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ και άλλων μονάδων μέσω των προγραμμάτων Αγροτουρισμού για ΑμεΑ.
 • Ανάπτυξη της εθελοντισμού. Πληροφόρηση και ευαισθητο­ποίηση της κοινής γνώμης για θέματα που αφορούν τα ΑµεΑ.
 • Θεσμοθέτηση νόμων για την ποιότητα ζωής των ΑµεΑ.

Επικοινωνία

Δημητρίου 1 (κοντά στο Νοσοκομείο Χαλκίδος)
34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλ.: 2221029139 E-mail: anelpo@otenet.gr
Ιστοσε­λίδα: www.anelpo.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΝΙΜΑ

Η Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης με την επωνυ­μία "Άνι­μα" ιδρύθηκε το 2005, ως μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός ορ­γανισμός (ΜΚΟ). Προσφέρει υπηρε­σίες πλη­ροφόρησης, διάγνωσης, στήρι­ξης, θε­ραπείας και εκπαίδευσης. 

Υπηρεσίες – Δράσεις 

❶ ❸ Κέντρο Στήριξης και Πληροφόρησης "Anima Linea": Λειτουργεί από το 2010, στον Κορυδαλ­λό με την υποστήριξη και τη συνεργασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου Κορυδαλ­λού. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης των συνθηκών ζωής ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, ενημέρωση για τα δικαιώματα, κατ' οίκον νοσηλευτική φροντίδα, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, άμεση παρέμβαση σε κρίση, ενίσχυση κοινωνικών επαφών και επανασύνδεση με την οικογένεια, σύν­δεση ατόμου με άλλους φορείς και υπηρεσίες. Μέσα από τη Γραμμή Επικοινωνίας 8017007989, κάθε εν­διαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφόρησης για ό,τι τον απασχολεί.

❺ Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ): Λειτουργεί από το 2006, στον Κορυδαλ­λό. Φιλοξενεί άνδρες και γυναίκες πρώην εγκλείστους στο "Δρομοκαΐτειο".

❻ Ομάδα προβληματισμού και αυτο-εκπαίδευσης: Ομάδα αυτοβοήθειας από τους εργαζόμε­νους της "Άνιμα" και άλλους σπουδαστές και επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας.

❻ Εκπαίδευση – Πρακτική Άσκηση: Εξειδικευμένα προγράμματα on-the-job (επί-τω-έργω εκ­παίδευση) σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για τους επαγγελματίες και εν γένει το προσωπικό σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης εθελο­ντών και πλαισίου Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών / φοιτητών.

❻ Εθελοντισμός: Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας σε εσωτερικές και εξωτερικές δραστη­ριότητες των ενοίκων. Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: Αποστολή και υποδοχή Ελλήνων και ξένων εθελοντών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος EVS. Αφορά νέους ηλικίας 18 – 30 ετών που θέλουν να απασχοληθούν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε μία ξένη χώρα. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για τον εθελοντή.

❻ Αγωγή κοινότητας: Οργάνωση ομιλιών και παρουσιάσεων σε δήμους της Αττικής και εκ­στρατείες ενημέρωσης με έντυπο υλικό. Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνιολόγο, Εργοθερα­πευτή, Νοσηλευτή. Συ­νεργάζεται με Ψυχίατρο, Παθολόγο, Λογοπεδικό. 

Επικοινωνία 

ΕΔΡΑ

"ΑΝΙΜΑ" Καυκάσου 84, 181 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Τηλ.: 2104955025 Fax: 2104955057
E-mail: info@animahome.gr
Ιστοσελίδα: www.animahome.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Μ.Ψ.Α.)

Μιαούλη 24 181 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Τηλ./Fax: 2104964481
E-mail: anima_amke@yahoo.gr

"ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ"

E-mail: volunteer@animahome.gr

"ANIMA LINEA"

Τηλ. 8017007989 

Αρχείο 

Δίπτυχο πολυσέλιδο μεγέθους Α4- διχρωμίας καφέ – λευ­κού. Συνοδευτικά έντυπα: α) Σελίδες (x4) μεγέθους Α4, β) Ποιος είπε ότι η ψυχική υγεία είναι παραμύθι; * Πηγή: Οδηγος υπηρεσιών  από το NOESI.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

Λογότυπο των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.) για το Κέντρο Ημέρας Ανοικτή Αγκαλιά.Το Κέντρο Ημέρας των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.) με την επω­νυμία "Ανοικτή Αγκαλιά" ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2006, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ­γείου Υγείας και συγχρημα­τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 – 14 ετών, που παρου­σιάζουν: διατα­ραχές ανάπτυξης με καλή λειτουργικότητα, μαθησιακές δυσκολίες και διαταρα­χές λόγου, ήπιες δια­ταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθή­ματος, δυσκο­λίες στις διαπροσωπι­κές και κοινωνικές σχέσεις, ελαφρά νοη­τική υστέρηση, ψυχώσεις σε ύφεση. 

Το NOESI.gr επισκέφτηκε το Κέντρο Ημέρας "Ανοικτή Αγκαλιά" στο Κορωπί, στις 27/11/2014 στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Οδηγού υπηρεσιών.

Φωτογραφία για το Κέντρο Ημέρας Ανοικτή Αγκαλιά των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.).

Στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι: η καλλιέρ­γεια των κοινωνικών, γνωστικών και σωματικών δεξιοτήτων, το συναίσθημα και η επικοινωνία, η αποκατάσταση μαθη­σιακών δυσκολιών, η στήριξη της οικο­γένειας και του παι­διού, η διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας των παιδιών στην κοινότητα. 

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση.
 • Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Συμβουλευτική οικογένειας.
 • Αγωγή κοινότητας (ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, οργάνωση εκδηλώσεων).

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και εξυπηρετεί τις ανάγκες πρωτίστως των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Πρωινό Τμήμα (Κέντρο Ημέρας)

Στο πρωινό τμήμα φιλοξενεί παιδιά που παρακολουθούν το ημερήσιο ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα σε καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9.00 μέχρι τις 13.00. Τα παιδιά που δέχεται το Κέντρο Ημέρας έχουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και έχουν λάβει διάγνωση από δημόσιο φορέα. Είναι παιδιά που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο και έχουν ανάγκη πρώιμης παρέμβασης.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις ομαδικές δραστηριότητες, που στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση και συνεργατική μάθηση των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού. Παράλληλα, το κάθε παιδί παρακολουθεί 2 φορές εβδομαδιαίως συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχοπαιδαγωγικής αποκατάστασης.

Επιπρόσθετα, στο Κέντρο Ημέρας προσφέρονται και συμπληρωματικές θεραπείες πολύ σημαντικές για τον αυτισμό, όπως η μουσικοθεραπεία και τα εικαστικά. Σε όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις γίνεται χρήση ειδικών μεθόδων (Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, PECS, TEACCH κτλ), κατάλληλων για τον αυτισμό. Όλα τα παιδιά παρακολουθούνται τακτικά από παιδοψυχίατρο, για την αρχική αξιολόγηση, όπως και για τις επαναξιολογήσεις. Αρχή μας αποτελεί η εξατομίκευση των όποιων θεραπευτικών παρεμβάσεων και η προσαρμογή τους στο δυναμικό και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Ο στόχος αυτός προωθείται μέσω της συνεργασίας και συμμετοχής των γονέων στις τακτικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης. Τέλος, οργανώνονται τακτικά εξωτερικά προγράμματα , με στόχο πάντα την κοινωνικοποίηση και την ένταξη των παιδιών στην κοινότητα.

Λοιπες πληροφορίες

Απαραίτητη προϋπόθε­ση για την συμ­μετοχή στα θε­ραπευτικά προγράμματα είναι η ύπαρξη διαγνωστικής εκτί­μησης από επί­σημο φορέα. 

Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Πα­ρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00 και προ­σφέρει τις υπηρεσίες του κατά προτε­ραιότητα σε παιδιά με μειωμένες ικα­νότητες, που δια­μένουν στον 6ο Παιδο­ψυχιατρικό Τομέα του Ν. Αττικής.

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Κοι­νωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Ειδικό Παι­δαγωγό, Εργοθερα­πευτή, Λογοθερα­πευτή, Νοσηλευ­τή, Φυσικοθεραπευτή. 

Επικοινωνία 

Κολοκοτρώνη 181
194 00 ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ./Fax: 2106026212
E-mail: kimeras@otenet.gr 

Αρχείο 

 1. E-mail (04/02/2015 / 12:29) από τον φορέα με αίτημα ένταξης στον Οδηγό υπηρεσιών.
 2. Τρίπτυχο μεγέθους Α4+, τριχρωμίας τουρκουάζ - πορτοκα­λί – λευκού.
 3. Τρίπτυχο μεγέθους Α4+, διχρωμίας πορτοκαλί - κίτρινου.

Πηγή

Οδηγός υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΝΟΙΞΗ

Το Κέντρο Εντατικής Παρέμβασης Ατόμων με Αυτισμό "Άνοιξη" ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική εταιρία στην Παλλήνη τον Δεκέμβριο του 2010, από γονείς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και αφορά στην εντατική παρέμβαση σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) βάσει της επιστημονικής προσέγγισης της "Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς" (ΕΑΣ). Ο σκοπός του Kέντρου "Άνοιξη" είναι να ασχοληθεί κυρίως με τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), που δεν κατάφεραν να ενταχτούν κοινωνικά ώστε να τα βοηθήσει να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό τους και να επιτύχουν την ένταξή τους στην κοινωνία σε όποιο βαθμό αυτό είναι εφικτό. 

Λογότυπο, Κέντρο Εντατικής Παρέμβασης Ατόμων με Αυτισμό "Άνοιξη"

Σημείωση: Το NOESI.gr επισκέφτηκε το "Άνοιξη" στις 26/10/2011

Η θεραπευτική παρέμβαση όπως πραγματοποιείται στον κέντρο μας στοχεύει στην καθολική αποκατάσταση των δυσκολιών του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι που τίθενται προγραμματίζονται έτσι ώστε να καλύπτονται οι θεραπευτικές ανάγκες του κάθε ατόμου σε όλους τους τομείς λειτουργικότητας, όπως επικοινωνία, λόγος, γνωστικές δεξιότητες, αυτοεξυπηρέτηση, και απόκτηση ελέγχου παρορμητικών και προβληματικών συμπεριφορών. Επιπλέον, η εκπαίδευση των γονέων, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στον βαθμό επιτυχίας της κοινωνικής ένταξης του ατόμου με αυτισμό, παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο στους στόχους μας. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Σκοποί

Σε πρώτη φάση, ο βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας με αυτισμό.

 • Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε το Κέντρο Ημέρας "Άνοιξη", που στοχεύει στην αποκατάσταση ατόμων σχολικής ηλικίας με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Για την είσοδο παιδιών στο κέντρο ορίζεται η ηλικία των 8 ετών.
 • Αμέσως επόμενος στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών στο σπίτι του ατόμου με ΔΑΦ, τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα από ειδικούς.

Μελλοντικοί στόχοι είναι:

 • η οργάνωση μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων, κινητών μονάδων, μονάδων πρόληψης,
 • η ενημέρωση και η επιμόρφωση γονέων, εκπαιδευτικών, παιδιάτρων, επαγγελματιών υγείας καθώς και του γενικότερου κοινωνικού συνόλου, ώστε να μην στιγματίζονται τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αλλά και να επανεντάσσονται τα ίδια και οι οικογένειές τους στην κοινωνία,
 • η οργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων με παρουσίαση και ενεργό συμμετοχή των προαναφερόμενων ατόμων.

Επικοινωνία

Μιλτιάδου 7
153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ 

Τηλ.: 2130098405

E-mail: lpelios@gmail.com

Λίλλιαν Πήλιου, Ph.D. 
Ψυχολόγος 
Επιστημονικά Υπεύθυνη & Πρόεδρος μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας "Άνοιξη"

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΡΓΩ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ με την επωνυμία "ΑΡΓΩ" ιδρύθηκε το 2003 στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα
 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Πολιτιστικά προγράμματα

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών

Επικοινωνία

Προφήτη Ηλία 3, 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΡΓΩ

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες με την επωνυ­μία "Αρ­γώ" ιδρύθηκε το 1985, με πρωτοβουλία μητέρων παιδιών με ειδικές ανάγκες, συ­ζύγους ναυτικών. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς ανα­γνωρισμένο ως φι­λανθρωπικό Σωμα­τείο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Προσφέρει εκ­παίδευση σε άτομα με νοητική υστέρηση. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Διη­μέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Οικοτρο­φείο και Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνι­κής & Επαγγελματικής Έντα­ξης.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❸ Παιδαγωγικό Τμήμα: Για ενήλικες κυρίως με αυτισμό και νοητι­κή υστέρηση, με στόχο την αυ­τοεξυπηρέτηση, την ανάπτυξη κινητι­κών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη, τη συ­ντήρηση και βελ­τίωση των σχολι­κών γνώσεων και γνωστικών δεξιο­τήτων.

❸ Τμήμα Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων: Για νέους με αυτισμό, με στόχο την ατομική υγιεινή, αυ­τοεξυπηρέτηση, σίτιση, κοινωνικοποίη­ση.

❸ Προστατευμένα Εργαστήρια: Στην Αγία Σοφία Πειραιά. Λει­τουργούν το Ξυλουργείο και ο "Μαγικός Αυλός" (γενικής χειροτ­εχνίας), όπου εργάζονται 15 άτομα με ελαφρά και μέση νοη­τική υστέρηση.

❺ Οικοτροφείο: Στα Κα­λύβια Αττι­κής (Ανάβυσσος). Φιλο­ξενία, σε εικοσιτε­τράωρη βάση, 18 ατόμων με νοητική υστέρηση και κινητι­κές αναπηρί­ες, τέκνα εν ενερ­γεία ή συνταξιούχων ναυτι­κών.

❸ Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στα Καλύ­βια Ατ­τικής (Ανάβυσσος). Εξυπη­ρετεί ημερησίως 24 άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει ως σκοπό την παροχή εκπαιδευτι­κών υπηρεσιών που αφο­ρούν τους τομείς της αυτοεξυπη­ρέτησης, της επικοινωνίας, της κοινωνικοπ­οίησης, αλλά και της ανάπτυξης, της βελτίω­σης και ενδεχομένως της διατή­ρησης γνωστι­κών δεξιοτή­των, μέσα από εξειδικευμένα εκ­παιδευτικά προγράμματα.

Παράλληλες δραστηριότητες: άθληση, ομάδες ανάπτυξης κοι­νωνικών δεξιοτήτων, εκδρομές, κατασκηνώσεις, bazaar, κ.ά..

Επικοινωνία

Μαυρομιχάλη 23 και Σαλαμίνος 
185 45 Αγία Σοφία ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλ.: 2104200434, 2104208879
E-mail: argosom@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.argonauts.gr

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

Θέση Όλυμπος
ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.: 2291042255

Αρχείο Πολυσέλιδο δίπτυχο μεγέθους Α4, χρώματος ώχρας.

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΡΜΟΝΙΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΠ.Β.Μ. Ο.Α.Ε.Δ. ΛΑΚΚΙΑΣ ίδρυσε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α.) με την επωνυμία "ΑΡΜΟΝΙΑ" το 2001 στην Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσίες.

 • Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες ή εξωτερικά ιατρεία
 • Καλλιτεχνικά προγράμματα
 • Πολιτιστικά προγράμματα
 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση σε πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών

Επικοινωνία

Σποράδων 4, 546 46, Περιοχή Μαρτίου - Αλατίνη, Θεσσαλονίκη

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Ιδρύθηκε το 1970, με την επωνυμία "Άσπρες Πεταλούδες", με πρωτοβουλία των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Φιλανθρωπικού Σωματεί­ου "Βοήθεια Ζωής προς το Ειδικό Παιδί – Άτομο". Από το 1974 αποτελεί ΝΠΙΔ. Σήμερα με την επωνυμία "Άσπρες Πεταλούδες" λειτουργούν Ίδρυμα Ειδικών Παι­διών – Ατόμων Ν. Μαγνη­σίας, Οικοτροφείο και Σωματείο Φί­λων Ιδρύμα­τος. Σκοπός του Ιδρύματος εί­ναι η περίθαλψη και φροντίδα παιδιών με νοη­τική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές, επι­ληψία, αυτι­σμό, εγκεφαλο­πάθειες, κινητικές δυσκολίες και αισθη­τηριακές διατα­ραχές. Υπηρεσίες – Δράσεις ❸ Εκπαίδευση στην αυτονομία και την αυτοεξυπηρέτηση. ❸ Προεπαγγελματική κατάρτιση με αντικείμενο την υφαντική και τη ζω­γραφική. ❺ Οικοτροφείο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και φιλοξενεί άτο­μα από τον Νομό Μαγνησίας και την ευρύτερη περιοχή.
 • Γυμναστική με ειδικό καθημερι­νό πρόγραμμα σε ειδικά διαμορ­φωμένο εσωτερικό και εξω­τερικό χώρο, δραστη­ριότητες ψυχοκι­νητικής βελτίωσης.
 • Φυσιοθεραπεία.
 • Κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία με στόχο την εκπαίδευση των ατόμων σε κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και στην εκ­μάθηση κοινωνικών κανόνων με σκοπό την κοι­νωνική προσαρμο­γή: α) εκπαιδευτικές επισκέψεις, β) κοι­νωνικές εκδηλώσεις, γ) ψυχαγωγικές έξο­δοι, δ) εκδρομές.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
Επικοινωνία Τέρμα Λαρίσης Θέση Ζάχαρη 380 01 ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 2421066150, 2421065776, 2421080740 Fax: 2421083420 E-mail: asprespetaloudes@yahoo.gr Αρχείο Τρίπτυχο μεγέθους Α4, διχρωμίας σιέλ – πορτοκαλί και όμοιο, διαχρωμίας σιέλ – λευκού. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

ΑΥΤΙΣΜΟΣ - ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ), με σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη του ζητήματος του αυτισμού στην Ελλάδα, ώστε το φάσμα των Διάχυτων Αναπτυξιακ­ών Διαταραχών (ΔΑΔ) να γίνει κατανοητό και αποδε­κτό από την ευ­ρύτερη κοινω­νία και ως εκ τούτου τα αυτιστικά άτομα να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται για να απολαμβάνουν τα βασικά αν­θρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες κοινων­ικο-οικονομικής ενσω­μάτωσης, που όλοι οι άν­θρωποι δικαιούνται, χωρίς διακρί­σεις.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Ιστοτόπος www.autismhellas.gr που απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό, στις οικο­γένειές τους, στους επαγγελματίες του χώρου και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για το θέμα.
 • Δίκτυο ενημέρωσης και επικοινωνίας για τον αυτισμό http://autismpraxis.ning.com.
 • Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Υποστήριξη στο έργο της Ειδικής Θεραπευτικής Μονάδας Αυτιστικών (Ε.Θ.Μ.Α).

Δείτε επίσης: "ΕΘΜΑ" στη σελ.: www.noesi.gr/pronoise/ethma

Επικοινωνία

Αλατσάτων 29 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ

Τηλ.: 2107627420 
Fax: 2107626742 
E-mail: info@autismhellas.gr

Ιστοσελίδα: www.autismhellas.gr & http://autismpraxis.ning.com

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΖΩΗΣ

Το φιλανθρωπικό σωματείο "Βοήθεια Ζωής προς το Ειδικό Παιδί – Άτομο", με έδρα τον Βόλο, που υποστηρίζεται από τον Σύλλογο ΑμεΑ Μαγνησίας, ίδρυσε το 1970, με πρωτοβουλία του το Ίδρυμα Ειδικών Παιδιών – Ατόμων Ν. Μαγνησίας "'Ασπρες Πεταλούδες". Σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος λειτουργεί Οικοτροφείο με σκοπό την περίθαλψη και φροντίδα παιδιών με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές, επιληψία, αυτι­σμό, εγκεφαλοπάθειες, κινητικές δυσκολίες και αισθη­τηριακές διαταραχές.

Δείτε περισσότερα στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/asprespetaloudes

Επικοινωνία

Τέρμα Λαρίσης
Θέση Ζάχαρη
380 01 ΒΟΛΟΣ

Τηλ.: 2421066150, 2421065776, 2421080740
Fax: 2421083420

E-mail: asprespetaloudes@yahoo.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ

Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Κώφωση & ΔΑΔ με την επωνυμία "Βρεφο­κρατούσα" είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που δημιουργήθη­κε από γονείς παι­διών με κώφω­ση και συνοδέs αναπηρίες, για κάθε παιδί ανε­ξαρτήτως φύλου και εθνι­κότητας. 

Σημείωση από το NOESI.gr: Τα παραπάνω φαίνεται να αποτελούν στόχους του φορέα παρά δομές και υπηρεσίες, που βρίσκο­νται ήδη σε πλήρη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυν­θείτε στην σελίδα της "Βρεφοκρατούσας" στο Facebook: http://on.fb.me/scMNbt 

Ο Σύλλογος σκοπεύει να διεκδικήσει το αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση και τη διαρκή μάθηση με στόχο την αυ­τονομία, κοινωνικοποίηση, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την ελπίδα αποδο­χής και ένταξης στο ευρύ­τερο κοι­νωνικό και επαγγελματικό πλαίσιο για μελλοντική εξέλιξη, για τα άτομα με αναπηρία. 

Υπηρεσίες – Δράσεις

 ❸ Προγράμματα θεραπείας και εκπαίδευσης:

 • Τμήματα ατομικά, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και τμή­ματα ειδικής αγωγής προσαρμο­σμένα στις ανάγκες το κάθε παιδιού.
 • Υποστηρικτική διδασκαλία για τη βελτίωση μαθησιακών προβλη­μάτων, τμήματα Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας αλλά και εναλ­λακτικής επικοινωνίας (PECS, MAKATON κ.ά.).
 • Τμήμα εκπαίδευσης στη νοηματική γλώσσα για τους γονείς και τους εθελοντές της εταιρείας καθώς επίσης και, τμήμα ψυχολο­γικής υποστήριξης συμβουλευτικής και ενημέρω­σης γο­νέων με στόχο τη καλύτερη προσέγγιση - αντιμε­τώπιση των παιδιών.
 • Ατομική θεραπεία με βάση την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συ­μπεριφοράς (ABA) κι οποιαδήποτε άλλη μέθοδο συμβάλλει στη πρόο­δο και βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε παι­διού.

❸ Προ-επαγγελματικά εργαστήρια (ξυλουργείο, μαγειρική, ραπτι­κή κ.ά.) με απώτερο σκοπό την ένταξη των παιδιών σε ένα επαγγελ­ματικό πλαί­σιο.

❹ Δημιουργία παιδότοπου όπου τα παιδιά ελεύθερα, μέσα από το παι­χνίδι θα αναπτύξουν τις κοινωνικές τους ικα­νότητες και την επι­κοινωνία, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό στους ήδη υπάρχοντες παι­δότοπους, εφόσον η κύρια μέθο­δος επικοινωνίας των παιδιών με κώφωση είναι η νοηματι­κή γλώσσα.

❹ Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία μέσω προσαρμο­σμένων προγραμμάτων μουσικο­κινητικής αγωγής, θεατρι­κό παιχνίδι και αθλητι­κές δραστηριότητες.

❺ Πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης με στόχο την εκπαί­δευση σε καθημερινές δεξιότητες όπως, αυτοεξυπηρέτηση, προσωπική υγιεινή, κα­θαριότητα και τακτοποίηση χώρου. 

Επικοινωνία

 Δικαιάρχου 67, 116 32 Παγκράτι ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2107510506
E-mail: vrefokratousa@gmail.com
Facebook: http://on.fb.me/scMNbt

Αρχείο Εκτύπωση από ιστοσελίδα.

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ.

H ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ.) ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη. To ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με την επωνυμία "ΠΟΡΕΙΑ" ιδρύθηκε το 2005 από τη Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ. Το Οικοτροφείο την επωνυμία "ΠΗΓΗ" ιδρύθηκε το 2002 από τη Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ.

Υπηρεσίες.

 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης
 • Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή Οικοτροφείο
 • Συμβουλευτική

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών
 • 70 ετών και άνω

Επικοινωνία.

 • Διεύθυνση: Δρυμός Μυγδονίας, 545 00, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
 • Τηλ.: 2394033010
 • Fax: 2394033015
 • E-mail: deypsy@otenet.gr
 • Ιστοσελίδα: www.deypsy.gr
 • Social Media: Facebook

To ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με την επωνυμία "ΠΟΡΕΙΑ" ιδρύθηκε το 2005 από τη Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ.

Υπηρεσίες.

 • Εκπαίδευση σε πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας
 • Συμβουλευτική

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διαταραχές ψυχικής υγείας

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών

Επικοινωνία.

 • Διεύθυνση: Καυκάσου 4, 58100, Γιαννιτσά, Ν.Πέλλας
 • Τηλ.: 2382026860
 • Fax.: 2382026960
 • E-mail: dporeia@otenet.gr
 • Ιστοσελίδα: www.deypsy.gr
 • Social Media: Facebook

Το Οικοτροφείο την επωνυμία "ΠΗΓΗ" ιδρύθηκε το 2002 από τη Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ.

Υπηρεσίες.

 • Θεραπεία ή Αποκατάσταση κλειστής περίθαλψης
 • Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή Οικοτροφείο

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών
 • 70 ετών και άνω

Επικοινωνία.

 • Διεύθυνση: Κύργια, 660 32, Δήμος Δοξάτου, Δράμα
 • Τηλ.: 2521072508
 • Fax.: 2521072507
 • E-mail: depigi@otenet.gr
 • Ιστοσελίδα: -
 • Social Media: -

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ, ιδρύθηκε το 2003 στην Καβάλα.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα
 • Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες ή εξωτερικά ιατρεία
 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων
 • Καλλιτεχνικά προγράμματα
 • Κατ' οίκον υπηρεσίες
 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευση
 • Πολιτιστικά προγράμματα
 • Πρόσβαση στην ανοικτή αγορά εργασίας
 • Προγράμματα Κοινωνικοποίησης
 • Πρόγραμα Αυτόνομης Διαβίωσης
 • Χορός
 • Θέατρο
 • Πρόγραμμα Κηπουρικής - Μαγειρικής.

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Σύνδρομο Down, Noonan, Asperger, Marfan.

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών

Επικοινωνία

Ομονοίας 117,  22, 654 03, ΚΑΒΑΛΑ

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ιδρύθηκε το 2004 στην Παλλήνη Αττικής.

Υπηρεσίες.

 • Εκπαίδευση σε πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας
 • Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 6 - 13 ετών
 • 14 - 18 ετών
 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών

Διεύθυνση.

Λ. Πουλη, 153 51, Μαριζα - Παλλήνη Αττικής

Επικοινωνία

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Το Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης & Θεραπευτικών Δράσεων με την επωνυ­μία "Διαδρομή" υποστηρίζεται από την "Έδρα" και παρέχει υπηρεσί­ες προώθη­σης της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυ­χοκοινωνικά προ­βλήματα και την προαγωγή της ψυχικής υγεί­ας στην κοι­νότητα. Εξυπηρετεί ενήλι­κες με ψυχικές διαταραχές ή/και νοητική υστέρη­ση που δια­μένουν με την οικο­γένειά τους ή σε δομές ψυχοκοινωνικής απο­κατάστασης.

Δείτε τον Τίτλο: Έδρα

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη.
 • Εργοθεραπεία.
 • Κινησιοθεραπεία.
 • Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και καλλιτεχνικής έκφρασης.
 • Προγράμματα εξωτερικών δραστηριοτήτων (καφές, μουσείο, θέατρο).
 • Συμβουλευτική οικογένειας.
 • Οργάνωση ψυχαγωγικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.
 • Οργάνωση εκθέσεων με έργα των εξυπηρετούμενων.

Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθε­ραπευτή, Εκπαιδευτή.

Επικοινωνία

Ελαιών 126
​131 23 ΙΛΙΟΝ

Τηλ./Fax: 2105020059

E-mail: diadromi_edra@yahoo.gr (εκτός λειτουργίας)

Ιστοσελίδα: www.edra-diadromi.blogspot.gr (εκτός λειτουργίας)

Εναλλακτική ιστοσελίδα: www.noesi.gr/pronoise/edra/diadromi

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

O Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Κυκλάδων (πρώην Σύλλογος Στήριξης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων) δημιουργήθηκε το 2006, με έδρα τη Σύρο, από γονείς και ευαισθητοποιημένους φίλους ΑμΕΑ με σκοπό αρχικά τη στήριξη του συγκεκριμένου μόνο κέντρου, προσπαθώντας ουσιαστικά να καλύψει τα κενά της πολιτείας σε σχέση με το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (μίσθωση θεραπευτών, αγορά εκπ/κού & άλλου εξοπλισμού, παιδική χαρά, κ.α.) Τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες του κάπως περιορίστηκαν, αλλά πρόσφατα & μετά από νέες αρχαιρεσίες ο σύλλογος παραδόθηκε αποκλειστικά σε γονείς ΑμΕΑ (άτομα με αναπηρίες) & ΑμΕΕΑ (άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) & μόλις τώρα αρχίζει την επαναδραστηριοποίηση του.

Πρόσφατα (4/05/2011) το νέο Δ.Σ. συγκάλεσε Γενική Συνέλευση των μελών, όπου προτάθηκε και ψηφίστηκε η διεύρυνση των στόχων και των σκοπών του καταστατικού, στην κατεύθυνση της ενεργής υποστήριξης των δικαιωμάτων ΑμΕΑ & ΑμΕΕΑ των Κυκλάδων, της ισότιμης κοινωνικής ένταξης τους, της ανεξαρτητοποίησης τους αλλά & της υποστήριξης όλων των φορέων που τους υποστηρίζουν καθώς & της πρωτοβουλίας των σχετικών δράσεων & ανοιγμάτων στην ντόπια κοινωνία. Στην Γενική ψηφίστηκε επίσης το νέο όνομα του συλλόγου μας (Σύλλογος Στήριξης ΑμΕΑ & ΑμΕΕΑ Κυκλάδων "ΔΙΚΑΙΩΜΑ"), καθώς και η ένταξή του Συλλόγου στις συνομοσπονδίες ΕΣΑΜΕΑ & ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.

Σκοποί και στόχοι

1 - Η προώθηση της αξιοπρεπής διαβίωσης, της εκπαίδευσης, της αυτονομίας - ανεξαρτητοποίησης, της επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ.

2 - Η κοινωνική, νομική, ιατροφαρμακευτική και οικονομική (άμεση ή έμμεση) υποστήριξη των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ και των οικογενειών τους. Η παροχή άμεσης βοήθειας σε επείγουσα ανάγκη.

3 - Η υποστήριξη, η αλληλεγγύη & η ενημέρωση των ατόμων και των οικογενειών με βάση τα πρόσφατα δεδομένα (επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτικά, κ.λπ.) & η πρόληψη των δευτερογενών αποτελεσμάτων. Η ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ στα ίδια τα άτομα και την κοινότητα και η διεκδίκηση αυτών.

4 - Η προσπάθεια καταγραφής του πληθυσμού ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ και των αναγκών των οικογενειών τους, στη Σύρο & στις υπόλοιπες Κυκλάδες.

5 - Άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία για συμμετοχή στο Σύλλογο. Πρόσκληση και εκπαίδευση εθελοντών. Άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και του κοινωνικού στιγματισμού των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ και της αντίληψης ότι ο αποκλεισμός είναι φυσικό επακόλουθο της αναπηρίας. Ανάδειξη του γεγονότος πως η αναπηρία, η πρόληψή της, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι έννοιες αλληλένδετες. Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και ειδικών για την ενημέρωση των μελών, της τοπικής κοινωνίας και των λοιπών επιστημόνων υγείας. Προτροπή και συμβολή με κάθε τρόπο για την περαιτέρω επιμόρφωση εντόπιων στελεχών και ειδικών που παρέχουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

6 - Η ανάδειξη του γεγονότος ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός (εμπόδια σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η κοινωνία της πληροφορίας, οι υπηρεσίες, κ.λ.π.) των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ είναι υπόθεση ΟΛΩΝ και πως η αντιμετώπισή τους δύναται να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία.

7 - Ανάληψη πρωτοβουλιών & δράσεων για την συνεύρεση, τη συνεργασία & τον συντονισμό των φορέων – δομών που σχετίζονται με ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ. Δημιουργία κοινού μετώπου μαζί με τους φορείς και τις δομές & κάλεσμα για συμβουλευτική δράση. Επικοινωνία με γονείς ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ άλλων δομών (π.χ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής, Ειδικού Σχολείου, ΕΕΕΚ Ειδικού Γυμνασίου, Στέγη Ανηλίκων, κ.λ.π.). Η πρωτοβουλία - διεκδίκηση δημιουργίας νέων για το σκοπό αυτό και η υποστήριξη των υφιστάμενων δομών.

8 - Επικοινωνία, ένταξη και υποστήριξη από την ΕΣΑΜΕΑ, την ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ & το ΜΕΛΛΟΝ, καθώς & η συνεργασία & αλληλεγγύη με συναφείς συλλόγους πανελλαδικά.

9 - Παρεμβάσεις και δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων των τοπικών φορέων (διοίκησης, υγείας, πρόνοιας, κ.τ.λ.). Κατάθεση στους παραπάνω φορείς προτάσεων και μελετών δράσης για τα ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ (π.χ. συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κ.τ.λ. Συμμετοχή στις νέες προτεινόμενες δράσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας).

10 - Η ένταξη του συλλόγου στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η σύσταση Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή οργανισμού ή νομικού προσώπου & η πιστοποίηση αυτού, στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης των σκοπών και των απώτερων στόχων του συλλόγου.

Μελλοντικοί στόχοι

 • Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ αφ’ εαυτής ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 • Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης εκπαιδευτικού & υποστηρικτικού εξοπλισμού ΑμεΑ.
 • Δημιουργία Προστατευόμενων - Παραγωγικών Εργαστηρίων για ΑμΕΑ / Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας.
 • Δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης και εξυπηρέτησης των οικογενειών των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ, για να διευκολύνουν την άμεση λύση προβλημάτων.
 • Δημιουργία παιδικής εξοχής / κατασκήνωσης.
 • Δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου, το οποίο θα έρθει να καλύψει το κενό που αφήνει σε αυτό το σημείο η Πολιτεία & οι τοπικές αρχές, με σκοπό να συνδράμει τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, ώστε να αποτελέσει κόμβο για την πολυπόθητη ισονομία και την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωσή τους, καθώς και την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Επικοινωνία Τ.Θ. 111 841 00 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ Τηλ.: 6977660860

Ε-mail: dikaioma.kyklades@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.dikaioma-cyclades.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: http://facebook.com/groups/dikaioma.kyklades

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το "Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που δραστηριοποιείται από το 2000 για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ. Τα μέλη του είναι εκπαιδευτικοί, γονείς, συγγραφείς παιδικών βιβλίων, εικονογράφοι, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και γενικότερα άνθρωποι που σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού και είναι πρόθυμοι να κινητοποιηθούν για την προώθησή τους στη χώρα μας. Έχει ως τώρα αναπτύξει πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τα σχολεία, για να κάνει γνωστά τα δικαιώματα των παιδιών, να στηρίξει παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες και αντιμετωπίζουν κάθε είδους δυσκολίες. Είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης, που χρησιμοποιεί τη δύναμη της γνώσης και του πολιτισμού για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών, να τους προσφέρει τη χαρά και τη δημιουργικότητα της ομαδικής προσπάθειας και πρωτοβουλίας. Το δίκτυο προωθεί μέσα από τα προγράμματά του την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τη σύμπραξη, τη δικτύωση, τον εθελοντισμό, τη συλλογικότητα, την κοινωνικοποίηση με στόχο να έχουμε ευτυχισμένα παιδιά.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Εργαστήρι Πολιτισμού: Ένας χώρος για όλα τα παιδιά, με πολλές δημιουργικές και ψυχαγωγικές συλλογικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για τον ελεύθερο χρόνο τους. Λειτουργεί για όλα τα παιδιά καθημερινά 9.30 το πρωί με 7.30 το βράδυ στην οδό Αλκαμένους 11, κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Εκδηλώσεις γίνονται και τα Σαββατοκύριακα. Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη σελ.: http://noesi.gr/node/4567

❻ Το δίκτυο έχει αναπτύξει πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τα σχολεία, για να κάνει γνωστά τα δικαιώματα των παιδιών, να στηρίξει παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες και αντιμετωπίζουν κάθε είδους δυσκολίες. Οι πόροι του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού» προέρχονται αποκλειστικά από τις συμμετοχές και τις χορηγίες των μελών και φίλων. Όλες οι χορηγίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δικτύου www.ddp.org.gr. 

Επικοινωνία 

Αλκαμένους 11β Σταθμός Λαρίσης 104 39 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2108846590
E-mail: diktio1@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.ddp.org.gr 

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα! 
[+] Facebook: http://ow.ly/f3j3K 

Αρχείο: Εκτύπωση από ιστοσελίδα. 

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr


Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Την έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη του κόσμου, εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας. Η χώρα μας την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 με τον νόμο 2101. Επιβίωση, Ανάπτυξη, Προστασία και Δικαίωμα Συμμετοχής: Οι 4 άξονες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Πηγή: SanSimera.gr


20/11 Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, ενημερωθείτε για το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και δείτε το βίντεο που επιλέξαμε για το μήνυμα της ημέρας: 

για τα παιδιά, φροντίζουν οι μεγάλοι!

Φωτογραφία για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του παιδιού από το noesi.gr.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Λογότυπο.

Το "Δίκτυο Ειδικών Σχολείων" (Δ.Ε.Σ.) ξεκίνησε το 2011 ως μία προσπάθεια γονέων να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τις μεταφορές των μαθητών. Το 2012, οργανώθηκαν διάφορες συναντή­σεις των μελών του δικτύου και συλλογικές δράσεις, που είχαν ως φυσικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου γονέων με παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία.

Ιστορικό

Το Δίκτυο Ειδικών Σχολείων (Δ.Ε.Σ.) ξε­κίνησε ως ιδέα με το γεγονός της διακοπής των μεταφορών το Δεκέμβριο του 2011. Αρχικά, ως προσπάθεια να ενώσουν τα σχολεία τις φωνές τους απέναντι στο πρόβλημα των μεταφορών που είχε τότε προκύψει. Το να συμπερι­ληφθούν και άλλοι τομείς (όπως εκπαίδευση, υποστήριξη γονέων και νομική υποστήριξη) όπου τα σχολεία θα μπο­ρούσαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους, να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες ήταν η φυσική κατάληξη και το πέρασμα σε μια πιο δο­μημένη συλλογική δράση. Η πρώτη συνάντηση Εκπροσώπων από τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της Αττικής έγινε τον Μάρτιο του 2012. Έκτοτε, το Δίκτυο Ειδικών Σχολείων εξελίσσεται και σήμερα συμμετέχουν εκπρόσωποι από ολοένα και περισσότερες ΣΜΕΑΕ.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών όλων των βαθ­μίδων της Ειδικής Εκπαίδευσης.
 • Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής τους κυρίως εντός αλλά και εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου εφόσον είναι δυνατόν.
 • Υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών και η συνδρομή τους κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης.
 • Νομική προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τη δομή και οργάνωση του ΔΕΣ στη σελ. www.noesi.gr/files/DES_DOMI-LEITOURGIA.pdf

Επικοινωνία

E-mail: des_ath@yahoo.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: http://on.fb.me/VtBrYb

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σε έναν φιλόξενο χώρο, στο κέντρο του Πειραιά, επί της οδού Ζωσιμαδών 44, λειτουργεί το "Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης", με πρωτοβουλία του Νομάρχη Πειραιά κυρίου Ιωάννου Μίχα. 

Υπηρεσίες

 • Ευκαιρία αυτονομίας των ΑμεΑ. Τα ωφελούμενα άτομα μπορούν να φεύγουν από το σπίτι τους, να κυκλοφορούν στην Πόλη μας, να αλλάζουν περιβάλλον χωρίς την συνοδεία των γονέων τους διότι το "Δίκτυο" διαθέτει για τον σκοπό αυτό κατάλληλο μεταφορικό μέσο.
 • Δυνατότητα Κοινωνικοποίησης. Το "Δίκτυο" είναι στελεχωμένο με νέους ανθρώπους επιστημονικά καταρτισμένους, που εργάζονται όλη την ημέρα με τα ΑΜΕΑ προς αυτήν την κατεύθυνση.
 • Άσκηση οριοθέτησης: Ιδιαίτερα τα ωφελούμενα ΑμεΑ με ΝΥ στο "Δίκτυο" ζουν σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, που λειτουργεί κάτω από μια ιδιαίτερα υπεύθυνη, οργανωτική, γνώστη του αντικειμένου και αποτελεσματική Διεύθυνση. Με πολύ μεράκι και δημιουργική διάθεση, η Διεύθυνση διατηρεί ένα επίπεδο στο χώρο που τον καθιστά πρότυπο στο είδος του.

Επικοινωνία

Ζωσιμαδών 44
185 31 - Πειραιάς

Τηλ.: 2104175086, 2104175497

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

ΔΡΟΜΕΑΣ

Ο Αθλητικός Όμιλος με την επωνυμία "Δρομέας" δημιουργήθηκε από την Εται­ρεία Προστασίας Σπαστικών. Είναι μέλος της Εθνικής Αθλητικής Ομο­σπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Υπηρεσίες

 • Συστηματική προπόνηση των αθλητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστα­σίας Σπαστικών.
 • Συμμετοχή σε αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επικοινωνία

Μ. Γερουλάνου 117
164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.: 2109622290
Fax: 2109644330

E-mail: ssa@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.eps-ath.gr

Δείτε επίσης: 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΔΡΩ - ACT ► Μαθήματα Ελληνικής Νοηματικης Γλώσσας από το σπίτι

Η MKO με την επωνυμία "Δρω" (μτφ. Act) για την Ανάπτυξη της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων ιδρύθηκε το 2006, ως Αστική Μη Κερδο­σκοπική Εταιρεία, από ομάδα κωφών και ακουόντων επιστη­μόνων, επαγ­γελματιών και ενεργών πολιτών, με στόχο την ανάδειξη της προσωπι­κής αξίας και της δημιουρ­γίας συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμποδι­ζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βα­σιζόμενη σε θεσπισμένα ανθρώπινα δικαιώμα­τα στο ελληνικό και διε­θνές δίκαιο. Οι δράσεις της "Δρω" καλύ­πτουν το τρί­πτυχο πολιτισμός – παιδεία – ενημέρωση / επικοινωνία και απευθύνονται κυρίως σε κωφά και βαρήκοα άτομα, τις οικογένειές τους και σε επαγγελ­ματίες του χώρου.

Μαθήματα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από τη ΜΚΟ ΔΡΩ - περισσότερα στον Οδηγό υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ 2015.

Στην αφίσα εκ παραδρομής αναφέρεται ως ενάρξη των μαθημάτων: "Ιανουάριος 2015".
Η έναρξη των μαθημάτων είναι τον Ιανουάριο 2016.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα ΑμεΑ.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για θέματα ΑμεΑ.
 • Εκπόνηση μελετών και προτάσεων προς δημόσιους φορείς για θέματα νοηματικής γλώσσας.
 • Συμβουλευτική φοιτητών για θέματα κωφών και βαρηκόων ατόμων.

Επικοινωνία

Αιτωλίας 3-5
Αμπελόκηποι 
115 26 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2107776213, 6939448801 (SMS – γραπτά μηνύματα)
Fax: 2107776804

E-mail: info@mko-dro.gr
Ιστοσελίδα: www.mko-dro.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Ομάδα όπου ταξινομείται: 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΓΝΥΑ

Η Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) ιδρύθηκε το 1973 από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. Σήμερα. στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Λαγονήσι Αττικής. Λειτουργεί Κέντρο Κατάρτισης και Απασχόλησης, ΣΥΔ για 60 άτομα και προσωρινό Φιλοξενείο ΑμεΑ. Είναι ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρω­πικό Σωματείο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε άτομα με νοητική υστέρηση ηλικίας άνω των 18 ετών.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Υπηρεσίες.

 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση σε πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας
 • Θεραπεία ή Αποκατάσταση ανοικτής περίθαλψης
 • Ξενώνας / Χώρος προσωρινής διαμονής
 • Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή Οικοτροφείο

❸ Κατάρτιση και απασχόληση. Προώθηση στην αγορά εργασίας ή σε εναλλακτικές μορφές εργασίας.

❺ Ημιαυτόνομη διαβίωση στη "Στέγη" Λα­γονησίου για 60 άτομα.

❺ Προσωρινή παροχή ημιαυτόνομης διαβίω­σης σε ΑμεΑ, μελών της ΕΓΝΥΑ ή πιστο­ποιημένα από το Κέντρο ΑμεΑ της περιο­χής των εγγύς Δή­μων, σε περιπτώσεις αδείας ή ασθενείας των γονέων τους.

❻ Συμβουλευτική υποστήριξη ΑμεΑ και γο­νέων στην περιοχή της Ανατο­λικής Αττι­κής.

❻ Ανάληψη καινοτόμων και ερευνητικών προγραμμάτων. Εγκαταστάσεις:

 • Εργαστήρια.
 • Κοιτώνες σε δωμάτια των δύο ατόμων.
 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσε­ων.
 • Μαγειρείο.
 • Γυμναστήριο ενόργανης γυ­μναστικής και υπαίθριο χώρο για γυ­μναστική και αθλοπαι­δείες.
 • Φυσικοθεραπευτήριο.
 • Βιβλιοθήκη.

Τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται κατά τα 2/3 από επιχορηγήσεις, Κοινοτικά Προγράμ­ματα, δωρεές, και κατά το 1/3 από τα ασφα­λιστικά Ταμεία, εισφορές γονέων. 

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Άνοια
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών

Γνωρίστε την Ε.Γ.Ν.Υ.Α.

Ιστορικό

Το 1975, αναγνωρίστηκε ως φιλανθρω­πικό Sωματείο με σκοπό τη μέριμνα, περί­θαλψη, διαπαιδαγώγη­ση, ανάπτυξη δε­ξιοτήτων, σωματική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, κοι­νωνική προσαρμογή και ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες έφ' όρου ζωής των νοητικώς υστερούντων ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών και των δύο φύλων. Το 1975, το Σωματείο ίδρυσε στην Κηφισιά το "Κέντρο Ειδικής Εκπαιδεύ­σεως". Το 1980, ίδρυσε στη Ν. Ερυθραία τη "Στέγη Ει­δικής Θε­ραπευτικής Αγωγής", όπου μεταστεγάστηκε το Κέντρο της Κηφισιάς και λειτούργησε το πρώτο στην Ατ­τική Οικοτροφείο για άτομα με νοητική υστέρηση. Το 1998, λειτούργησε το Κέντρο Κοινωνικής Φρο­ντίδας Λαγονησίου "Η Στέγη", όπου μετα­στεγάστηκε η "Στέγη Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής", της Ν. Ερυθραί­ας, με σκοπό την περίθαλψη, εκ­παίδευση, στέγαση, φροντίδα της ψυχοσω­ματικής υγείας των ατόμων με νοητική υστέρηση και τη στήριξη των οικογε­νειών τους.

Επικοινωνία 

Θεμιστοκλή Σοφούλη
Κιτέζα Λαγονησίου
190 10 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.: 2291072160, 2291070280, 2291070521, 2291070202
Fax: 2291070522

E-mail: egnya@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.egnya.gr
Social Media: Facebook

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΔΡΑ ► «Στο βάθος» κήπος την Κυριακή στο Πάρκο Τρίτση

ΕΔΡΑ ► «Στο βάθος» κήπος την Κυριακή στο Τρίτσης
Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 στις 11 το πρωί στο Κτίριο Natura, το «Στο βάθος Κήπος» ανοίγει τις πύλες του στους μικρούς του φίλους.

Λογότυπο της ΕΔΡΑΣ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.­.Δ.Ε.Ο.).​Ο φορέας «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων» (Κ.Σ.­.Δ.Ε.Ο.) με την επωνυμία «Έδρα» δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυ­χικής υγείας και της νοητι­κής υστέρησης από το 2001, με στόχο την προα­γωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοη­μένων ομάδων, την ενημέρωση και ευαι­σθητοποίηση.

ΝΕΟ! Μάθετε περισσότερα για το Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης στο Περιστέρι.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα.

❸ Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης και Θεραπευτικών Δράσεων "Δια­δρομή", στο Ίλιον.

❺ Οικοτροφεία, σε Ίλιον και Περι­στέρι.

❺ Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με νοη­τική υστέρηση, ηλικίας 18 – 30 ετών.

❹ ❻ Διάφορα προγράμματα ευαισθητοποίησης και υποστήριξης, όπως φεστιβάλ, αυλητικές διογρανώσεις, κοινωνικά παντοπωλεία και προγράμματα εθελοντών.

Σημείωση: Λόγω της πληθώρας των νέων δράσεων και δομών της "Έδρας", είναι σκόπιμο να δείτε το αρχείο με τον κατάλογο των Κέντρων από την Έδρα εδώ: www.noesi.gr/files/pronoise-edra-kentra-lista.pdf

Επικοινωνία

Δήλου 14
121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ.: 2105913826
Fax: 2105762861

E-mail: mko.edra@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.edra-coop.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: http://on.fb.me/JoVkgH
[+] Twitter: twitter.com/ksdeoedra 

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

* Αρχείο NOESI.gr: Ενημέρωση από Γκούτσιου Αριστέα, Υπεύ­θυνη Δημ. Σχέσεων & Κοινωνικού Marketing "Έδρας" (04/2012). 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Ένταξη ατόμων στην Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) «Νεφέλη»

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) «Νεφέλη» αναζητά άτομα για ένταξη στο πλαίσιο της. Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 17 ετών με Αυτισμό ή Νοητική Υστέρηση και έχει σαν κύριο στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση τους.

Οι ένοικοι της Στέγης υποστηρίζονται από πολυκλαδική ομάδα που απαρτίζεται από το τακτικό προσωπικό: την εργοθεραπεύτρια, την κοινωνική λειτουργό, το προσωπικό στήριξης, την ψυχολόγο, τον διαχειριστή και τον επιστημονικά υπεύθυνο της Στέγης, τα οποία εξυπηρετούν τους ενοίκους σε εικοσιτετράωρη βάση.

Tην διεπιστημονική ομάδα ενισχύουν οι εξωτερικοί συνεργάτες: ψυχίατρος, γενικός γιατρός, δικηγόρος, νοσηλευτής και διαιτολόγος.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2102435803 ή επισκεφτειτε το site www.edra-coop.gr.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάθετε περισσότερα για την ΕΔΡΑ στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr σε αυτή τη σελίδα: www.noesi.gr/pronoise/edra

Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση από την ΕΔΡΑ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση λειτουργεί καθημερινά 09:00-17:00. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, θεραπεία μέσω τέχνης, μουσικοθεραπεία, έκφραση μέσω κίνησης, αισθητιριακή ολοκλήρωση, θεατρικό παιχνίδι, πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική γονέων, κυκλοφοριακή αγωγή κ.α.

Μάθετε περισσότερα για την ΕΔΡΑ στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr σε αυτή τη σελίδα: www.noesi.gr/pronoise/edra

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης από την "ΕΔΡΑ"

Αντιμετωπίζετε κάποιο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα και δεν ξέρετε πού να απευθυνθείτε; Θέλετε να ενημερωθείτε για θέματα πρόνοιας, επιδομάτων και εργασιακής αποκατάστασης;

Λογότυπο της ΕΔΡΑΣ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.­.Δ.Ε.Ο.).Απαντήσεις σε αυτά και άλλα ακόμη σημαντικά ερωτήματα επιχειρεί να δώσει το νέο Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης που λειτουργεί o φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" στην περιοχή του Περιστερίου παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει πληροφορίες και να παραπεμφθεί άμεσα, έγκυρα και αποτελεσματικά στους φορείς ή τις υπηρεσίες που χρειάζεται με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2130404252, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-16:00.

«Βασικός στόχος της νέας αυτής προσπάθειας είναι να διευκολύνουμε τον πολίτη που ταλαιπωρείται ήδη από κάποιο πρόβλημα ψυχοκοινωνικού κυρίως χαρακτήρα να φτάσει γρήγορα και χωρίς κόπο στο φορέα που μπορεί να τον βοηθήσει», δηλώνει η Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», κυρία Μαρία Κερασόγλου.

Η βασική ιδέα προήλθε λόγω του κενού και της ανάγκης που γεννά η σημαντική καθυστέρηση στην τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχει ως αποτέλεσμα την προβληματική εξυπηρέτηση του πολίτη, όταν χρειάζεται να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στην περιοχή του σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποκατάστασης, εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης, επιχειρηματικότητας κα.

Η νέα τηλεφωνική υπηρεσία λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης» που υλοποιεί η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) - «ΕΔΡΑ», την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΚΤΑΙΑ, την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.). Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants, ενώ διαχειριστής της επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η κυρία Κερασόγλου εξηγεί τη σημασία της λειτουργίας ενός τέτοιου κέντρου «Αφενός προσπαθούμε νααπαλλάξουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο από το πρόσθετο άγχος ή το αίσθημα απογοήτευσης που του προκαλεί η άγνοια ή η δυσκολία πρόσβασης στην υπηρεσία που έχει ανάγκη τη στιγμή που βρίσκεται σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Αφετέρου, επιχειρούμε να ενημερώσουμε τον ενδιαφερόμενο-είτε αντιμετωπίζει ο ίδιος ή κάποιο κοντινό του πρόσωπο κάποιο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα -για φορείς που μπορούν να τον βοηθήσουν, αλλά αγνοεί ότι υπάρχουν. Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μείνει αβοήθητος».

Η ομάδα του Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης  εντοπίζει και διαμορφώνει μια λίστα με όλες τις υπηρεσίες ή τους οργανισμούς και το είδος της στήριξης που μπορούν να παρέχουν στους πολίτες της περιοχής και παραπέμπει σε αυτές όσους επικοινωνούν μαζί της αφού έχει πρώτα αξιολογήσει τα αιτήματα που λαμβάνει. Όλα τα αιτήματα καταγράφονται από την ομάδα τηλεφωνικής υποδοχής και παρακολουθείται η εξέλιξη και η έκβασή τους με στόχο η εξυπηρέτηση να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και σφαιρική.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ επενδύει και στην επιμόρφωση των εταίρων μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων αναγκών. Το αποτέλεσμα της χαρτογράφησης όλων των εταίρων του προγράμματος πρόκειται να αποτυπωθεί σε ένα διαδικτυακό οδηγό εξειδικευμένο για φορείς ψυχικής υγείας που θα εκδηλώσουν την πρόθεση να υιοθετήσουν την πρωτοβουλία δικτύωσης που εισηγείται το πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις:

Μαρία Μαθιούδη
Υπεύθυνη Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών Δυτικής Αθήνας για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης στο Περιστέρι

Τηλέφωνο: 2130404252

Μάθετε περισσότερα για την ΕΔΡΑ στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/edra

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΕΕΥΤ

Η "Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας" (ΕΕΕΥΤ) πραγματοποιεί το πρόγραμμα "Άσκηση και βελτίωση της κίνησης μέσα από τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας" (ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικών προγραμμάτων) για τρίτη χρονιά στο Δήμο Χαλανδρίου. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της αδρής και λεπτής κίνησης, του κινητικού συντονισμού παιδιών που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες, δυσγραφία, αδεξιότητα, ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα. Τα προγράμματα θα εκτελούνται από εθελοντές επαγγελματίες - μέλη της ΕΕΕΥΤ (εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές φυσικής αγωγής, κ.α.). Το παραπάνω πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε δημότες Χαλανδρίου. Θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 17:45-19:15 (2 τμήματα) στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Χαλανδρίου, Δαναΐδων και Αντιγόνης, Χαλάνδρι (στάση μετρό Νομισματοκοπείο) τηλ. 210 6840033 από τις 3/11/2014 μέχρι 31/05/2015. Δηλώσεις ενδιαφέροντος και εγγραφές 3/11/14 Πληροφορίες κα Κ. Λάππα 6977656672

ΕΕΠΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα αριθμεί πάνω από 1.000 μέλη, γονείς ή αδέλφια ατόμων με αυτισμό, καθώς και επιστήμονες που ασχολούνται με τον αυτι­σμό. Σκο­πός της Εταιρίας είναι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό. Ως πα­νελλήνιος φορέας, έχει παραρτήματα σε Θεσσα­λονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Χίο, Βόλο και Πειραιά και έχει συνδεδεμένα μέλη της άλλους μι­κρότερους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αυτι­σμό σε Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Λάρι­σα, Πάτρα και Αθήνα.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❸ Κέντρο Ημέρας "Σείριος": Σχεδιασμός και λειτουργία Κέντρου για 22 ενήλικες με αυτισμό στον Γέρακα Αττικής, με κρατική επιχο­ρήγηση.

❸ Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ανηλίκων: από το Παράρτη­μα Θεσσαλονίκης.

❹ Πρόγραμμα εθελοντών "Γίνε φίλος": Το Παράρτημα της ΕΕΠΑΑ Ν. Καστοριάς οργανώνει πρόγρμαμα εθελοντών, για να περνούν δύο ώρες κάθε εβδομάδα με παιδιά κι εφήβους με αυτισμό ή με τις οικογένειές τους στο σπίτι ή έξω. Το πρόγραμμα αναζητά κάτι κοινό ανάμεσα στον εθελοντή και την οικογένεια για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή σχέση. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άτομα κάθε ηλικίας (από 8 ετών και άνω), ανεξαρτήτως φύλου, αξιόπιστα, φιλικά, συνεπή, ευαισθητοποιημένα και ορεξάτα να γνωρίσουν έναν "διαφορετικό" τρόπο σκέψης.

❺ Στέγη Αυτιστικών Ατόμων "Ελένη Γύρα": Σχεδιασμός και λει­τουργία πρότυπου ξενώνα εκ­παίδευσης - διαβίωσης για 12 ενήλικα άτομα με αυ­τισμό στη Ζίτσα Ιωαννίνων, με κρα­τική επιχορήγηση. Δείτε επίσης: ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ

❻ Λοιπές δράσεις:

 • Διοργάνωση φεστιβάλ, διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων εξειδίκευσης ειδι­κών στον αυτισμό.
 • Δημιουργία βιβλιοθήκης.
 • Παρέμβαση για τη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό στην υγεία - πρόνοια και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
 • Λειτουργία ομάδων στήριξης γονέων και διοργάνωση ψυχαγωγικών Σαββατοκύριακων.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.
 • Μελέτη ανέγερσης και λειτουργίας 3 ακόμα Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό, στους νομούς Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης και Αττικής, με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένω­σης.

Η ΕΕΠΑΑ Συμμετέχει επί­σης στην ΕΣΑμεΑ και εκ­προσωπεί την Ελλάδα στη διοίκηση Διεθνών Ορ­γανώσεων, όπως η Autism-Europe και η World Autism Organization.

Επικοινωνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 
Αθηνάς 2
2ος Όροφος
105 51 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103216550
Fax: 2103216549

E-mail: gspap@autismgreece.gr
Ιστοσελίδα: www.autismgreece.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Βερατίου 5
54632 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310241287

E-mail: thess_gspap@autismgreece.gr

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα Παραρτήματα στην Ιστοσελίδα: www.autismgreece.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

2ωρη Απογευματινή Δημιουργική Απασχόληση Ατόμων με Αυτισμό

Nov 24 2015 to May 31 2016, 1:45pm - 1:45pm
Αττική, Δράσεις, Αυτισμός (ΔΑΔ)

Η 2ωρη απογευματινή δημιουργική απασχόληση ατόμων με Αυτισμό, όλων των ηλικιών, ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ξεκινά! Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μαρασλείου. Θα γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 17:00-19:00 σε χώρο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του Μαρασλείου στο Κέντρο της Αθήνας.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με e-mail στο gspap@autismgreece.gr ή τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 στο 2103216549, 2103216550.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/eepaa

Ομάδα όπου ταξινομείται: 

Αιτήσεις συμμετοχής "Τρέχω για τον Αυτισμό" στον Μαραθώνιο της Αθήνας

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) και φέτος θα συμμετέχει στον Μαραθώνιο της Αθήνας στις 9 Νοεμβρίου 2014 με ομάδα που θα φέρει στην αθλητική φανέλα το μήνυμα "Τρέχω για τον Αυτισμό".

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Tip!

Θα βρείτε περισσότερες πληροοφορίες για τις υπηρεσίες και το έργο της ΕΕΠΑΑ στον Οδηγό υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ (2014) στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/eepaa

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Ομάδα όπου ταξινομείται: 

Ημερίδα για τον Αυτισμό

Apr 04 2014, 9:00am - 6:00pm EEST

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)1 οργανώνει ημερίδα για τον αυτισμό με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αυτισμό2.

Διαβάστε ακόμη από το NOESI.gr:

 1. Μάθετε για την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)
  http://noesi.gr/pronoise/eepaa
 2. Μάθετε περισσότερα για τον αυτισμό στην ειδική σελίδα μας στον Οδηγό διαταραχών
  http://noesi.gr/book/syndrome/autism

Συνημμένα αρχεία: 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) ιδρύθηκε το 2005, με σκοπό την οργανωτική συνδικαλιστική ολοκλήρωση του χώρου των τυφλών και τη διασφάλιση της εσωτερικής ενότητάς του έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που μπορεί να δημιουργήσει η πολυδιάσπαση, τόσο στην διαβούλευση με την Πολιτεία όσο και στην ενημέρωση της Ελληνικής Κοινωνίας για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας.

Υπηρεσίες - Δράσεις

Είδηση από την τρέχουσα επικαιρότητα
Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, αρχίζει νέο κύκλο μαθημάτων διάρκειας 52 διδακτικών ωρών (συν 8 ώρες για τους φιλολόγους της αρχαίας ελληνικής και των ξένων γλωσσών) στις 13/09/2013. Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

Τον κορμό της Ομοσπονδίας αποτελεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, το παλαιότερο, ιστορικότερο και πιο αξιόπιστο κοινωνικοσυνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων τυφλών που ιδρύθηκε το 1932 και που μπορεί να στηρίξει τη νέα οργανωτική προσπάθεια είτε με τα αξιόλογα στελέχη του, είτε μεταδίδοντας την πολύχρονη γνώση και εμπειρία του.

Εκτός από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών ιδρυτικά μέλη της Ε.Ο.Τ. είναι και: 

Στην πορεία έγιναν μέλη της Ομοσπονδίας:

Σ’ αυτή τη σημαντική προσπάθεια συμπορεύονται και οι γονείς των ανήλικων τυφλών παιδιών. Αυτό το γεγονός είναι μια καινοτομία στο χώρο των οργανώσεών μας, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη αντιμετώπισης όλων των μεγάλων προβλημάτων μαζί με τις οικογένειες των τυφλών παιδιών, έτσι όπως γίνεται πια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ομοσπονδία φιλοδοξεί να συγκροτήσει σοβαρές προτάσεις πάνω σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η εκπαίδευση και η ειδική αγωγή, η βελτίωση της συνταξιοδοτικής και ασφαλιστικής θέσης των τυφλών και να γίνει ο κύριος εκφραστής και εκπρόσωπος των Ελλήνων τυφλών στην υπεύθυνη διαβούλευση με την Πολιτεία.

Επίσης σκοπεύει στην πλατιά ενημέρωση της Κοινωνίας και στην προάσπιση με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής αξιοπρέπειας των τυφλών που κινδυνεύει καμιά φορά, είτε από την έλλειψη επαρκών μέτρων της Πολιτείας, είτε από την άγνοια, την έλλειψη πληροφόρησης και την παραπληροφόρηση ασυνείδητων εμπόρων της αναπηρίας που εξαπατούν τον Έλληνα πολίτη εκμεταλλευόμενοι τη φιλοτιμία και την ευπιστία του.

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών αποτελεί τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Επικοινωνία

Βερανζέρου 31 
(4ος Όροφος, Γραφεία 3 και 5)
104 32 ΑΘΗΝΑ

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 09.00 – 17.00

Τηλ.: 2105229968
Fax: 210-5229541
E-mail: eoty@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.eoty.gr

Αρχείο ενημέρωσης: E-mail στις 29/8/2013, 16:01.

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο στη σελίδα www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Τμήματα Εκμάθησης Γραφής Braille

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας) θα πραγματοποιήσει τμήματα εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης Braille. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο 2014 και με το πέρας των μαθημάτων θα δοθεί η δυνατότητα λήψης της αναγνωρισμένης πιστοποίησης. 

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως Παρασκευή 21/03/2014
 • Κόστος 200 ευρώ
 • Τοποθεσία: Βασιλίσσης Όλγας 114 & Π. Συνδίκα 3ος όροφος (Θεσσαλονίκη)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 114 & Π. ΣΥΝΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 250111
Fax: 2310 250677

Πληροφορίες στο τηλ. 2310250111, ώρες 9.00π.μ. έως 3.00μ.μ.:

 • εσωτερικό 114 (Γραμματεία) ή
 • εσωτερικό 115 (Λογιστήριο) ή
 • εσωτερικό116 (Κοινωνική Υπηρεσία)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΥΦΛΩΝ (Κεντρικής Μακεδονίας) στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr στη σελίδα: www.noesi.gr/pronoise/pst-pekm

Συνημμένα αρχεία: 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Λογότυπο.Η "Εκδρομή της Αγάπης" είναι η δράση μιας εθελοντικής ομάδας, που προσφέρει δωρεάν πρότυπες εκδρομές βιωματικής μάθησης σε παιδιά, νέους και νέες με κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς. Οι εκδρομές οργανώνονται χωρίς έξοδα για τους συμμετέχοντες. Η ομάδα εθελοντών αναλαμβάνει την υποστήριξη και επίβλεψη των παιδιών.

Γράφει ο Τιμολεον Γκέτσος, συντονιστής της δράσης.
Ο αριθμός των παιδιών που μεγαλώνουν στην Αθήνα κάτω από αντίξοες συνθήκες διαρκώς αυξάνεται. Ορφανά, άπορα, άρρωστα, άστεγα παιδιά και παιδιά μεταναστών έχουν βασικές ανάγκες για τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα και στέγη. Οι πόροι που εξασφαλίζουν οι κοινότητές τους για την κάλυψη των αναγκών αυτών είναι περιορισμένοι και σπάνια επαρκούν για δραστηριότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Για τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά η χαρά της εκδρομής είναι άγνωστη.

Υπηρεσίες - Δράσεις

Με τη δημιουργία μιας ανοιχτής ομάδας εθελοντών που διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές αναψυχής στην ελληνική ύπαιθρο, τα παιδιά:

 • γνωρίζουν νέους τόπους
 • γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα, τα ήθη κι έθιμα, τις τέχνες
 • μαθαίνουν κάτι χρήσιμο που δε γνώριζαν
 • αθλούνται
 • τρώνε υγιεινά
 • παίζουν δημιουργικά παιχνίδια
 • βιώνουν τη χαρά της εκδρομής
 • ... (συμπληρώστε τη δική σας έμπνευση!)

Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, η "Εκδρομή της Αγάπης" προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να εξελιχθούν ως εξαιρετικοί άνθρωποι:

 • να βάλουν περισσότερη χαρά στη ζωή τους
 • να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμησή τους
 • να εκφράσουν την αγάπη τους
 • να αναπτύξουν αρετές όπως η αποδοχή, η επικοινωνία, η ομαδικότητα και η συνεργασία
 • να πιστέψουν πως έχουν την ίδια αξία και τις ίδιες ευκαιρίες όπως όλα τα παιδιά
 • να έχουν εν τέλει μια εμπειρία - δώρο για τη ζωή τους.

Επικοινωνία

E-mail: ekdromitisagapis@gmail.com

Βρείτε την "Εκδρομή της Αγάπης" στο Facebook

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΕΘΙΠ

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr παρουσίασε την Ελληνική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας (ΕΛΕΘΙΠ) για πρώτη φορά το 2011. Το NOESI.gr επισκέφτηκε την ΕΛΕΘΙΠ τελευταία φορά το 2014. 

Σήμερα, δεν έχουμε πλέον επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τη λειτουργία τη ΕΛΕΘΙΠ και για αυτόν τον λόγο έχουμε αφαιρέσει τις πληροφορίες που παραθέτουμε σε αυτή τη σελίδα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο άρθρο μας:

Πώς μπορώ να καταχωρήσω έναν φορέα στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr; Δείτε: www.noesi.gr/book/welfare/apply.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ

Η Στέγη Αυτιστικών Ατόμων με την επωνυμία "Ελένη Γύρα" ιδρύθηκε το 2001 από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) και το Πα­ράρτημα στα Ιωάννινα, αξιοποιώντας δωρεές του Γεωργίου και της Ελένης Γύρα, της Χριστιανικής Αδελ­φότητας "Η Μάνα του Πωγωνίου" και της Γαλλικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης "Το Τάγμα των Ιππο­τών της Μάλτας".

Η Στέγη απέχει 27 χλμ. από τα Ιωάννινα. Εκτείνεται σε έναν χώρο 5 στρεμμάτων και προσφέρει ένα σπιτικό περιβάλλον σε δώδεκα ενήλικα άτομα με αυτισμό, με μόνιμο τόπο κατοικίας των οικογενειών τους την Ήπειρο. Τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται από το Υπουργείο Υγείας. Βασική φιλοσοφία της Στέγης είναι η διατήρηση των σχέσεων των ενοίκων με τις οικογένειές τους και η στενή συνεργασία με τη Στέγη. Κάθε φιλοξενούμενος παραμένει για μία, τουλάχιστο, διανυκτέρευ­ση στο σπίτι του, ώστε να μη αποκοπούν οι οικογενειακοί δεσμοί. Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Παιδαγωγό, Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής (Γυ­μναστή), Νοσηλευτή. Όλα τα μέλη του προσωπικού εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα TEACCH?.

Δείτε: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Υπηρεσίες

 • Το ημερήσιο θεραπευτικό πρόγραμμα πε­ριλαμβάνει:
  • Αυτοεξυπηρέτηση και αυτοδιαχείριση.
  • Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία.
  • Ειδική φυσική αγωγή και ψυχοκινητική αποκατάσταση.
  • Οικιακές ασχολίες.
  • Κοινωνικοποίηση με εξόδους στην κοι­νότητα.
  • Εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα TEACCH?.
  • Πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρω­σης? σε ειδική αίθουσα Snoezelen.
  • Απασχόληση στον ηλεκτρονικό υπολογι­στή.
  • Μουσικοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, μασάζ.
  • Πρόγραμμα πισίνας στο κολυμβητήριο.
  • Αγροτική απασχόληση (κατοικίδια, αν­θόκηπος, λαχανόκηπος).
  • Ψυχαγωγία.
  • Χαλάρωση, ελεύθερος χρόνος.
 • Ψυχιατρική παρακολούθηση από Ψυχία­τρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
 • Ιατρική παρακολούθηση από ιατρό παθο­λόγο.
 • Οδοντιατρική πρόληψη και θεραπεία από το Νοσοκομείο "Χατζηκώστα".
 • Τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στο Νο­σοκομείο.
 • Φαρμακευτική αγωγή.
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστή­ριξη των οικογενειών των ενοίκων.
 • Συναντήσεις θεραπευτικής ομάδας.
 • Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθη­τοποίησης της κοινότητας.
 • Διασύνδεση με άλλους φορείς και υπηρε­σίες.

Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Παιδαγωγό, Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής (Γυ­μναστή), Νοσηλευτή. Όλα τα μέλη του προσωπικού εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα TEACCH.

Επικοινωνία

Ζίτσα
440 03 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ.: 2658023497, 2658023598
Fax: 2658023498

E-mail: gspapz@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.autismgreece.gr 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΕΠΑΠ

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκα­ταστάσης Ανα­πήρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) είναι το πρώτο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο για παιδιά με κι­νητικές ανα­πηρίες. Ιδρύθηκε το 1937, με σκοπό την αποκα­τάσταση, δηλαδή, τη διάγνωση, θεραπεία, εκπαίδευ­ση και επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών με κινητικές, κυρίως, αναπηρίες και εγκεφαλική πα­ράλυση ή προβλήματα λόγου και μάθησης, ηλικίας από λίγων ημερών έως και 16 ετών. Λειτουργεί έξι Κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννι­να, Βόλο και Αγρίνιο.

Υπηρεσίες

❶ Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης: Η ανάλυση βάδισης γίνεται με τε­χνολογία αιχμής από εξειδικευμένο προσωπικό, για τον εντοπισμό των προβλη­μάτων και την τεκ­μηρίωση χειρουργικών, θεραπευτικών και ορθωτικών επεμβάσεων, σε παιδιά και ενήλικες με πολύπλοκα κινητικά προ­βλήματα.

❷ Πρώιμη παρέμβαση: Σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 6 ετών.

❸ Ειδικά σχολεία: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο (στη Θεσ­σαλονίκη).

❸ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης: Για κατάρτιση νέων ηλικί­ας 16 – 30 ετών και έντα­ξη στην ανοικτή αγορά εργασίας.

❻ Κέντρα Πρακτικής Άσκησης: Για σπουδα­στές Σχολών Τριτοβάθ­μιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπά Τμήμα και υπηρεσίες:

 • Τμήματα Αποκατάστασης:
 • Βιοανάδραση.
 • Εργοθεραπεία, υποστηρικτική τεχνολο­γία, πολυαισθητηριακή εκπαίδευση.
 • Θεραπευτική κολύμβηση, ιππασία, μπόουλινγκ, μπότσια.
 • Κοινωνική Υπηρεσία.
 • Συμβουλευτική γονέων.
 • Λογοθεραπεία.
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ψυχολογική Υπηρεσία.

Η ΕΛΕΠΑΠ παρέχει στα παιδιά Ιατρικές υπη­ρεσίες με ιατρούς όλων των ειδικο­τήτων, όπως: Φυσίατρο, Ορθοπεδικό, Παιδονευρο­λόγο, Αναπτυξιολόγο, Παιδία­τρο, Οφθαλμίατ­ρο, Οδοντίατρο.

Επικοινωνία

ΕΛΕΠΑΑΠ ΑΘΗΝΑΣ 
Κόνωνος 16
116 34 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2107212780, 2107251121, 2107254726 
Fax: 2107228380 

E-mail: elepap@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.elepap.gr 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης | Τηλ.: 2310318218

Παράρτημα Χανίων | Τηλ.: 2821097699

Παράρτημα Ιωαννίνων | Τηλ.: 2651036480

Παράρτημα Βόλου | Τηλ.: 2428097098

Παράρτημα Αγρινίου | Τηλ.: 2641046011

Αρχείο NOESI.gr

Τρίπτυχο μεγέθους Α3-, διχρωμίας λευ­κού - γαλάζιου.  E-mail προς το NOESI.gr από Κορκολιάκου Νάνσυ (στις 7/2/2014 ώρα 13:15).

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Εγγραφές στο πρόγραμμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ

Σας πληροφορούμε ότι για την ένταξη νέων παιδιών στο πρόγραμμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης - Μονάδας Ειδικής Προσχολικής Αγωγής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από 01/12/2009 μέχρι 01/12/2012. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Τα κριτήρια για την ένταξη των παιδιών είναι:

Εγκεφαλική Παράλυση ή άλλες παθολογικές καταστάσεις από πάσης φύσεως βλάβες του εγκεφάλου που δημιουργούν κινητικά προβλήματα. 

Νοημοσύνη σε επαρκές επίπεδο για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Κοινωνική Υπηρεσία.

Πληροφορίες: 2107215303, 2107228360, 2107228370 (κα Ανδρικοπούλου)

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Εργαστήριο Ανάλυσης Βάδισης από την ΕΛΕΠΑΠ

Το Εργαστήριο Ανάλυσης Βάδισης στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, στοχεύει στην κλινική ανάλυση της κίνησης, συμβάλ­λοντας ουσιαστικά στον τρόπο αντιμετώπισης μυοσκελετικών και νευρολογικών προ­βλημάτων.

Διαβάστε όλο το άρθρο... Εργαστήρι Ανάλυσης Βάδισης από την ΕΛΕΠΑΠ.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Gala Όπερας για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ

Τα Χριστούγεννα στην ΕΛΕΠΑΠ ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου. Ο Μότσαρτ, ο Στράους, ο Βέρντι, ο Μπιζέ με την Κάρμεν του και πολλοί ακόμα μεγάλοι κλασικοί συνθέτες θα είναι παρόντες μέσα από τα έργα τους σε ένα αξέχαστο ταξίδι που διοργανώνει η ΕΛΕΠΑΠ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Ένα χριστουγεννιάτικο Gala Όπερας λίγες μέρες πριν τα αληθινά Χριστούγεννα φτάσουν σε όλα τα παιδιά που στηρίζει με το έργο της η ΕΛΕΠΑΠ εδώ και 77 χρόνια. Όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ.

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Gala Όπερας για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ

Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε την αγκαλιά σας για να χωράει περισσότερα από 1.500 παιδιά με αναπηρία, σίγουρα μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας σε μία βραδιά με αριστουργηματικά ντουέτα, solo και χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τις πιο διάσημες παρτιτούρες του κόσμου. 

Την εκδήλωση πλαισιώνουν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της NEPIT, υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Συμεωνίδη.Οι σολίστ της όπερας: η μεσόφωνος Ειρήνη Καράγιαννη, η υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη, ο βαρύτονος Χάρης Ανδριανός και ο τενόρος Βασίλης Καβάγιας, καθώς, επίσης, και σολίστ του μπαλέτου που θα χορέψουν σε ντουέτα κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα βιενέζικα βαλς, χορογραφημένα από το διευθυντή μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής, Ρενάτο Τζανέλλα.

Αν η ΕΛΕΠΑΠ μπορεί να φέρει τα Χριστούγεννα την 1η Δεκεμβρίου στη Στέγη με ένα χριστουγεννιάτικο Gala Όπερας, εσείς είστε εκείνοι που θα χαρίσουν στα παιδιά της τις πιο όμορφες γιορτές για μία ακόμη χρονιά. 

Όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ.

Τοποθεσία: Κεντρική Σκηνή Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση / Onassis Cultural Centre Athens

Ημερομηνία: Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ. - η πρόβλεψη του καιρού για την ημέρα: 19°C/16°C Πιθανότητα βροχής

Πληροφορίες: 
Διάρκεια: 90’
Τιμές εισιτηρίων: €25 | €40 | €65

Τηλ. 2109005800 (ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ)
Τηλ. 210725472 (ΕΛΕΠΑΠ)

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ΕΛΕΠΑΠ στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr σε αυτή τη σελίδα.

ΕΛΕΤΥΠΕ

Η Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασί­ας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.) είναι κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1997 ως πανελλαδική οργάνωση Υποστη­ριζόμενης Εργασίας. Σκοπός της είναι η προώθηση της Υποστηριζόμενης Εργασίας σε κέντρα, υπηρε­σίες και φορείς που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας ευάλωτων ομάδων και ανθρώπων με ανα­πηρίες. Προωθεί την κοινωνική ένταξη μέσω της εργασίας.

Επικοινωνία

Θεοτόκου 2
131 22 ΙΛΙΟΝ

Τηλ.: 2102319767, 2102322429
Fax: 2102314888

E-mail: supportedemployment@theotokos.gr
Ιστοσελίδα: www.supportedemployment.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΙΞ

Καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Δήμο Ελευσίνας από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΕΛΙΞ Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση "ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας" με την υποστήριξη της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ και σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας προσφέρει δωρεάν δημιουργική απασχόληση από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου 2013. Ομάδες εθελοντών τις ΕΛΙΞ, το διάστημα 15-26 Ιουλίου 2013, θα απασχολήσουν 20 παιδιά από τα τρία ειδικά σχολεία του Δήμου Ελευσίνας, στο χώρο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλα τα παιδιά από 9 ετών.

Περιμένουμε τους φίλους μας για να περάσουμε δημιουργικά και διαφορετικά το φετινό καλοκαίρι στην πόλη της Ελευσίνας!

Οι δραστηριότητες

Μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και εδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, αλλά και με πολύ κέφι, οι διεθνείς ομάδες της ΕΛΙΞ με την καθοδήγηση ειδικών παιδαγωγών, απασχολούν δημιουργικά για ορισμένες ώρες την ημέρα τα παιδιά, στον κατάλληλο χώρο του σχολικού κτιρίου του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας, προσφέροντάς τους μια διαπολιτισμική εμπειρία που καταργεί τις διαφορές ανάμεσα στους λαούς.

Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα «Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό μας» περνούν δημιουργικά το χρόνο τους με διάφορες δραστηριότητες, όπως θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά και ομαδικά παιχνίδια, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Στο τέλος της περιόδου σε όλα τα παιδιά απονέμεται αναμνηστικό δίπλωμα για τη συμμετοχή τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλα τα παιδιά από 9 ετών, κατοίκους Ελευσίνας.

Οργανωτικές πληροφορίες:

 • Γίνεται με καθημερινό δρομολόγιο ειδικού λεωφορείου για κατοίκους Ελευσίνας, Μάνδρας και Μαγούλας.
 • Η σίτιση των παιδιών περιλαμβάνει ένα ημερήσιο συσκευασμένο κρύο γεύμα με χυμό.
 • Δικαιολογητικά εγγραφής για οικογένειες στο Θριάσιο: Για τις εγγραφές των παιδιών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (προτεραιότητα σε οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες). Αίτηση συμμετοχής και μια φωτογραφία του παιδιού.
 • Πληροφορίες: Από 11:00 – 14:00 στο τηλέφωνο της ΕΛΙΞ, 210 3825506.
 • Εγγραφές: Στα γραφεία των Διευθύνσεων των Ειδικών Σχολείων.
 • Περίοδος και χώρος διεξαγωγής δραστηριοτήτων: 15 - 26 Ιουλίου 2013, καθημερινά 09:00 – 14:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στο κτίριο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας.

Λίγα λόγια από την Έλιξ

Στόχος μας είναι να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι γονείς και οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας στα παιδιά τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα αναζωογονήσουν την ψυχολογία τους και θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσα από ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με ομάδες κατηρτισμένων εθελοντών από όλον τον κόσμο και ειδικών παιδαγωγών της ΕΛΙΞ.

​Δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομική στενότητα, να ζήσουν ένα διαφορετικό καλοκαίρι στην Ελευσίνα, γνωρίζοντας ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς, μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι την αξία της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, αποκτώντας εμπειρίες μοναδικές και ανεκτίμητες.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣκΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Σωματείο με επωνυμία "Ελληνική Ένωση για την αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας" (Ε.Ε.Α.Σ.Κ.Π.) έχει έδρα την Πάτρα και καλύπτει γεωγραφικά την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1992 και απαρτίζεται από τακτικά μέλη, τα οποία είναι άνθρωποι που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ) καθώς και άτομα που πάσχουν από παρεμφερείς ή συγγενούς αιτιολογίας ασθένειες.

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει και κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να προσφέρει την αρωγή του και την επιστημονική του βοήθεια στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και τα ονομάζουμε Επίτιμα Μέλη.

Υπηρεσίες - Δράσεις - Σκοποί

 • Επιστημονική ενημέρωση με συντονισμένες μελέτες και έρευνες για την ΣκΠ και η ουσιαστική ένταξη και αξιοποίηση των κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων με ΣκΠ, ώστε να παραμένουν ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας μας.
 • Διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης, συμπαράσταση με την παροχή ηθικής και υλικής υποστήριξης και η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Επικοινωνία

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών
Νέου Δρόμου 7
264 41 Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610422655

Ε-mail: eenosims@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: www.eenosims.blogspot.gr

Το γραφείο του Σωματείου, λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6.00 μ.μ. - 8.00 μ.μ. και κάθε Τετάρτη 10.00π.μ. - 12.00π.μ.

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΠΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΕΕΜ ΔΕΠΥ) ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και τα μέλη της προέρχονται κυρίως από το χώρο της ψυχικής και γενικής υγείας, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης. Σκοπεύει στην αναίρεση των επιστημονικών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ στον ελληνικό χώρο και την προώθηση της σχετικής επιστημονικής γνώσης παράλληλα με τα ταχύτατα εξελισσόμενα διεθνή δεδομένα.

Οι δράσεις της εταιρείας στοχεύουν κυρίως στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής - γενικής υγείας και παιδείας για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των πασχόντων, στην επιστημονική μελέτη της ΔΕΠΥ και των συνοδών προβλημάτων στις ελληνικές τους διαστάσεις και στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας.

Υπηρεσίες - Δράσεις - Σκοποί

Ο σκοπός της εταιρείας είναι επιστημονικός και αναπτυξιακός προκειμένου να επιτελέσει ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός, συμβάλλοντας με τη δράση της κυρίως:

 • Στην αναγνώριση, μελέτη και αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και των συνδεομένων με αυτή καταστάσεων και διαταραχών στα πάσχοντα άτομα και τις οικογένειές τους (όπως επιπλοκών στη συναισθηματική κατάσταση και συμπεριφορά, δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων στη σχολική, επαγγελματική και κοινωνική προσαρμογή κ.λ.π.) στις ελληνικές τους διαστάσεις.
 • Στην πρόληψη των δυσμενών συνεπειών της μη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ, στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση της διεπιστημονικής ομάδας και ενημέρωση στην ταχύτατα εξελισσόμενη διεθνή επιστημονική γνώση στο αντικείμενο της ΔΕΠΥ.
 • Στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης των δυσμενών συνεπειών της μη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ,
 • Στην ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας και στην αναίρεση επιστημονικών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ.

Επικοινωνία

Μαιάνδρου 23
115 28 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 2107211845, 2107243161
Fax: 2107215082

E-mail: info@adhd.gr & adhd.gr@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.adhd.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: www.facebook.com/adhd.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗΣ

 H Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης ιδρύθηκε το 1990 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Τα μέλη της Παιγνιοθήκης προσφέρουν εθε­λοντική εργασία, οργανώνοντας και λειτουργώντας Παιγνιοθήκες σε συνεργασία με Δήμους ή άλ­λους κοινωνικούς φορείς.

Οι Παιγνιοθήκες είναι ένας οργα­νωμένος χώρος με παιχνίδια που λειτουρ­γεί στα πρότυπα μίας Βιβλιοθήκης. Παιδιά και έφηβοι, με ειδικές ανάγκες έρχονται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς και μαθαίνουν να δέχονται και να σέβονται τις διαφορές. Όλοι μπο­ρούν να δανείζονται παιχνίδια στο σπίτι τους. Βασικός σκοπός της "Ελληνικής Εταιρείας Παιγνιοθήκης" είναι η οργάνωση και λειτουργία Παιγνιοθηκών για παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες. Οι Παιγνιοθήκες, θεσμός ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ευρώπη, είναι χώροι ειδικώς διαμορφωμένοι, εξοπλισμένοι με μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να δανειστούν παιχνίδια στο σπίτι τους. 

Υπηρεσίες - Δράσεις

 • Παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση.
 • Διοργάνωση παιδοτόπων.
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης εθελοντών για τις Παιγνιοθήκες.

Σήμερα, λειτουργούν τέσσερις Παιγνιοθήκες στους Δήμους: Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Κερατσινίου και Καλύμνου.

Επικοινωνία

Καμελιών 48
154 52 ΨΥΧΙΚΟ

Τηλ.: 2106717948
Fax: 2106715581
Τηλ. 6944987319 (Ι. Μπίστας) 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΣΙΑ

Ο "Ελληνικός Σύλλογος για την Αφασία" ιδρύθηκε το 1998 ως Μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με την βοήθεια και την συν­δρομή του Διεθνή Συλλόγου για την Αφασία (Association International Aphasie) και του προγράμματος ΑΡΑΝΑ της Ευ­ρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προώθη­ση και δημιουργία Συλλόγων για άτομα με αφασία. Διοι­κείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από Γενική Συ­νέλευση από τα μέλη του Συλ­λόγου ανά δύο χρόνια.


Τι είναι η αφασία;

Η αφασία είναι η δυσκολία του ατόμου να κατανοήσει ή να χρησιμοποιήσει τον λόγο. Η σοβαρότητα της αφασίας διαφέρει από άτομο σε άτομο, και τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από μια μικρή δυσκολία ανεύρεσης λέξεων έως μια σοβαρή δυσκολία στην ομιλία. Η αφασία μπορεί να προκληθεί από εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όγκο του εγκεφάλου ή άλλη νευρολογική βλάβη.

Σκοπός

Βασικοί στόχοι του συλλόγου είναι:

 • Να στηρίζει άτομα με αφασία για να μπορούν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που τους δημιούργησε το εγκεφαλικό επεισόδιο και να τους δώσει ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν.
 • Να ενημερώνει τις οικογένειες και όσους φροντίζουν ή δουλεύουν με αφασικούς πάνω σε θέματα σχετικά με την αφασία.
 • Να δημιουργεί επιστημονικούς και εθελοντικούς δεσμούς και να συμμετάσχει σε ερευνητικές δραστηριότητες με θέμα την αφασία.
 • Να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τα ιδιαίτερα προβλήματα των αφασικών.

Υπηρεσίες

 • Ομάδες εργασίας (έρευνας, κοινωνικών παροχών, έντυπου υλικού, δημοσίων σχέσεων και εθελοντών)
 • Δημιουργία δικτύου ομάδων αυτοβοήθειας. Στόχος των ομάδων είναι η συνεργασία ατόμων με αφασία με συγγενείς, ειδικούς και εθελοντές, ώστε να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες μειώνοντας έτσι τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της αφασίας. Λειτουργούν ήδη δύο ομάδες στα πλαίσια συνεργασίας του Συλλόγου με τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων στην Γκράβα και τον Νέο Κόσμο.
 • Επεξεργασία και έκδοση έντυπου υλικού για πληροφόρηση και εκπαίδευση. Ο Σύλλογος έχει τυπώσει μια σειρά από ενημερωτικά φυλλάδια, ένα βιβλίο επικοινωνίας, κάρτα αφασικού, ένα βιβλίο ασκήσεων, κ.ά.).
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των αφασικών ατόμων.
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων και οργάνωση εργαστηρίων.

Eπικοινωνία

Καυτατζόγλου 23
111 44 ΑΘΗΝΑ

Τηλ./Fax: 2102022404

E-mail: aphasia.gr@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.aphasia.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΠΙΔΑ (Γουδή) ► Bazaar στο Κεφαλάρι

Χριστουγεννιάτικο bazaar - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο με την επωνυμία, Ελπίδα.

Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο με την επωνυμία "Ελπίδα" δημιουρ­γήθηκε το 1990 με αρχικό στόχο τη δημιουργία πρότυπης Ιατρικής Μο­νάδας Μετα­μόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΟ), σε παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία, ανοσο-ανεπάρ­κειες και με­σογειακή αναιμία.

Το 1992, δη­μιουργήθηκε στο Νοσοκο­μείο Παίδων "Αγία Σοφία" η πρώτη παι­δική μο­νάδα ΜΜΟ. Επόμενος στόχος ήταν η δη­μιουργία Πρότυπου Ξενώνα στην Αθήνα για τη φιλοξενία παιδιών με τους γονείς τους από την περιφέρεια. Το 1999 άνοιξε τις πόρ­τες του με 32 δίκλινα δωμάτια και κοινόχρησ­τους χώρους. Η τελευταία κατάκτηση της "Ελπίδας" εί­ναι η κατασκευή και η ίδρυση του πρώτου Παιδιατρι­κού Ογκολογικού Νο­σοκομείου στην Αθήνα δυναμικότητας 50 κλινών.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας σε ευρεία πα­νελλαδική κλίμακα με τη διοργάνωση Σεμιναρίων με­γάλης κλί­μακας, θέσπιση νέων θεσμών π.χ. Πανευρωπαϊκά Βρα­βεία κ.α.
 • Κατασκευή νέων δομών και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρε­σιών, όπως π.χ. πρότυπη Μονάδα Μετα­μόσχευσης Μυε­λού Οστών, πρότυπου Ξενώνας, πρώτου Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκο­μείου, κ.ά..

Επικοινωνία

Μικράς Ασίας 46
115 27 Γουδή ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2107757934
Fax: 2107752989

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΠΙΔΑ (Περιστέρι)

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδι­κές Ανάγκες Δυτικής Αττι­κής με την επωνυμία "Ελπίδα" ιδρύθηκε το 1994, με έδρα το Περιστέρι. Το 1998 συγκρο­τήθηκε ως φιλανθρωπικό Σωμα­τείο και ως ειδικώς αναγνωρι­σμένο το 2006. Σή­μερα, ο Σύλλογος λειτουργεί Κέντρο Ημε­ρήσιας Φροντί­δας.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Προσφέρει υπηρεσίες σε οικογένειες και κη­δεμόνες ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω με αυτισμό, νοητική καθυστέρηση, σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχιατρικές δια­ταραχές, αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλή­ματα επικοι­νωνίας, εξε­λικτικές και αισθη­τηριακές διαταραχές

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Παιδαγωγικά Τμήματα:

 • Τμήμα Ειδικής Αγωγής για άτομα με διάχυτες διαταρα­χές της ανάπτυξης (αυτισμό). Δί­νεται έμφαση στην επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση, την αντίληψη, τις γνωστικές λειτουρ­γίες και δεξιότητες μέσω TEACCH, MAKATON με παράλληλη εργοθεραπευτική παρέμβα­ση.
 • 3 παιδαγωγικά τμήματα για άτομα με σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση και άλλες συνο­δές αναπηρίες. Εδώ δίνεται έμφαση στην αυτονομία, την αυτοεξυπηρέτη­ση, την επικοινω­νία, την κοινωνικοποίηση.

❸ Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης – Κατάρτισης: Κεντρι­κός στόχος είναι η εργοθερα­πεία, δηλαδή η παρέμβαση – αντιμε­τώπιση ανε­πιθύμητων συμπεριφορών δια μέσου της ερ­γασίας.

 • Εργαστήριο γενικής χειροτεχνί­ας / Κοπτικής – Ραπτικής.
 • Εργαστήριο ειδών γενικής διακόσμησης και άλλων δώρων.
 • Εργαστήριο Ανθοκομικής.
 • Παράλληλα εξατομικευμένα προγράμματα: Συντήρηση γνώσεων, κυκλοφοριακή αγωγή, αγωγή επικοινωνίας, εργοθεραπεία, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, θεατρικές παρα­στάσεις, bazaar, άθληση, αυτόνομη διαβίωση, ψυχολογική υποστήριξη – συμβουλευτική οι­κογένειας, κατασκηνώσεις.
 • Συνεργασίες με διάφορους φορείς με στόχο την καλλιέργεια της αυτονομίας και της ανεξαρ­τησίας των νέων της "Ελπίδας".

Μελλοντικά η "Ελπίδα" σχεδιάζει την ίδρυση Κέντρου Ημιαυτόνομης Διαβίωσης και Ξενώνα.

Επικοινωνία

Μεγάλου Αλεξάνδρου 3
121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ.: 2105751185

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Φιλοξενούμενοι στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αττικής
Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11
124 62 Αφαία ΧΑΪΔΑΡΙ

Τηλ.: 2105580429

Fax: 2105580484

Σημείωση: Το έντυπο της "Ελπίδας" φέρει εικόνες που έχουν ληφθεί από το NOESI.gr χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, λόγο για τον οποίο το NOESI.gr έχει λάβει εκ μέρους της "Ελπίδας" μία επιστολή συγγνώμης. Καμιά σύνδεση δε πρέπει να γίνεται μεταξύ της "Ελπίδας" και του NOESI.gr από τους αναγνώστες.

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΠΙΔΑ (Ρόδος)

Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυμία "Ελπίδα" ιδρύθηκε το 1990. Το 1999, ίδρυσε το ομώνυ­μο Κέντρο Ημέρας για να παρέχει υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, επαγγελματικής προκατάρτισης, κοινωνικοποίησης και κοι­νωνικής επα­νένταξης σε παιδιά με αναπηρία.

Αρχικά ο Σύλλογος ιδρύθηκε με την επωνυμία "Άγιος Ανδρέας". Το 1996, πή­ρε το ση­μερινό του όνομα. Διοικείται από 5μελές ΔΣ.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Κέντρο Ημέρας στο οποίο, ενδεικτικά, λειτουργούν οι ομάδες:

 • Πηλού
 • Υαλογραφίας
 • Ζωγραφικής
 • Κηπουρικής
 • Μαγειρικής
 • Θεάτρου

Λοιπές υπηρεσίες:

 • Εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις, εκθέσεις, αθλητικές και πολι­τιστικές δραστη­ριότητες.

Επικοινωνία

Πλ. Στεφάνου Γέροντα 44 
851 00 ΡΟΔΟΣ 

Τηλ./Fax: 2241034442

E-mail: elpida1999@hotmail.com

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Rhodes Paratriathlon - Sprint Triathlon 2014

May 17 2014, 4:00pm - 8:00pm EEST
Από τον Δωδεκανησιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία

Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποείται στη Ρόδο στις 17 Μαίου (ώρα 16:00 στο Ενυδρείο) από τον Δωδεκανησιακό Σύλλογο ατόμων με αναπηρία σε συνεργασία με το Αθλητικό σύλλογο Apollon Triathlon Club. Μεγάλος Χορηγός-Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου. Τα αθλήματα του παρατρίαθλου που θα λάβουν χώρα είναι: sprintτρίαθλου 750m κολύμβηση, 20km ποδήλατο, 5km τρέξιμο. 

Rhodes Paratriathlon - Sprint Triathlon 2014

Tip!

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον Δωδεκανησιακό Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυμία "Ελπίδα" στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr εδώ: www.noesi.gr/pronoise/elpida-dodekasinou.

Μεταξύ 11-16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις και στις 17 Μαΐου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Η διοργάνωση γίνεται στο πλαίσια της προώθησης του αθλήματος του παρατρίαθλου καθώς και της Ρόδου ως τοποθεσίας προσπελάσιμου τουρισμού.

Οι αθλητές με αναπηρία που θα λάβουν μέρος είναι αθλητές παγκοσμίου αναγνώρισης και είναι οι εξής:

 • David Bailey (Αμερική): Ο πρώτος παγκόσμιος παραπληγικός πρωταθλητής Ironman – Χαβάι 2000 (3.8χλμ κολύμβηση, 180 χλμ χειροποδήλατο, 42.2 χλμ τρέξιμο με αγωνιστικό αμαξίδιο)

 • Jason Fowler(Αμερική): Στα τελευταία 9 χρόνια έχει συμμετάσχει σε 25 αγώνες παρατριάθλου, σε 9 half ironman (1.9χλμ κολύμβηση, 90 χλμ χειροποδήλατο, 21.1 χλμ τρέξιμο με αγωνιστικό αμαξίδιο) και σε τρία Ironman (Χαβάϊ). Το 2009 ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία Iroman- χειροποδήλατο.

 • Scot Hollonbeck (Αμερική): Από το 1992 εως και το 2004 συμμετείχε σε 4 παρολυμπιάδες κερδίζοντας 2 χρυσά και 2 ασημένια μετάλια στο τρέξιμο με αγωνιστικό αμαξίδιο (1500μ).Ο Scot τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το παρατρίαθλο.

 • Κeith Davis (Αμερική): Παρολυμπιονίκης καθώς και κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ μαραθωνίου σε αγωνιστικό αμαξίδιο. O σκοπός του είναι η συμμετοχή του στην παρολυμπιάδα του Ρίο (2016) στο άθλημα του παρατριάθλου.

 • Matthew Brumby (Αυστραλία): Συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρατριάθλου στο Λονδίνο (2013) τερματίζοντας 11ος μεταξύ 25 παγκοσμίου κλάσης παρατριαθλητών.

Δείτε την εκδήλωση στο Facebook.

ΕΛΠΙΔΑ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ)

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ με την επωνυμία "ΕΛΠΙΔΑ" ιδρύθηκε το 1997 στην Ξάνθη.

Επικοινωνία

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ΞΑΝΘΗ

Τηλ.: 6974371657

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΛΠΙΔΑ ► Bazaar στη Θεσσαλονίκη

Χριστουγεννιάτικο Bazaar από τη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου Ελπίδα.

Η Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου με την επωνυμία "Ελπίδα" ιδρύθηκε το 1980, από τον φιλανθρωπικό Σύλλογο Γονέων και Φίλων του Ειδικού Παιδιού "Ελ­πίδα". Είναι ΝΠΙΔ και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας. Διοικείται από Διοικητικό Συμ­βούλιο, το οποίο απαρτίζεται από γονείς. Η δυναμικότη­τα της Μονάδας είναι για 50 εξωτερικά άτομα, ηλικίας 4 – 28 χρόνων. Στε­γάζεται ύστερα από παραχώρηση για χρήση, από το Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (ΕΟΠ), σε τέσσερα κτίρια κατάλλη­λα διαμορφωμένα στην Παι­δούπολη Ωραιοκάστρου, 15 χλμ. έξω από τη Θεσσα­λονίκη.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Εκπαίδευση TEACCH?.
 • Ανάπτυξη της επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητικών, κοινωνικών, γνωστικών.
 • Αξιοποίηση δυνατοτήτων σε δημιουργικά εργαστήρια.
 • Αυτοεξυπηρέτηση.
 • Αυτονομία για ένταξη σε δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης.
 • Κοινωνικοποίηση.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.
 • Οργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων.

Στελεχώνεται από Ειδικό Παιδαγωγό, Ψυχολόγο, Γυμναστή, Λογοθεραπευτή, Ερ­γασιοθεραπευτή, Κε­ραμίστα, Γεωπόνο, Τεχνολόγο, Παιδοψυχίατρο.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Δημοκρατίας 21 
570 13 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τηλ.: 2310697614
Fax: 2310696460
E-mail: espoir@elpida-autism.gr & monadaelpida@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.elpida-autism.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Ομάδα όπου ταξινομείται: 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Χαλκοκονδύλη 37
2ος όροφος
Πλ. Βάθη

Τηλ. / Fax: 2105221411

E–mail: seaan@hotmail.com 

Ιστοσελίδα: www.eskamea.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΠΑΨΥ

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) ιδρύθη­κε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της ψυχοκοινω­νικής αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες και μα­κρόχρονη ιδρυματική ιστορία.

Έχει την επιστη­μονική και διαχειριστική ευ­θύνη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Απο­κατάστασης (Ξενώνας, Οικοτροφεία, Διαμερίσμα­τα) και προγραμμάτων ερ­γασιακής επανένταξης. Η ΕΠΑΨΥ στοχεύει στην προσφορά ενός εναλ­λακτικού μο­ντέλου παροχής ψυχια­τρικής φροντίδας στην Κοι­νότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυ­χική Υγεία "Ψυχαργώς", με βάση τις αρ­χές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα­σης. Οργανώνει και συντονίζει ιδιαί­τερες δράσεις, που αφορούν στην προα­γωγή της ψυχικής υγείας και την ευαισθητο­ποίηση του γενικού πληθυσμού, για την καταπο­λέμηση των προκαταλή­ψεων και του στίγ­ματος για την ψυχική ασθένεια, όπως επί­σης την εκπαίδευση προσωπι­κού υπηρε­σιών ψυχικής υγείας και μο­νάδων ψυχοκοι­νωνικής αποκα­τάστασης.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ "Κέντρο Ημέρας για Ψυχικά Ασθενείς" στα Μελίσσια.

❺ ΣΥΔ και Οικοτροφεία:

 • Ξενώνας Χαλκίδας.
 • Οικοτροφεία: Τρικάλων, Πεντέλης, Λυκόβρυσης, Χαλκίδας, Ερέτριας, Λιβαδειάς, Λαμίας.
 • Κοινοτικά Σπίτια, "Θέτις", "Αριάδνη", "Οδυσσέας". Τα Σπίτια βρίσκονται στο Χαλάνδρι. Ιδρύ­θηκαν από την ΕΨΥΠΕ. Πρόσφατα πέρασαν στην Δ/νση της ΕΠΑΨΥ.

❻ Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας: ΒΑ Κυκλάδων, ΒΔ Κυκλάδων.

❻ Άλλα προγράμματα της ΕΠΑΨΥ:

 • Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία ΒΑ Αττικής.
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ψυχική Υγεία.

Δείτε τον Τίτλο: Κέντρο Ημέρας για Ψυχικά Ασθενείς (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Επικοινωνία

Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Γράμμου 61-63 
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ.: 2108056920, 2106141350-1

Τηλ./Fax: 2108056921, 2106141352

E-mail: epapsy@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.epapsy.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: http://on.fb.me/VmHb9i

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ με την επωνυμία "Εργαστή­ρι" ιδρύθηκε το 1978 από γονείς παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Διοικεί­ται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται μόνο από γονείς. Το 1984, ο Σύλλο­γος ίδρυσε το Κέντρο Πα­ροχής Υπηρεσιών σε ΑμεΑ "Το Εργα­στήρι" για νέους ηλι­κίας 18 ετών και άνω. Το 2003, ανεγέρθηκε το νέο κτί­ριο εμβαδού 2.500 τ.μ.. Σή­μερα απασχολεί 100 άτομα σε 8 τμήματα.

Υπηρεσίες

❸ Τμήματα:

 • Καλλιτεχνική βαφή υφάσματος (μπατίκ)
 • Κεραμική
 • Υφαντική και Ταπητουργία
 • Εργασίες φασόν
 • Κοπτική – Ραπτική
 • Εικόνες και χειροποίητα κοσμήματα
 • Κυλικείο
 • Αρτοσκευάσματα και Catering
 • Εκτός από την απασχόληση, στο Κέντρο προσφέρονται: επαγγελματικός προσα­νατολισμός και επαγ­γελματική αποκα­τάσταση, συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη (ατομική, ομαδική, οικογενειακή) ειδική φυσική αγωγή, εργοθεραπεία, συ­ντήρηση σχολικών γνώσεων, προγράμμα­τα ανάπτυξης κοι­νωνικών δεξιοτήτων.
 • Λέσχη Ψυχαγωγίας με μαθήματα μουσικής, χορωδία, θεατρικό παιχνίδι, χορό και άλλες δραστηριότη­τες.

❺ Οι προσπάθειες του Συλλόγου επικεντρώνονται και στην ανέγερση κατοικιών προστατευ­μένης διαβίω­σης. Ήδη οι πρώτες κα­τοικίες των 7-9 ατόμων έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους δίπλα στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου.

❻ Υπηρεσίες Catering που παρέχονται σε συνεργασία με έμπειρο chef, στον χώρο των πελατών ή σε αίθουσα δεξιώσεων του "Εργα­στηρίου" και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες πλή­θους εκδη­λώσεων, όπως σεμι­νάρια, συνέδρια, ημερίδες, γάμους, παιδικά πάρτι, δεξιώσεις κ.α..

Επικοινωνία

Άγιου Όρους 46
133 43 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τηλ.: 2102484541

Fax: 2102484800

E-mail: ergastiri@ath.forthnet.gr

Ιστοσελίδα: www.ergastiri.org

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το "Εργαστήρι Πολιτισμού" είναι ένας χώρος για όλα τα παιδιά, με πολλές δημιουργικές και ψυχαγωγικές συλλογικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για τον ελεύθερο χρόνο τους. Δημιουργήθηκε από το "Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο 2012.

Δείτε επίσης: ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στη σελ.: www.noesi.gr/node/4566

Τα πρωινά θα φιλοξενεί σχολικές τάξεις από τα γειτονικά σχολεία, που θα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, να δανειστούν βιβλία, να λάβουν μέρος σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σε ομαδικά παιδαγωγικά παιχνίδια για τα δικαιώματα του παιδιού και σε οικολογικές πρωτοβουλίες.

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αρχίσει να εφαρμόζεται μέσα στον Οκτώβριο θα έχει τίτλο "Μικροί Βιβλιοθηκονόμοι σε Δράση" και στηρίζεται στη μέθοδο της συμμετοχικής διαδικασίας για την οργάνωση της μεγάλης δανειστικής βιβλιοθήκης μας. Οι τάξεις θα φτιάξουν με τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων τη βιβλιοθήκη και θα γνωρίσουν τα μυστικά του κόσμου του βιβλίου. Θα δουν ένα φιλμάκι για βιβλία και βιβλιοθήκες, θα κολλήσουν χαρτονένιες τσεπούλες στο πίσω εσώφυλλο των βιβλίων, θα συμπληρώσουν καρτούλες, θα μάθουν τη διαδικασία του δανεισμού, τα αυτοκόλλητα με τους αριθμούς ταξινόμησης, θα ξεφυλλίσουν καταλόγους και θα μπορούν να κάνουν τα ίδια επιλογές βιβλίων, θα ταξινομήσουν βιβλία σε θεματικές ενότητες.

Τα απογεύματα τα παιδιά θα μπορούν ελεύθερα να επισκεφθούν το χώρο και να δανειστούν ένα βιβλίο, να σερφάρουν με ασφάλεια στο διαδίκτυο, να συμμετάσχουν σε συλλογικές δραστηριότητες και ομάδες ενδιαφερόντων, να βρουν βοήθεια στα μαθήματά τους από εθελοντές εκπαιδευτικούς και επιστήμονες, να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια.

Ώρες λειτουργίας:

 • Καθημερινά: Aπό τις 9.30 το πρωί ως τις 7.30 το βράδυ
 • Το Σάββατο και την Κυριακή: Ανάλογα με το πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα ανακοινώνεται

Σημείωση από το NOESI.gr: Καθώς πρόκειται για έναν χώρο που μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία του, προτείνουμε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη διεύθυνση: www.ddp.org.gr για την τελευταία ενημέρωση.

Επικοινωνία

Αλκαμένους 11β Σταθμός Λαρίσης
104 39 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2108846590

E-mail: diktio1@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.ddp.org.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: http://ow.ly/f3j3K

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΡΜΗΣ

Το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυμία "Ερμής" ιδρύθηκε το 1988. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρω­πικό Σω­ματείο.

Υπηρεσίες

❸ Κέντρο Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης: Λογο­θεραπεία, φυσικοθεραπεία, χαλάρωση, ειδική αγωγή, εργοθερα­πεία, κυκλοφο­ριακή αγωγή, κολύμβηση, στίβος, θεατρι­κή έκφραση, δημιουργική απα­σχόληση, ψυχαγωγία, οργάνωση διακοπών.

❸ Κέντρο Ημέρας: Απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει το εκπαι­δευτικό τους πρόγραμμα, δεν εργάζο­νται και έχουν ανάγκη ένα Κέντρο που θα τους βοηθή­σει να διατη­ρήσουν και να ανα­πτύξουν τις ικανότητές τους.

❸ Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ): Απευθύνε­ται σε νέους με Νοητι­κή Καθυστέρηση, ηλικίας 16 ετών και άνω και στο­χεύει στην προώθησή τους στην αγορά ερ­γασίας. Εί­ναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και διαθέτει εργα­στήρια επαγγελ­ματικής κα­τάρτισης: α) Εργασιών Γραφείου, β) Κη­πευτικής, γ) Κηροπλαστικής, δ) Πα­ρασκευής Ειδών Δώρου, ε) Σίτι­σης.

❹ Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης και Θεραπείας μέσω της Τέχνης: Απευθύνεται σε νέους και εφήβους και έχει χαρακτήρα δη­μιουργικό και θεραπευτικό.

❺ Ξενώνας Αυτόνομης Διαβίωσης: Στεγάζεται και λειτουργεί σε κτίρια ειδικά διαμορφωμένα και στοχεύει στην εκπαίδευση των ατόμων με ανα­πηρία να μάθουν να ζουν μακριά από το γονεϊκό πε­ριβάλλον, να συμ­βιώνουν και να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους.

❻ Κέντρο Έρευνας, Πληροφόρησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ­ΠΕΠ) GALAXY: Αποτελεί ένα Κέντρο Έρευνας με σκοπό να δημιουργεί δεδο­μένα και νέες ευ­καιρίες για την υποστή­ριξη, την ενδυνάμω­ση και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ. Δρα­στηριοποιείται στους τομείς: α) Πληρο­φόρηση – Μηχα­νοργάνωση, β) Έρευνα – Τεκμηρίωση, γ) Επαγγελματικός Προσανα­τολισμός, δ) Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προ­γραμμάτων.

❻ Πολυδιάστατη Υπηρεσία Συνοδείας (ΠΟΛ.Υ.Σ.) "Ίρις": Λειτουργεί από το 1994 και απευθύ­νεται σε ενήλικα άτομα με Νοητική Καθυστέρηση αλλά και σε άλ­λες αποκλει­σμένες ομάδες πληθυσμού. Εστιάζει στις ανάγκες για γενική υποστή­ριξη, αυτόνομη διαβίωση, επαγγελματι­κή απασχόληση, ελεύθερο χρόνο, γενικό προσανατολισμό.

❻ Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματι­κής Κατάρτισης: Απευθύνεται σε εργα­ζόμενους και ανέργους ενήλικες. Πα­ρέχει κατάρτιση στα θεματικά πεδία: α) Υγεία – Πρόνοια, β) Παιδαγω­γική, γ) Πληροφορική. Βασίζεται στις αρχές εκ­παίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερα στη βιω­ματική μάθηση.

Επικοινωνία

Πρώην Αμερικανική Βάση
Κτίριο 269 
167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τηλ.: 2109631086, 2109647577

Fax: 2109623538

E-mail: ermis@ath.forthnet.gr

Ιστοσελίδα: www.amea.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΣΑΜΕΑ

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της 3ης Δεκέμβρη - Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, και έχει θέμα «Κοινωνική Προστασία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία: Υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε περίοδο οικονομικής κρίσης»

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
Τηλ 2741083362 – μέχρι 5 /12 /2014 
Ώρα αναχώρησης από Κόρινθο 8:00 π.μ. από το χώρο της πλατείας μπροστά στο 1ο δημοτικό σχολείο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

​ Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπη­ρία (Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α.) ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με σκοπό την υπε­ράσπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγο­ρίες αναπηρίας και την εκπροσώπη­ση των ατόμων με αναπηρία και των οι­κογενειών τους στην ελλη­νική πολιτεία και κοινωνία. Αποτελεί τριτοβάθμιο κοινωνικό-συνδικαλιστικό φο­ρέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Διοικείται από άτομα με αναπηρία και από γονείς ατόμων με αναπηρία που δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Η δράση της επεκτεί­νεται τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπε­δο.

Αξίες που διέπουν τη λειτουργία της Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α.

 • Αυτο-εκπροσώπηση και συμμετοχή: Εξασφάλιση της λήψης αποφάσεων, από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία ή τους γονείς τους.
 • Ανάδειξη της διάσταση της αναπηρίας: Ενημέρωση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου. Η βασική αρχή είναι ο σχεδιασμός πολιτικών που αφορούν το γενικό πληθυσμό (οικουμενικός σχεδιασμός).
 • Κοινωνική ένταξη: Κατάργηση της φιλανθρωπικής προσέγγισης της αναπηρίας και επι­κράτηση της κοινωνικοπολιτικής προσέγγισης της αναπηρίας.
 • Αλληλεγγύη: Οικοδόμηση ενός ισχυρού αναπηρικού κινήματος, με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες και στα άτομα που υφίστανται πολλαπλές δια­κρίσεις.
 • Εταιρικότητα: Δίδεται έμφαση στη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και με τις ορ­γανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Διοίκηση και λειτουργία της Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α.

 • Πανελλαδικό Συνέδριο: Κυρίαρχο όργανο της Συνομοσπονδίας είναι το Πανελλαδικό Συ­νέδριο των αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών και Σωματείων μελών της.
 • Γενικό Συμβούλιο: Από το παραπάνω όργανο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια το Γενικό Συμβούλιο, που αποτελεί το καταστατικό όργανο που διοικεί την Συνομοσπονδία και αποτελείται από 33 μέλη, εκ των οποίων τα 19 είναι ΑμεΑ και τα 14 είναι γονείς ΑμεΑ.
 • Εκτελεστική Γραμματεία: Από το παραπάνω όργανο εκλέγεται η Εκτελεστική Γραμματεία, που αποτελείται από 11 μέλη, ΑμεΑ και γονείς ΑμεΑ. Ο ρόλος της αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων του ΓΣ.

Η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί:

 • Επαναφορά των προστατευτικών ρυθμίσεων από τις μειώσεις συντάξεων του μεσοπρόθεσμου, όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 4024/2011 συμπληρωμένο με το άρθρο 25 του ν. 4038/2012 και το ν. 4051/2012 για τους συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
 • Βελτίωση των διατάξεων του ν. 4024 και των συμπληρωματικών διατάξεων του (άρ.25 ν.4038/2012),
 • Επαναφορά των δώρων εορτών και αδείας για όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας/γήρατος ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και μελών οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • Χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς όριο ηλικίας,
 • Επαναφορά της ρύθμισης του μεσοπρόθεσμού για τη διατήρηση του άρθρου 32 του ν. 3896/2012 ως έχει, δηλαδή διατήρηση του δώρου εορτών αδείας που αντιστοιχεί στο εξωϊδρυματικό επίδομα στο επίδομα απολύτου αναπηρίας και στο επίδομα ανικανότητας που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου,
 • Εξαίρεση εργαζομένων ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω & μελών οικογενειών βαριά ΑμεΑ στο στενό ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΕΚΟ, ΟΤΑ από τις μειώσεις που προβλέπονται στους μισθούς με τις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου 2013-2016,
 • Πλήρη προστασία των φοροαπαλλαγών που ισχύουν έως σήμερα και πρόσθετη λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα επώδυνη οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους,
 • Καμία απόλυση εργαζόμενου ΑμεΑ γονέα, συζύγου κηδεμόνα ατόμου με βαριά αναπηρία μέσω της προστασίας όλων των εργαζομένων με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω από το καθεστώς διαθεσιμότητας, εφεδρείας του μεσοπρόθεσμου.

Επικοινωνία

​ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Ελ. Βενιζέλου 236
163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.: 2109949837 
Fax: 2105238967 
E-mail: esaea@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.esaea.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βασιλίσσης Όλγας
114 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310842742 
Fax: 2310862323 
E-mail: esaea2@otenet.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ακτή Δυμαίων 5
226 22 ΠΑΤΡΑ

Τηλ./Fax: 2610362127 
E-mail: esaea1@otenet.gr 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΣΤΙΑ (ΕΣΕΕΠΑ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση "Εστία Ει­δικής Επαγγελματικής Αγωγής" (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α.) ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρι­σμένο ως φιλανθρωπικό σωμα­τείο, επο­πτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από 7μελές Διοικητι­κό Συμβούλιο. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας παρέχοντας εκπαίδευση και κα­τάρτιση, στο Νέο Ψυ­χικό Αττικής, και ΣΥΔ για άτομα με νοητική υστέρηση, στα Μελίσσια Αττι­κής.

Υπηρεσίες

❸ Εκπαίδευση: Προκατάρτιση με στόχο τον εντοπισμό και την ανάπτυξη γενικών επαγγελματι­κών γνώσεων και δεξιοτήτων.

❸ Επαγγελματική κατάρτιση: Στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικών επαγγελ­ματικών δεξιοτήτων και προετοιμασία για ισότιμη συμμετο­χή στην κοινω­νική και οικονομική ζωή. Τα εργαστήρια επαγγελματι­κής κατάρτισης απαρτίζονται από τα εξής:

 • Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών
 • Εργαστήριο Κηροπλαστικής
 • Εργαστήριο Υφαντικής
 • Εργαστήριο Ειδών Δώρου
 • Εκθετήριο
 • Πολυεργαστήρι
 • Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής – Catering
 • Εργαστήριο Πληροφορικής

❺ Φιλοξενείο: Κατοικία 6 δωματίων, εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, για την κάλυψη έκτακτων προσωρινών αναγκών διαβίω­σης.

❺ Αυτόνομη διαβίωση: Η "Εστία" ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανα­πτύξει ένα πρόγραμμα ανέγερσης στεγών υποστηριζόμενης δια­βίωσης για άτομα με νοητική υστέρηση. Κατάφερε, συγκεντρώνο­ντας μικρά και μεγάλα ποσά αλλά κυρίως με τον "Τηλεμαραθώνιο '97" και την ευγενική χορηγία της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, να ολοκληρώσει την πρώτη κα­τοικία "Κάρμεν", στα Μελίσσια, που κα­λύπτει τις ανάγκες 6 ατόμων.

❻ Απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση: Διερεύνηση αγοράς με στόχο τη δημιουρ­γία θέσεων προστατευμένης εργασίας για μεγάλο αριθμό ατόμων και προώθηση στην ανοι­κτή αγορά ερ­γασίας για τα άτο­μα που ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους και θέλουν να ερ­γαστούν. Στή­ριξη εργαζόμενου, εργοδότη και οικο­γένειας.

Λοιπές υπηρεσίες και δράσεις:

 • Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης.
 • Ερευνητικό έργο, συνέδρια, επιμόρφωση, ημερίδες.

Θεραπευτικές υπηρεσίες: Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογο­θεραπεία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, θεραπευ­τική ιππασία, θεραπευτική κο­λύμβηση, Ερ­γαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, εκ­παίδευση στον Η/Υ, γυ­μναστική και αθλητι­κά. Επόμενοι στόχοι από την "Εστία":

❺ Πρόγραμμα για θερινές διακοπές: Δη­μιουργία μόνιμου χώρου για θερινές διακο­πές, ώστε να συνδυάζονται η ψυ­χαγωγία με την εκπαίδευση στις δεξιότη­τες καθημερι­νής ζωής.

Επικοινωνία

Σ. Νικολακοπούλου 13
154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Τηλ.: 2106713149, 2106772813, 2106726945
Fax: 2106748084

E-mail: eseepa@otenet.gr & info@eseepa.gr
Ιστοσελίδα: www.eseepa.gr

ΣΥΔ "ΚΑΡΜΕΝ"
Πίνδου 3
151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλ. 2106138581

E-mail: xrysa_nini@yahoo.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΣΤΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λογότυπο.Η "Εστία - Άγιος Νικόλαος" δημιουργήθηκε τo 1992 από την οικογένεια Eisenmeier. Κάθε κάτοικος συνεισφέρει στην κοινότητα ανάλογα με τις δυ­νατότητές του. Σήμερα, η "Εστία - Άγιος Νικόλαος" διαθέτει τέσσερις με­γάλες αυτόνομες κατοικίες, δύο εργαστήρια και ένα μικρό καφενείο με εκ­θετήριο, μέσα σε ιδιόκτητο οικόπεδο 28 στρεμμάτων. Αποτελεί Κοινωφελές Ίδρυμα. Η οικογένεια Eisenmeier ίδρυσε δυο από τα πρωτοποριακά Κέντρα στο Sassen & Richtof E.V. στην Γερμανία. 

Η "Εστία" βασίζεται στις αρχές της φιλο­σοφίας του Karl König. Οι αρχές αυτές εί­ναι ότι άτομα με και χωρίς αναπηρία ζουν, δουλεύουν και περνάνε το ελεύθε­ρο χρόνο τους μαζί σαν μια οικογένεια. 

Λογότυπο.

Όλα τα μέλη της Εστίας ζουν, μαθαίνουν και δουλεύουν μαζί σε μικρές οικογε­νειακές μονάδες, οι οποίες αποτελού­νται από έξι μέχρι εννιά άτομα με νοητι­κή στέρηση, δυο θετούς γονείς υπεύθυ­νους για το σπίτι και δυο-τρεις εθελο­ντές. Επίσης υποστηρικτικό ρόλο παίζει το προσωπικό της Εστίας, το οποίο βοη­θά στις οικιακές εργασίες, ενώ εξωτερι­κοί συνεργάτες οργανώνουν δραστη­ριότητες, όπως εικαστική θεραπεία, φυ­σιοθεραπεία, γυμναστική και μουσική, και βεβαίως προβλέπεται ιατρική παρα­κολούθηση. 

Σήμερα η "Εστία - Άγιος Νικόλαος" διαθέτει τέσσερις μεγάλες αυτόνομες κατοικίες, δύο εργαστήρια και ένα μικρό καφενείο με εκθετήριο, μέσα σε ιδιόκτητο οικόπεδο 28 στρεμμάτων.

Υπηρεσίες

 • Η κοινότητα χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο: συμβίωση, εργασία, πνευματική καλλιέργεια.
 • Μέλη και εσωτερικοί συνεργάτες ζουν, εργάζονται και περνούν μαζί τον ελεύθερο χρόνο τους σε μικρά οικογενειακά σχήματα. Η ζωή ανεξάρτητη σε κάθε σπίτι, ακο­λουθεί τις αρ­χές των κοινοτήτων Camphill.
 • Τα πρωινά, όλα τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν στις κοινές εργασίες, στα εργαστήρια κεραμικής, κοσμήματος, κεντήματος, χειροτεχνίας, στην καλλιέργεια του αγροκτήματος και τις οικιακές εργασίες.
 • Τα απογεύματα είναι αφιερωμένα σε διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες, γυμναστική, παιχνίδια, εκμάθηση μουσικών οργάνων, θέατρο, περιπάτους, και το καλοκαίρι κολύμπι.
 • Τα Σαββατοκύριακα είναι αφιερωμένα σε καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως εκδρομές, μουσικές εκδηλώσεις, θέατρο, εκκλησιασμό και συμμετοχή στην ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Η "Εστία" είναι αναγνωρισμένη ως "Κοινωφελές Ίδρυμα", το οποίο της επιτρέπει να εισπράττει τις υψηλότερες εισφορές από τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, καλύπτοντας έτσι τον μεγαλύτερο μέρος των εξόδων των φιλοξενούμενων. Συνήθως τα υπόλοιπα έξοδα καλύπτονται απευθείας από τους γονείς και κηδεμόνες. Η "Εστία" έχει αναγνωρισθεί από τη Γραμματεία Νέας Γενιάς σαν φορέας υποδοχής εθελοντών για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. 

Λογότυπο.Επικοινωνία 

Κεραμού 330 52
ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ.: 2265042062
Fax: 2265042462
E-mail: info@estia-agios-nikolaos.eu
Ιστοσελίδα: www.estia-agios-nikolaos.eu 

Αρχείο Τρίπτυχο μεγέθους Α4, χρώματος μπλε. E-mail από Μιχάλη Μανία, Πρόεδρο Δ.Ε., στις 09/05/2012.

* Πηγή: Οδηγό υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2014) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ / ΔΑΔ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ► Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Η "Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό / Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές" Ν. Καστοριάς ιδρύθηκε ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πρωτοβουλία γονέων το 2006 στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο "Λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας) για Παιδιά, Εφήβους και Νέους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) – Αυτισμό στο Ν. Καστοριάς".

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ / ΔΑΔ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ► Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στις 13/12/2015.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❻ Ένταξη των προστατευόμενων μελών της Εταιρείας, την ισότιμη μεταχείρισή τους και την εν γένει προστασία τους σε κάθε επίπεδο, στο μέγιστο βαθμό και σε όλους τους τομείς, μέσω των επιμέρους στόχων:

 • Αναλυτική αποτύπωση της εικόνας του αυτισμού στο νομό Καστοριάς.
 • Οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ειδικών δυσκολιών και γενικότερα των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με αυτισμό – διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και των οικογενειών τους.
 • Παροχή συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των λειτουργών ψυχικής υγείας καθώς και των εκπαιδευτικών του νομού και τη συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα εμψύχωσης και υποστήριξης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών των πολιτών.
 • Συμμετοχή σε έρευνες δράσης και μελέτες για τις πολλαπλές εφαρμογές της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών τους.

❻ Πρόγραμμα Εθελοντών: Το Εθελοντικό πρόγραμμα "Γίνε Φίλος" για την υποστήριξη οικογενειών που έχουν άτομο με αυτισμό, ξεκίνησε για πρώτη φορά στην πόλη της Καστοριάς τον Νοέμβριο του 2008. Υλοποιήθηκε στην πόλη της Καστοριάς, με πρότυπο την εφαρμογή που έγινε στις πόλεις της Λάρισας και του Βόλου. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει τον κάθε εθελοντή ,ώστε μέσα από την εθελοντική του δράση να βοηθήσει μια συγκεκριμένη οικογένεια ως φίλος.

❻ Η Εταιρεία συνεργάζεται με διάφορους φορείς ανά την επικράτεια που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων του αυτιστικού φάσματος.

Επικοινωνία

Κορυτσάς 9
521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Τηλ: 2467024636 & 2467027341
Fax: 2467027341

E-mail: autismkastoria@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.autismkastoria.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!
[+] Facebook: http://on.fb.me/W2Kj6l
[+] Blogspot: http://autism-kastoria.blogspot.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Ομάδα όπου ταξινομείται: 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού της Εταιρείας Προστασιας Ατόμων με Αυτισμό - ΔΑΔ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του Ν. 2716/99
 • την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την υπ. αριθμ. πρωτ. Α4β/Γ.Π. 110204/14/28-04-2015 άδεια λειτουργίας της Μονάδας
 • την υπ.αρ. 1 Απόφαση της Πράξης 10/16-11-2015 του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη Επιστημονικά Υπευθύνου με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες τοΥ «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», που εδρεύει στους Μανιάκους Καστοριάς, για τη χρονική περίοδο από 15-12-2015 έως 15-10-2016.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ειδικότητα Ψυχολόγου ΠΕ για την κάλυψη της θέσης του Επιστημονικά Υπευθύνου του Κέντρου Ημέρας.

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα κριτήρια επιλογής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.autismkastoria.gr και στον ιστότοπο του Κέντρου Ημέρας www.autismkastoria-kentrohmeras.blogspot.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της 18/11/2015, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Τρίτη 08/12/2015.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Ζάγκα Αριστούλα

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/autism-kastoria

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

Ιδρύθηκε το 1972 ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο με σκοπό την ανάπτυξη πρόνοιας για τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Το 2001, εγκαινία­σε το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευ­σης και Αποκατάστασης με την επωνυμία "Πόρτα Ανοικτή". Αργότερα, ίδρυσε τον Αθλητικό Όμιλο με την επωνυμία "Δρομέας". 

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Στην "Πόρτα Ανοικτή" λειτουργούν διάφορες υπηρεσίες, με επίκεντρο την πρώιμη παρέμβασης, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, το ελεύθερο χρόνο αλλά και Ξενώνας προσωρινής διαμονής και πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση.

Δείτε επίσης: "ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ" στη σελ. www.noesi.gr/pronoise/porta-anoixti

 • Ο "Δρομέας" οργανώνει την συστηματική προπόνηση των αθλητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών με σκοπό τη συμμετοχή τους σε αγώνες, που οργανώνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε επίσης: "ΔΡΟΜΕΑΣ" στη σελ. www.noesi.gr/pronoise/dromeas

Επικοινωνία 

Μ. Γερουλάνου 117 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.: 2109622290 | Fax: 2109644330

Email: ssa@otenet.gr | Ιστοσελίδα: www.eps-ath.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ArtAbility: Νέα υπηρεσία καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη ατόμων με και χωρίς αναπηρία

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος «ARTABILITY» (Δημιουργία Υπηρεσίας Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων για την Κοινωνική Ένταξη Ατόμων με και Χωρίς Αναπηρίες όλων των ηλικιών), με την χρηματοδότηση του προγράμματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ».

Το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, με Διαχειριστή Επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Κοινό σημείο αναφοράς του προγράμματος ARTABILITY είναι το ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό και την άρση των εμποδίων που στέκονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Το πρόγραμμα ARTABILITY έχει ως βασικό σκοπό τη λειτουργία Καλλιτεχνικής Λέσχης, που αποτελεί μία εξωστρεφή και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα προνοιακή υπηρεσία και απευθύνεται σε άτομα με και χωρίς αναπηρίες, κάθε ηλικίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι:

 • Λειτουργία Καλλιτεχνικής Λέσχης, με ομάδες Θεάτρου, Χορού, Μουσικής, Ζωγραφικής και Λογοτεχνίας, στο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00-14.00 (Οκτώβριος 2014 – Απρίλιος 2016).
   
 • Κύκλος εκπαιδεύσεων για άτομα και φορείς που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν αντίστοιχες Καλλιτεχνικές Λέσχες. Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, στις 9-13 Μαρτίου, 4-8 Μαΐου και 8-12 Ιουνίου 2015 (Α” Κύκλος) και στις 5-9 Οκτωβρίου, 9-13 Νοεμβρίου και 7-11 Δεκεμβρίου 2015 (Β” Κύκλος).
   
 • Σεμινάρια για εθελοντές, γονείς, φοιτητές και εκπαιδευτικούς με θέμα την αξία της καλλιτεχνικής συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, στις 26-27 Φεβρουαρίου 2015 και στις 28-29 Μαΐου 2015.
   
 • Εννέα κύκλοι καλλιτεχνικών μαθημάτων, οι οποίοι απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών με και χωρίς αναπηρία και θα πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2015 και από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο 2016. (η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα).
   
 • Τριήμερο Καλλιτεχνικό / Βιωματικό Σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο τοbυ 2015 σε κάποια αγροτική περιοχή της Ελλάδας (η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα).
   
 • Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου, Χορού, Μουσικής και Εικαστικών Τεχνών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2016 στην Αθήνα.

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, θα υπάρξει ανοιχτό κάλεσμα σε σχολεία, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, προνοιακούς φορείς, κ.α. ανά την Ελλάδα να συνεργαστούν μαζί μας σε ένα κοινό πολιτιστικό θέμα, που θα αναδεικνύει τους στόχους του προγράμματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», χρησιμοποιώντας όποια μορφή τέχνης θέλουν (χορό, θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες) και να παρουσιάσουν τα έργα τους στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ARTABILITY είναι δωρεάν.

Για συμμετοχή στην Καλλιτεχνική Λέσχη, ο αριθμός αιτήσεων είναι περιορισμένος. Για τις υπόλοιπες δράσεις, αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη από την 1η Δεκεμβρίου 2014 (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση).

Πληροφορίες

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ στον Οδηγό υπηρεσιών σε αυτή τη σελίδα. 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Ομάδα όπου ταξινομείται: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Σ.Β.Ε.) ιδρύθηκε το 1970, στη Θεσσαλονίκη, ως Σύλλογος Γονέων και αργότερα, το 1980, μετατράπηκε σε Εταιρεία. Μέλη της μπορούν να γίνουν γονείς, άτομα με αναπηρία ή οι συγγενείς τους μέχρι δεύτε­ρου βαθμού και οι φίλοι τους. Σύμφωνα με το καταστατικό, την πλειοψηφία στο ΔΣ κατέχουν πρόσω­πα με αναπηρίες και οι συγγενείς τους. Είναι ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο και επο­πτεύεται και επιχο­ρηγείται από το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία. Στε­γάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Υπηρεσίες

❸ Θεραπεία και αντιμετώπιση: Ιατρική παρακολούθηση, Κοινωνι­κή Υπηρεσία, Ψυχολογική Υπηρεσία, Τμήματα Φυσιοθεραπείας και Εργοθε­ραπείας.

❸ Ημερήσια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε Εργα­στήρια: Υφαντικής, Χειροτε­χνίας, Κεραμικής, Οικιακής Οικονομίας και Ηλε­κτρονικών Υπολογιστών για άτομα με πολλα­πλές ειδικές ανάγκες ηλικίας 15 – 45 ετών.

 • Ημερήσια τμήματα απασχόλησης και ψυχαγωγίας.
 • Προστατευμένα εργαστήρια.
 • Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης.

❺ Τμήμα Αυτόνομης Διαβίωσης και Μονάδα Αυτόνομης Υποστη­ριζόμενης Διαβίωσης: Για 27 ΑμεΑ που αποτελείται από 3 διαμερί­σματα των 9 ατόμων το καθένα. Οι αρχές λειτουργίας είναι πα­ρόμοιες με αυτές της οικογενειακής στέγης. Πλαισιώνεται από προ­σωπικό φροντί­δας και εκπαίδευσης σε 24ωρη βάση.

 • Εκδρομές, ταξίδια, θερινές κατασκηνώσεις.
 • Προσωρινή φιλοξενία σε ιδιόκτητο διαμέρισμα.
 • Θεατρική ομάδα.
 • Επιμόρφωση εργαζομένων και προετοιμασία συνοδών για εξυπηρέτηση αναπήρων σε κατα­σκηνώσεις και στο σπίτι.

Επικοινωνία

Όπισθεν Ανώτατης Σχολής Πολέμου
Τ.Θ. 200 57
551 10 Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310489247-9 Fax: 2310489217

E-mail: info@esbe.gr & esbe@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.esbe.gr

* Πηγή: ΠΡΟΝΟΗΣΕ 3 από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΨΥΚΑ

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) ιδρύ­θηκε το 1990 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Δρα­στηριοποιείται στη Β. Ελλάδα, από καθηγητές της Ψυχιατρικής του Αριστο­τέλειου Πανε­πιστημίου Θεσσαλονί­κης (Α.Π.Θ.) και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Σκοπεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της επαγ­γελματικής απασχόλησης, στην εξα­σφάλιση αξιοπρεπής διαβίωσης και ισότιμης συμμε­τοχής και αποδοχής των ψυχι­κών ασθενών στην κοινω­νία.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❸ Κέντρο Ημέρας "Πολυδεύκης" στη Δράμα: Λειτουργεί από το 2004, απευθύ­νεται σε κατοίκους Ν. Δράμας, είναι ηλι­κίας άνω των 18 ετών με ψυχικές διατα­ραχές.

❸ Προστατευμένο Εργαστήριο "Αμπε­λώνας" στην Πορταριά Χαλ­κιδικής.

❺ Οικοτροφεία και Ξενώνες:

 • Οικοτροφείο στο Μακρύγιαλο Πιερίας "Ευφροσύνη": Λειτουργεί από το 2000, φιλοξενεί 25 άτομα με ψυχωτική διατα­ραχή.
 • Οικοτροφείο στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης "Καλλιρόη": Λειτουργεί από το 1990, φι­λοξενεί 15 άτομα με ψυχωτική διαταραχή και νοητική υστέρηση.
 • Ξενώνας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης "Ίρις": Λειτουργεί από το 1990, φιλοξενει 14 άτομα με ψυχωτική διαταραχή.
 • Προστατευμένα Διαμερίσματα στη Νε­άπολη Θεσσαλονίκης: Λειτουργούν δύο από το 1990, το καθένα φιλοξενεί 4 άτο­μα με ψυχωτική διαταραχή.
 • 1ο Οικοτροφείο "Αρσινόη"στο Δήμο Προσοτσάνης: Λειτουργεί από το 2003 , φιλοξενεί 15 άτομα με άτομα με βαριά νοητική υστέρηση.
 • 2ο Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο "Αγάπανθος" στο Δήμο Σιταγρών: Λει­τουργεί από το 2004 και φιλοξενεί 15 άτομα.
 • 3ο Οικοτροφείο "Γλαύκη" στο Δήμο Σο­χού: Λειτουργεί από το 2004, φιλοξενεί 15 άτομα με άτομα με βαριά νοητική υστέρηση.
 • 4ο Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο "Αλ­κυόνη" στο Δήμο Σερβιών: Λειτουργεί από το 2007, φιλοξενεί 15 άτομα.
 • Κέντρο Ημέρας "Πολυδεύκης" στη Δράμα: Λειτουργεί από το 2004, απευθύ­νεται σε κατοίκους Ν. Δράμας, είναι ηλι­κίας άνω των 18 ετών με ψυχικές διατα­ραχές.
 • Προστατευμένο Εργαστήριο "Αμπε­λώνας" στην Πορταριά Χαλκιδικής.

Λοιπές υπηρεσίες: Πρόγραμμα αποκατάστασης και επα­νένταξης. Προγράμματα Φυσικοθεραπεί­ας, Εργασιοθεραπείας. Ομάδες δημιουρ­γικής απασχόλησης. Εκπαίδευση σε δε­ξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Εκ­μάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Νοση­λευτική φροντίδα και ψυχολογική υπο­στήριξη των φιλοξενουμένων και των οι­κογενειών τους. Ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

❻ Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Κο­ζάνης και Γρεβενών: Απευθύνεται σε παι­διά και ενήλικες στον υγιή πληθυσμό και σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχ­ές. Σκο­πεύει στην ενημέρωση, στην πρόλη­ψη και την παρέμβαση σε υπάρχο­ντα προ­βλήματα. Δείτε επίσης ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙ­ΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/epsyka/kinitimonada

Επικοινωνία

Γιαννιτσών 31 και Π. Κυρίλλου
546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310511431, 2310511207

Fax: 2310502691

Ιστοσε­λίδα: www.epsyka.gr

E-mail: epsyka@otenet.gr

* Πηγή: ΠΡΟΝΟΗΣΕ 3 από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΨΥΜΕ

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 1998, ως μη κερδο­σκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδι­κής αγω­γής με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων διάγνωσης, ψυχοκοινωνι­κής αποκατάστα­σης και πρόληψης. Σήμερα λειτουργεί Μονάδες για άτομα με αυτισμό.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ "Κιβωτός" και "Ρότα" – Κέντρα Θεραπείας, Αποκατάστασης και Πρόληψης για παιδιά και ενήλικες με αυτισμό: Στόχος τους εί­ναι η πα­ροχή υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν παροδικές ή μονιμότερες δυσκολίες, αναπτυ­ξιακές υστερήσεις ή διαταραχές σε γνωστικό, νοητικό ή συναισθηματικό επίπεδο, όπως επίσης και στις οικο­γένειές τους. Συνεργασία με το σχο­λείο. Εκπαίδευση επαγγελμα­τιών μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων κ.ά. Δείτε επίσης: α) Κιβωτός, β) Ρότα

❸ "Κ.Ημ.Α." 1 και "Κ.Ημ.Α." 2 – Κέντρο Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διατα­ραχές: Για παιδιά ηλικίας 2 – 14 ετών και ενήλικες ηλικίας 15 – 25 ετών ("Κ.Ημ.Α." 2 – βρα­χείας φιλοξενί­ας) που κατοικούν στον Πειραιά και όμορους Δήμους. Δείτε επίσης: Κέντρο Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Κ.Ημ.Α.)

❹ "Σχεδία" – ΣΥΥ και Κοινωνική Λέσχη: Λειτουργεί από το 2003. Απευ­θύνεται σε ΑμΝΥ, ψυ­χιατρικές διαταραχές και άλλες αναπηρί­ες. Σκοπεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων αυ­τονομίας, στη δη­μιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, στην προε­τοιμασία για την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον, μέσω θε­άτρου, προσαρμοσμένης φυ­σικής αγωγής, μα­γειρικής, προγράμμα­τος κοινωνικών δεξιοτήτων, μαθη­μάτων Η/Υ.

❻ "Κατάρτι" – Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ένταξης ΑμεΑ: Λειτουρ­γούν Εργαστήρια παρασκευής σαπου­νιών και πα­ρασκευής λικέρ λιμοντσέλο.

Επικοινωνία

Ε.Ψ.Υ.Μ.Ε. (έδρα) (επίσης έδρα για "ΣΧΕΔΙΑ" & "ΚΑΤΑΡΤΙ")
Μάρκου Μπότσαρη 33
186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Τηλ./Fax: 2104635391

Τηλ./Fax: 2104419181

E-mail: kek@epsyme.gr & eteria@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.epsyme.gr

* Πηγή: Οδηγός > "Προνόησε" από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Αυτισμός: "Μιλάμε, Μαθαίνουμε, Κατανοούμε"

Apr 04 to 05 2014, 1:30pm - 7:00pm
Διοργάνωση διημερίδας από το "Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη", η Ε.ΨΥ.ΜΕ. και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού1, το "Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη", η ΕΨΥΜΕ2 και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό διοργανώνουν διημερίδα την Παρασκευή, 4 και το Σάββατο, 5 Απριλίου 2014 με θέμα: Αυτισμός: "Μιλάμε, Μαθαίνουμε, Κατανοούμε".

Σκοπός της διημερίδας είναι να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη διάγνωση, τις καταλληλότερες θεραπευτικές μεθόδους και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αλλά και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους. Στη διάρκεια της διημερίδας θα λειτουργεί, Έκθεση με κουτιά προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό (στο κτήριο της οδού 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, Πειραιάς 185 35).ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας
185 35 Πειραιάς

2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου
185 35 Πειραιάς 

Τηλ.: 2104297540-2
Φαξ: 210 4296024

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Κουντουριώτου 173
Πειραιάς 185 35

Τηλ.: 210 4100956-957

Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
Ε-mail: info@laskaridou.gr

Διαβάστε ακόμη από το NOESI.gr:

 1. Ενημέρωση της σελίδας για τον αυτισμό στον Οδηγό διαταραχών
  http://noesi.gr/book/syndrome/autism
 2. Μάθετε για την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) στον Οδηγό υπηρεσιών
  http://noesi.gr/pronoise/epsyme

Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Συνημμένα αρχεία: 

ΕΨΥΠΕ

#tonousou 11/02/2015 Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) διοργανώνει ανοιχτή επιμορφωτική εκδήλωση την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 18:00, στο δημαρχείο Χολαργού, αίθουσα εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», (Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).με θέμα «Εκφοβισμός και Ενδοσχολική Βία: Τι γνωρίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε».

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού & του Εφή­βου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1991, ως μη κυβερνητική οργάνωση, με τη μορφή μη κερδο­σκοπικού Σωματεί­ου. 

Υπηρεσίες

❻ Τηλ. Γραμμή 116111 – Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παι­διών και Εφήβων. Δείτε επίσης: "ΤΗΛ. 116111" στη σελ. www.noesi.gr/pronoise/epsype/116111

❻ Τηλ. Γραμ­μή 8018011177 – Γραμμή – Σύνδεσμος. Δείτε επίσης: ΤΗΛ. 8018011177 στη σελ. www.noesi.gr/pronoise/epsype/8018011177

Επικοινωνία

Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 19
​155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Τηλ.: 2106546524
Fax: 2106522396

E-mail: epsype@otenet.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΕΨΥΠΕΑ

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφή­βου Αιτωλοακαρνα­νίας (Ε.Ψ.Υ­.Π.Ε.Α.) ιδρύ­θηκε ως επιστημονικό Σωματείο, με έδρα το Μεσολόγγι, και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ). Παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και πρώιμης παρέμβασης. Παράλληλα, λει­τουργεί Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές τα απογεύματα και τα Σάββατα. Έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δράση και στους τομείς της ευαισθητοποίησης της κοινότητας και την εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών και γονέων. 

Το NOESI.gr επισκέφτηκε το Κέντρο Ημέρας της ΕΨΥΠΕΑ στις 22/10/2011.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❶ Αξιολόγηση δυσχερειών του παιδιού.

❷ Ανάπτυξη επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων.

❷ Ανάπτυξη λόγου και ομιλίας.

❸ Κέντρο Ημέρας: πρωινές και απογευμα­τινές ώρες και το Σάββα­τα, για παιδιά με δυσκολί­ες στην επικοινωνία και αναπτυξιακές διαταραχές, όπως αυτισμός, ειδική γλωσσι­κή δια­ταραχή (σοβαρή καθυστέρηση στην ανάπτυ­ξη λόγου και ομιλίας).

❻ Συμβουλευτική υποστήριξη γονέων.

❻ Συνεργασία με βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ειδικές τάξεις, δημοτικά σχολεία.

❻ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

❻ Ερευνητικά προγράμματα, συμβολή στην εκπαίδευση φοι­τητών.

❻ Ομάδα κοινωνικοποίησης για παιδιά με αυτισμό (με στόχο την κοινωνική ένταξη). Οι υπη­ρεσίες παρέχονται δωρεάν. Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Λογοθερα­πευτή, Ειδικό Παιδα­γωγό, Εργοθεραπευτή.

Επικοινωνία

Κ. Τζαβέλα 12 & Ε. Δεληγιώργη
​302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Τηλ.: 2631055661 | Fax: 2631055615
E-mail: epsypea1@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.epsypea.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ο Σύλλογος ΑμεΑ Γαλατσίου με την επωνυμία "Ζωή & Δημιουργία" ιδρύθη­κε το 1995, ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο, από πρωτοβουλία γονέων, κη­δεμόνων και φίλων ΑμεΑ, με τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου με σκοπό να παρέχει απασχόλη­ση, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Σήμερα, λειτουργεί Πρότυπο Κέντρο Κοινω­νικής Απασχόλησης.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Παιδαγωγικά τμήματα.

 • Κυκλοφοριακή αγωγή.

❹ Δημιουργική απασχόληση: ζωγραφική, επιτραπέζια εκπαιδευτι­κά παιχνίδια (ομαδικά ή ατο­μικά), συμμετοχή σε δραστηριότη­τες εντός και εκτός του χώρου του Κέντρου (θεατρικές πα­ραστάσεις, κι­νηματογράφο, ταβέρνες, εκδρομές κ.α.).

❹ Πρόγραμμα γυμναστικής και άθλησης με θεραπευτικό, εκπαι­δευτικό και ψυχαγωγικό χαρα­κτήρα.

❻ Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τα μέλη και τις οικο­γένειές τους. Στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Γυ­μναστή, εθελοντές. Τα προγράμματα είναι για παιδιά και ενηλίκους (έως και 50 ετών). Λειτουργεί πρωινά και απο­γευματινά. Μελλοντικά, προγραμματίζεται η στε­λέχωση και ο εξοπλισμός του Κέντρου ώστε να κα­ταστεί ένα Κέντρο Επαγγελ­ματικής Κατάρτι­σης.

Επικοινωνία

Ήβης 22-24 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ Τηλ.: 2102131351

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

Ιδρύθηκε το 1991, από την "Ένωση Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων Απρο­σάρμοστων Ατόμων", σε κτί­ριο που παραχώρησε ο ΟΤΕ, με σκοπό την πα­ροχή υπηρεσιών προς παιδιά με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Είναι ειδι­κώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό Σωματείο. Το 2001, ιδρύθηκε ο Σύλ­λογος Φίλων Ζωοδόχου Πηγής, με στόχο την ηθική και υλι­κή υποστήριξη του έργου του. Το 2002, ξεκίνησε το Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό και συνα­φείς αναπτυξιακές διαταραχές και παράλληλα ιδρύθηκε ο ομώνυ­μος Αθλητικός Όμιλος. Σήμερα λειτουργούν Κέντρο Ημέρας, Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ξενώνας, προγράμματα διακοπών και ελεύθε­ρου χρόνου, και επαγγελματικής ένταξης ΑμεΑ.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Κέντρο Ημέρας: Για άτομα με αυτισμό και διάχυτες αναπτυξια­κές διαταραχές.

❸ Προκατάρτιση – επαγγελματική κατάρτι­ση:

 • Υφαντική – Κοπτική – Ραπτική
 • Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική – Τραπε­ζοκομία
 • Κηπουρική – Ανθοκομία – Δενδροκομία
 • Εικαστικές Τέχνες – Κεραμική – Αγγειο­πλαστική
 • Χειροτεχνία – Συσκευασία
 • Κυλικείο
 • Τμήμα Προβολής και Προώθησης

❹ Ετήσιο 15θήμερο θερινών διακοπών.

❺ Ξενώνας Στήριξης: Στεγάζεται σε μισθω­μένο διαμέρισμα και φι­λοξενεί 4 άτομα, διαφορετικά κάθε εβδομάδα.

❻ Προώθηση στην απασχόληση.

❻ Λοιπές δραστηριότητες:

 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμινα­ρίων και ημερίδων
 • Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • Εκδόσεις βιβλίων

Ειδικά θεραπευτικά τμήματα:

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθερα­πεία
 • Μουσικοθεραπεία
 • Δραματοθεραπεία
 • Θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών

Λοιπές δραστηριότητες που πλαισιώνουν τα παραπάνω:

 • Κυκλοφοριακή αγωγή και ανάπτυξη κοι­νωνικών δεξιοτήτων.
 • Ατομική αγωγή και αυτοεξυπηρέτη­ση.
 • Συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις.
 • Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έκφρασης, δη­μιουργίας και συμμετοχή σε καλλιτεχνι­κές διοργανώσεις (θεατρική ομάδα).
 • Επισκέψεις, εκδρομές, εκδηλώσεις με στόχο την κοινωνικοποίηση και ψυχαγω­γία.

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες σε 50 άτο­μα με νοητική υστέρηση και αυτισμό, ηλικίας από 14 ετών και άνω. Χρηματο­δοτείται από εθνικούς και ευρω­παϊκούς πόρους, δωρεές και χορηγίες, πωλήσεις προϊ­όντων των εργαστηρίων κ.α.. Λαμ­βάνει μέρος σε διάφορα εθνικά ευρω­παϊκά προγράμματα και ανα­πτύσσει σει­ρά συνεργασιών με φορείς της τοπι­κής και ευρύτερης κοινότητας.

Επικοινωνία

Μικράς Ασίας, Σταθμός Α/Τ ΟΤΕ Νέα Αλικαρνασσός 716 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ

Τηλ.: 2810344094, 2810224699

Fax: 2810344094

E-mail: zoodohos@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.zoodohos.com

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (Κοζάνη)

Ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Αισθησιοκινητικές Διαταραχές Δυτ. Μα­κεδονίας με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ιδρύθηκε το 1999, στην Κο­ζάνη, ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο. Συγκροτήθηκε από γονείς παιδιών με προβλήματα κίνησης, διαταραχές λόγου, νοητική υστέρηση, καθώς και από πολίτες της περιοχής. Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Ενημέρωση γονέων για θέματα που σχε­τίζονται με την αναπηρία.
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.
 • Δημιουργία δομών στον τομέα της υγεί­ας, περίθαλ­ψης και ασφάλισης.
 • Βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και ένταξη των παιδιών με αναπηρία στα κοινά σχολεία.
 • Επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ και δη­μιουργία προστατευόμενων εργαστηρί­ων.
 • Δημιουργία προσβάσιμων κτιρίων.
 • Δημιουργία Κέντρου ανεξάρτητης διαβίω­σης.
 • Προβολή και ανάδειξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων παιδιών με αναπηρία. Στήριξη των Κέντρων Αποκατάστασης για την αποθεραπεία των παιδιών με αισθη­σιοκινητικές διαταραχές.
 • Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης.
 • Διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμι­ναρίων.

Επικοινωνία

Πλακοπίτη και Ζαφειράκη 4 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ.: 2461049752

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (Κρήτη)

Ο Σύλλογος για τη Στήριξη Παιδιών Ασθενών στην Παιδιατρική Κλινική Αι­ματολογίας Ογκολογίας του ΠΕΠΑΓΝΗ με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" στο Πε­ριφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ) υποστη­ρίζει τη θεραπεία των παιδιών στην Παιδιατρική Κλινική Αιματολο­γίας – Ογκολογίας.

Υπηρεσίες – Δράσεις Ο Σύλλογος συμβάλλει οικονομικά σε δράσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της κλινικής προς παιδιά – ασθενείς:

 • Χρηματοδοτεί την εξειδίκευση Ιατρών – Νοσηλευτών και πρόσληψη Παιδοψυχο­λόγου και Δασκάλων για την παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων της παιδια­τρικής κλινικής αιματο­λογίας ογκολογίας του Νοσοκομείου.
 • Συμβάλλει στα έξοδα για την αγορά μη­χανημάτων, την κάλυψη εξόδων για έκ­δοση ενημε­ρωτικών φυλλαδίων, οργάνω­ση συνεδρίων / σεμιναρίων που αφορούν την πορεία των νεο­πλασματικών νοση­μάτων.
 • Κάλυψη εξωνοσοκομειακών εξετάσεων για όλα τα παιδιά.
 • Παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικο­γένειες που χρειάζεται να επισκεφτούν εξειδικευμένα κέντρα στο εξωτερικό.
 • Επικοινωνία με κέντρα στο εξωτερικό για τη μετάβαση και εισαγωγή ασθενών σε αυτά.
 • Φροντίδα για τη μεταφορά ασθενών και συνοδών και φιλοξενία κατά την περίοδο της θεραπείας τους.
 • Στήριξη οικογενειών με χαμηλό εισόδη­μα.

Επικοινωνία

Κόσμων 6
712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ./Fax: 2810342544, 2810284009

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (Ν. Σμύρνη)

Ο Σύλλογος για το Παιδί & την Οικογένεια με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ιδρύθηκε το 2000, στην Αττική, ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ). Αρχικό όρα­μα του Συλλόγου απο­τέλεσε η δημιουργία Κέντρου για παιδιά με παραβα­τική συμπεριφορά και για μητέρες με ανάγκη υποστήριξης και η ίδρυση Ξε­νώνα φιλοξενίας. Το 2010, το Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ξεκίνησε τη λειτουργία του, με δυνατότητα φιλοξενίας 8 ατόμων, προσφέροντας έναν φιλόξενο χώρο στους ανήλικους ασθενείς και τους συ­νοδούς τους.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❺ Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού "Ηλιαχτίδα".

❻ Λοιπές δράσεις:

 • Ανάπτυξη της κοινωνικής προσωπικότη­τας του παιδιού και εφήβου. Υποστήριξη οικογενειακού περιβάλλο­ντος.
 • Επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οι­κονομικών, πολιτιστικών, βιοτικών προ­βλημάτων.
 • Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης.
 • Περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθη­τοποίηση.
 • Διάχυση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Διάδοση καλών πρακτικών.

Προτε­ραιότητα στον Ξενώνα έχουν οι άπορες οικογένειες από την επαρχία, που έρχονται εκτάκτως στην πρωτεύου­σα για την αντιμετώπιση οποιουδή­ποτε προβλήμα­τος υγείας. Ο χώρος, που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Νέας Σμύρ­νης, εί­ναι εξοπλισμένος με όλες τις απαι­τούμενες οικιακές συσκευές (κουζί­να, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων) και δια­θέτει αυ­τόνομα και επιπλωμένα δω­μάτια. Στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο. Επίσης πλαισιώνεται από ένα ευρύ δίκτυο ια­τρών όλων των ειδικοτή­των.

Επικοινωνία

2ας Μαΐου 5 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Τηλ.: 2109336106, 2109346139 Fax: 2109341101

E-mail: iliachtida@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.iliachtida.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Η Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ιδρύθηκε το 1997, στην Αττική, από ομάδα γονέων που έχουν παιδιά με σύνδρομο Down. Είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο και σκοπεύει στην υποστήριξη των ατόμων με σύνδρομο Down και των οικογενειών τους.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Πληροφόρηση και στήριξη γονέων.
 • Στήριξη και ενθάρρυνση ατόμων με σύν­δρομο Down.
 • Πληροφόρηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Μελλοντικοί στόχοι:

 • Φροντίδα για την ένταξη των παιδιών με σύνδρομο Down στο κοινωνικό σύνολο.
 • Εντοπισμός και διεκδίκηση των δικαιω­μάτων που παρέχει το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής.
 • Ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών σχολών, εργαστηρίων, λεσχών κ.α.
 • Εκδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα για το σύνδρομο Down: www.noesi.gr/book/syndrome/down

Επικοινωνία

Διαδόχου Παύλου 17 154 52 ΨΥΧΙΚΟ

Τηλ.: 2106713949 Fax: 2106743033

E-mail: info@iliaktida.gr

Ιστοσελίδα: www.iliaktida.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΗΛΙΟΣ ► Bazaar στο Π. Φάληρο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΗΛΙΟΣ"
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου στις 9:00 π.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου (Αγίας Βαρβάρας 24 - Παλαιό Φάληρο)

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση & Εργασία Ατόμων με Αυτισμό & άλλων Αναπτυξιακών Διαταραχών με τον τίτλο "ΗΛΙΟΣ” ιδρύθηκε 2012 με έδρα το Παλαιό Φάληρο (Αττικής) από γονείς παιδιών με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. 

Σκοποί και Υπηρεσίες

 • Ενημέρωση και υποστήριξη γονέων.

Ο Σύλλογος έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με άμεσο στόχο την αγορά χώρου που θα λειτουργεί σε πρώτη φάση ως Κέντρο Ημέρας για την Φύλαξη και την Δημιουργική Απασχόληση παιδιών που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω προβλήματα. ​

Απώτερος στόχος του Συλλόγου είναι "...ο χώρος αυτός να στεγάσει τα παιδιά των μελών του Σωματείου για να πορευτούν με αξιοπρέπεια, όταν εμείς - οι γονείς τους - δεν θα είμαστε πια στην ζωή".

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)

​Επικοινωνία

Ζαΐμη 20
175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τηλ.: 2109822858, 6947884714, 6942811681         
E-mail: hliossulogos@yahoo.com   
Ιστοσελίδα: www.sulogoshlios.wordpress.com 

ΠΗΓΗ ► ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr στη σελίδα www.noesi.gr/book/welfare (να αναφέρεται)

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ!

Το Κέντρο Κέντρο Αποκατάστασης Αποθεραπείας με την επωνυμία "Ήφαι­στος" ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996 ως Αστική Μη Κερδοσκο­πική Εταιρεία. Συστάθηκε με πρωτοβουλία του δήμου Ροδίων και του Δωδεκα­νησιακού Συλλόγου ΑμεΑ. Σκοπεύει στην ένταξη και επανένταξη των ΑμεΑ. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Φυσικοθεραπεύτηριο.

Η μετακίνηση των ατόμων γίνεται με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο του Δωδεκανησιακού Συλ­λόγου ΑμεΑ (δωρεά του Δήμου Ροδίων).

Επικοινωνία

Πλατεία Αγίων Αποστόλων 
851 00 ΡΟΔΟΣ 

Τηλ.: 2416063660

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Το Κέντρο Υποστήριξης & Παροχής Συμβουλών για Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες "Θεοδωρίδειο Κέντρο – Ορίζοντες" ιδρύθηκε το 1994, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, από την ΑΝΚΑ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ και τον δήμο Καρδίτσας. Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται από την επιχορήγηση του δήμου Καρδίτσας, δωρεές, επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα και έσοδα από κοινωνικές εκδηλώσεις. Από το 1999, με δωρεά της Λυδίας και του Σοφοκλή Θεοδωρίδη, διαθέτει ιδιόκτητη στέγη.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης: Ζωγραφικής, Κεραμικής, Αγιογραφίας.
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης και κοινωνικοποίησης: θέατρο, γυ­μναστική, κολύμβηση, εφημερίδα, ατομική υγιεινή, θερινή κατασκήνωση.
 • Συμβουλευτικός σταθμός.
 • Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση.

Επικοινωνία

Αλαμανή 57 & Καποδιστρίου 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλ./Fax: 2441071761

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Κύπρος)

Το Ίδρυμα "Θεοτόκος" ιδρύθηκε το 1969, με αρχικό στόχο την παροχή στέγης και φροντίδας σε άτομα με σοβαρή νοητική υστέρηση ή/και άλλες μειονεξίες. Βασικό στόχο πλέον του Ιδρύματος αποτελεί η παροχή βοή­θειας και φρο­ντίδας στα άτομα με νοητική υστέρηση και στα άτομα με πολ­λαπλές αναπη­ρίες, χωρίς να αποκλείε­ται κανείς λόγω της μορφής ή της σοβαρότη­τας της αναπηρίας του.

Ιστορικό

Αρχικά, η πρώτη στέγη στη Λεμεσό ιδρύ­θηκε με δωρεά της οικο­γένειας Χριστο­δούλου Ιωάννου. Το 1988, ιδρύθηκε Οι­κοτροφείο στη Λεμεσό. Το 1993, ιδρύθη­κε η Μο­νάδα Ημερήσιας Φρο­ντίδας με στόχο την εκπαίδευση, δημιουργι­κή απασχόληση, θεραπεία, κοινωνικοποίη­ση (σήμερα πα­ρέχει υπηρεσίες σε 9 παι­διά και εφήβους). Το 1994, ιδρύθηκε το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παι­διού, το "Άλμα", ένα πρότυπο Εκπαιδευ­τικό – Θεραπευτικό Κέντρο για παιδιά ηλικίας 0 – 8 ετών. Το 1997, 2004 και 2006 ιδρύθηκαν Σπίτια στην Κοι­νότητα. Δείτε τους Τίτλους: Άλμα (Το Άλμα), β) Θεοτόκος Εργαστήρι... στην πόλη

Υπηρεσίες – Δράσεις

Μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής: Πρότυπο Κέντρο παρο­χής υπηρεσιών πρώιμης προα­γωγής (θεραπευτικής και εκπαιδευτι­κής) σε παιδιά από τη βρεφική έως την ηλικία ένταξης στη γενική εκπαίδευση (κανονικό σχολείο). Παρέχει διαγνωστικές, θεραπευτι­κές και εκπαι­δευτικές υπηρεσίες (κοινωνική μάθηση, φυσιοθερα­πεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυ­χοθεραπεία) και συμβου­λευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε γονείς και οικογένειες.

Μονάδα ημερήσιας φροντίδας: Προσφέρει ανάπαυλα στους γονείς, με σκοπό την ανακού­φιση και διευκόλυνσή τους, προκει­μένου να αφιερώσουν χρόνο στην υπόλοιπη οικογένεια. Απασχολεί άτομα ηλικίας από 8 έως 21 ετών.

Οικοτροφείο: Διαμένουν μόνιμα 32 άτομα, στα οποία προ­σφέρεται στέγη, ατομική φροντί­δα, ιατρική περίθαλψη, δημιουργι­κή απασχόληση.

Εντεταγμένες Οικιστικές Μονάδες: Σπίτια στην κοινότητα, όπου διαμένουν με επίβλεψη ΑμεΑ, με σκοπό την ανάπτυξη της ικανότη­τας προσαρμογής, ενσωμάτωσης, κοινωνικοποίη­σης. Η λειτουργία του Ιδρύματος βασίζεται κυρίως σε ετήσια κρα­τική επιχορήγηση, που καταβάλλεται από το Υπουρ­γείο Ερ­γασίας, από παραχώρηση υπηρε­σιών από τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισ­μού και από ίδιους πόρους, ιδιω­τικές ει­σφορές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Στελεχώνεται από Ιατρό, Νοσοκόμο, Φυ­σικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογο­θεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό, Παιδο­κόμο, Δάσκαλο Τέχνης, Δάσκαλο Μουσι­κής. Μελλοντικό στόχο του Ιδρύματος αποτε­λεί η συνέχιση της αποϊδρυματοποίη­σης, μέσω της δημιουρ­γίας νέων Εντε­ταγμένων Οικιστικών Μονάδων και Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης και Εκπαίδευ­σης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες.

Επικοινωνία

Δημήτρη Λάγιου 1 Πολεμίδια Τ.Θ. 56473 3307 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.: 0035725338948, 0035725387977

Fax: 0035725387848

E-mail: theofmonada@cytanet.com.cy

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ... ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Το Εργαστήρι Τέχνης του Ιδρύματος "Θεοτόκος" με την επωνυμία "Θεοτόκος Εργα­στήρι ...στην πόλη" δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Θεοτόκος (Κύ­πρου). Παρέχει υπηρεσίες σε έντεκα άτομα ηλικίας 18 – 76 ετών (ενδεικτικά ανα­φέρονται) με διαταραχές όπως, νοητική υστέρηση, σύν­δρομο Down, τετραπληγία και ψυχικές διαταραχές.

Στοχεύει:

 • Στην κινητοποίηση των ατόμων και την ανάπτυξη της επικοινωνίας τους με την κοινότητα.
 • Στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά τους, στην απόκτηση νέων ρόλων.
 • Στην ανάπτυξη συνεργασίας με σχολεία, εταιρείες, εθελοντές, πελάτες.
 • Συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ενδεικτικά, μερικά προϊόντα που παράγονται είναι: έργα ζωγραφικής, διακοσμητικά εποχιακά αντι­κείμενα για το γραφείο και το σπίτι, μικροέπιπλα, φωτιστικά και ηλεκτρικές συσκευές μίας διαφορε­τικής αισθητικής. Τα προϊόντα που παράγονται στο Εργαστήρι πωλούνται στην αγορά, μέσω ενός καταλόγου, που πε­ριέχει και έργα από παραδοσιακούς τεχνίτες, καλλιτέχνες και μουσικούς της Κύπρου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται στο Ίδρυμα "Θεοτόκος". Δείτε τον Τίτλο: Θεοτόκος (Κύπρου)

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Εκπαίδευση στην εργασία.
 • Εκμάθηση τεχνικών ζωγραφικής.
 • Κοινωνικοποίηση.
 • Συνεργασία με σχολεία της Λεμεσού.
 • Εκδρομές.

Στελεχώνεται από Δάσκαλο Τέχνης, Ειδικό Παιδαγωγό, Εργασιοθεραπευτή.

Επικοινωνία Αχαιών 8 3022 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.: 0035725343841 Fax: 0035725343840 E-mail: theotokos.shop@cytanet.com.cy

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ ► Bazaar στο The Mall (έγινε!)

Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Bazaar Ι.Π.Α.Π. Η Θεοτόκος 2015.

1 Δεκεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου | The Mall Athens
Ανδρέα Παπανδρέου 35, 15122 Αθήνα [Εμφάνιση χάρτη]

Το Κέντρο Αποκαταστασιακής Εκπαίδευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση με την επωνυμία "Θεοτόκος" ιδρύθηκε το 1963, ως ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικό, για παιδιά και νέους ηλικίας έως 25 ετών με νοητική υστέρη­ση και αναπτυ­ξιακές διαταραχές. Παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ειδική επαγγελ­ματική κα­τάρτιση, ένταξη στην απασχόληση.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❷ Υπηρεσία πρώιμης παρέμβασης "Μήτις": απευθύνεται σε παι­διά προσχολικής ηλικίας 3 – 7 ετών με ελαφρές ανεπάρκειες σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, όπως αντίληψη του περιβάλλον­τος, γνωστική επεξεργασία και οργάνωση της σκέψης, κατανόηση και έκφραση λόγου, δεξιότητες καθημερινής ζωής, μυϊκός συντονι­σμός, ωριμότητα. Το πρόγραμμα μπο­ρεί να είναι full-time ή part-time. Οργανώνεται σεμιναριακή εκπαίδευση και συμβουλευτική των γονέων. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε ένταξη σε εκπαιδευ­τικό πλαίσιο με συνοδό.

❸ Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: απευθύνεται σε παιδιά προσχο­λικής ηλικίας έως 12 ετών. Οι στόχοι επικεντρώνονται σε: επικοινω­νία, λόγο, κοινωνικοποίηση, αυτο-φροντίδα, κίνηση, γνωστικές λει­τουργίες, μουσικοθερα­πεία, δημιουργικότητα, γυμναστική.

❸ Ειδική προ-επαγγελματική κατάρτιση: απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12 – 18 ετών. Οι στόχοι επικεντρώνονται σε: δραστηριότη­τες καθημερινής ζωής, προ-επαγγελματικές γνώσεις και συνήθειες, επαγγελματικός προσανατο­λισμός, δημιουργική απασχόληση ελεύ­θερου χρόνου.

❸ Ειδική επαγγελματική κατάρτιση: για νέους ηλικίας 17 – 25 ετών, που φοιτούν σε Εργαστή­ρια: Ξυλουργι­κή, Βοηθοί Συντήρησης Κτιρίων, Κεραμική, Υφαντική, Ραπτική, Κηπουρική, Τυ­ποποιημένη Ερ­γασία, Περι­βαλλοντική Ανακύκλωση, Βοηθοί Γραφείων, Τυπογρα­φία – Λιθο­γραφία, Μεταξο­τυπία, Καντί­να, Μαγειρική – Ζαχαροπλα­στική, Αποθηκάριοι, Πλυντήριο – Στεγνωτήριο. Επί­σης παρέχο­νται: γυμναστική, ομάδες συζήτησης, μουσική, μαθήματα κο­μπιούτερ.

❻ Ένταξη στην απασχόληση: προώθηση στην ανοικτή αγορά νέων ηλικίας 20 ετών και άνω, με στήριξη από τον εκπαιδευτή για όσο χρόνο απαιτεί­ται (Υποστηριζόμενη Εργασία). Πρόσθετα προγράμματα που πλαι­σιώνουν του έργο του Κέντρου: λογοθε­ραπεία, φυσική αγωγή και άθληση, μου­σική, θέατρο, οδη­γισμός και προσκοπι­σμός.

Επικοινωνία

Θεοτόκου 2
131 22 ΙΛΙΟΝ

Τηλ.: 2102314332, 2102685416

Fax: 2102314888

E-mail: theotokos@theotokos.gr

Ιστοσελίδα: www.theotokos.gr

Πρόγραμμα "Μήτις" 
Τηλ. 2102311078, 2102314332

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ► Συναυλία για τα 80 χρόνια

Η "Σχολή Μωραΐτη" με αφορμή τον εορτασμό 80 ετών λειτουργίας του "Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας - ΚΑΣΠ Χατζηπατέρειο", διοργανώνει δύο #συναυλίες με τον Διονύση Σαββόπουλο, τη χορωδία του Σχολείου και την Ορχήστρα της ΣΤ' Δημοτικού, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Οι συναυλίες θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Ιανουαρίου στις 20:00 & την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 19:00. Κόστος εισιτηρίου: 10€ Διάθεση από την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου στο Ταμείο της Σχολής Μωραϊτη (08:00-15:00) και στη Γραμματεία του Συλλόγου Γονέων (14:00-17:00) καθώς και μισή ώρα πριν από κάθε παράσταση.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) ιδρύθηκε το 1967, ως Κοινωφελής Οργανισμός (ΝΠΙΔ). Ανα­πτύσσει προ­γράμματα και υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες με κινητική ανα­πηρία, πρόσφυγες, οικο­γένειες σε κρίση και ηλι­κιωμένους. Επο­πτεύεται και επιχο­ρηγείται από το Υπουρ­γείο Υγείας. Σήμε­ρα, το ΙΚΕ λειτουργεί το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παι­διών (ΚΑΣΠ) "Χατζηπατέρειο".

Υπηρεσίες – Δράσεις

Σήμερα, το ΙΚΕ λειτουργεί τo:

Επικοινωνία

Ηροδότου 1 (πάροδος Λεωφ. Ηρακλείου 427)
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.: 2102826913
Fax: 2102812782
E-mail: ike@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.ike.org.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΟΡΗ ► Νέα παρουσίαση στον Οδηγό υπηρεσιών

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Μαρία Κόκκορη», ιδρύθηκε ως ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με τη μέριμνα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χριστοδούλου και τη δωρεά της αείμνηστης Μαρίας Κόκκορη, η κόρη της οποίας γεννήθηκε με σύνδρομο Down. 

Η λειτουργία του Ιδρύματος ξεκίνησε την 1η Μαρτίου του 2007. Από τις 2 Ιουλίου του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2015 λειτουργούσε ως δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) υπό την αιγίδα της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αποτελώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο παρείχε και παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης.

Σήμερα, οι Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη» λειτουργούν υπό την εποπτεία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄, Προέδρου ου Δ.Σ., και τη μέριμνα του Ιδρύματος “Μαρία Κόκκορη” ως στέγες μακράς διαμονής – υποστηριζόμενης διαβίωσης (κλειστή μονάδα) 24ωρης φιλοξενίας, στις οποίες εισάγονται επαρκώς λειτουργικά άτομα.

Υπηρεσίες - Δράσεις

Βασικοί στόχοι είναι:

 • Η ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των ενοίκων μέσω των κατάλληλων εξατομικευμένων προγραμμάτων
 • Η διατήρηση και η γενίκευση των γνωστικών δεξιοτήτων, μέσω των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται
 • Η ανάπτυξη του ψυχοδυναμικού των ενοίκων, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές τους
 • Η αποτελεσματικότερη αυτονόμησή τους, ώστε να διαχειρίζονται την προσωπική τους ζωή με την μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία
 • Η ένταξη τους στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ενδεχόμενη ιδρυματοποίηση τους.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται καθημερινά:

 • Οµάδα  µαθησιακών δυσκολιών
 • Οµάδα εργοθεραπείας και ανάπτυξης της αδρής και λεπτής κινητικότητας 
 • Οµάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτόνοµης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης 
 • (ατοµική υγιεινή, οικιακές εργασίες, µαγειρική, ζαχαροπλαστική)
 • Οµάδα µουσικοκινητικής αγωγής
 • Οµάδα εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Οµάδα εκµάθησης προσαρµοστικών δεξιοτήτων (π.χ. κυκλοφοριακή αγωγή κ.ά.)
 • Οµάδα ξυλουργικής και αγγειοπλαστικής δεξιοτεχνίας

Λοιπές πληροφορίες

1. Οι ένοικοι παίρνουν μέρος σε μια σειρά δραστηριοτήτων. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες εξ αυτών. 

 • Προγραµµατισµένες επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους (π.χ. θέατρα) και συµµετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της κοινότητας (π.χ. συναυλίες).
 • Συµµετοχή σε κοινές δραστηριότητες µε αντίστοιχα πλαίσια ή µονάδες και σχετικούς φορείς (ξενώνες, οικοτροφεία κ.ά.).
 • Αθλητικές δραστηριότητες – Ενεργή συµµετοχή σε“Special Olympics”.
 • Περίπατοι στη γειτονιά, εκδρομές.

2. Το προσωπικό του Ιδρύματος απαρτίζεται από τις εξής ειδικότητες:

 • Διευθυντής, Κοινωνική Λειτουργός, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγος, 
 • Νοσηλευτές, Επιμελητές, Φυσικοθεραπεύτρια, Ψυχίατρος, Παθολόγος, 
 • Υπάλληλοι γραφείου, Φύλακας. 

Επικοινωνία

Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη»
Αγαμέμνονος και Προμηθέως 28
166 74 Άνω Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 210 9641782
Φαξ:2199641787

E-mail: info@kokkori.gr & mkokkori@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.kokkori.gr
Facebook: Idrima Kokkori / Ίδρυμα Μ.Κόκκορη
 ► Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από τη Νόηση στο διαδίκτυο (www.noesi.gr)

Αρχείο NOESI.gr: E-mail 9/12/2015 2:50 PM από Φραγκούλη Κων/να.  ​ΦΕΚ Ίδρυσης Ιδρύματος Κόκκορη.

Ομάδα όπου ταξινομείται: 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΙΛΙΑΧΤΙΔΑ

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Δήμου Ιλίου με την επωνυμία "Ιλιαχτίδα" υπο­στηρίζεται από την "Έδρα". Παρέχει συνεδρίες ειδικών θερα­πειών άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές.

Δείτε επίσης: "ΕΔΡΑ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/edra

Υπηρεσίες - Δράσεις

 • Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.
 • Λογοθεραπεία.
 • Εργοθεραπεία.
 • Ψυχοθεραπεία.
 • Συμβουλευτική γονέων.

Λειτουργεί καθημερινά για ραντεβού 09:00 – 20:00 και 15:00 – 20:00 για θεραπείες – συνεντεύξεις.

Επικοινωνία

Αθηνάς 47 131 22 ΙΛΙΟΝ

Τηλ.: 2102696420-1

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης (Ι.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 2001, ως μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΜΚΟ), από άτομα με αναπηρία με σκοπό το σχε­διασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης και στήριξης για άτομα που ζουν σε συνθή­κες αναπηρίες, σε μόνιμη ή παροδι­κή βάση. Η υλοποίηση των δράσεων βασίζεται στον εθελο­ντισμό, στη συμ­μετοχή των μελών των οικογενειών με βασική προτεραιότητα την ουσιαστι­κή εμπλο­κή των ανθρώπων με αναπηρία.

Σκοποί

 • Κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ.
 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ΑμεΑ με την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβα­σης, υποστήριξης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας.
 • Επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων σχετικά με την αναπηρία.
 • Ανάπτυξη πρότυπων μεθόδων και τεχνικών για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των ΑμεΑ και την ενίσχυση της ατομικής αίσθησης αξιοπρέπειας.
 • Κοινωνική ενσωμάτωση και ατομική ανέλιξη των ΑμεΑ.
 • Ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τα ΑμεΑ.
 • Ενημέρωση και παροχή ίσων ευκαιριών για ΑμεΑ.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Έκδοση σειράς επιμορφωτικών εγχειριδίων που διανέμονται δωρεάν σε ΑμεΑ.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Πρόγραμμα Εξω-Νοσοκομειακής Υποστήριξης (Π.Ε.Ν.Υ.) με στόχο την πληροφόρηση, εκπαί­δευση, σχετικά με τις κινητικές αναπηρίες και την εξοικείωση με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, ακόμη και με δωρεάν παροχή, για ορισμένο χρονικό διάστημα, του απαραίτητου εξοπλισμού στο άτομο.
 • Διευκόλυνση καθημερινών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται απο εθελοντές σε ατομικό και οικο­γενειακό επίπεδο.
 • Ποιότητα ζωής: Ερευνητικό πρόγραμμα για άτομα με κινητικές αναπηρίες με σκοπό την κα­ταγραφή και αξιολόγηση ενός συνόλου θεμάτων, που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Επικοινωνία

Μάρκου Μπότσαρη 3 Άγιος Αθανάσιος 570 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310639570

Τηλ./Fax: 2310702388

E-mail: info@iea.gr

Ιστοσελίδα: www.iea.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΙΣΑΣ)

Νέα παρουσίαση στον Οδηγό υπηρεσιών! Δείτε την παρουσίαση για το Ινστιτούτο και μάθετε περισσότερα για την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA).

Λογότυπο για το Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΙΣΑΣ).Το Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (Ι.Σ.Α.Σ.) ιδρύθηκε το 2010, με έδρα τη Ν. Σμύρνη Αττικής, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την εκπαίδευση και θεραπεία παιδιών και εφήβων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ), μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, και άλλες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 

Αν και ιδρύθηκε πρόσφατα, το ΙΣΑΣ στηρίζεται στην πολύχρονη εμπειρία των μελών του Δ.Σ. και των Συνεργατών του. Εκτός των υπηρεσιών με επίκεντρο τις θεραπείες και την εκπαίδευση, το ΙΣΑΣ στοχεύει στην διάδοση βέλτιστων θεραπευτικών παρεμβάσεων, μέσω διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων με αποδέκτες εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάδοση του συμπεριφοριστικού μοντέλου και των εφαρμογών του σε ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Υπηρεσίες

 • Αξιολόγηση
 • Πρώιμη Παρέμβαση
 • Ατομικά Θεραπευτικά Προγράμματα
 • Θεραπείες κατ'οίκον
 • Σχολική Ένταξη - Σονοδεία
 • Ειδικά Παιδαγωγικά Προγράμματα
 • Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση
 • Θεραπεία Συμπεριφοράς
 • Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Λογοθεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ειδική Φυσική Αγωγή
 • Δραστηριότητες Κοινωνικοποίησης
 • Υποστήριξη Οικογενειών
 • Εκπαίδευση Επαγγελματιών

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis ή ABA) αποτελεί μία πολύ διαδεδομένη μέθοδο παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας στο φάσμα του αυτισμού. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελ.: www.noesi.gr/book/intervention/aba-lovaas 

Στελεχώνεται με συνεργάτες από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων όπως: Ειδικοί Παιδαγωγοί, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοπαθολόγοι - Λογοπεδικοί, Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Ψυχοπαιδαγωγοί. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η ομάδα μπορεί να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και άλλους ειδικούς συνεργάτες, όπως: Γυμναστές, Φυσιοθεραπευτές, Μουσικοθεραπευτές και Δραματοθεραπευτές.

Επικοινωνία

Κοραή 33
171 22 Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Τηλ.: 2109370810
E-mail: institouto.sas@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.isas1.drupalgardens.com

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2015) από το NOESI.gr | Η Νόηση στο διαδίκτυο.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΙΨΥΠΕ)

Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ­.Π.Ε.) είναι Μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που έχει ιδρύσει Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση. Αντιμετωπίζονται: συναισθηματικές διαταραχές, προβλή­ματα συμπερι­φοράς, ψυχικά σωματικά συμπτώματα, διαταραχές διατροφής, ομιλίας και λόγου, μα­θησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, σωματικές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Η έδρα και το κεντρικό τμήμα του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) λειτουργεί στην Καλλιθέα Αττικής. Το Παραρτήματα του ΙΨΥΠΕ στους Νομούς Φθιώτιδος, Φωκίδος και Ροδόπης δεν λειτουργούν πια.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Τμήμα Παιδιών και Εφήβων: Διάγνωση και αντιμετώπιση
  • Τμήμα Ψυχοθεραπείας: ψυχολογική υπο­στήριξη, ατομική ψυχοθεραπεία – συμβουλευτική.
  • Τμήμα Λογοθεραπείας: παρέμβαση σε προβλήματα λόγου, φωνής, ομιλίας, τραυλισμού.
  • Τμήμα Εργο-κίνηση: εργο­θεραπεία, κινησιοθερα­πεία, ειδική φυσική αγωγή και ψυχοκινητική.
  • Τμήμα Μαθησιακής Παρέμβασης: συνεργασία στο σχολείο, ειδικά προγράμματα για τη δυσλεξία και τη συγκέντρωση της προσοχής.
  • Τμήμα Ειδικής Αγωγής: ει­δικά προγράμματα για διάχυτη αναπτυξιακή διατα­ραχή, αυτισμό, ψυχοκινη­τική καθυστέρηση.
  • Άλλες υπηρεσίες: ψυχολογικές και παιδαγωγικές δο­κιμασίες, ειδικές θεραπείες, προγράμματα κοινωνι­κοποίησης, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ειδικούς.
 • Τμήμα Ενηλίκων
  • Βραχείες ατομικές ψυχοθερα­πείες.
  • Μακρόπνοες ατομικές ψυχο­δυναμικές ψυχοθεραπείες.
  • Συμβουλευτικό έργο σε προ­βλήματα ζεύγους και οικο­γένειας.
  • Αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών με ψυχολογική βοήθεια και φαρμακευτική αγωγή.
  • Βιωματικά σεμινάρια αυτο­γνωσίας.
  • Λογοθεραπεία ενηλίκων (δια­ταραχές λόγου, φωνής και ομιλίας).

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Κλινικό Ψυχολόγο, Ψυχολόγο, Ψυχοθερα­πευτή, Λογοπεδικό, Παι­δαγωγό με εξειδίκευση στης μαθησιακές δυσκολίες, Γυμναστή Ειδικής Φυσι­κής Αγωγής, Εργοθερα­πευτή. Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 21:00 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυ­ριακής. Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με ραντεβού. Συνεργάζεται με τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τμήμα Παιδιού και Εφήβου
Δημητρακοπούλου 94
176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Τηλ.: 2109595314

Τμήμα Ενηλίκων
Εσπερίδων 85
176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Τηλ.: 2109560196

Ιστοσελίδα: www.inpsy.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΙΡΙΔΑ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Απασχόλησης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες με την επωνυμία "Ίριδα" ιδρύθηκε από τον Πανελλή­νιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρα­σης και Πρόσθετες Αναπηρίες με την επωνυμία "Αμυμώνη". Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 10 – 35 ετών. Οι εκπαι­δευόμενοι χωρίζο­νται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους και τις ανάγκες τους. Οι εκπαιδευόμε­νοι, εκτός από τις ομαδικές δραστηριότητες, ακολουθούν και εξατομικευμένα προ­γράμματα.

Υπηρεσίες

 • Πρώιμη παρέμβαση (παιδιά έως 7 ετών).
 • Πρόγραμμα TEACCH?.
 • Πρόγραμμα Braille.
 • Πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης.
 • Εργοθεραπεία.
 • Μουσικοθεραπεία.
 • Γυμναστική.
 • Κηπουρική.
 • Κεραμική.
 • Κινητικότητα και προσανατολισμό.
 • Οικιακές δεξιότητες.
 • Κολύμβηση.
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές.
 • Ενημέρωση, επιστημονική καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στους εκ­παιδευόμενους και τις οικογένειές τους.
 • Εργαστήρια προεπαγγελματικής εκπαί­δευσης.

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο με ειδί­κευση στην Ειδική Αγωγή, Κοινω­νικό Λειτουργό, Εργο­θεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό, Κοινωνικό Επιμελητή, Μουσι­κοθεραπευτή, Γυμνα­στή Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτή.

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 – 15.00. Η μετακίνηση των εκπαιδευόμενων γίνεται με σχολικά λεωφορεία. Το Κέντρο διοικείται από το ΔΣ του Συλλόγου "Αμυμώνη" σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου.

Δείτε επίσης: "ΑΜΥΜΩΝΗ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/amimoni

Επικοινωνία Πρώην Αμερικάνικη Βάση Λ. Βουλιαγμένης Τ.Θ. 73842 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τηλ.: 2109631441, 2109944646

Fax: 2109632549

E-mail: amymoni@otenet.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΙΡΙΣ

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Α.Σ.Α.ΜΕ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ με την επωνυμία "ΙΡΙΣ", ιδρύθηκε το 1998 στην Καβάλα.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

19 - 35 ετών

Επικοινωνία

Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμίτσας Δήμου Καβάλας. ΚΑΒΑΛΑ

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α ΚΡΙΚΟΣ ► Bazaar στα Βριλήσσια

Χριστουγεννιάτικο Bazaar από το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Βριλησσίων - Κρίκος

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Το "Καλειδοσκόπιο" ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο 2014.

Το "Καλειδοσκόπιο" ιδρύθηκε το 1995, με έδρα την Αθήνα, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται­ρεία, με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επαγγελματική έντα­ξη ατόμων από ευπαθείς ομάδες.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❻ Δημιουργία δικτύου για τη διακίνηση της πληροφόρησης μετα­ξύ φορέων, π.χ. εργοδότες, ΜΜΕ, οικογένειες.

❻ Έρευνες με θεματολογία: Επαγγελματικές δομές ψυχικής υγεί­ας, ξενώνες ψυχικής υγείας.

❻ Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις χονδρικής και λιανικής πώλη­σης: Συντονισμός Εργαστηρί­ων / Θεραπευτικών Μονάδων για την προώθηση των προϊόντων τους στην αγορά.

❻ Διοργάνωση ημερίδων με θεματολογία: Εργασία και κοινωνική ένταξη, μάρκετινγκ (market­ing), εργοδο­σία με στήριξη (υποστηρι­ζόμενη εργασία), αυτο-εκπροσώπηση για άτομα που χρησιμο­ποιούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, λειτουργία εξω-νοσοκομειακών ξενώνων (εκτός νοσοκομειακού χώρου).

❻ Δημιουργία "Βιντεοθήκης για Ειδικά Εκπαιδευτικά Θέματα" στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου.

❻ Δημιουργία "Αρχείου Κοινωνικής Ένταξης και Δικαιωμάτων Ευ­παθών Ομάδων" στη Δημοτι­κή Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου.

❻ Έκδοση ημερολογίου, προώθηση θεατρικών παραστάσεων και κουκλοθέατρου από ευπα­θείς ομάδες, δημιουργία Αποκριάτικου Βεστιαρίου για δανεισμό Ξενώνων / Προστατευ­μένων Διαμερι­σμάτων, εκδόσεις πρακτικών από τις ημερίδες, συμμετοχή σε αθλη­τικά και πολιτιστικά δρώμενα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά έντυ­πα.

Επικοινωνία

Σόλωνος 140
106 77 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103818300
Fax: 2103844009
E-mail: kaleidoskopio@ath.forthnet.gr
Ιστοσελίδα: www.kaleidoskopio.com

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Αποχαιρετισμός από το "Καλειδοσκόπιο": Διακοπή λειτουργίας στις 15 Δεκεμβρίου 2014

Μήνυμα από το "Καλειδοσκόπιο". Το NOESI.gr παρουσιάζει το "Καλειδοσκόπιο" στον Οδηγό υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ σε αυτή τη σελίδα. Από μέρους του NOESI.gr, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνουν οι άνθρωποι που οργάνωσαν τον φορέα, βλέπαμε πάντα με πολύ ενδιαφέρον τις δράσεις σας, όπως τη "Βιβλιοθήκη" και τα "Πεπραγμένα" ανά έτος, μία πολύ καλή πρακτική για όλες τις ΜΚΟ.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Καλειδοσκόπιο» θα πάψει τη λειτουργία της στις 15 Δεκεμβρίου 2014. ‘Ενας από τους βασικούς λόγους είναι ο οικονομικός παράγοντας. Ανέκαθεν στηριζόμασταν σχεδόν αποκλειστικά σε χορηγίες, αλλά τώρα αυτές έχουν μειωθεί στο ελάχιστον με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μελλοντικές υποχρεώσεις.

Το «Καλειδοσκόπιο» ιδρύθηκε το 1995. Στα είκοσι αυτά χρόνια λειτουργίας μας προσπαθήσαμε να δράσουμε σε πολλά επίπεδα, με στόχο πάντα την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων (πλήρη αναφορά των δραστηριοτήτων μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.kaleidoskopio.com). Πρωταρχικός μας στόχος ήταν πάντοτε να δίνουμε βήμα στις ομάδες αυτές , αλλά και να μπαλώνουμε διάφορες τρύπες στις –τόσες πολλές δυστυχώς- ελλείψεις του Συστήματος Υγείας. «Δεν μπαλώνατε τρύπες», μας είπε κάποιος, «χτίζατε γέφυρες». Μακάρι. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι συμβάλαμε, έστω και λίγο, ώστε να γεφυρώσουμε τις δύο όχθες, ώστε να έρθουν πιο κοντά η μια στην άλλη, για έναν πολύμορφο κόσμο, πιο όμορφο.

Στο «τεχνικό» κομμάτι τώρα:

 • Το facebook το κλείνουμε άμεσα.
 • Το e mail μας το διατηρούμε μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου, οπότε και θα λάβετε τα Πεπραγμένα μας του 2014.
 • Το τηλέφωνό μας θα ισχύει μέχρι την 15η Δεκεμβρίου. ΘΕΡΜΗ παράκληση μετά από την ημερομηνία αυτή να μην καλείτε, γιατί ο αριθμός αυτός θα ανήκει σε άλλη εταιρεία και δεν θα θέλουμε να τους ενοχλούμε. Αντ’ αυτού θα μπορείτε να επικοινωνείτε για επείγοντα θέματα στη διεύθυνσή μας Σόλωνος 140, Αθήνα 10677, την οποία φροντίζουμε με τα ΕΛΤΑ να την κρατήσουμε ως τον Μάρτιο του 2015.
 • Την ιστοσελίδα μας τέλος σκοπεύουμε να τη διατηρήσουμε «ες αεί», γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι για σας μια χρήσιμη βάση δεδομένων, αλλά και έναυσμα για νέες ιδέες και δραστηριότητες που δεν είναι πολυδάπανες, μόνο χρειάζονται μεράκι και δουλειά!

Ελπίζουμε στο απώτερο μέλλον να συνεχίσουμε τις δράσεις μας, ίσως ως άτυπο δίκτυο εθελοντών, για ενίσχυση των κοινών μας σκοπών.

Ευχαριστούμε για την καλή μας συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και σας ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και καλή δύναμη.

Φιλικά,  

το «Καλειδοσκόπιο»

ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Προσαρμογής ΑμεΑ με την επωνυμία "Καλός Σαμαρείτης" ιδρύθηκε από τον ομώνυμο Σύλλογο Γονέων & Κηδε­μόνων Σπαστικών Παιδιών. Ιδρύθηκε το 1978, από τον πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Νάτση και ομάδα γονέων με ανάπηρα παι­διά. Είναι αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό Σωματείο. Περιθάλπει ΑμεΑ και των δύο φύ­λων εφ' όρου ζωής από τα Νότια Προάστια της Αττικής, που πάσχουν από βαριά εγκεφαλική παράλυ­ση, με αποτέλεσμα νοητική υστέρηση και κινητικά προβλήματα.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Εργαστήρια: Κατασκευών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών ειδών, ευχετήριων καρτών, μπομπονιέρων, γύψινων, πήλινων, αν­θοκομική, ανακύκλωσης χαρτιού.

❸ Νέο! Αίθουσα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας: Υπό την Επιστημονικη συνεργασια του Τμήματος Εργοθεραπείας Ασκληπιείου Βούλας (Πηγή: http://ow.ly/mofBI)

Τμήμα Ειδικής Αγωγής: Ζωγραφική, χειροτεχνία, μουσική, δρα­στηριότητες άσκησης της αντί­ληψης, της όρασης, της ακοής.

Λοιπά Τμήματα:

 • Τμήμα Εργοθεραπείας: Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε εργαστήριο δημιουργικής απα­σχόλησης, εξωτερικά προγράμματα και προγράμματα εκμάθησης δραστηριοτήτων καθημε­ρινής ζωής.
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας: Ατομικές συνεδρίες με στόχο την υποστήριξη ατόμων με ορθοπε­δικά και νευρολογικά προβλήματα.
 • Τμήμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής.
 • Κοινωνική Υπηρεσία: Μέριμνα για την κοινωνική υποστήριξη και τις προνοιακές υποθέσεις των ΑμεΑ και των οικογενειών τους. Αναπτύσσει δημόσιες σχέσεις, αναζητά πηγές χρηματο­δότησης, αξιοποιεί εθελοντές.
 • Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης: Χορηγεί ψυχομετρικές δοκιμασίες νοημοσύνης στα παι­διά. Αναπτύσσει συμβουλευτική γονέων.
 • Λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), 08:00 – 14:30. Η μεταφορά των ΑμεΑ γί­νεται με σχολικά λεωφορεία, ευθύνη και δαπάνη του Κέντρου.

Επικοινωνία

Λεωφ. Αργυρουπόλεως 40 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.: 2109910753

Fax: 2109921283

E-mail: kalossamaritis@yahoo.gr

Ιστοσελίδα: www.kalossamaritis.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΑΣΠ

Ο συγκεκριμένος Τίτλος έχει καταχωρηθεί με την κύρια ονομασία του: Χατζηπατέρειο. Δείτε τον "ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/xatzipatereio

ΚΕΑ (Θεσσαλονίκη)

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής (Κ.Ε.Α.) Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982, από γο­νείς ΑμεΑ ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο. Λειτουρ­γεί ως Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Ε.Κ.) ατόμων με νοητική υστέρηση, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Υπηρεσίες - Δράσεις

Προκατάρτιση και Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης: Μεταξοτυπία, Διακόσμηση – Πηλός, Οικιακή Οικο­νομία, Τυποποιη­μένη Εργασία, Πλυντήρια – Σιδερωτήρια, Πωλητών Εκ­θέσεων και Λαϊκών Αγορών. Μερικά από τα εργαστήρια είναι επιδοτούμενα.

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

Ξενώνας με δυναμικότητα φιλοξενίας 18 ατόμων.

Υπηρεσία προώθησης στην ελεύθερη αγορά προϊόντων και πα­ρεχόμενων υπηρε­σιών των εργαστηρίων.

Υπηρεσία προώθησης στην απασχόληση για τους μαθητές του ΕΚΕΚ.

Οργάνωση μη­τρώου ΑμεΑ της ευρύ­τερης περιοχής, δημιουργία τράπεζας δεδομένων. Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες:

 • Ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, λογοπεδι­κή αντιμε­τώπιση, ειδική μάθηση, κοινωνικοποίηση, δραμα­τοθεραπεία, διερεύνηση εργασιακών δε­ξιοτήτων και κλίσε­ων (επαγγελματικός προσανατολισμός), σεξουαλική αγω­γή,
 • Ειδικά προγράμματα άθλησης, σωματικής αγωγής και ψυχαγωγίας.
 • Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές οργανώσεις αγώνων ΑμεΑ.

Επικοινωνία

Κολοτούρου 14 551 32 Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310453107 Τηλ./Fax: 2310481656

E-mail: keathe@otenet.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΑ AMEA (Αθήνα)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ει­δικές Ανάγκες (Κ.Ε­.Α. ΑμΕΑ) ιδρύθηκε το 1993, ως ΝΠΙΔ, φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπι­κό Σωματείο, από γονείς ατόμων με νοη­τική υστέρηση, με σκοπό να παρέχει ειδική αγωγή, ψυ­χοκοινωνική στήριξη, κοινωνικοποίηση, ψυχα­γωγία, άθλη­ση, επαγγελματική κα­τάρτιση και αποκα­τάσταση σε άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω.

Υπηρεσίες

 • Υποστηρικτικά προγράμματα:
  • Ειδική Αγωγή.
  • Κοινωνικοποίηση.
  • Κοινωνικές δεξιότητες.
  • Αυτόνομη διαβίωση.
  • Γυμναστική και άθληση.
  • Αθλητικό Σωματείο "Ολυμπιακή Φλόγα".
  • Εργοθεραπεία.
  • Λογοθεραπεία.
  • Θεατρική ομάδα.
  • Μουσική.
  • Παραδοσιακοί χοροί.
  • Ψυχαγωγία.
  • Κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
  • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στή­ριξη στους μαθητές και τις οικογένειές τους.
 • Κατάρτιση (σε Εργαστήρια):
  • Μεταξοτυπία.
  • Κηροπλαστική.
  • Καλλιτεχνικές Κατασκευές και Είδη Δώρου.
  • Γραφικές Τέχνες.
  • Αναπαλαίωση Εικόνων.
  • Αγιογραφία.
  • Μαγειρική – Catering.

Επικοινωνία

Εθνικής Αντιστάσεως 5 
141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Τηλ.: 2102848733, 2102840019
Fax: 2102832550
E-mail: kea-mea@ath.forthnet.gr
Ιστοσελίδα: www.kea-amea.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΘΙΣ

Το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕ.Θ.Ι.Σ.) ιδρύθηκε, ως μη κερ­δοσκοπική Οργάνωση, το 2005 στις Σέρρες. Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εθελοντές πλαισιώνουν το πρόγραμμα, με στόχο τη σωματι­κή βελτίωση και ψυχική ανάπτυξη των ΑμεΑ στη Βόρεια Ελλάδα. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ιππασία μπορούν να συμμετέχουν και άτομα χωρίς αναπηρία.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Το ΕΚΕΘΙΣ παρέχει προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας σε παι­διά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, σκλήρυνση κατά πλάκας, παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, αυτισμό, νοητική υστέρηση κ.ά.

❹ Στο ΚΕΘΙΣ μπορούν να εκπαιδευτούν στην ιππασία και άτομα χωρίς κάποιο πρόβλημα, πράγμα που αποσκοπεί και στην ενσω­μάτωση των ΑμεΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, οργανώνονται προγράμματα που προωθούν τον σεβασμό προς το περιβάλλον, τη φιλοζωία, και γενικά τον πολιτισμού και την επιμόρφωση.

Ιστορικό

Το 2005, κατά την ίδρυση του Συλλόγου, ο Δήμος Στρυμόνα (όμορος Δήμος με τον Δήμο Σερρών), παραχωρήθηκαν 12 στρέμματα γης για την ανάπτυξη του Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας. Αργότερα, με χορηγίες ατόμων και επι­χειρήσεων στην περιοχή, έγιναν έργα υποδομής όπως: ειδικός στίβος, στάβλος για τρία άλογα, μια αποθήκη εξοπλι­σμού των αλόγων και ζωοτροφών, ένα μικρό σπιτάκι για την διαμονή των συνο­δών των παιδιών ενώ διαρκεί η συνε­δρία, και ένας χώρος που φιλοξενεί διάφορα κατοικίδια, με τα οποία μαθαί­νουν να ασχολούνται τα παιδιά (κυρίως τα αυτιστικά). Η θεραπευτική ομάδα προσφέρει εθελο­ντική εργασία και στελεχώνεται από τις εξής ειδικότητες: Ιπποθεραπευτή, Φυ­σιοθεραπευτή με ειδίκευση στην Ιππο­θεραπεία, Γυμναστές με ειδίκευση στον αυτισμό και στα ΑμεΑ, Ψυχολόγο. Ο μο­ναδικός επί μισθώ είναι ο σταβλίτης, που έχει και τη γενική φροντίδα του ΚΕΘΙΣ.

Επικοινωνία

Ν. Σκοπός (Δήμος Εμ. Παππά) ΣΕΡΡΕΣ

Κιν.: 6945549696

Fax: 2321025710

E-mail: kethiser@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.kethis.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Blog: www.therapeftikiippasia.blogspot.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ λειτουργεί υπό τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ζωγράφου (Δ.Ε.Α.ΔΗ.Ζ). Απευθύνεται σε παι­διά και ενήλικες.

Υπηρεσίες

 • Φυσική αγωγή.
 • Μουσική.
 • Θέατρο.
 • Λέσχη.
 • Ζωγραφική.
 • Κοινωνικοποίηση.
 • Ψυχολογική υποστήριξη.
 • Κοινωνική Υπηρεσία.

Ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Πέμπτη, ώρες 16:00 – 21:30, και Παρασκευή, ώρες 16:00 – 19:30.

Επικοινωνία

Χαραλάμπους Μούσχου 18 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλ.: 2107486268, 2107483265 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το Κέντρο ΑμεΑ (Κέντρο Συμβουλευτικής & Επιμόρφωσης ΑμεΑ) Δήμου Καισαριανής ιδρύθηκε το 1992, από τους Δήμους Βύρωνα και Καισαριανής με την επιχορήγηση του τότε Υπουργεί­ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η σημερινή μορφή του είναι Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Καισαριανής και ο Σύλλογος Γονέων "Ο Ήλιος". Απευθύνεται σε όλα τα ΑμεΑ του Δήμου Καισαριανής. Εξυπηρετεί ΑμεΑ ηλικίας 8 – 50 ετών με νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταρα­χές συμπεριφοράς, αυτισμό ελαφράς μορφής.

Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική στήριξη για ΑμεΑ.
 • Δύο τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, το ένα γενικής χειροτεχνίας και το άλλο ξυλουρ­γείου.
 • Πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου.
 • Ομάδα μαγειρικής με απώτερο στόχο την ομαλότερη ένταξη των παιδιών στο πρόγραμμα της "ημιαυτόνομης διαβίωσης".
 • Τμήμα χοροθεραπείας.
 • Μουσικοκινητικό σύστημα ORFF.
 • Θεατρικό τμήμα – δραματοθεραπεία.
 • Εκμάθηση παραδοσιακών χορών.
 • Αθλητικά προγράμματα, συμμετοχή στα Special Olympics.
 • Εξωτερικά προγράμματα ψυχαγωγίας, διοργάνωση εκθέσεων, επισκέψεις, εκδρομές κ.α..
 • Στελεχώνεται από Εργοθεραπευτή, Κοινωνικό Λειτουργό, Γυμναστή, Δάσκαλο Χο­ρού, Χοροθεραπευ­τή.

Το Κέντρο είναι προσβάσιμο σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Λειτουργεί καθη­μερινά 09:00 – 20:00.

Επικοινωνία

Βρίσκεται στο Σκοπευτήριο Καισαριανής πίσω από το Γήπεδο "Νήαρ Ηστ", δίπλα στο Κέντρο Υγείας Παιδιού.

9η Στάση (γήπεδο) Είσοδος από Οδεμησίου 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Τηλ.: 2107232767, 2107258250

E-mail: ameakesar@yahoo.com (δεν λειτουργεί!)

Ιστοσελίδα του Δήμου Καισαριανής: http://portal.kessariani.gr

Ιστοσελίδα για το Κέντρο ΑμεΑ: http://ow.ly/1I3th

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Βίντεο που δημιουργήθηκε από εθελοντές του Κέντρου Ημέρας Παιδιών & Εφήβων με Αυτισμό Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Ημέρας Παιδιού & Εφήβου με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, άτομα που είναι εντεταγμένα σε σχολικό πλαίσιο και χρειάζονται παράλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις τις οποίες δεν παρέχει το σχολείο. Επίσης σε παιδιά και εφήβους οι οποίοι παρακολουθούν ειδικό θεραπευτικό – εκ­παιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη – επανένταξη τους. 

Με οπτικά προγράμματα και χρήση κοινωνικών ιστοριών τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί για την επίσκεψη και έτσι όλοι το διασκεδάσαμε πολύ!

Το Κέντρο Ημέρας Παιδιού & Εφήβου με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας σκοπεύει στη διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευ­τικής φροντίδας παιδιών και εφήβων στη κοι­νότητα, στην αντιμετώπιση των παθολογικών συμπεριφορών και των προβλημάτων της λειτουργι­κότητάς τους και στην ενίσχυση της σταδιακής ψυχο­κοινωνικής τους αποκατάστασης και της κοινωνι­κής προσαρμογής και ένταξής τους ή επανένταξης σε σχολικό ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και στη στήριξη των οικογενειών τους.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❸ Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδι­κές θεραπευτικές και εκπαι­δευτικές παρεμβάσεις: παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, υποβοήθηση της επικοινωνίας, λογοθεραπεία, αγωγή του λόγου, ψυχοκινητική, θεραπεία συμπεριφοράς, ειδική αγωγή – ψυχοπαι­δαγωγική, ψυχαγωγικά προγράμματα και δραστηριότητες στην κοι­νότητα.

 • Δράσεις που πλαισιώνουν το βασικό έργο:
 • Ειδικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξης για τα παιδιά, τους εφήβους με ΔΑΔ – αυτισμό και τις οικογένειές τους.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση οικογενειών σε κρίση. Λειτουργική διασύνδεση με οικογένειες που έχουν αυξημένες ανάγκες και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας.
 • Κέντρο πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης επαγγελματιών.
 • Μελέτες, προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, αγωγής κοινότητας.
 • Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Παρέμβαση στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
 • Παρεμβάσεις στην κοινότητα με στόχο την ευαισθητοποίηση.
 • Οργάνωση ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και φυσικών προσώπων.
 • Λειτουργική διασύνδεση με άλλους φορείς των Τομέων Υγείας, Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Αποκατάστασης ατόμων με Διάχυτες
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Λογοθερα­πευτή, Ειδικό Εκπαι­δευτή / Γυμναστή.

Tην Πέμπτη 11/9/2012 οι εθελοντές του Κέντρου Νέων Καλαμάτας επισκέφτηκαν το Κέντρο Ημέρας Παιδιού & Εφήβου με Αυτισμό Ν.Μεσσηνίας. Ενημερώθηκαν σχετικά με τη φύση της διαταραχής του Αυτισμού και ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στους χώρους, παρακολούθησαν από μονόδρομο καθρέφτη συνεδρίες και συμμετείχαν ανα ομάδες σε δραστηριότητες και μουσικοκινητικά παιχνίδια με τα παιδιά του Κέντρου!

Αφίσα.

Το NOESI.gr φιλοξενεί την είδηση, γιατί μας αρέσει να μεταφέρουμε ...καλές ειδήσεις! Εάν έχετε και εσείς καλές ειδήσεις, μπορείτε να μας τις στείλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας με το NOESI.gr

Δραστηριότητες από το Κέντρο Αυτισμού Μεσσηνίας.

Επικοινωνία

Εργατικές Κατοικίες Ασύλου 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τηλ.: 2721301191

Fax: 2721301192

E-mail: autism.kalamata@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.autismmessinias.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΠΑΨΥ)

Το Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) είναι μία Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Απο­κατάστασης, που παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Στοχεύει:

 • Στην πρόληψη της υποτροπής, στην αποφυγή και τη μείωση του χρόνου κλειστής περίθαλ­ψης ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
 • Στην ένταξη του ατόμου σε κοινωνικο-θεραπευτικές δραστηριότητες, παράλληλα με την ψυ­χιατρική και ψυχολογική υποστήριξη (ατομικά, ομαδικά ή στην οικογένεια).
 • Στην ενημέρωση – ευαι­σθητοποίηση με στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπηρεσίες

 • Ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση και παρακολούθηση.
 • Δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης:
  • Ατομική και Ομαδική ψυχοθεραπεία.
  • Εργοθεραπεία.
  • Θεατρικό παιχνίδι.
  • Γυμναστική.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός.
  • Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Ομάδες αυτοφροντίδας.
  • Ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δρα­στηριότητες.
 • Υποστήριξη και συμβουλευτική οικογενειών.
 • Ευαισθητοποίηση κοινότητας, εκτίμηση και εκπαίδευση πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Το Κέντρο στοχεύ­ει:

 • Στην πρόληψη της υποτροπής, στην απο­φυγή και τη μείωση του χρόνου κλειστής περί­θαλψης ατόμων με σοβαρές ψυχι­κές διατα­ραχές.
 • Στην ένταξη του ατόμου σε κοινωνικο­-θεραπευτικές δραστηριότητες, παράλ­ληλα με την ψυ­χιατρική και ψυχολογική υποστήριξη (ατομικά, ομαδικά ή στην οι­κογένεια).
 • Στην ενημέρωση – ευαι­σθητοποίηση με στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλει­σμού.

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Νο­σηλευτή. Παρέχει υπηρεσίες σε ενή­λικα άτομα με σοβαρά ψυχιατρικά προ­βλήματα με έμφαση στις ηλικίες 18 – 45 ετών. Δείτε επίσης "ΕΠΑΨΥ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/epapsy

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
Αγ. Ιωάννου 16 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλ.: 2108100901 E-mail: dcentre@epapsy.gr

Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Γράμμου 61-63 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ.: 2108056920, 2106141350-1

Τηλ./Fax: 2108056921, 2106141352 E-mail: epapsy@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.epapsy.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ιδρύθηκε το 1991 από τον Σύλλογο Γονέων – Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο, με έδρα τη Σαλαμίνα και ακτίνα δράσης ολόκληρο το νησί (Σαλαμίνα) και τους όμορους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Μεγάρων. Για τη μεταφορά των ατόμων που φοιτούν στο Κέντρο διατίθενται μικρά λεωφορεία (mini buses), εκ των οποίων το ένα διαθέτει ράμπα φόρτωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Υπηρεσίες

 • Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας: Λειτουρ­γεί από το 1999, στεγάζεται σε κτίριο έκτασης 160 τετραγωνικών μέτρων σε ιδιόκτητη έκταση 6 στεμμάτων. Λειτουργεί θερ­μοκήπιο μεγέθους 200 τετραγωνικών μέτρων. Τμήμα προ-επαγγελματικής κατάρτισης: Ανθοκομίας – Κηπουρικής και Χειροτεχνίας.
 • Τμήμα ημερήσιας φροντίδας παιδιών, εφήβων και νέων: Παρέχει καθημερινή εκπαίδευση και φροντίδα σε παιδιά, εφήβους, νέους με σοβαρή νοητική υστέρηση ή πολλαπλές αναπη­ρίες. Λειτουργεί Τμήμα για παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών και Τμήμα για εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω.

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Κοινωνικό Λειτουργό, Λογοθεραπευτή, Εργοθερα­πευτή, Ειδικό Παιδα­γωγό. Λειτουργεί καθημερινά, ώρες 09:00 – 14:00. Συνεργάζεται με τα Ασφαλι­στικά Ταμεία.

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Ντορότο Αμπελάκια 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τηλ.: 2104672544

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Λ. Φανερωμένης 33 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τηλ.: 2104640728

* Πηγή: ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΧΙΟΥ

Το Κέντρο Ημέρας Χίου ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο 2007, στο πλαίσιο των δράσεων της "Αλληλεγγύης", ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αργότερα, η "Αλληλεγγύη" μετονομάστηκε σε "Αποστολή". Απευθύνεται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές τα οποία χρειάζονται υπηρε­σίες αποκα­τάστασης και επανένταξης, με τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των οικογεν­ειών τους.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Ψυχολογική: ενημέρωση, συμβουλευτικ­ή, ατομική, ομαδική ή οικογενειακή ψυχοθεραπεία.
 • Ψυχιατρική: ψυχοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία.
 • Κοινωνική: προνοιακά θέματα, επαγγελματική κινητοποίηση και αποκατάσταση.
 • Νοσηλευτική: φροντίδα, αποκατάσταση λειτουργικότητας.
 • Εργοθεραπεία: εικαστική ψυχοθεραπεία, κατασκευές, δημιουργική απασχόληση (ομάδες μουσικής, γυμναστικής, ζω­γραφικής, φωτογραφίας, βιβλιοθήκης, έκδοση εφημερίδας, έξο­δοι αναψυχής, εκδρομές).
 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε θέματα ψυχικής υγείας σε σχολεία, χώρους εργασί­ας και γειτονιές.
 • Στήριξη σε άτομα ευάλωτα σε ψυχικές διαταραχές ή σε ομάδες υπό κοινωνικό αποκλεισμό, όπως άστεγοι και μετανάστες.

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Νοσηλευτή.

Επικοινωνία

Κουντουριώτου 14 821 00 ΧΙΟΣ Τηλ./Fax: 2271082909 E-mail: xios@mkoapostoli.gr Ιστοσελίδα: www.kentromerasxios.blogspot.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 117 43 Nέος Κόσμος

ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2130184400-99 Fax: 2109246740 E-mail: info@mkoapostoli.gr Ιστοσελίδα: www.mkoapostoli.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ► Εκδήλωση - Ομιλία με θέμα "Εφηβεία είναι θα περάσει!"

Συνεχίζοντας τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις, το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου μετά από πρόσκληση του 3ου Γυμνασίου Χίου, διοργανώνει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016, ώρα 18:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του 3ου Γυμνασίου Χίου, εκδήλωση – ομιλία  με θέμα: «Εφηβεία είναι θα περάσει!».

Λογότυπο.Στο πλαίσιο ευρύτερης γνωριμίας και δημιουργίας ισχυρότερων δεσμών τόσο μεταξύ των γονέων των εξυπηρετούμενων όσο και των θεραπευτών του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) Εφήβων με Αυτισμό στη Δ. Αττική "Στην Αυλή του Κόσμου", διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των γονέων των εφήβων και των θεραπευτών του Κέντρου.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν η νίκη κάποιας ομάδας αλλά το άφθονο γέλιο, οι ωραίες στιγμές, το δέσιμο, η ανυπέρβλητη κούραση και η δέσμευση από όλους ότι θα το ξανακάνουμε! Γιατί μπορούμε να βρούμε χαρά και να αντλήσουμε δύναμη για την δύσκολη συνέχεια αν προσπαθούμε όλοι μαζί! 

Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε) βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους για να περνάμε καλά. Πραγματοποιούμε ψυχαγωγικές δράσεις ως αντίδοτο στην δυσκολία που προκαλεί η χρηματοοικονομική κρίση.


Το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου (Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1996 στη Χίο ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Σκοπεύει στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες με επίκεντρο τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός).
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Υπηρεσίες

 • Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
 • Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου - ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008.
 • To Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών στη Δυτική Αττική, με την επωνυμία "Στην Αυλή του Κόσμου" είναι μία Μονάδα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στη Χίο. Απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12-18 ετών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.). Σκοπός του Κ.Η. είναι η κοινωνική ένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των εφήβων με Δ.Α.Φ., η στήριξη των οικογενειών τους, η αγωγή της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας και καταπολέμησης του στίγματος καθώς και η δημιουργία δικτύου εθελοντών.

Δείτε επίσης "ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" στη σελ.: www.noesi.gr/pronoise/stin-avli-tou-kosmou

Επικοινωνία 

Αγίου Φωτίου 6, 821 00 ΧΙΟΣ

Τηλ.: 2271020000 | Fax: 2271021213

E-mail: info@kpechios.gr | Ιστοσελίδα: www.kpechios.gr

. * Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

1ος κύκλος “Σβούρα”: Ο γύρος των παραμυθιών σε 10 ημέρες!

Sep 23 2015 to Sep 23 2016, 9:00am - 7:30pm

1ος κύκλος “Σβούρα”: Ο γύρος των παραμυθιών σε 10 ημέρες!

Το Kέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ)  σας ενημερώνει ότι στις 23 και 28 Σεπτεμβρίου, η “Σβούρα” ξεκινά τον 1ο κύκλο συναντήσεων στη Χίο για την φετινή χρονιά με τίτλο:

 • “Ο γύρος των παραμυθιών σε 10 ημέρες”

Η Σβούρα είναι μια ομάδα ψυχαγωγίας, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών. Από τον Σεπτέμβρη του 2015 έως τον Μάιο  του 2016, θα πραγματοποιηθούν 3 κύκλοι. Ο Κάθε κύκλος της “Σβούρας” είναι αυτοτελής και περιλαμβάνει 10 συναντήσεις με διάρκεια 1,5 ώρας η κάθε μια. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια (παραμύθι-δραματοποίηση, μουσικοκινητική, εικαστικά- κατασκευές), επιτυγχάνονται στόχοι όπως:

 • Ομαλή ένταξη σε ομάδα
 • Ανταπόκριση σε κανόνες που διευκολύνουν την ομάδα / συνεργασία
 • Ενθάρρυνση της έκφρασης μέσα από δημιουργικούς τρόπους
 • Ενίσχυση της συναισθηματικής ανάπτυξης
 • Κοινωνικοποίηση
 • Διασκέδαση

Στα πλαίσια του κάθε κύκλου πραγματοποιούνται 2 ομάδες ανά εβδομάδα:

 • Α’ ομάδα: Δευτέρα 18:00 - 19:30 
 • Β’ ομάδα: Τετάρτη 18:00 - 19:30

Η σύνθεση των ομάδων διαμορφώνεται σύμφωνα  με την ηλικία των παιδιών.

Τις ομάδες συντονίζουν οι:

 • Βήλλου Έφη, Μουσικοθεραπεύτρια
 • Γιαννίκης Δημήτρης, Εργοθεραπευτής
 • Λαδάκη Μαρία, Ψυχολόγος

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2271020000 & 2271021213.

2o Τουρνουά Δυτικής Αττικής για άτομα με ΔΑΦ

Apr 03 2015, 10:00am - 12:30pm EEST
Μια οργάνωση του "Κέντρου Παιδιού και Εφήβου"

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού, το Κέντρο Ημέρας Εφήβων - Νεαρών Ενηλίκων με ΔΑΦ Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος) "Στην Αυλή του Κόσμου" και το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ "Ηλίανθος", του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, διοργανώνουν το "2ο Τουρνουά Bowling Δυτικής Αττικής για Άτομα με ΔΑΦ", την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο «Royal Bowling» στην οδό Τεύθιδος 7, στο Περιστέρι 10:00 έως 12:30. Αναμένουμε με χαρά τις δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 23 Μαρτίου.

2o Τουρνουά Δυτικής Αττικής για άτομα με ΔΑΦ.

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωσή μας  για να γνωριστούμε, να αθληθούμε, να διασκεδάσουμε, να καταπολεμήσουμε το στίγμα και φυσικά να παίξουμε μπόουλινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 2105789190 ή στείλτε μας mail στο: kentro_imeras@kpechios.gr


Ο Οδηγός υπηρεσιών Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) του NOESI.gr στη σελίδα: www.noesi.gr/pronoise/kpechios.

Ο Οδηγός διατίθεται διατίθεται δωρεάν.

Εκδήλωση - ομιλία με θέμα: «Εφηβεία είναι θα περάσει!»

Jan 23 2016, 6:00pm - 8:00pm EET
Από το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου

Συνεχίζοντας τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις, το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου μετά από πρόσκληση του 3ου Γυμνασίου Χίου, διοργανώνει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016, ώρα 18:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του 3ου Γυμνασίου Χίου, εκδήλωση – ομιλία  με θέμα: «Εφηβεία είναι θα περάσει!».

Για την διαχείριση της μεταβατικής περιόδου που συνδέει την παιδικότητα με την ενηλικίωση, θα μιλήσουν:

Κωνσταντίνος Μπόλιας
Παιδοψυχίατρος

Νικολέτα Κώσταρου
Ειδική Εκπαιδευτικός

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση. Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί και γονείς που καλούνται να συν-πορευθούν και να σχετισθούν με νέους τρόπους με τους εφήβους σε αυτή τη μεταβατική περίοδο της ζωής τους.

Η εκδήλωση έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Για πληροφορίες καθημερινά 9.00 π.μ - 9.00 μ.μ.  2271020000

Οργάνωση: Ελευθερία Μπινίκου, Ψυχολόγος.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΚΠΕ ΧΙΟΥ στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελ. www.noesi.gr/pronoise/kpechios

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Ομάδα όπου ταξινομείται: 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: "Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης - ΨΚΣΑ στη διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες"

Nov 21 2015 to Jul 02 2016, 4:00pm - 8:00pm
Από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης της ΑμΚΕ «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου» (Κ.Π.Ε.)

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης της ΑμΚΕ «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου» (Κ.Π.Ε.) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικούς εκπαιδευτικούς, με εμπειρία ή/και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεραπεία των ΔΑΦ και την ψυχοθεραπεία, με θέμα:

 «Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης - ΨΚΣΑ στη διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες».

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συστηματικά τα τελευταία 10 χρόνια, μέσα από την κλινική ψυχοθεραπευτική μας πρακτική με άτομα με ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας, την ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΚΣΑ) η οποία περιέχει στοιχεία από τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική προσέγγιση, την ψυχοδυναμική προσέγγιση, και τις θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας.

Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η αναγνώριση, έκφραση, επεξεργασία και διαχείριση των συναισθημάτων του θεραπευόμενου ώστε να τροποποιηθεί αντίστοιχα η συμπεριφορά του, να ομαλοποιηθεί η ένταξή του στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον και να προληφθούν/αντιμετωπισθούν συνυπάρχουσες αγχώδεις ή καταθλιπτικές εκδηλώσεις.

Το σεμινάριο αφορά στην παρουσίαση των βασικών εννοιών της ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΚΣΑ) όπως αυτή δομείται με τη συνθετική χρήση διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων απευθυνόμενη στις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ Μ&Υ Λειτουργικότητας σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι: η έκθεση σε και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες της Ψυχοθεραπείας ΚΣΑ και με τα κύρια χαρακτηριστικά των ΔΑΦ Μ&Υ λειτουργικότητας καθώς επίσης και με τη μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης στη διαχείριση και αξιοποίηση των συγκεκριμένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ Μ&Υ λειτουργικότητας έτσι ώστε:    

α) να προσεγγίσουν τη χρήση της ΨΚΣΑ στην κλινική τους πρακτική, ή/και

β) να οργανώσουν την ήδη εφαρμοζόμενη θεραπευτική τους πρακτική στην ΨΚΣΑ.

γ) να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στα πλαίσια του Σεμιναρίου θα παρουσιασθούν το θεωρητικό υπόβαθρο, οι μέθοδοι αξιολόγησης και ο σχεδιασμός της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης σε σχέση με τους εξής τομείς: Κοινωνική επικοινωνία, Κοινωνικές δεξιότητες, Συναισθηματικός τομέας, Αντίληψη εαυτού, Ευελιξία σκέψης, Οργάνωση σκέψης.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από έμπειρους επιστήμονες στο χώρο της ψυχοθεραπείας και της αποκατάστασης για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μέσης και υψηλής λειτουργικότητας, παρουσιάσεις περιστατικών με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και προβλέπει την ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Acropolis Hill (Μετρό Ακρόπολη), σε 9 συναντήσεις στο διάστημα Νοέμβριος 2015 - Ιούλιος 2016, ημέρα Σάββατο 16:00-20:00 στις εξής ημερομηνίες: 21/11/2015, 12/12/2015, 16/01/2016, 13/02/2016, 19/03/2016, 16/04/2016, 14/05/2016, 11/06/2016, 02/07/2016.

Το σεμινάριο θα καλυφθεί ζωντανά μέσω live streaming δίνοντας τη δυνατότητα για παρακολούθηση από απόσταση μέσω διαδικτύου και στους συμμετέχοντες εκτός Αθήνας.

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εγγραφές γίνονται δεκτές μέχρι τις 8/11/2015.

Περισσότερες πληροφορίες, το Πρόγραμμα και η Δήλωση Συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο www.kpechios.gr.

Για διευκρινίσεις και εγγραφές:

Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης,
κα Ραπτοπούλου Νατάσα, Τηλέφωνο: 6932023007, Δευτέρα - Παρασκευή: 11:00-14:00,
Ηλ. Ταχυδρομείο: nraptopoulou@kpechios.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Παρουσίαση του ΚΠΕ σε ημερίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε.), εκπροσωπούμενο από την κα Χατζηιωάννου - Δημητρίου Νεκταρία, Οικονομολόγο- Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών του Κ.Π.Ε., συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο Πρακτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: "Πρακτική Άσκηση: Ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο σου".

Η ημερίδα που διοργανώθηκε, στη Χίο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν τοπικές επιχειρήσεις.

Το Κ.Π.Ε. συμμετείχε με την παρουσίαση: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ - Μια χιώτικη εταιρεία με 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής».

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/kpechios

Πρόσκληση για εθελοντές από το Κέντρο για άτομα με ΔΑΔ "Ηλίανθος"

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος «Ηλίανθος», στο Περιστέρι, του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, προσκαλεί εθελοντές με ειδίκευση στην ψυχική υγεία και την ειδική αγωγή να συμμετέχουν στα θεραπευτικά προγράμματα των εξυπηρετούμενών του.

Η συμμετοχή στην υλοποίηση των θεραπευτικών προγραμμάτων γίνεται με συστηματική εποπτεία από θεραπευτή της διεπιστημονικής ομάδας και οι εθελοντές λαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Σε όλους τους εθελοντές χορηγείται συστατική επιστολή με την ολοκλήρωση του εθελοντικού τους έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τη φόρμα αιτήματος που επισυνάπτεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: ilianthos@kpechios.gr.

Περισσότερες πληροφορίες: 2105789190 (κα Ν. Στρογγύλη) καθημερινά ώρες: 14:00-20:00 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΔ "ΗΛΙΑΝΘΟΣ" στη σελίδα www.kpechios.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού (παιδοψυχιάτρου) στη Χίο

Χίος,  8/07/2015
Αρ. πρωτ: 677

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στη Χίο, με ειδικότητα: 

 • Παιδοψυχίατρος με τίτλο σπουδών Π.Ε. (μερικής απασχόλησης).

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

·         Αίτηση Υποψηφιότητας

·         Φωτοαντίγραφα Πτυχίων

·         Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

·         Βιογραφικό Σημείωμα

·         Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Συγκεκριμένα θα συνεκτιμηθεί η κλινική εμπειρία, η γνώση κοινοτικής ψυχιατρικής καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Η εντοπιότητα είναι προτιμητέα. 

Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 10:00-17:00 από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 14/08/2015.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 10:00 - 17:00, στο τηλέφωνο 22710 20000.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ
Π. Σιδηροφάγη


Μάθετε περισσότερα στον Οδηγό υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) αποτελεί απογραφή νομικών προσώπων (φορέων) σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, Ελλάδας και Κύπρου. Δείτε την παρουσίαση για το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ τον Οδηγό στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/kpechios

Συνημμένα αρχεία: 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής ιδρύθηκε το 1988 ως φιλανθρωπικό Σωμα­τείο. Οργανώνει προγράμματα προγεννητικού ελέγχου για εγκύους, προγράμματα προληπτικού ελέγχου νεογνών με στόχο την ανίχνευση ανω­μαλιών του μεταβολισμού και έγκαιρη ανίχνευση της βαρηκοΐας με ειδική ολιγόλεπτη εξέταση. Οι υπηρεσίες του παρέχονται δω­ρεάν σε όλες τις έγκυ­ες και τα νεογέννητα της Κύπρου.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου: Το πρόγραμμα αφορά τις εγκύους που επισκέπτονται τον γυναικολόγο τους κατά την περίο­δο από την ένατη έως την δέκατη τρίτη (9 – 13) εβδο­μάδα της κύησης, κατά την οποία λαμβάνεται δείγμα αίματος που απο­στέλλεται στο Κέντρο Προληπτικής Παι­διατρικής για τον ανι­χνευτικό έλεγχο. Σε συνδυασμό με την υπερηχογραφι­κή μέτρηση της αυχενικής δια­φάνειας του εμβρύου, το συνδυασμένο απο­τέλεσμα της βιο­χημικής και υπερηχογραφικής μέτρησης δίνει στον γιατρό τη δυνατότη­τα της δέουσας γενε­τικής καθοδήγησης. Δείγμα για κυττα­ρογενετικό έλεγχο αποστέλλεται στο Ινστιτούτο Νευρολογί­ας και Γενετικής Κύ­πρου ή στο Μακάρειο Νο­σοκομείο, από τις έγκυες με ένδειξη αυξη­μένου κινδύνου στην ανιχνευτι­κή βιοχημική εξέταση και στην υπε­ρηχογραφική μέτρηση της αυχε­νικής διαφάνειας (η υπηρεσία πα­ρέχεται δωρεάν για τους κα­τόχους κυπριακής ταυ­τότητας).

Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών: Πρόκειται για εθνι­κό ανιχνευτικό πρόγραμμα για την έγκαιρη διάγνωση ανωμα­λιών του μεταβολισμού στα νεογνά. Αφορά την ανί­χνευση σε δείγ­μα αίματος του εμβρύου για συγγενή υπο­θυρεοειδισμό, με έλεγχο της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα των νεογέννητων τις πρώτες ημέρες της ζωής. Επί­σης, από το ίδιο δείγμα αίματος, ελέγ­χεται η φαινυλοκετο­νουρία, που οφείλεται στην ύπαρξη ενός παθο­λογικού γο­νιδίου που προκαλεί ανωμαλία στο μεταβο­λισμό της φαι­νυλαλανίνης, η οποία αθροιζόμενη προκαλεί νοητι­κή καθυ­στέρηση.

Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών: Σκοπεύει στην έγκαι­ρη ανίχνευση της βαρηκοΐας με ειδική ολιγόλεπτη εξέταση.

Επικοινωνία Στρατηγού Μακρυγιάννη 12 Τ.Θ. 566 17 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.: 0035777772422, 0035725818787 Fax: 0035725346894

E-mail: info@cpp.org.cy Ιστοσελίδα: www.cpp.org.cy

* Πηγή: ΠΡΟΝΟΗΣΕ 3 από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το Κέντρο Φροντίδας Παιδιού ΑμεΑ ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εδρεύει στην Πτολεμαϊδα.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Ο Σύλλογος έχει αντλήσει τεχνογνωσία για τα προγράμματα που υλοποιούνται στο Κέντρο από επιμορφωτές από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα (Σουηδία) και είναι διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στα πρότυπα του Κέντρου εδώ.

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου είναι καθημερινά 09:00 - 13:30 και από 17:00 - 20:30.

Δείτε επίσης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα στον παρόντα Οδηγό ή τη σελ. www.noesi.gr/pronoise/eordaia

Επικοινωνία

Παυλίδη Αδαμοπούλου 27 
Τηλ.: 2463082036

Αρχείο NOESI.gr

* Πηγή: Oδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr | Η Νόηση στο διαδίκτυο στη σελ. www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Αμαρουσί­ου ιδρύθηκε το 1997. Παρέχει συμβουλευτική και θεραπεία σε άτομα κάθε ηλικίας, καθώς και σε οικο­γένειες και ομάδες κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου.

Υπηρεσίες - Δράσεις

 • Συμβουλευτική εντός του κέντρου.
 • Συμβουλευτική στα Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια.
 • Συμβουλευτική στους Δημοτικούς, Βρε­φονηπιακούς Σταθμούς.
 • Σεμινάρια για γονείς.
 • Συμβουλευτική – Υποστηρικτική Παρέμ­βαση για τους ηλικιωμένους
 • Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις περιορι­σμένου χρόνου.
 • Εκδηλώσεις και διανομή έντυπου υλι­κού.

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Σχολικό Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Λογοθεραπευτή. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 08:00 – 20:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:30.

Επικοινωνία

Φειδίου 9 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ.: 2108027639 Τηλ./Fax: 2108025903

E-mail: kpsy@maroussi.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών ιδρύθηκε πριν είκοσι και πλέον χρόνια, ως Αστι­κή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οι δραστηριότητές του επικε­ντρώνονται στη με­λέτη, διερεύνηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκο­λιών και ιδιαίτε­ρα της δυσλεξίας.

Υπηρεσίες

 • Διάγνωση: Εφαρμόζεται σειρά από τεστ για τη διαγνωστική εκτίμηση της μαθη­σιακής δυσκολίας, την ακριβή επισήμαν­ση των παραμέτρων που τη συνθέτουν καθώς και τον εντοπισμό των παρα­γόντων που την προκάλεσαν και τη συ­ντηρούν. Η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση ενός εξατομικευ­μένου πλάνου αποκα­τάστασης που εφαρμόζεται σε ατομικές συνεδρίες.
 • Αποκατάσταση: Οι επιμέρους τομείς της είναι: α) η γλωσσική καλλιέργεια προφο­ρικού και γραπτού λόγου, β) η αναπτυξια­κή αγωγή, γ) η εργασία με γονείς, δ) η ψυχοθεραπευτική αγωγή.
 • Σχολή Γονέων: Ομάδες γονέων (8-10 άτο­μα) για ενημέρωση και ευαισθητοποίη­ση σε θέματα αγωγής παιδιών κάθε ηλικίας και συζήτηση για την αντιμετώπισή τους.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός: Εκτί­μηση – διαπίστωση με ειδικά τεστ των δυνατοτήτων των επαγγελματικών ενδια­φερόντων – κλίσεων της προσωπικότητας μαθητών που φοιτούν στη Γ' Γυμνασίου και την Α' Λυκείου.
 • Στα πλαίσια συνεργασιών με ειδικούς επιστήμονες το ΚΨΜ προσφέρει και άλ­λες υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους με προ­βλήματα, όπως: δυσκολίες συμπερι­φοράς, συγκέντρωσης της προσοχής, τραυλισμό, νυχτερινή ενούρηση κ.α.

Επικοινωνία

Ζωοδόχου Πηγής 70 – 74 ΑΘΗΝΑ 106 81

Τηλ./Fax: 2103809683, 2103824655

Ελευθερίου Βενιζέλου 133 171 23 Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Τηλ./Fax: 2109337381, 2109310511 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΗΜΑ 1 & 2

Τα Κέντρα Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διατα­ραχές (Κ.Ημ.Α.) I & II αποτελούν Μονάδες της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικών Μελε­τών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) που απευθύνονται σε άτομα με διάχυ­τη αναπτυξιακή διατα­ραχή (αυτισμό), που κα­τοικούν στον Πειραιά και όμορους Δήμους.

Δείτε επίσης: "ΕΨΥΜΕ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/epsyme

Υπηρεσίες

 • Κ.Ημ.Α. 1: Δεκτά παιδιά ηλικίας 2-14 ετών. Κύριος στόχος του Κέντρου Ημέρας Κ.Ημ.Α, είναι η έγκαιρη παρέμβαση, διάγνωση και εφαρ­μογή ενός όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερου και αποτελεσματικότερου θεραπευτικού σχεδια­σμού για τα άτομα με διαταραχές αυτιστικού τύπου και τις οικογένειες τους. Το πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στις προσεγγίσεις TEACCH, PECS και αισθητηριακή ολοκλήρωση (SI). Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Αναπτυξιακό Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοπεδικό, Εργοθεραπευτή.
 • Κ.Ημ.Α. 2: Δεκτοί έφηβοι και ενήλικοι ηλικίας 15-25 ετών. Βασικός του στόχος είναι να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης και υποστήριξης ενός ευρύτε­ρου ηλικιακού φάσματος καθώς και να προσφέρει μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στην μετέπειτα προώθηση των ατόμων στην αγορά εργασίας και την ημι-αυτόνομη διαβίωση. Προσφέρεται βραχεία φιλοξενία. Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Ει­δικό Παιδαγωγό, Εργοθεραπευτή.

Επικοινωνία

Αγ. Ευθυμίου 4 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Τηλ.: 2104328281 Fax: 2104317210 E-mail: autism@epsyme.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΗΦAMEA (Χανίων)

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας – Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Η­.Φ. ΑμεΑ) Ν. Χανίων λειτουργεί στα Χανιά από το 1995 και αποτελεί δράση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κινητικά και Νοητικά Υστερούντων Ατόμων Νομού Χανίων με την επωνυμία "Στοργή". Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από 5μελές Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι αποκλειστικά γονείς παιδιών με ανα­πηρία. Σκοπεύει στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και νοητική υστέρηση ηλικίας από 3 ετών και άνω.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Ειδικά προγράμματα θεραπευτικών παρεμβάσεων: φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Νοσηλευτική φροντίδα σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους ιατρούς.
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη.
 • Ειδική Αγωγή.
 • Κοινωνικοποίηση.
 • Μεταφορά με ιδιόκτητο λεωφορείο.
 • Βασικό μελλοντικό στόχο αποτελεί η ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου στη νοτιοανατολική πλευρά του Ι. Μ. Χρυσοπηγής, σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε δωρεάν από τη Μονή.

Στελεχώνεται από τις εξής ειδικότητες: Νευρολόγο, Παθολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Φυσικο­θεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθερα­πευτή, Ψυχολόγο, Ειδικό Παιδαγωγό, Νοσηλευτή, Γυμναστή εξειδικευμένο στα ΑμεΑ. Λειτουργεί από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής όλο το χρόνο.

Επικοινωνία

Λεωφ. Καραμανλή 373 731 00 ΧΑΝΙΑ Τηλ.: 2821094848

E-mail: info@kifaamea.gr Ιστοσελίδα: www.kifaamea.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΙΒΩΤΟΣ (ΕΨΥΜΕ)

Η Μονάδα Θεραπείας, Αποκατάστασης & Πρόληψης της Εταιρείας Ψυχο­κοινωνικών Μελετών με την επωνυμία "Κιβωτός" της Εταιρεία Ψυχοκοινω­νικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την παροχή υπηρε­σιών πρόληψης και πρω­τοβάθμιας φροντίδας σε παι­διά και εφήβους που εμφανίζουν παροδικές ή μόνι­μες δυσκολίες, αναπτυξιακές υστερήσεις ή διατα­ραχές σε γνωστικό, νοητικό ή συ­ναισθηματικό επίπεδο, όπως επίσης και στις οικογένειές τους.

Δείτε επίσης: "ΕΨΥΜΕ" στην σελ. http://noesi.gr/pronoise/epsyme

Υπηρεσίες – Δράσεις

Λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα:

 • Λογοθεραπείας: Διάγνωση και αποκατάσταση πρωτογενών και δευτερογενών διαταραχών λόγου και ομιλίας, όπως κα­θυστέρηση στην εξέλιξη της ομιλίας, τραυλισμός, διαταρα­χές που σχετί­ζονται με νευρολογικές παθήσεις και κρανιοε­γκεφαλικές κα­κώσεις.
 • Ειδικής Αγωγής: Αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά και εφή­βους που έχουν νοητική κα­θυστέρηση ή πάσχουν από ειδικές εξελικτικές διαταραχές ή αυτισμό.
 • Ειδικής Μάθησης: Διάγνωση και αποκατάσταση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκο­λίες.
 • Εργοθεραπείας: Αξιολόγηση και παρέμβαση με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της λε­πτής και αδρής κινητικότη­τας, και συντονισμό των κινήσεων καθώς και εκπαίδευση σε δραστηρ­ιότητες και συμπεριφορές καθημερινής ζωής.
 • Παιδοψυχιατρικό: Διάγνωση και θεραπεία ψυχιατρικών διατα­ραχών, αντιμετώπιση ψυχο­λογικών δυσκολιών καθώς και ατομι­κή ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων.
 • Οικογενειακής Συμβουλευτικής: Συμβουλευτική οικο­γένειας, υποστήριξη οικογενειών σε κρίση, ομάδες γονέων και ατομική ψυχοθεραπεία γονέων.
 • ελματικού Προσανατολισμού: Αναπτύσσονται πα­ράλληλα δράσεις πρόληψης, ενη­μέρωσης και ευαισθητο­ποίησης της ευ­ρύτερης κοινότητας με τη διοργάνωση ομι­λιών, ημε­ρίδων κλπ. σε συνεργασία με τοπικούς συλλογι­κούς φορείς.

Παρέχονται: α) πρόγραμμα εκπαίδευσης που βασίζεται σε ατομική και ομαδική προ­σέγγιση μέσω των προγραμμάτων TEACCH?, PECS?, MAKATON?, Κοινωνικές Ιστορί­ες? κ.α.), β) εκπαίδευση και υπο­στήριξη οικογένειας και συμβουλευτική γο­νέων: μέσω του προ­γράμματος Early Bird? γ) ψυχοεκπαίδευση με επισκέψεις αναπτυξιακής Ψυχο­λόγου στο σπίτι ή/και στο σχολείο, προκειμένου να δο­μηθεί κατάλλη­λα το περιβάλλον του παι­διού, δ) συνεργασία με το σχολείο: Εκ­παίδευση και εποπτεία με δασκάλους και επαγ­γελματίες κατάλληλης στήριξης, ε) ιατρική παρακολούθηση, υπηρεσίες διάγνωσης και αξιο­λόγησης, πρόληψη, στ) εκπαίδευση επαγγελματιών μέσω συνεδρίων, σεμιναρί­ων κ.α.

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Ψυ­χολόγο, Λογοπεδικό, Ειδικό Παιδαγωγό, Κοι­νωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή.

Επικοινωνία

Θερμοπυλών 22 & Αγ. Κυριακής 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Τηλ./Fax: 2104640048, 2104640074 E-mail: salamina@epsyme.gr Ιστοσελίδα: www.epsyme.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΙΒΩΤΟΣ (Κοζάνη)

Το Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ "η Κιβωτός" στοχεύει στη διάγνωση και αποκατάσταση των ατόμων με διαφορετικές ικανότητες, με προσανατολισμό στη βρεφική και παιδική ηλικία. Προ­σφέρει υπηρεσίες σε άτομα με αναπτυξια­κές, νευρομυϊκές, μυοσκελετικές διαταραχές. Λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο 400 τ.μ..

Υπηρεσίες

❶ Διαγνωστικά / Θεραπευτικά Τμήματα:

Φυσιατρικό, Φυσικοθερ­απείας, Εργοθεραπείας, Λογοθε­ραπείας, Παιδαγωγικό, Ψυχολογικό, Κοι­νωνιολογικό, Η/Υ, Υδροθεραπείας.

❸ Πρόγραμμα διημέρευσης:

Ξεκινά στις 08:00 και στοχεύει στην θεραπευτική πλαισίωση των παιδιών με εξατομικευ­μένη αντιμε­τώπιση, λ.χ. φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία όπως επί­σης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτή­ρα, λ.χ. ειδική παιδαγω­γική, εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικού υπο­λογιστή, υδροθερα­πεία, θεραπευτική ιππασία, μουσικοθεραπεία. Με στόχο την κοινω­νική ένταξη οργανώνονται εκδηλώσεις, έξο­δοι, εκδρομές.

❸ Πρόγραμμα εξωτερικών παιδιών:

Καθη­μερινή θεραπευτική πα­ρέμβαση σε παιδί διαφόρων ηλικιών, με ιδιαίτερη βαρύτη­τα στα βρέφη που βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Λοιπές δράσεις:

 • Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Στελεχώνεται από Φυσίατρο, Φυσικοθεραπευτή, Λογο­θεραπευτή, Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτή, Κοι­νωνικό Λειτουργό, Νοσηλευτή.

Επικοινωνία

Άργιλος 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ./Fax: 2461095561

E-mail: ilamea@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.kivotos-amea.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΙΒΩΤΟΣ (Κύπρος)

Το Ίδρυμα "η Κιβωτός" είναι ένας χώρος συνύπαρξης και συνεργασίας διάφορων επιστημονικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών διαταραχών της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, στην Κύπρο.

ΜήνυμαΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΜΕ!!! Επιτέλους μετά από 6 χρόνια λειτουργίας, η Κιβωτός μας μεταφέρεται σε νέο χώρο με πιο πολλές αίθουσες. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας, να φτιάξουμε αυτό το χώρο όμορφα για να υποδεχθεί τα παιδάκια μας μέχρι το τέλος Αυγούστου. Όποιος θέλει να βοηθήσει ας μας αφήσει ένα μήνυμα εδώ: kivotoscenter@facebook.com

Η ομάδα των θεραπευτών αποτελείται από φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή και ψυχολόγο.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός θεραπευτικού πλαισίου για την ενίσχυση των ικανοτήτων κάθε παιδιού, με άρτια επιστημονική βάση για την κάλυψη των όποιων θεραπευτικών απαιτήσεων, το οποίο θα είναι παράλληλα φιλικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες παιδιών και γονέων.

Ενημερωτικό φυλλάδιο από το Ίδρυμα Κιβωτός στην Κύπρο

Ενημερωτικό φυλλάδιο από το Ίδρυμα Κιβωτός στην Κύπρο

Επικοινωνία

Ναυπλίου 8Α
8035 Γειτονιά(έναντι Παφιακού Σταδίου)

Τηλ: +35770004488

E-mail: kivotoscenter@cytanet.com.cykivotoscenter@facebook.com

Βρείτε την Κιβωτό στο Facebook: https://www.facebook.com/kivotoscenter

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΙΒΩΤΟΣ (Περιστέρι)

Η Κοινωνική Επιχείρηση Θεραπευτικών Συνεργατικών Μονάδων Ψυχιατρι­κού Νο­σοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) Δρομο­καϊτείου με την επωνυμία "Κιβω­τός" είναι ένα πρότυπο Εργαστήρι που συσκευάζει παραδοσιακά προϊόντα σε συσκευασία δώρου. Λειτουργεί ως Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορι­σμένης Ευθύνης (ΚΟΙ­ΣΠΕ).

Υπηρεσίες - Δράσεις

 • Πωλήσεις παραδοσιακών προϊόντων.
 • Μπομπονιέρες για γάμους – βαπτίσεις.

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 104 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ./Fax: 2105310462

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟ­ΖΑΝΗΣ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΨΥΚΑ)

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Κοζάνης – Ν. Γρεβενών της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστα­σης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) πρόκειται για μία διεπιστημονική ομάδα, που ξεκίνησε τη δράση της το 2007 και φτάσει σε απομακρυσμένες περιοχές των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών, όπου δεν υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, τόσο στον υγιή πληθυσμό όσο και σε άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή.

Υπηρεσίες - Δράσεις

 • Πρόληψη: Γνωριμία και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και ενημέρωση για θέματα υγείας. Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας (ομιλίες, ημερίδες κ.α.)
 • Διάγνωση: Εκτιμάται η κατάσταση του ασθενή και οργανώνεται η θεραπεία από την επιστη­μονική ομάδα.
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση – αποκατάσταση: Υλοποιείται από ειδικούς και περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική στήριξη, καθώς και συνε­χή παρακολούθηση των ασθενών.
 • Κοινωνική Εργασία με το περιβάλλον του ατόμου.
 • Παρέμβαση στην οικογένεια και εκπαίδευση των μελών της.

Η ίδια η ομάδα κινείται προς το άτομα και όχι το άτομο προς αυτήν. Επισκέπτε­ται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κοι­νότητες και δήμους. Σκοπεύει στην ενη­μέρωση, πρόληψη και παρέμβαση, και εν γένει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, παράλληλα με τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την παραμονή του ασθενούς στον χώρο του. Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Παιδοψυ­χίατρο, Ψυχολόγο, Ειδικό Παιδαγω­γό, Κοινω­νικό Λειτουρ­γό, Λογοθεραπευτή, Επισκέπτη Υγείας, Νοσηλευτή. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε δημόσιους χώρους των Νομών Κοζάνης και Γρεβε­νών, που παραχωρού­νται για αυτόν τον σκοπό (π.χ. Κέντρα Υγείας, Σχολεία, Αγροτικά Ιατρεία) και κατ' οίκον σε ιδιαί­τερες περιπτώσεις, όπως όταν δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του ατόμου. Δείτε επίσης: "ΕΨΥΚΑ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/epsyka

Επικοινωνία

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
Σέρβια Κοζάνης
505 00 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ.: 2464021173

Fax: 24264021253

E-mail: s_epsika@otenet.gr

Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
Γιαννιτσών 31 & Π. Κυρίλλου
546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310511431, 2310511207
Fax: 2310502691

E-mail: epsyka@otenet.gr

Ιστοσε­λίδα: www.epsyka.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Νέο! Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης Θεσσαλονίκης

Στο συγκρότημα κλειστών γυμναστηρίων στο (2ο χλμ. οδού Θέρμης - Τριαδίου). Δέχεται μόνο με ραντεβού, 10.00 π.μ. - 12.00 μ.μ. και 17.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ., που κλείνονται τηλεφωνικά μέσω της Γραμματείας στο τηλ. 2310465353. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα, στο Facebook.

Κοινωνικό Ιατρείο Παιδιατρικό Αττικής (Ν. "Αττικού"): Με πρωτοβουλία των εργαζόμενων του Αττικού Νοσοκομείου, από τις 15 Μαΐου θα λειτουργεί στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Παιδιατρικό Ιατρείο για δωρεάν κλινική εξέταση και εμβολιασμούς σε παιδιά ανασφάλιστων και άπορων οικογενειών. Το δωρεάν Παιδιατρικό Ιατρείο θα λειτουργεί τις εργάσιμες ώρες, εκτός των ημερών γενικής εφημερίας του νοσοκομείου και το τηλέφωνο για ραντεβού είναι 2105832535.

Κοινωνικό Ιατρείο Αττικής ("Μητροπολιτικό" στο Ελληνικού): Εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης, 200 μ. μετά την Τροχαία Ελληνικού στο αριστερό σας χέρι, ακριβώς δίπλα από το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού. Πρωινές ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο: 10:00-14:00). Απογευματινές ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 14:00-20:00 | Τετάρτη 17:00-20:00) | Πέμπτη 14:00-20:00) | Παρασκευή 17:00-19:00).  Τηλ.: 2109631950 (Γραμματεία). E-mail: mkiellinikou@gmail.com.

Κοινωνικό Ιατρείο Πετρούπολης: 
Κρήτης 2 (στρογγυλή πλατεία), 1ος όροφος καθημερινά: 9:00 - 13:00. Πληροφορίες - Δηλώσεις στην Κοινωνική Υπηρεσία (Δήμου Πετρούπολης): Τηλ. 210-5059604 & 210-5059379

Κοινωνικό Ιατρείο Παλλήνης:
Υψηλάντου 3, Παλλήνη

Κοινωνικό Ιατρείο Ρεθύμνου:
Καστρινογιαννάκη 12, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου
Ιστοσελίδα: http://www.ethiatreio.com

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

Ο θεσμός του "Κοινωνικού Παντοπωλείου" ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και επεκτείνεται σε άλλες περιοχές. Παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ρούχα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Λίστα (παρακάτω) με τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, ανά δήμο αλφαβητικά
Χάρτης με Κοινωνικά Παντοπωλεία ανά την Ελλάδα! (από το http://organosi20.gr)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αθήνας Αττικής

Σοφοκλέους 66 | Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίων Αναργύρων Αττικής

Χίου & Καλύμνου

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Δυρραχίου 11

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου

Τηλ.: 2252032223 | Fax: 2252032243

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοναστηρίου 124 | Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου Κρήτης

Καζαντζάκη 6 - 8 (πάροδος Γιαμαλάκη) Τηλ.: 2813400383 - 2813400374 | Υπεύθυνος: Μανώλης Βεργής

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας

Δημοκρατίας 31

Κοινωνικό Παντοπωλείο Καβάλας

Στρατόπεδο Ασημακόπουλου (Αποθήκες του Δήμου)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας

Ισόγειο του κτιρίου διοίκησης του Βιοτεχνικού Πάρκου (στη νέα είσοδο της Καλαμάτας)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας Αττικής

Αγησιλάου 9Α Τηλ.: 2130184400 | Ιστοσελίδα: http://mkoapostoli.com/?page_id=1169

Κοινωνικό Παντοπωλείο Κεφαλονιάς

Tηλ.: 2671022425 Υπεύθυνοι: Γαρμπή Αικατερίνη και Αρβανιτάκη Ανθή (κοινωνικοί λειτουργοί)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Μανωλάκη 9-11 | Λειτουργεί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη - 08.00 έως 14.00

Κοινωνικό Παντοπωλείο Λεμεσού

οδός Φιλελλήνων (πρώην Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη, έναντι Σίνε Βόλος - Carrefour)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκoπούλου Αττικής

Χρ. Μεθενίτη 7 (στον χώρο δίπλα στο Δημαρχείο)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής

Αθανασίου Διάκου 1 (Πλ. Αττάλειας, Ταύρος) Τηλ.: 2130184400 | Λειτουργεί: Τρίτη & Πέμπτη 09:00 - 17:00

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ν. Ιωνίας Αττικής

28ης Οκτωβρίου 3 | Λειτουργεί καθημερινά 09:00 - 14:00 Τηλ.: 2102719911
Ιστοσελίδα: http://koinonikopantopoleio.blogspot.gr

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ν. Σμύρνης Αττικής

Αρτάκης 34 Τηλ.: 2132025882 | E-mail: kpns@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://neasmyrni.gr/Formes/pantopoleio.pdf

Κοινωνικό Παντοπωλείο Παλλήνης

Μιαούλη 28, Γέρακας | Τηλ. 2106612890 (Πληροφορίες: Ελενα Παπαδοπούλου)
Ιστοσελίδα: http://www.pallini.gr/2011072840/koinoniko-pantopoleio.html

Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά

Φίλωνος 31 | Λειτουργεί Τετάρτη και Παρασκευή

Κοινωνικό Παντοπωλείο Πολίχνης

Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη (Πάρκο Δημαρχείου, στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρεθύμνου

Ζαμπελίου 34 Τηλ.: 2831343323, 2831343324-6 | Υπεύθυνη: Κλάδου Πόπη

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου

Καποδιστρίου 98 (έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ) Τηλ.: 2241364414

Κοινωνικό Παντοπωλείο Σταυρούπολης

Στο κτίριο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης "Νέστος - Ροδόπη"

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ταύρου Αττικής

Βλ. Κοινωνικό Παντοπωλείο Μοσχάτου - Ταύρου (παραπάνω)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου

Ηλ. Τριανταφύλλου 17

Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων Κρήτης

Περίδου 27

Κοινωνικό Παντοπωλείο Χίου

Κουντουριώτη 15 Τηλ.: 2271044258, 2271026731

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αθήνας

Το "Κοινωνικό Παντοπωλείο" της Αθήνας (Σοφοκλέους 66) δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2007, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και του Ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος. Παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ρούχα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα των προϊόντων στα οποία τίθενται εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Οι οικογένειες που «υιοθετεί» το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αθήνας επιλέγονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων και έχουν πρόσβαση στο κατάστημα με την επίδειξη ειδικής κάρτας. Ήδη, η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη. Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών, ώστε, σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε οικογένεια, να είναι σε θέση σύντομα να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. Οι οικογένειες, μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και ανάλογα με την πορεία τους, θα μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η λειτουργία του βασίζεται στα πρότυπα των αντίστοιχων Κοινωνικών Παντοπωλείων που έχει δημιουργήσει ο Όμιλος Carrefour στη Γαλλία και στο Βέλγιο και μέρος του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Διεθνές Ίδρυμα Carrefour. Πρόκειται για το πρώτο Κοινωνικό Παντοπωλείο στην Ελλάδα και, ήδη, ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος εξετάζει την προοπτική δημιουργίας αντίστοιχων παντοπωλείων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, σε συνεργασία με Δήμους των περιοχών αυτών. Τα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται τόσο από τα καταστήματα του Ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος, όσο και από επιλεγμένους προμηθευτές, ενώ, στη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, στις ενέργειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα μπορούν να συνεισφέρουν και οι πολίτες. Αποτελώντας το πρώτο ανάλογο παράδειγμα σύμπραξης φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής επιχείρησης στον τομέα αυτό, το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό του Ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος και δημότες Αθηναίων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Περισσότερα: Κοινωνικό Παντοπωλείο - Supermarket Carrefour

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παρουσιάζουμε τη λίστα με τα Κοινωνικά Φαρμακεία στην  Ελλάδα. Εάν γνωρίζετε για λάθη ή παραλήψεις ενημερώστε το NOESI.gr μέσω E-mail.

Νέο! Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού

Κτίριο Κ.Ε.Π. Νέων Επιβατών (είσοδος οδός Λογοθέτου), τηλ. 23920-75930. E-mail: koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com. Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-15:00. Σελίδα στο Facebook.

Κοινωνικό Φαρμακείο Αθήνας

Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς (οδός Αθηνάς) | Ανοικτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 - 16:00

Κοινωνικό Φαρμακείο Βύρωνα 

Ελλησπόντου 12 (απέναντι από το υποθηκοφυλακείο) | Τηλ.: 2107628209 και 6977747431

Κοινωνικό Φαρμακείο Ηλιούπολης

Κ. Καραμανλή 12 & Ιάσονος | Τηλ.: 2109917855 | Ανοικτό κάθε Δευτέρα 09.00 - 13.00 και Τρίτη 08.30 - 11.30

Κοινωνικό Φαρμακείο Παλλήνης

Υψηλάντου 3, Παλλήνη (συστεγάζεται με τα Δημοτικά Ιατρεία Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης) | Τηλ.: 2106668888 (κα. Βάσω Θώμου) | Ιστοσελίδα: http://pallini.gr/20121121733/koinoniko-farmakeio.html

Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (Μητροπολιτικό)

Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού | Τηλ.: 2109631950 | Ανοικτό από Δευτέρα έως Σάββατο 10:00 - 13:00 για τη γραμματεία
 

Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών - Νέος Δρόμος | Τηλ.: 2610439650 | E-mail: kfpatras@gmail.com | Ανοικτό κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18:00 - 20:00 (το απόγευμα) και Σαββάτο 10:00 - 12:00 (το πρωί)

Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου

Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως (Κ. Καρτάλη - Α. Γαζή) | Τηλ.: 2421028833 | 
Ανοικτό κάθε κάθε Τετάρτη 17.00 - 20.00

Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης

Αισώπου 24 (Βαρδάρης) | Τηλ.: 2310520386 | Ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή

Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών

Δημητρίου Σπυρίδη 12 | Ανοικτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-12:00 το πρωί

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Κιλκίς ("Αθανάσιος Τηλιακός")

Σπάρτης 13 | Τηλ.: 2341025817 και 2341022114 | Ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή

Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων

Εργατικό Κέντρο Χανίων | Ανοικτό κάθε Τρίτη & Πέμπτη 10.30-12.30 και Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00

Κοινωνικό Φαρμακείο Ρεθύμνου

Καστρινογιαννάκη 12 | Τηλ.: 6937346124 & 6948801600

Κοινωνικό Φαρμακείο Πρέβεζας

Χρ. Κοντού 29 | Ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή

ΚΥΤΤΑΡΟ ► Bazaar στον Κεραμεικό (έγινε!)

Ένα αλλιώτικο χριστουγεννιάτικο ''παζάρι'', για έναν ''αλλιώτικο'' σκοπό διοργανώνουμε σε λίγες ημέρες στην Αθήνα και θέλουμε τη βοήθεια όλων! Είμαστε τα μέλη του συλλόγου  ''Κύτταρο'', ένα δημιούργημα ενηλίκων πια, που όμως ως παιδιά ή έφηβοι, αντιμετωπίσαμε τον καρκίνο.  Δημιουργήσαμε τον σύλλογο αυτό και του δώσαμε το όνομα «Κύτταρο» εξαιτίας του κυττάρου εκείνου που κάποτε άλλαξε την υγεία μας και την ζωή μας. Σήμερα συνεχίζουμε τον αγώνα, για μας και για τους άλλους - για όλους μας σε αυτόν τον κόσμο.  

ΚΥΤΤΑΡΟ ► Bazaar στον Κεραμεικό

Ένα πετραδάκι είναι και το χριστουγεννιάτικο ''παζάρι'' μας, η χριστουγεννιάτικη εορταγορά μας, που διοργανώνουμε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 10 π.μ. – 9 μ.μ. στον χώρο του urban culture bar kreuzberg (Πλαταιών 36 & Σφακτηρίας, 10435, 210-3411615, Κεραμεικός, πλησίον του Σταθμού Μετρό "Κεραμεικός").

Σας περιμένουμε με σπιτικές λιχουδιές και γλυκά, χειροποίητα χριστουγεννιάτικα γούρια και στολίδια, παιχνίδια, χειροποίητα κοσμήματα, είδη δώρων, και πολλές εκπλήξεις!

Ο Σύλλογος Αποθεραπευμένων Νέων της "Φλόγας" με την επωνυμία "Κύτ­ταρο" δημιουργήθηκε από άτομα που ως παιδιά και έφηβοι είχαν καρκίνο, δίνοντας στον Σύλλογο το όνο­μα του κυττάρου που άλλαξε τότε την υγεία και τη ζωή τους. Στοχεύει στην υποστήριξη όσων νο­σούν και έχουν νοσήσει από καρκίνο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Αποτελεί το Σύλλογο των απο­θεραπευμένων νέων του Συλλόγου "Φλόγα".

Υπηρεσίες - Δράσεις

 • Τακτικές επισκέψεις σε παιδιά που νοσούν.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων και σεμιναρίων.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς και Συλλόγους.
 • Ενημέρωση και συμπαράσταση των ενηλίκων που έχουν νοσήσει από καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία.
 • Σύσταση επιτροπών και ομάδων για την ανάλυση και διευθέτηση συγκεκριμένων προβλη­μάτων.

Δείτε επίσης: "ΦΛΟΓΑ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/floga

Επικοινωνία

Αιγίου 6-8
115 27 Γουδή ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2107485000 
Fax: 2107772421 
E-mail: kyttaro.greek@gmail.com 
Ιστοσελίδα: www.tokyttaro.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΚΥΨΕΛΗ

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Λέσβου με την επωνυμία "Κυψέλη" ιδρύθηκε το 1996 και εκπροσωπεί τα άτομα με πάσης φύσεως αναπηρία που διαμένουν στον Νομό Λέσβου. Ο Σύλ­λογος είναι πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φρο­ντίδας, μη κερδοσκοπικού χα­ρακτήρα. Λειτουργεί Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημε­ρήσιας Φρο­ντίδας για ΑμεΑ με την επωνυμία "Κυψέλη". Το συνονόματο Αθλητι­κό Σωματείο ιδρύθη­κε το 2000.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❸ Κέντρο ΑμεΑ με τα εξής Τμήματα: - Για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. - Για εφήβους ηλικίας 12-18 ετών. - Για νέους ηλικίας 18-30 ετών.

❸ Κτήμα Νιάνια (στη Σουράδα) όπου λει­τουργούν Εκπαιδευτικά Εργαστήρια: ξυ­λογλυπτικής, ξυλουργικής, κηπουρικής, υπαίθριο αναψυκτήριο, γήπεδο ποδο­σφαίρου 5x5, γήπεδο μπάσκετ – βόλεϊ, παιδική χαρά, γυμναστήριο για μεγαλύτε­ρες ηλικίες.

❸ Εργαστήριο Δημιουργικής, Εκπαιδευτι­κής Απασχόλησης όπου λειτουργούν Τμήματα: κατασκευής ειδών δώρων, εκ­κλησιαστικών εικόνων, ξυλογλυπτικής – ξυλουργικής, πηλού.

❹ Γυμναστήριο Φυσικοθεραπευτήριο (πλή­ρως εξοπλισμένο γυ­μναστήριο με τμήμα για παιδιά ηλικίας 5-10 ετών) και Αίθου­σα Δι­δασκαλίας Δημοτικής Εκπαίδευ­σης.

❹ Αθλήματα: Στίβος, ποδόσφαιρο 5x5, μπάσκετ, επιτραπέζια αντι­σφαίριση.

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΑμεΑ (έδρα)
Παπαδιαμάντη 2
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΚΤΗΜΑ ΝΙΑΝΙΑ
Ελευθερίου Βενιζέλου 69
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΟ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων 3 
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων 1
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ./Fax: 2251020022
E-mail: kipseli-amea@windowslive.com
Ιστοσελίδα: www.kipseli-amea.gr 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί περίπου 20 παιδικές Λέσχες Ανάγνωσης Παιδιών & Εφήβων από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (δείτε: www.ekebi.gr) για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Αρκετές ιδρύθηκαν με εξειδικευμένο θέμα τα μαθηματικά (δείτε: www.thalesandfriends.org). Αποτελούν εξωσχολική δραστηριότητα, λειτουργούν σε ώρες εκτός σχολείου. Στόχος είναι η συγκέντρωση των παιδιών για να διαβάζουν μαζί και να συζη­τούν για βιβλία, και δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες στο βιβλίο που διάβασαν. Σκοπός εί­ναι να καλλιεργηθεί από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και να διατηρηθεί στενή επαφή με το βι­βλίο. Νέες Λέσχες μπορούν να δημιουργηθούν κατόπιν συνεννόησης με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Οι περισσότερες παιδικές λέσχες λειτουργούν με τον εξής τρόπο: ο συντονιστής αφηγείται την ιστο­ρία (στις μεγαλύτερες τάξεις τα παιδιά έχουν διαβάσει ήδη το κείμενο), έπειτα όλοι μαζί συζητούν (ανάλογα την ηλικία τους) για το θέμα, και τέλος προχωρούν σε κάποια δρα­στηριότητα (εικαστική ή θεατρική), εμπνευσμένη από το βιβλίο.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια τα παιδιά αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν ένα βιβλίο στην επόμενη συνάντηση της λέσχης.
 • Τέλος, ορισμένες λέσχες δρουν δημιουργικά, αλλάζοντας τα στοιχεία του βιβλίου και φτιάχνοντας προφορικά νέες ιστορίες ή ακόμη και μαντεύοντας το τέλος της ιστορίας.
 • Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της λέσχης, τα παιδιά επι­σκέπτονται βιβλιοπωλεία, γνωρί­ζουν συγγραφείς και εικονογράφους, οργανώνουν ολόκληρες εκ­θέσεις (βιβλίου, δραστηριο­τήτων της λέσχης, κ.λπ.).

Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Αθ. Διάκου 4
117 42 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2109200300 
Fax: 2109200305 
E-mail: info@ekebi.gr 

Ιστοσελίδα: www.ekebi.gr

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ

Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας "Μάγνη­τες Τυ­φλοί" ιδρύθηκε το 2007. Διοικείται από 5μελές Διοικη­τικό Συμ­βούλιο και ελέγχεται από 3μελή ελεγκτική επιτροπή. Ο κυριότερος σκοπός του Σωμα­τείου είναι να καλύψει τα κενά σε υπηρεσί­ες που αφορούν την κοινότητα των τυ­φλών σε επίπεδο νομού.

Υπηρεσίες

Επιμόρφωση και κατάρτιση:

 • Δημιουργία ΙΕΚ Τηλεφωνητών (Τειρεσίας).
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης των τυφλών ατόμων του νομού Μαγνη­σίας.
 • Τμήματα Ξυλογλυπτικής, Μαρμαρογλυπτικής, Πηλοπλαστι­κής, σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό οργανισμό του δή­μου Βόλου.

Λέσχη maty.gr: Ένα Internet cafe για άτομα με αναπηρία όρα­σης πλή­ρως εξοπλισμένο με 12 θέσεις εργασίας (Ισιδώρου 43 & Εθν. Αγώνων, τηλ. 2421080281), πιστοποιημένο Κέντρο Εκ­μάθησης – Πι­στοποίησης ECDL, όπου τα άτομα με αναπηρία όρα­σης του νο­μού Μαγνησίας και όχι μόνο, έχουν τη δυνατότητα να εκ­παιδευτούν στους Η/Υ και να πιστοποιη­θούν από την ECDL HELLAS. Στον ίδιο χώρο λειτουργούν αναψυκτήριο, εκθετήριο ειδι­κών προϊόντων, βοηθημάτων για τυφλούς καθώς και επο­πτικών μέσων διδασκαλίας, δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και γενικά προσβάσιμων μορφών ανάγνωσης για άτομα με αναπη­ρία όρασης. Επίσης, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη ομιλού­ντων βιβλίων σε συνεργασία με τον Πα­νελλήνιο Σύνδεσμο Τυ­φλών, σε κασέτες, CD, DVD, mp3, daisy.

Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου: Αθλητικές δραστηριότητες, σκάκι, goalball (γυναικεία και αν­δρική ομάδα). Τμήματα χορού ειδικά για τυφλούς Tango, Latin και παραδοσιακ­οί χοροί. Διοργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εκ­δρομών. Χοροε­σπερίδες καθώς και τακτικές συνεστιάσεις για τα μέλη του Σωματείου έτσι ώστε να καταστεί δυνατό η μεταξύ τους ανάπτυξη και εξέλιξη κοινω­νικών σχέσεων.

Λειτουργία Ξενώνα στο κέντρο του Βόλου (Κουμουνδούρου 71) που εξυπηρετεί τα μέλη του σωματείου που έρχονται από μα­κριά είτε για άθληση - εκπαίδευση ή για κάλυψη άλλων αναγκών.

❻ Το Σωματείο έχει οργανώσει υπηρε­σία ενημέρωσης με SMS και συ­ντονίζει μία τα­κτική εβδομαδιαία ραδιο­φωνική εκπομπή με θέματα αναπηρίας, διορ­γάνωση ημερί­δων - διαλέξεων με διάφο­ρες θεματικές ενότητες γύρω από την αναπηρία, ευαισθη­τοποίηση.

❻ Το Σωματείο λειτουργεί τυπογρα­φείο γραφής Braille για τον εμπλουτισμό της δα­νειστικής βιβλιοθή­κης βιβλίων στη γραφή Braille και όχι μόνο. Είναι πι­στοποιημένος φορέας εκ­μάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυ­φλών (Braille).

❻ Το Σωματείο παρέχει συνδικαλιστι­κή, νομική και γραμματειακή στήριξη των με­λών του σωματείου. Η ιστοσελίδα www.maty.gr είναι προ­σβάσιμη για άτομα με αναπηρία όρα­σης. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, το Σωματείο οργα­νώνει ηλεκτρονικό forum συζητήσεων και mail-list (λίστα παραλη­πτών ενημερωτικ­ού δελτίου μέσω E-mail).

Επικοινωνία

Κ. Καρτάλη 152 382 21 ΒΟΛΟΣ

Τηλ: 24210 27730 Fax: 24210 27715

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 2984 Ν. Ιωνία 380 02 ΒΟΛΟΣ

E-mail: maty@otenet.gr & info@maty.gr

Ιστοσελίδα: www.maty.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Η Ένωση με την επωνυμία "Μαζί για το Παιδί" πρόκειται για μία ομπρέλα δέκα κοινωφελών Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύ­θηκε το 1996 με σκοπό να ενώσει τις προσπάθειές τους για το παιδί σε ανάγκη.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Το έργο της Ένωσης είναι πολύπλευρο αφού το καθένα από αυτά τα Σωματεία καλύπτει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών προς το παιδί και την οικογένειά του, όπως παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών τους γονέων, παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, άπορα παιδιά και οικο­γένειές που χρειάζονται ψυχολογική, οικονομική και ηθική συμπαράσταση.
 • Τον Μάιο 2011, η Ένωση οργάνωσε Συνέντευξη Τύπου, που έλα­βε μεγάλη δημοσιότητα με σκοπό την ανάδειξη των προβλη­μάτων που αντιμετωπίζουν 31 φορείς στον τομέα της πρόνοιας. Με αφορμή την προσπάθεια αυτή, συγκε­ντρώθηκαν και προβλή­θηκαν στοιχεία για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που πα­ρέχουν οι φορείς αυτοί.
 • Το 2012, η Ένωση συνέχισε να συγκεντρώνει στοιχεία από φορείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ελλι­πούς χρηματοδότησης, με σκοπό την οργάνωση νέων δράσεων ενημέρωσης και άσκησης πίεσης προς την Πολι­τεία
 • Η Ένωση έχει οργανώσει διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη χρηματοδότηση των δομών - μέλη της.

❻ 11525 – Γραμμή Μαζί για το Παιδί: Πανελλαδική γραμμή παρο­χής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς. Στελε­χώνεται από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Η γραμμή λει­τουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 21:00. Η χρέωση εί­ναι μία αστική μονάδα για αστικά και υπεραστικά τη­λεφωνήματα, ανεξαρτήτως διάρ­κειας κλήσης. Δείτε τον Τίτλο: Τηλ. Γραμμή 11525 (Μαζί για το Παιδί)

Τα δέκα Σωματεία – μέλη της Ένωσης είναι:

Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης προέρ­χονται από την επιχειρηματική κοινότη­τα, χο­ρηγίες και δωρε­ές ιδιωτών καθώς και από εκδηλώσεις που διοργανώνο­νται για τον σκοπό αυτό. Ο εθελοντισμός αποτελεί κινη­τήριο μοχλό της Ένωσης.

Επικοινωνία

Αγίου Θωμά 14 115 27 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2107482690

Fax: 2107482664

E-mail: info@mazigiatopaidi.gr

Ιστοσελίδα: www.mazigiatopaidi.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Παιδί, Καλοκαίρι και…΄Ίντερνετ

Jun 25 2015, 4:30pm - 6:30pm EEST
Δωρεάν σεμινάριο για γονείς από το Συμβουλευτικό Κέντρο "Μαζί για το Παιδί"

Το Συμβουλευτικό Κέντρο «Μαζί για το Παιδί» διοργανώνει, δωρεάν ψυχο-εκπαιδευτικό σεμινάριο για μητέρες/γονείς με το εξής θέμα:

«Παιδί, Καλοκαίρι και…΄Ίντερνετ»

Πώς μπορεί να μετριαστεί η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κατά τις καλοκαιρινές διακοπές; Τι εναλλακτικές υπάρχουν; Πώς μπορεί να οργανωθεί η καθημερινότητά του με ένα πιο δημιουργικό τρόπο; Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συζητηθούν ωφέλιμοι τρόποι απασχόλησης των παιδιών, μέσα από την ενίσχυση της αυτονομίας τους και της ψυχο-συναισθηματικής ανάπτυξής τους, καθώς και την υγιή διαπραγμάτευση και οριοθέτηση στη χρήση του ίντερνετ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, 16:30- 18:30, στο Κέντρο Αλληλεγγύης, Δομοκού 2 & Φιλαδελφείας, Σταθμός Λαρίσης (απέναντι από το Σταθμό του Μετρό).

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλείσθε να ενημερώσετε για την παρουσία σας. Προσφέρεται και δωρεάν φύλαξη παιδιών κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.  

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής στην τηλεφωνική  γραμμή 115 25  & στο email :  grammi@mazigiatopaidi.gr>

Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  www.mazigiatopaidi.gr

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για Προγράμματα Δημιουργι­κής Απα­σχόλησης & Κοινωνικής Ένταξης για ΑμεΑ με την επωνυμία "οι Μαρα­θώνιοι Ορίζοντες" απευ­θύνεται σε νέους και παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών, με στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Έχει βασικό μέλημα την εκπαίδευση και την προσφορά, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Το NOESI.gr επισκέφτηκε τους ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ το 2012.

Δράσεις - Υπηρεσίες

❸ Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης και αναψυχής για ΑμεΑ με δραστη­ριότητες: - Ομαδικά παιχνίδια και αθλοπαιδιές. - Πεζοπορία. - Κολύμβηση και ιστιοπλοΐα. - Δράσεις με μουσική και κίνηση. - Εργαστήρι παραμυθιών. - Ζωγραφική και χειροτεχνίες.

❹ "Κύκλοι φίλων" – Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης για παιδιά ηλικίας 15 ετών και άνω: κοι­νωνικοποίηση, γνωριμία, παρέα με συνομήλικους με παρόμοια ενδιαφέροντα, εκπαί­δευση στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και διασκέδα­ση σε εξωτερικές δραστηριότητες.

Δραστηριότητες: - Κινηματογράφος. - Θέατρο. - Bowling. - Εκπαιδευτικές εκδρομές. - Επισκέψεις σε χώρους αναψυχής.

Τα προγράμματα οργανώνονται σε έναν πρότυπο ιδιόκτητο προσπελάσιμο αθλητικό χώρο στον Σχοι­νιά, σε έκταση 18 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα.

Διατίθεται μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου, πισίνα και παιδότοπος. Τα προγράμματα λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.

Η μεταφορά των συμμετεχόντων πραγματοποιείται με λεωφορείο των Μαραθώνιων Οριζόντων, που ξεκινά από τη Στάση Μετρό "Κατεχάκη", ώρα 15:00, και πραγματοποιεί ενδιάμεσες στάσεις στη Λεω­φόρο Μεσογείων και τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Η επιστροφή μετά το πέρας των προγραμμάτων πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο και τελικό προορισμό τη Στάση Μετρό "Κατεχάκη".

Επικοινωνία

Λεωφόρος Ποσειδώνος 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Τηλ.: 2294056505, 2294055423 Fax: 2294056507
E-mail: info@m-orizontes.gr (δεν λειτουργεί 2/1/2013)

Ιστοσελίδα: www.noesi.gr/pronoise/m-orizonteswww.m-orizontes.gr (δεν λειτουργεί 2/1/2013)

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ► Pop-up Shop στο Golden Hall (έγινε!)

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής με την επωνυμία "Μαργαρίτα" ιδρύθηκε το 1979, με την πρωτοβου­λία μίας μη­τέρας παιδιού με σύνδρομο Down. Είναι ΝΠΙΔ αναγνωρι­σμένο ως ειδι­κώς φιλαν­θρωπικό Σωματείο. Προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική άσκηση σε άτο­μα με μέση και ελαφρά νοη­τική καθυστέρη­ση. Η φοίτηση παρέχεται δωρεά­ν και ξεκινά από ηλικία 14 ετών. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και επιχορη­γείται από την Περιφέρεια. Είναι πι­στοποιημένο ως Εξειδι­κευμένο Κέντρο Επαγγελματικ­ής Κατάρτι­σης και Απασχόλησης, πι­στοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πι­στοποίησης (Ε.ΚΕ­.ΠΙΣ.).

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Τμήμα Εκπαίδευσης και Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης: λειτουργούν τα εξής Εργα­στήρια: Ερ­γοτεχνία, Κηπουρική, Πλεκτική – Ραπτική, Γρα­φειακή Στήριξη, που πλαισιώνονται από τα ακόλουθα προγράμματα: – Αυτοεξυπηρέτηση και αυτοφροντίδα. – Επικοινωνιακές δεξιότητες. – Μαγειρική. – Κυκλοφοριακή Αγωγή. – Γυμναστική. – Θέατρο.

❸ Τμήμα Επαγγελματικής Απασχόλησης: Αποτελεί το επόμενο στάδιο για τους σπουδαστές που ολο­κληρώνουν την κατάρτισή τους στο Εκπαιδευτικό Τμήμα, όπου λειτουργούν τα Ερ­γαστήρια: Κατα­σκευή Ειδών Δώρου – Ειδών Διακόσμησης, Κατασκευή Μπομπονιέρων, Με­ταξοτυπία, Κηπουρική, Υφαντική, Πλυντήρια – Σιδερωτήρια.

❻ Υπηρεσία Ένταξης στην Απασχόληση: Προσφέρει στους σπουδαστές επαγγελματικό προσα­νατολισμό και πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας εκτός του Κέντρου και συντονίζει τις προσπάθειες των σπουδαστών που θέλουν να εργαστούν (πρόγραμμα "Επαγγελματικοί Δρόμοι"). Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με εργοδότες προκειμένου να δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους σπουδαστές του Κέντρο. Εποπτεύει την εκπαίδευση των νέων εργαζο­μένων στα καθήκοντά τους και την υποστήριξή τους για όσο διάστημα εργάζονται (Υποστη­ριζόμενη Απασχόληση).

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εκπαιδευτικό, Ει­δικό Παιδαγωγό. Λει­τουργεί καθημερι­νά, ώρες 08:45 – 13:45. Η μεταφορά των εκπαιδευο­μένων γί­νεται με σχολι­κά λεω­φορεία.

Επικοινωνία

Μεσολογγίου 4-6
152 36 Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

Τηλ.: 2108044812, 2106138150, 2106138557 
Fax: 2108031196 
E-mail: admin@eeamargarita.gr
Ιστοσελίδα: www.eeamargarita.gr

Λογότυπο Love Facebook. Το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι στο Facebook

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Συνημμένα αρχεία: 

Γιορτή του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα

Jun 21 2014, 6:00pm - 10:00pm EEST
Ανοικτή ημέρα και καλοκαιρινή γιορτή

Σας καλούμε το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 από τις 6 μ.μ. στην γιορτή για το τέλος της φετινής χρονιάς. Σας περιμένουμε να ευχηθούμε Καλό Καλοκαίρι με ένα κρασί και μουσική. Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά!!

Το Δοικητικό συμβούλιο 
Ο Σύλλογος Γονέων
Οι Εργαζόμενοι 
Οι Καταρτιζόμενοι

​Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής με την επωνυμία "Μαργαρίτα" ιδρύθηκε το 1979, με την πρωτοβου­λία μίας μη­τέρας παιδιού με σύνδρομο Down. Είναι ΝΠΙΔ αναγνωρι­σμένο ως ειδι­κώς φιλαν­θρωπικό Σωματείο. Προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική άσκηση σε άτο­μα με μέση και ελαφρά νοη­τική καθυστέρη­ση.

Η φοίτηση παρέχεται δωρεά­ν και ξεκινά από ηλικία 14 ετών.

Tip!

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και το έργο του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στον Οδηγό υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2014) στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/eeamargarita

Ζητείται εθελοντής Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος για υποστήριξη ατόμων με ελαφρά νοητική υστέρηση σε μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής "Μαργαρίτα" αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό ή Ψυχολόγο για την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με νοητική υστέρηση και την αναβάθμιση ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίου σε μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης.

Ο υποψήφιος ή η υποψήφια που θα επιλεγεί, θα εργάζεται σε τακτική βάση ως εθελοντής στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής "Μαργαρίτα" και συγκεκριμένα στο Τμήμα "Εστίασης". Το Τμήμα έχει αντικείμενο την παρασκευή μικρών γευμάτων (σνακ), αρτοσκευασμάτων, και  λειτουργεί "κυλικείο" με στόχο την εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και επαγγελματική κατάρτιση 6-8 νέων με ήπια και μέση νοητική υστέρηση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχεται άμεση εποπτεία και υποστήριξη από Κοινωνικό Λειτουργό του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής "Μαργαρίτα" και συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας, με τον ειδικό παιδαγωγό και τον βοηθό του Τμήματος καθώς και τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες που πλαισιώνουν το Κέντρο.

Βασικές αρμοδιότητες του υποψηφίου θα είναι η εκπόνηση ατομικών πλάνων εκπαίδευσης για κάθε εκπαιδευόμενο, η παρακολούθηση της πορείας τους στο πρόγραμμα, η συνεργασία με τις οικογένειες για την επίτευξη των στόχων των εκπαιδευόμενων, η παρουσίαση της πορείας των περιπτώσεων στη διεπιστημονική ομάδα. Για όλες τις αρμοδιότητες παρέχεται εποπτεία και υποστήριξη, όπου χρειάζεται. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων εκτός του Κέντρου για τους ωφελούμενους του προγράμματος. Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει σε επαφές με επιχειρήσεις ή οργανισμούς για την ανάπτυξη του μοντέλου της κοινωνικής επιχείρησης, υπό την εποπτεία των "μεντόρων" ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα διαρκεί από 1/10/2015 έως 30/06/2016 και περιλαμβάνει 480 ώρες εθελοντικής εργασίας. Στο τέλος του προγράμματος, θα δοθεί βεβαίωση εθελοντικής εργασίας για το σύνολο των ωρών από το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής "Μαργαρίτα" και από τους φορείς υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που πλαισιώνουν το έργο.   

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στη διεύθυνση www.eeamargarita.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο * ή μέσω E-mail στο *.

Παρακαλούμε δηλώστε ενδιαφέρον τηλεφωνικά ή μέσω E-mail έως Τετάρτη 23/09/2015.*

(*) Η πρόσκληση έληξε.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Προσωπικό για εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ζητάει προσωπικό για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με νοητική υστέρηση και λειτουργικό αυτισμό, που υλοποιεί από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή απόγευμα, σε διαμέρισμα στο Παγκράτι. Οι επιθυμητές ειδικότητες είναι: Ειδικός Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Εργοθεραπευτής, Νοσηλευτής.

Εάν ενδιαφέρεστε αποστείλετε μήνυμα και το βιογραφικό σας στο E-mail: *

Το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ παρουσιάζεται στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" σε αυτή τη σελίδα.

* Τα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί. Η αγγελία έληξε, καθώς συγκεντρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός βιογραφικών. 

ΜΕΛΕΔΩΝΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρη­ση με την επω­νυμία "Μελεδώνη" ιδρύθηκε το 1997, ως Αστική μη Κερδοσκοπι­κή Εταιρεία, με σκοπό να συνενώσει και να εκπροσω­πήσει τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άτομα με νοητική υστέρηση.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Παρακολούθηση, σχεδιασμός, συντονισμός, συμμετοχή, υλοποίηση και διαχείριση πρωτο­βουλιών και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο, την ευρω­παϊκή ένωση ή άλλους οργανισμούς.
 • Παρακολούθηση και διαχείριση πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με προγράμματα κοι­νωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης.
 • Παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέλη της Ένωσης με στόχο την ανα­βάθμιση και το συγχρονισμό τους.
 • Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας, εμπειριών και πρακτικών μεταξύ φο­ρέων. Επικοινωνία με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό.
 • Δημιουργία τράπεζας δεδομένων για θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική υστέρηση. Πραγματοποίηση μελετών και ερευνών. Έκδοση ενημερωτικού υλικού.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων, π.χ. συνεδρίων, αθλητικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, αγορών κ.α.

Επικοινωνία 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 62 114 73 ΑΘΗΝΑ

Η διεύθυνση δεν ισχύει - δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση 

Τηλ./Fax: 2108222949 E-mail: meledoni@gmail.com Ιστοσελίδα: www.meledoni.gr

Αρχείο Τρίπτυχο μεγέθους Α4, χρώματος ώχρας (λευκό). * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΜΕΛΛΟΝ

Ο Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα με την επωνυμία "Μέλλον" εί­ναι μη κερδοσκοπι­κός Ορ­γανισμός, που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που παρου­σιάζουν κάποιο σπάνιο μονογονιδιακό σύνδρομο, όπως Prader Willi, Angelman, Εύθραυστο Χ, Di George, υπερωιο­-καρδιο-προσωπικό, Wagr, Noonan, Rett, Smith, Sotos, Kabuki, Williams, Beckwith - Wiedemann, Cornelia de Lange, Silver - Russell, Seckel, Lowe, Pierre - Robin κ.ά., άτομα που παρουσιάζουν κάποια χρωμοσωμική ανωμα­λία , μικρο­ελλείμματα ή μι­κροδιπλασιασμούς, όπως σύνδρομο Down ή Τρισω­μία 21, Edwards ή Τρισωμία 18, Patau ή Τρισωμία 13, Τρισωμία 8, έλλειμμα στα βραχέα σκέλη του χρωμοσώματος 4, Cat-Eye, Turner, Klinefelter, σύνδρομο Κλάμματος Γαλής κ.ά.. Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Κοινωνική και οικονομική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών που πάσχουν από συγγε­νείς ανωμαλίες με ή χωρίς ψυχοκινητική καθυστέρηση.
 • Σωστή ενημέρωση των οικογενειών με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστη­μόνων.
 • Συμπαράσταση για βελτίωση της ειδικής αντιμετώπισης που χρήζουν τα άτομα με γενετικά προβλήματα.
 • Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου, με σκοπό να συνδράμει τα άτομα με γενετικά προβλήματα και τις οικογένειές τους και να αποτελέσει κόμβο για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωσή τους.

Επικοινωνία Μακρυνίτσας 16 115 22 Αμπελόκηποι ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106420821 Fax: 2107795553 E-mail: info@tomellon.com.gr Ιστοσελίδα: www.tomellon.com.gr Αρχείο Τρίπτυχο μεγέθους Α4, χρώματος λευκού. Τρίπτυχο μεγέθους Α3+, χρώματος λευκού. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΜΕΡΙΜΝΑ

Η Εταιρεία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο με την επωνυμία "Μέριμνα" ιδρύθηκε το 1995, με έδρα το Χαλάν­δρι, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, από έμπειρους επιστήμονες από τον χώρο της υγεί­ας και της εκπαίδευ­σης. Σκοπεύει στη φροντίδα παι­διών και εφήβων που αντιμετωπίζουν μία σο­βαρή αρ­ρώστια, θάνατο ή κάποια κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή τους και να επηρε­άσει την πε­ραιτέρω εξέλιξή τους. Από το 2010, λειτουργεί την πρώτη στην Ελ­λάδα Υπηρεσία Παιδιατρι­κής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι. Ολες οι υπηρεσίες της "Μέριμνας" παρέχονται δωρεάν.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπη­μένου προσώπου.
 • Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πάσχει απο μία σοβαρή αρρώστια.
 • Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και παι­δείας στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρ­ρώστιας, απώλειας ή θανάτου.
 • Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρ­ρώστια και το θάνατο.
 • Η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της βα­ριάς αρ­ρώστιας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογε­νειών τους.

Η Μέριμνα υλοποιεί τους στόχους αυτούς μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων της:

❸ Συμβουλευτικό Κέντρο για τη στήριξη των παιδιών, νέων και των οικογενειών τους. Oι υπηρεσίες πα­ρέχονται από εξειδικευμένους Ψυχολόγους.

❻ Από τον Ιανουάριο 2010, η "Μέριμνα" ίδρυσε την πρώτη στην Ελλάδα Υπηρε­σία Παιδιατρι­κής Ανακουφιστικής Φρο­ντίδας στο Σπίτι, με σκοπό την παροχή φροντίδας σε οικογένειες σοβαρά αρρώστων παιδιών ή εφήβων, που επιθυμούν να ζήσουν το τε­λικό στάδιο της αρρώστιας στον οικείο χώρο του σπιτιού τους.

Όλες οι υπηρεσίες πα­ρέχονται δωρεάν από διε­πιστημονική ομάδα Παιδιάτρων, Νοσηλευτών, Ψυχο­λόγων, Κοινωνικών Λειτουργών.

Οι "Φίλοι της Μέριμνας" είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2002, με κύ­ριο σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη του κοινωνι­κού έργου της "Μέριμνας".

Είναι ιδρυτι­κό μέλος της ομο­σπονδίας με τον τίτλο "Μαζί για το Παιδί", μία Ένωση φορέων που υποστηρί­ζουν παιδιά σε δύσκολες στιγ­μές της ζω­ής τους. Δείτε περισσότερα για την Ένωση στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/mazigiatopaidi

Όλες οι υπηρεσίες της "Μέριμνας" στεγάζονται στην παρακάτω διεύθυνση. 

Επικοινωνία 

Παπανικολή 2A' 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙ­ΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία "Μέριμνα Παιδιού Κατερί­νης" ιδρύ­θηκε το 1989. Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 ετών και άνω, με νοητική υστέρηση, κινη­τικά προβλήματα, διαταραχές μάθη­σης και συμπε­ριφοράς, ή πολλα­πλές αναπηρί­ες. Σήμερα, με την επωνυμία "Μέρι­μνα Παι­διού Κατερίνης" λειτουργούν Κέντρο Διη­μέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας, Εξειδι­κευμένο Κέντρο Κοινωνι­κής Επαγ­γελματικής Ένταξης, Κέντρο Κοινωνικο­ποίησης & Ψυχα­γωγίας.

Το 1997, πιστοποιή­θηκε ως Εξειδικευ­μένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτι­σης. Δια­θέτει προ­στατευμένα παραγω­γικά εργα­στήρια, που στοχεύουν στην ειδική επαγγελματική κατάρτιση και στην έντα­ξη στην απασχόληση.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας: Εκπαίδευ­ση σε βα­σικές εργασίες και κοι­νωνικές συναλλαγές. Δια­θέτει Συμβουλευ­τικό Σταθ­μό και τα ακόλουθα:

 • Τμήμα Κατασκευών – Εργαστήρι (κατασκευή αντικειμένων ημιπαραγω­γικού χαρα­κτήρα.
 • Κτηνοτροφική Μονάδα.
 • Τμήμα Κηπουρικής.
 • Τμήμα Οικιακής Οικονομίας.
 • Υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας: φυσικοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, αγωγή λόγου.

❸ Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης: Δια­θέτει Συμ­βουλευτικό Κέντρο για τη στήριξη των παιδιών, νέων και των οι­κογενειών τους και τα ακόλουθα εργαστή­ρια:

 • Μεταλλοτεχνία: Οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται να εργαστούν σε βιοτεχνί­ες με­ταλλικών κατασκευών, εργαστήρια, συνεργεία κ.α..
 • Γεωτεχνία: Κατάρτιση στην καλλιέργεια ανθοκηπευτικών προϊόντων.
 • Υφαντική – Ταπητουργία: Εκπαίδευση στην υφαντική και παραδοσιακή ταπητουρ­γία. Τα προϊ­όντα του εργαστηρίου διατίθενται προς πώληση.
 • Βιβλιοδεσία: Εκπαίδευση στην απλή και παραδοσιακή βιβλιοδεσία, στην χαρτοτε­χνία, κυτιοποι­ία, κατασκευή προσκλητηρίων.
 • Υποστήριξη: Εκπαίδευση στις υπηρεσίες γραφείου και σε βοηθητικές εργασίες κου­ζίνας προκει­μένου να καταρτιστούν σε θέσεις βοηθού γραφείου, τραπεζοκόμου, βοηθού σε παιδικό σταθμό ή κυλικείο.

Επικοινωνία

Εφέσου 1 Τ.Θ. 94 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ.: 2351038773 Fax: 2351073919 E-mail: merimna2@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.noesi.gr/merimna-katerinis

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Θεσσαλονίκης 133Α Τηλ.: 2351073919

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 19ης Μαΐου 3 Τηλ.: 2351078930

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α' πάροδος Κασσάνδρου 2 Τηλ.: 2351078930 Αρχείο

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Το Οικοτροφείο με την επωνύμία "Νέα Αρχή", με έδρα τα Ιωάννινα, ιδρύθηκε από την "TACT HELLAS" το 2006. Στο οικοτροφείο διαμένουν μόνιμα 15 άτομα με αναπηρίες, ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση και τους παρέχεται 24ωρη φροντίδα από πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα διαφόρων επαγγελματιών.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Σκοπός της λειτουργίας του οικοτροφείου είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων του ώστε να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεών τους με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

Οι δραστηριότητες του οικοτροφείου περιλαμβάνουν ενδεικτικά, με τη συμμετοχή των ενοίκων φυσικά, τα παρακάτω:

 • Φροντίδα - καθαριότητα σπιτιού και κήπου.
 • Ψώνια του σπιτιού - εξωτερικές δουλειές.
 • Ομάδα μαγειρικής
 • Φροντίδα οικόσιτων ζώων
 • Έξοδοι ψυχαγωγίας.
 • Επισκέψεις σε άλλες δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 • Συμμετοχή σε διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις άλλων φορέων.
 • Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης.
 • Ομάδα τραγουδιού – χορού.
 • Εκκλησιασμός.
 • Θεραπευτική ιππασία.
 • Πρόγραμμα κολύμβησης.
 • Εκδρομές στη φύση.
 • Καλοκαιρινές εξορμήσεις στη θάλασσα.
 • Χριστουγεννιάτικες συναυλίες.
 • Χριστουγεννιάτικα bazaar με δημιουργίες και κατασκευές των ενοίκων.

Το Οικοτροφείο ιδρύθηκε στο πλαίσιο του "Ψυχαργώς Β'" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υγεία – Πρόνοια 2000-2006" του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Για τους πρώτους 18 μήνες της λειτουργίας του το οικοτροφείο συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε, η συνέχιση της λειτουργίας του στηρίζεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το Οικοτροφείο διαθέτει Έγκριση Σκοπιμότητας, Άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας. Στελεχώνεται από τις εξής ειδικότητες:  Ψυχολόγο, Κοινωνικό λειτουργό, Νοσηλευτή, ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό. Ένα μέρος της λειτουργίας του Οικοτροφείου βασίζεται στους εθελοντές. Εάν θέλετε να συνεισφέρετε στο έργο του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Οικοτροφείο.

Δείτε επίσης: "TACT HELLAS" στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής του παρόντος Οδηγού ή στη σελ. www.noesi.gr/pronoise/tacthellas

Επικοινωνία

Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
(Πανεπιστημίου)
452 21 Δουρούτη ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ./Fax: 2651068977

Αρχείο

​* Πηγή: Oδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr | Η Νόηση στο διαδίκτυο - www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΕΒΡΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

O ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΕΒΡΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ιδρύθηκε το 2005 στην Ορεστιάδα.

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Άνοια
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών
 • 70 ετών και άνω

Επικοινωνία

Εθνομαρτύρων 64Α, 682 00, Ορεστιάδας Έβρου

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΕΒΡΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

O ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΕΒΡΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , ιδρύθηκε το 2005 στην Ορεστιάδα.

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Άνοια
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κακώσεις / τραυματισμοί από ατυχήματα
 • Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες
 • Νοητική υστέρηση
 • Πολλαπλές αναπηρίες
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών
 • 70 ετών και άνω

Επικοινωνία

Εθνομαρτύρων 64Α, 682 00, Ορεστιάδας Έβρου

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής – Στεγαστικής Αποκατάστασης "Ξενώνας Νέας Λαμψάκου" ιδρύθηκε το 2000, μέσω του προγράμματος "Ψυχαργώς". Λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Υπηρεσίες

 • Ψυχολογική βοήθεια.
 • Κοινωνικοποίηση.
 • Επαγγελματική επανένταξη.
 • Φαρμακευτική Αγωγή.
 • Κοινωνικο-θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η Μονάδα βρίσκεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας. Επικοινωνία Μακρυχώραφο Νέας Λαμψάκου 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ.: 2221079670 Ιστοσελίδα: www.noesi.gr/pronoise/xenonas-nlampsakou

Αρχείο Δίπτυχο μεγέθους Α4+, χρώματος εκρού. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Ο Σύλλογος ΑμεΑ Νομού Αργολίδας με την επωνυμία "Οδύσσεια" και έδρα του Άργος απευθύνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (ΑμεΜΔ), σε γονείς, κηδεμόνες, φίλους αυτών αλλά και ευρύτερα σε κάθε άνθρωπο ευαισθητοποιημένο σε θέματα ειδικής αγωγής που κατοικεί στο Άργος ή ευρύτερα στο Ν. Αργολίδας. Το όνομα του Συλλόγου είναι έμπνευση από το μακρόχρονο και ακάματο ταξίδι του Οδυσσέα με σκοπό να φτάσει στην Ιθάκη του.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❻ Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η οργάνωση όλων των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΑμεΜΔ) που κατοικούν μόνιμα ή προσωρινά στο δήμο Αργους - Μυκηνών ή και γενικά στο νομό Αργολίδας, η μελέτη, προβολή και επίλυση θεμάτων των ΑμεΑ,ΑμεΜΔ και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
   
 • Η προώθηση και προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των ΑμεΑ, ΑμεΜΔ και η συνεργασία με φορείς του νομού Αργολίδας και Περιφέρειας αυτού.
   
 • Η συμβολή του συλλόγου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα ΑμεΑ, ΑμεΜΔ.
   
 • Η προώθηση και η ανάπτυξη δομών για την Επαγγελματική Αποκατάσταση και την απασχόληση των ΑμεΑ, ΑμεΜΔ καθώς και η εφόρου ζωής φροντίδα τους.
   
 •  Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των ΑμεΑ, ΑμεΜΔ με το κοινωνικό σύνολο.
   
 • Η συμμετοχή του συλλόγου σε ομοσπονδίες νομαρχιακού και περιφερειακού χαρακτήρα καθώς επίσης και η συμμετοχή του στην Εθνική Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ.

​Στελέχωση Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος: Αθανασία Μαυρόγιαννη - Κασσαράκη
 • Αντιπρόεδρος: Μαρία Ιωαννίδου
 • Γραμματέας: Νίκη Νικολίτσα - Χατζηκωνσταντίνου
 • Ταμίας :Γεωργία Ξηνταροπούλου - Μακρή
 • Μέλος: Αναστασία Γιαννάκου - Κυμπουροπούλου
 • Μέλος: Κατερίνα Γκρόσιου - Ορφανού
 • Μέλος: Κωνσταντίνα Κουτσουμπού

Επικοινωνία

Τηλ.: 6974072781, 694049502, 6973802564

Ιστοσελίδα: http://sylogosodysseia.blogspot.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" ® 2014 (ISSN: 1792-4103) από το NOESI.gr - Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr 

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ)

Ο συγκεκριμένος Τίτλος έχει καταχωρηθεί με την κύρια ονομασία του: Θεοδωρίδειο Κέντρο – Ορίζοντες Δείτε τον Τίτλο: Θεοδωρίδειο Κέντρο – Ορίζοντες

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΚΕEΠΕΑ) ► Bazaar

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντες" διοργανώνει τετραήμερο bazaar σε συνεργασία με το Athens Metro Mall από την Πέμπτη 17 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 (ώρες καταστημάτων). Στο bazaar θα παρευρεθούν κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς "Οι συμμαθητές"!

Στηρίξτε τις προσπάθειες των παιδιών μας επιλέγοντας χειροποίητα δώρα για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας!;

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ► Χριστουγεννιάτικο Bazaar

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ (Κ.ΕΠ.Ε.Α.) με την επωνυμία "Ορίζο­ντες" ιδρύθηκε το 1998, στον Άγιο Δημήτριο, με την πρωτοβουλία ομάδας γονέων ατόμων με αναπηρί­ες. Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ει­δικώς αναγνω­ρισμένο ως φιλαν­θρωπικό σωμα­τείο. Απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15 - 35 ετών με νοητική υστέρηση και ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και σε άτομα με αυτισμό μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας. 

Το ΚΕΠΕΑ "Ορίζοντες" δραστηριοποιείται στους τομείς της προκατάρτισης (ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων) και της επαγγελμ­ατικής κα­τάρτισης (εκπαίδευση σε εργασια­κές συ­νήθειες και εισαγωγή στην παραγωγι­κή διαδι­κασία). 

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Εργαστήρια:

 • Εκμάθησης Υπολογιστών - εργασιών γραφείου
 • Κεραμικής - Χαλκογραφίας
 • Χειροτεχνίας
 • Τραπεζαρίας
 • Κοσμημάτων (Τρία Τμήματα Ημερήσιας Φροντίδας)

Λοιπά προγράμματα

 • Εξατομικευμένα προγράμματα: Αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικοποίησης (εκπαί­δευση σε κοινωνι­κές δε­ξιότητες, σε δε­ξιότητες συνδιαλλαγής, πρόγραμμα κυ­κλοφοριακής αγωγής).
 • Μαθησιακό πρόγραμμα σε δομή τάξης: Συντήρηση, λειτουργική χρήση και γενίκευση κατακτημένων γνώσεων, γραφή – ανάγνωση – αρίθμηση – λοιπές μαθησιακές δεξιότητες.
 • Ατομικά προγράμματα: Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκπαίδευση σε εργασίες γραφείου, Εκπαίδευση στην οικιακή οικονομία, Εκπαίδευση στην κηπουρική.
 • Εξειδικευμένες θεραπείες: Ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Προετοιμασία για αυτόνομη διαβίωση, Ψυχαγωγικές δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, Πρόγραμμα γυμναστικής, κολύμβησης, ποδοσφαίρου και bocce, Χοροθεραπεία.
 • Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έκφρασης (θεατρική ομάδα).
 • Συμβουλευτική: Ομάδες γονέων 1 φορά το μήνα, Συνεδρίες με ψυχολόγο.
 • Συνεδρίες με ψυχολόγο

Δραστηριότητες:

 • Κατασκηνωτικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες συλλόγων – φορέων (στίβου, κολύμβησης, basket, bowling)
 • Συμμετοχή σε καρναβαλικές εκδηλώσεις..
 • Επισκέψεις σε θέατρο, κινηματογράφο, μουσεία.
 • Συμμετοχή σε bazaar με τα έργα των ατόμων που συμμετέχουν στα προγράμματα του Κεντρου.
 • Παρελάσεις για τον εορτασμό των εθνικών εορτών.

Το Κέντρο λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 - 14:00. Παρέχεται μεταφορά των παιδιών με σχολικά λεωφορεία και προσφέρεται δεκατιανό. Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται από:

 • Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Νομαρχίας Αθηνών.
 • Νοσήλια από τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εκπαιδευόμενων.
 • Χορηγίες από δημόσιους οργανισμούς, ιδιώτες και εισφορές των μελών μας.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε:

 • Οικονομική βοήθεια: όσοι φίλοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν οικονομική βοήθεια
 • Δωρεές εις μνήμην
 • Συνδρομή υπό μορφή δωρεάς εις μνήμη, αντί στεφάνου
 • Εθελοντική βοήθεια

Επικοινωνία 

Λεωφόρος Καλλιφρονά 5
173 41 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ./Fax: 2109766144
E-mail: keepea@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.keepea.gr

Αρχείο

 • Ενημέρωση αρχείου: Ισμήνη Μουλού Κοινωνική Λειτουργός – Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων σχέσεων   Ιωαννίδου Σοφία Δ/ντρια - Ψυχολόγος Αρχείο Σελίδες Α4.
 • Πηγή αρχείου: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Εκδήλωση με θέμα τον Αυτισμό

May 17 2015, 6:30pm - 8:00pm EEST
Από το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ (Κ.ΕΠ.Ε.Α.) "Ορίζο­ντες"

Ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με το ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» και την υποστήριξη της ομάδας τέχνης «Πάροδος» σας προσκαλούν σε μια εκδήλωση με αφορμή το βιβλίο της Δρος Εύας Βακιρτζή «Το αυγό». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2015, στις 18:30, στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέα Ελβετία» (πρώην Λουΐζα).

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Α΄μέρος: εισηγήσεις

 • «Αυτισμός και μουσική» Παπαρδάκη Μαρία, Μουσικοθεραπεύτρια – Μουσική Παιδαγωγός

 • «Ο Βίκτωρας μεγάλωσε. Τώρα; - Έφηβοι και ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού στη σύγχρονη Ελλάδα», Αρετή Δόνου, Ψυχολόγος – Διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες»

 • «Η εμπειρία μου ως μητέρα ενός σύγχρονου Βίκτωρα», Ρούλα Ξιμητήρη-Παναγιωτοπούλου

Β΄μέρος: Σκηνικά δρώμενα

 • «Αισθανόμαστε τη μουσική και χορεύουμε… με τον δικό μας τρόπο. Δεχτείτε τον. Δεχτείτε μας», χορευτικό δρώμενο από ομάδα εφήβων με αυτισμό, εκπαιδευομένων στο ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες». Υπεύθυνη συντονισμού του εργαστηρίου: Δωροθέα Καλεθριανού, Χοροθεραπεύτρια.

 • Μέσα από σκηνική δράση, μαθητές γυμνασίου και φοιτητές, μέλη του θεατρικού εργαστηρίου της ομάδας τέχνης «Πάροδος» θα παρουσιάσουν ένα δρώμενο βασισμένο στο βιβλίο της Εύας Βακιρτζή.

Διασκευή και σκηνοθεσία: Σίσσυ Μπλυμάκη
Εκτέλεση μουσικής: Γιάννης Σφυρής
Κίνηση και χορός: Σοφία Δράκου


Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ (Κ.ΕΠ.Ε.Α.) με την επωνυμία "Ορίζο­ντες" ιδρύθηκε το 1998, στον Άγιο Δημήτριο, με την πρωτοβουλία ομάδας γονέων ατόμων με αναπηρί­ες. Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ει­δικώς αναγνω­ρισμένο ως φιλαν­θρωπικό σωμα­τείο. Απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15 - 35 ετών με νοητική υστέρηση και ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και σε άτομα με αυτισμό μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας. 

Μάθετε περισσότερα για το ΚΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΕΣ στον Οδηγό υπηρεσιών του www.noesi.gr στη σελίδα: www.noesi.gr/pronoise/orizontes

Πασχαλινό Bazaar του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντες" στο Athens Metro Mall, 3-4-5 Απριλίου

Apr 03 to 05 2015, 5:15pm - 5:15pm
Πασχαλινό Bazaar του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α."Ορίζοντες"

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» διοργανώνει τριήμερο Πασχαλινό Bazaar σε συνεργασία με το Athens Metro Mall  (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος) από την Παρασκευή 3 έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2015 (ώρες καταστημάτων).

Στο Bazaar θα παρευρεθούν το Σάββατο 5 Απριλίου στις 13:30 οι αγαπημένοι μας ηθοποιοί Παναγιώτης Πετράκης, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Αντιγόνη Δρακουλάκη. Οι καλλιτέχνες θα φωτογραφηθούν και θα μοιράσουν αυτόγραφα.

Τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων θα διατεθούν για τις ανάγκες του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες».

Το Bazaar πραγματοποιείται με τη στήριξη του Athens Metro Mall για 5η συνεχόμενη χρονιά!


Ο Οδηγός υπηρεσιών Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) του NOESI.gr στη σελίδα: www.noesi.gr/pronoise/orizontes.

Ο Οδηγός διατίθεται διατίθεται δωρεάν.

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" γιορτάζει την Ημέρα Εργοθεραπείας

Oct 26 to 27 2015, 1:45pm - 1:45pm
ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική και αξιολόγηση σε άτομα 14 ετών και άνω,από την εξειδικευμένη Ομάδα Εργοθεραπευτών

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" γιορτάζει την Ημέρα Εργοθεραπείας και στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2015 παρέχει ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική και αξιολόγηση σε άτομα 14 ετών και άνω,από την εξειδικευμένη Ομάδα Εργοθεραπευτών του Κέντρου Διημέρευσης, στην Ηλιούπολη Αττικής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" γιορτάζει την Ημέρα Εργοθεραπείας

Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο τηλ. 2109766144.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ (Κ.ΕΠ.Ε.Α.) με την επωνυμία "Ορίζο­ντες" ιδρύθηκε το 1998, στον Άγιο Δημήτριο, με την πρωτοβουλία ομάδας γονέων ατόμων με αναπηρί­ες. Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ει­δικώς αναγνω­ρισμένο ως φιλαν­θρωπικό σωμα­τείο. Απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15 - 35 ετών με νοητική υστέρηση και ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και σε άτομα με αυτισμό μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας. 

Λογότυπο ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

Μάθετε περισσότερα για το ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα wwww.noesi.gr/pronoise/orizontes.

Χριστουγεννιάτικο bazaar του ΚΕΕΠΕΑ "Ορίζοντες" στο Athens Metro Mall 18-21 Δεκεμβρίου!

Dec 18 to 21 2014, 9:00am - 8:00pm

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΕΠΕΑ "Ορίζοντες" σας προσκαλεί στο bazaar με έργα των εκπαιδευόμενων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18-21 Δεκεμβρίου στο Athens Metro Mall Aγίου Δημητρίου. Σας περιμένουμε να σας γνωρίσετε τις δράσεις και το έργο του Κέντρου μας και να στηρίξετε τις προσπάθειες των παιδιών μας! Καλές γιορτές!

Χριστουγεννιάτικο bazaar του ΚΕΕΠΕΑ "Ορίζοντες" στο Athens Metro Mall 18-21 Δεκεμβρίου!

Μάθετε περισσότερα για τους "Ορίζοντες" στον Οδηγό υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2014) στη σελίδα: www.noesi.gr/pronoise/orizontes

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Εθελοντές από όλο τον κόσμο στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας της ΕΛΙΞ στο Ίδρυμα για το παιδί "Η Παμμακάριστος" σε δράση! Στηρίζουν, εξωραΐζουν, αναβαθμίζουν τους χώρους και τα εργαστήρια του Ιδρύματος προς όφελος των παιδιών του, στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Εθελοντές από όλο τον κόσμο στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας της ΕΛΙΞ στο Ίδρυμα για το παιδί Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ σε δράση. Το Ίδρυμα για το Παιδί με την επωνυμία "Παμμακάριστος" λειτουργεί από το 1953, στη Νέα Μάκρη Αττικής. Είναι ΝΠΙΔ, φιλανθρωπικού μη κερδο­σκοπικού χα­ρακτήρα. Περιλαμβάνει Παιδικό Σταθμό, Ειδικό Δημοτικό, Επαγγελματικά Εργαστήρια και Οικοτροφείο. Δέχεται άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και κοινωνικά προβλήματα, ημί­τροφα ή οικότροφα από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από όλη την Ελ­λάδα. Σή­μερα περιθάλπει περίπου 200 άτομα, από ηλι­κίας 3 ετών και άνω, που μπο­ρούν να παρα­μείνουν έως την ηλικία των 30 ετών.

Ιστορικό

Επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμ­βούλιο. Από το 1953 μέχρι σήμερα προσφέρει υπη­ρεσίες με επίκεντρο την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια και την επαγγελ­ματική κατάρτιση. Τα τελευταία 20 χρόνια εξειδι­κεύθηκε ώστε να δέχεται παιδιά και νερά άτομα με γνωσιακές – νοητι­κές μειονεξίες, που επιπρόσθετα μπορεί να παρουσιάζουν: * στοιχεία αυτισμού ή αυτισμό * δυσκολίες στο λόγο και στην επικοινωνία * δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρωση, με συνοδές εκδηλώσεις στη συμπεριφορά * ή συνδυασμός των παραπάνω μειονεξιών

Υπηρεσίες - Δράσεις

❷ Παιδικός Σταθμός: Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης ενώ, παράλλη­λα, συμμετέχει ενσωματωμένη ομάδα παιδιών με σοβαρά προβλή­ματα, ηλικίας 3 ετών και ένω.

❸ Δομές σχολικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Δημόσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο: Εκτός του προγράμμα­τος του Ειδι­κού Σχολείου λειτουρ­γούν και 12 τμήματα προ-βαθμίδων, που δέχονται παιδιά που ως ασκήσιμα δεν τα συμπερι­λάμβανε η ειδική αγωγή.
 • Προ-επαγγελματικό τμήμα: Μονοετές ή διετές πρόγραμμα για εφή­βους που καλύπτει όλο το φάσμα της νοητικής υστέρησης και των προ­βλημάτων στην επικοινωνία.
 • Επαγγελματικά Εργαστήρια: Με τμήματα που εξειδικεύο­νται στη τα­πητουργία, υφαντική, γα­ζωτική, κεντητική, χει­ροτεχνία, πλεκτική, κεραμι­κή, αγροτική και οικιακή οικονο­μία και στην χρήση ηλεκτρονικών υπολο­γιστών.

❺ Οικοτροφείο: Για κορίτσια ηλικίας 3 – 30 ετών, που αδυνατούν να φοι­τούν σαν εξωτερικά (όχι οικότροφα), λόγω παντελούς απου­σίας οικογενειακού περιβάλ­λοντος, επιβεβλημένης ανάγκης απο­μάκρυνσής τους από το οικογε­νειακό περιβάλλον, που υποφέρει εί­τε από σοβαρά κοινωνι­κά προβλήμα­τα (κακοποίηση, ψυχοπαθολο­γία οικογένειας, κ.λπ.), είτε από οικονομική ανέχεια, λόγω απόστα­σης. Τα προγράμματα του Ιδρύματος παρα­κολουθούν ΑμεΑ από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου παρατηρεί­ται ανυπαρξία ανάλογων πλαισίων.

Θεραπευτικά προγράμματα που πλαισιώνουν τις υπηρεσίες:

Παρέχονται λογοθεραπεία, αποκατάστα­ση ειδικών μαθησιακών δυ­σκολιών (δυ­σλεξία κ.ά.), εφαρμογή προγραμμάτων γλωσσι­κής ανάπτυξης (π.χ. Makaton), κι­νησιοθεραπεία με ειδικά μαθήματα γυ­μναστικής, και ειδικής ρυθμικής (Graham), αθλοπαιδείες, στίβος, χο­ρός, ρυθμός, εφαρμοσμένη φυσική αγωγή, μουσική αγωγή με το σύστημα Orff, μουσικοθεραπεία, αυτοσχεδιασμός, θεατρικό παιχνί­δι, ζωγραφική, εκπαί­δευση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρή­ση ειδι­κού εκπαιδευτικού λο­γισμικού (Computer Assisted Learning), αγωγή με το σύστη­μα RAMAIN.

Επικοινωνία

Μαραθώνος 1
Νέα Μάκρη 19005

Τηλ.: 2294096013
Φαξ: 2294091407
Ε-mail: pam@doukas.gr (δεν λειτουργεί!)

Ιστοσελίδα: www.pammakaristos.wordpress.com
Facebook: www.facebook.com/idrima.pammakaristos

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

Προκηρύσσεται θέση Ειδικού Παιδαγωγού στο Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος"

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για το Παιδί "Η Παμμακάριστος" (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄όψιν:

Λογότυπο του Ιδρύματος για το Παιδί, η Παμμακάριστος

 • Τις διατάξεις του π.δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος».
 • Την από 6 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος κατά την υπ’ αριθ. 31 συνεδρίαση του.
 • Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης ειδικού παιδαγωγού, εξωτερικού συνεργάτη.

Προκυρήσσει

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Παιδαγωγού ως εξωτερικό συνεργάτη, για συνεργασία με την Μονάδα Επικοινωνίας, Λόγου και Μάθησης του Ιδρύματος όπου γίνονται αξιολογήσεις και προγράμματα αποκατάστασης παιδιών της κοινότητας. Η απασχόληση είναι μερική, τις απογευματινές ώρες.

Προσόντα διορισμού:

 • Πτυχίο ανάλογου τμήματος ή/και εξίσου αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής (ΤΕΙ - ΑΕΙ).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε πληθυσμιακές ομάδες εντός αυτιστικού φάσματος, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ κ.ά
 • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επικοινωνιακό/λειτουργικό επίπεδο).
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Πρόσθετα προσόντα:

 • Τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι ή / και σεμιναριακή επιμόρφωση θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 06/11/2015 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος:

 • Αίτηση
 • Τίτλο/τίτλους σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του/της
 • Να δηλώσουν τουλάχιστον δύο ονόματα που θα μπορούσαν να δώσουν συστατικές επιστολές.

Όσοι/όσες πληρούν τα τυπικά/ουσιαστικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος, υπόψη κυρίας Γιαξόγλου.

Τηλ..: 2294096013, 2294092306
Fax: 2294091407
E- mail: pammakar@ath.forthnet.gr

Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Πέτρος Εσκίογλου

Λογότυπο του Ιδρύματος για το Παιδί, η ΠαμμακάριστοςΜπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟ στον Οδηγό υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/pammakaristos

Προκηρύσσεται θέση Εργοθεραπευτή στο Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος"

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για το Παιδί "Η Παμμακάριστος" (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄όψιν:

 • Τις διατάξεις του π.δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος».
 • Την από 6 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος κατά την υπ’ αριθ. 31 συνεδρίαση του.
 • Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης εργοθεραπευτή/τριας, ως εξωτερικού συνεργάτη. 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση μίας (1) θέσης εργοθεραπευτή/τριας ως εξωτερικό συνεργάτη, για συνεργασία με την Μονάδα Επικοινωνίας, Λόγου και Μάθησης του Ιδρύματος όπου γίνονται αξιολογήσεις και προγράμματα αποκατάστασης παιδιών της κοινότητας. Η απασχόληση είναι μερική, τις απογευματινές ώρες.

Προσόντα διορισμού:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ελληνικού Πανεπιστημίου ή άλλου ανάλογου τμήματος ή/και εξίσου αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής (ΤΕΙ - ΑΕΙ). 
 • Επαγγελματική εμπειρία σε πληθυσμιακές ομάδες εντός αυτιστικού φάσματος και επιπρόσθετα γνώσεις / δυνατότητα παρέμβασης σε επίπεδο «Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης».
 • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επικοινωνιακό / λειτουργικό επίπεδο).
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Πρόσθετα προσόντα:

 • Τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι ή / και σεμιναριακή  επιμόρφωση θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν .

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 06.11.2015 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος:

 • Αίτηση
 • Τίτλο/τίτλους σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας 
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του/της
 • Να δηλώσουν τουλάχιστον δύο ονόματα που θα μπορούσαν να δώσουν συστατικές επιστολές. 

Όσοι/όσες  πληρούν τα τυπικά/ουσιαστικά  προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος, υπόψη κυρίας Γιαξόγλου.     

Tel.: 2294096013, 2294092306
Fax: 2294091407
E- mail: pammakar@ath.forthnet.gr

Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πέτρος Εσκίογλου

Λογότυπο του Οδηγού υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr.Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟ στον Οδηγό υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ στη σελίδα noesi.gr/pronoise/pammakaristos

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως "η Παναγία Ελεούσα" ιδρύθηκε το 1990, με την πρωτοβουλία μίας μητέρας παιδιού με νοητική υστέρηση. Είναι φιλανθρω­πικό Σωματείο, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγεί­ας και της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας. Παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, ειδική αγωγή, συμβου­λευτική, ψυχολογική στήριξη, δια βίου εκπαίδευση και φροντίδα σε 120 άτομα, ηλικίας άνω των 15 ετών με νοη­τική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Λειτουργούν δύο εκπαιδευτικές μονάδες, στο Με­σολόγγι και στο Αγρίνιο. Το 2004, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φίλων Γονέων και Εθελοντών, που στηρίζει το έργο του Εργαστηρίου.

Το NOESI.gr επισκέφτηκε το Κέντρο Ημέρας της ΕΨΥΠΕΑ στις 10/06/2014.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης: Ανθοκηπουρικής, ραπτικής, κηροπλαστικής, μετα­ξοτυπίας και βιβλιοδεσίας, λαϊκής τέχνης, υφαντικής, κεραμικής, παλαίωσης εικόνων, παρα­σκευής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, κηροπλαστείο (κεριά εκκλησίας).

❹ Ναυταθλητικό – Περιβαλλοντικό Κέντρο (στο Μεσολόγγι), όπου υλοποιείται κάθε χρόνο το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευόμενους του Εργαστηρίου. Επίσης υλοποιού­νται περιβαλλοντικά προγράμματα και φιλοξενούνται αποστολές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

❺ Πρότυπο Οικοτροφείο του Εργαστηρίου (στο Μεσολόγγι) που ιδρύθηκε το 1995 και λει­τουργεί στον β' όροφο της εκπαιδευτική μονάδας. Σε αυτό διαμένουν 12 άτομα, που έχουν πε­θάνει οι γονείς τους. Η διαβίωση είναι υποστηριζόμενη και δωρεάν.

 • Εκθετήρια ειδών του Εργαστηρίου (στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο).
 • Εντευκτήριο, πολιτιστική λέσχη, συμβουλευτικός σταθμός στο Αγρίνιο, όπου επίσης οργα­νώνονται συναντήσεις γονέων, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.
 • Πολιτιστικές δραστηριότη­τες: Θεατρική ομάδα, παραστάσεις, λαογραφική ομάδα δημοτι­κών χορών, αθλητική ομάδα με συμμετοχή στα Special Olympics.
 • Έκδοση περιοδικού "ΠΛΕΙΑΔΕΣ".

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό. Η φοίτηση είναι δωρε­άν. 

Επικοινωνία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Κύπρου και Αρχ. Δαμασκηνού 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
Τηλ./Fax: 2631025130, 2631026321, E-mail: ergpenel@otenet.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2ο χλμ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (θέση Ψηλογέφυρο) 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ.: 2641039750, 2641039753-4, Fax: 2641039751, E-mail: panelrg@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.ergpanel.gr

* Αρχείο: Δίπτυχο πολυσέλιδο μεγέθους Α4-, διχρωμίας μπλε – λευκού.

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία με την επωνυμία "Παναγία Ευαγγελίστρια" ιδρύθηκε το 2010, με έδρα τη Δάφ­νη, από γονείς παιδιών ΑμεΑ. Σκοπός του Σωματείου είναι η μέριμνα, η προστασία, η πε­ρίθαλψη, η διαπαιδα­γώγηση, η ανάπτυξη δεξιοτή­των και η επαγγελματική κατάρ­τιση με απώτερο στόχο την αποκα­τάσταση και την κοι­νωνική προσαρμογή για άτο­μα με αναπηρία και κυρίως άτομα με νοητική υστέρηση, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❹ Αθλητικά προγράμματα (πετοσφαίριση, καλαθο­σφαίριση, πο­δόσφαιρο, στίβος, κολύμβηση, πο­δηλασία) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, που παραχωρούνται στο Σωματείο.

❹ Συμμετοχή σε αθλητικούς και ψυχαγωγικούς αγώνες.

❹ Εκμάθηση – προπόνηση στο ποδήλατο και συμμε­τοχή στους πο­δηλατικούς γύρους (πρόγραμμα TANDEM της Γενικής Γραμματεί­ας Νέας Γενιάς).

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης εί­ναι η απόκτηση της μέγιστης δυ­νατής αυτονομίας, με έμφαση στην φροντίδα του εαυτού, την κυ­κλοφοριακή αγωγή, την απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργα­σίας ή στο πλαίσιο του επόμενου στόχου του Σωματείου, που αφο­ρά την ίδρυση ενός προστατευμένου εργαστηρίου.

Λοιπά προγράμματα:

 • Συμβουλευτική υποστή­ριξη ΑμεΑ και οικογενειών τους.
 • Καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.
 • Εκδρομές (ολιγοήμερες ή μονοήμερες).
 • Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού.

Ιστορικό

Ιδρύθηκε το 2009 (αρ. Απόφασης Πρω­τοδικείου 2084/2010) από μία ομάδα γονέων ατόμων με αναπηρία, με έδρα την Δάφνη, αναγνωρίζοντας ότι στην πε­ριοχή Δάφ­νης – Υμηττού και των περι­χώρων δεν υπήρχε κάποια δομή για να καλύψει τις ανάγκες. Είναι ΝΠΙΔ και διοι­κείται από 9μελές Διοικητικό Συμ­βούλιο που απαρτί­ζεται στην πλειοψη­φία από γονείς.

Τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται από συνδρομές μελών και δωρεές, οικονομι­κές ενισχύσεις φίλων, συμμετοχή σε Bazaar.

Επόμενοι στόχοι

 • Δημιουργία ΣΥΔ. Ήδη το Σω­ματείο σχεδιάζει σε συνεργα­σία με τον Δή­μο Δάφ­νης – Υμηττού τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμε­νης Δια­βίωσης.
 • Ίδρυση προστατευμένου εργαστηρί­ου.

Επικοινωνία

Ταινάρου 10
172 37 Δάφνη ΑΘΗΝΑ

Τηλ./Fax: 2108222949
Κιν.: 6973828463
(Δημήτρης Στεφανίδης)

E-mail: panagiaevagelistria@gmail.com
Εναλλακτική ιστοσε­λίδα: www.noesi.gr/panagiaevangelistria

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" από το NOESI.gr :: www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών Παιγνιοθεραπευτών ιδρύθηκε το 1999, με στόχο την κατοχύρωση και την εξέλιξη του επαγγέλματος και των μεθόδων της Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας (Δ-Π) στην πρόληψη της ψυχικής υγείας, την ψυχολογική υποστήριξη, τη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Προώθηση της Δ-Π σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
 • Επιστημονική έρευνα γύρω από την Δ-Π.
 • Αναγνώριση κέντρων εκπαίδευσης Δ-Π.
 • Επαγγελματική κατοχύρωση Δ-Π.

Επικοινωνία

Τζων Κέννεντυ 47 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλ./Fax: 2105311427

Ιστοσελίδα: www.noesi.gr/pronoise/peedp

Αρχείο Τρίπτυχο μεγέθους Α4, χρώματος ώχρας. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ιδρύθηκε το 2000 στην Αθήνα.

Υπηρεσίες.

 • Αθλητικά προγράμματα

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Τύφλωση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 36 - 55 ετών

Επικοινωνία

Βερανζέρου 14, 104 39 ΑΘΗΝΑ

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣκΠ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Π.Ο.Α­.μ.Σ.Κ.Π.) ιδρύ­θηκε το 2008 από την Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της ΣκΠ με έδρα την Πάτρα, την Ένωση Φίλων Πασχόντων με ΣκΠ Βορειο­δυτικής Ελ­λάδας με έδρα τη Λάρισα, την Πανθεσσαλική Ένω­ση Ατόμων με ΣκΠ με έδρα τα Ιωάννινα, τον Σύλ­λογο Ατόμων με ΣκΠ με έδρα την Αθή­να. Εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής.

Υπηρεσίες – Δράσεις ❻ Η Ομοσπονδία συντονίζει τις δράσεις των Συλλόγων για θέματα που αφορούν τα άτομα με ΣκΠ και διεκδικεί από την Πολιτεία την επίλυση των προβλημάτων τους. Επικοινωνία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣκΠ (Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθήνας) Λεωφ. Βουλιαγμένης 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τηλ.: 2109600131, 2132035323 Fax: 2109600131 E-mail: samskp@otenet.gr Ιστοσελίδα: www.msassociationhellas.org Αρχείο Τρίπτυχο μεγέθους Α4, διχρωμίας σιέλ – λευκού. Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δεν έχει εναταχθεί επαρκώς στον Οδηγό υπηρεσιών από το NOESI.gr.

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Λογότυπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.)Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία, γνωστή στην Ελλάδα και ως Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ., εκπροσωπεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τις κατά τόπους οργανώσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική ασθένεια και των οικογενειών τους.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι κατά τόπους οργανώσεις της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.:

 • Αποτελούν σημείο συνάντησης και αλληλοϋποστήριξης των οικογενειών.
 • Δρουν ως ομάδες πίεσης σε τοπικό πολιτικό επίπεδο.
 • Ιδρύουν κέντρα απασχόλησης και προγράμματα στήριξης και διοργανώνουν διαλέξεις και σεμινάρια.

Σε εθνικό επίπεδο η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. :

 • Προσπαθεί να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Προωθεί θέματα που αφορούν τα άτομα με ψυχική ασθένεια και τις οικογένειές τους προς τις δημόσιες αρχές.
 • Υποβάλλει προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις.
 • Οργανώνει, συντονίζει συναντήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλα της τα μέλη,
 • Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και ημερίδες για την ψυχική υγεία Πανελλαδικά.

Σε διεθνές επίπεδο η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. :

 • Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες - ΕΣΑΕΑ.
 • Συμμετέχει στην ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κλάδου της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης WARP.
 • Ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της EUFAMI, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών Ατόμων με Ψυχική Νόσο και της Παγκόσμιας Συμμαχίας Συμβουλευτικών Δικτών για την Ψυχική Νόσο - GAMIAN και συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά συνέδρια και συναντήσεις.

Η Ομοσπονδία επικεντρώνει τις δράσεις της στα παρακάτω:

 • Προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική ασθένεια και των οικογενειών τους.
 • Βελτίωση της καθημερινής τους ζωής.
 • Προαγωγή εξατομικευμένης φροντίδας και αποκατάστασης.
 • Ίση αντιμετώπιση, ίσες ευκαιρίες και κοινωνική αποδοχή των ανθρώπων αυτών και των οικογενειών τους.
 • Εξάλειψη των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και του στίγματος.
 • Υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση για την ψυχική διαταραχή και την αντιμετώπισή της.

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 236
1ος όροφος (Γραφείο 102)
16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ./Fax: 2109948098
E-mail: posopsi@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.posopsi.org
Facebook: www.facebook.com/#!/groups/posopsi

Αρχείο: Σελίδα Α4.

Τομείς υπηρεσιών: [_] ΑΚΑ [_] ΔΑΔ [_] ΜΔ [_] ΝΥ [●] ΨΥ

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ) από το www.noesi.gr | Η Νόηση στο διαδίκυτο

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών ιδρύθηκε το 1982 και είναι ο επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους λογοπεδικούς (θεραπευτές λόγου, λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγους) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος του Διεθνούς Συλλόγου Λογοπεδικών και Φωνιάτρων (Ι.Α.L.P.) και ιδρυτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.P.L.O.L. – L.C.S.T.L.).

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τις δραστηριότητες του Συλλόγου μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα: www.logopedists.gr

Στόχοι του Συλλόγου είναι η επιστημονική έρευνα και η μελέτη των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας, η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση λογοπεδικών και άλλων ειδικών (ειδικών παιδαγωγών, νηπιαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εργοθεραπευτών, κ.α.), και η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προστασία του κοινού για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την αξιολόγηση και αποκατάσταση των επικοινωνιακών διαταραχών.

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 50, Χολαργός

Τηλ.: 210 777 99 01
Fax: 210 777 99 22

E-mail: info@logopedists.gr
Ιστοσελίδα: www.logopedists.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Δείτε περισσότερα για το θέμα: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο συγκεκριμένος Τίτλος έχει καταχωρηθεί με την κύρια ονομασία του: Alma Δείτε τον Τίτλο: Alma

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ (Κεντρικής Μακεδονίας)

Λογότυπο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ) ιδρύθηκε το 1932 και είναι πανελλαδικής εμβέλειας κοινωνικοσυνδικαλιστικό πρωτοβάθμιο σωματείο ομοσπονδιακού τύπου με 9 περιφερειακές ενώσεις. Η Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Κ.Μ.) ιδρύθηκε το 1985, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο φορέας μας είναι ο επίσημος κοινωνικός εταίρος της πολιτείας και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υποστήριξης των μελών του με στόχο την ισότιμη κοι