Σημαντική σημείωση

Ο Οδηγός Υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μη ...διανοηθείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν μέρος του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" που παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Δημόσια)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε τα Ν.Π.Δ.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Δημόσιος Τομέας) που έχουν παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr. 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΕΠΕΠ)

ΔιάγνωσηΠρώιμηΚέντραΕλ. χρόνοςΣτέγεςΛοιπά

Το Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1974. Είναι ΝΠΔΔ, εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουρ­γείο Υγείας. Σήμε­ρα, στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν Κέντρο Ημέρας, Φιλοξενείο, Οικο­τροφείο. Επίσης, φιλο­ξενούνται το 4ο Ει­δικό Νηπιαγ­ωγείο και το 6ο Ειδικό Δημοτι­κό.

www.noesi.gr/pronoise/agiosdimitrios

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΔιάγνωσηΠρώιμηΚέντραΕλ. χρόνοςΣτέγεςΛοιπά

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας με την επωνυμία "Άγιος Παντελεή­μων" συ­στάθηκε το 1961, με σκοπό την παροχή υπηρε­σιών υγείας σε ενήλικα άτο­μα με νοητική υστέρηση ή κινητικές αναπηρίες και σε άτομα τρίτης ηλι­κίας. Είναι ΝΠΔΔ, επο­πτεύεται από το Υπουρ­γείο Υγείας. Σήμερα, στις εγκατα­στάσεις του στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν Κέντρο Ημέρας, Εργα­στήρια, ΣΥΔ για άτομα με νοητική υστέρηση, Τμή­μα Κλει­στής Περίθαλψης ηλικιω­μένων και χρονίως πασχόντων.

www.noesi.gr/pronoise/agiospanteleimon

ΙΝΑΑ

ΔιάγνωσηΠρώιμηΚέντραΕλ. χρόνοςΣτέγεςΛοιπά

Το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (ΙΝ.Α.Α.) αποτελεί τη νέα επω­νυμία του πρώην Ψυχολογικού Κέντρου Β. Ελ­λάδος, με τη μετατροπή του τότε ΝΠΙΔ στο σημερινό ΝΠΔΔ. Σήμερα, στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσα­λονίκη, λειτουργούν Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και δύο διαμερίσματα αυτόνο­μης διαβίωσης.

www.noesi.gr/pronoise/inaa

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr ηλεκτρονικά από τη σελίδα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 2114087123.
Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;