Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών :)

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΕΚΑ (πρώην ΕΙΑΑ)

Εικόνα NOESI.gr

Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπή­ρων (Ε.Ι.Α.Α.) έχει μετονομαστεί σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και το 2010 ενοποιήθηκε με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ. Ο πλήρης τίτλος του σήμερα είναι Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) ΓΝΑ ΚΑΤ. Το ΕΚΑ παρέχει υπηρεσίες ια­τρικής αποκατάστασης κατά το οξύ και υποξύ στάδιο πλη­θώρας παθήσε­ων και τραυματι­κών κα­ταστάσεων από το νευρικό, μυο­σκελετικό, κυκλοφο­ρικό, και ανα­πνευστικό σύ­στημα. Εξειδικεύεται σε όλες τις ηλικίες (εφή­βους, ενήλικες και υπε­ρήλικες) και η δραστηριότητά του επε­κτείνεται μέχρι την πλήρη κοι­νωνική και επαγγελματική εκπαίδευση και επα­νένταξη. 

Σύντομο ιστορικό 

Ιδρύθηκε το 1945 από το Αμερικανικό Ίδρυ­μα Εγγύς Ανατολής μετά την απε­λευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερ­μανούς. Τα πρώτα χρόνια εξυπηρετού­σε, εκτός από ιδιώτες, και μεγάλο αριθ­μό στρα­τιωτικών αναπήρων πολέμου. Το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε από το 1949 και έπειτα την επιχορήγηση του Ιδρύμα­τος, οπότε και λειτούργησε ως Κέντρο Αποκατάστασης Πολιτών Αναπήρων Ψυ­χικού (ΚΑΠΑΨ). Το 1961 πήρε τη μορ­φή του ΝΠΔΔ και έως σήμερα λειτουργεί υπό τη άμεση επο­πτεία και ευθύνη του Υπουρ­γείου Υγείας. Το 1971, το ΕΙΑΑ με­ταφέρθηκε από το Ψυχικό στο Ίλιον. Το 2010 ενοποιήθηκε με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ και μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ).

Προσφέρει υπηρε­σίες σε άτομα με κινη­τικές αναπηρίες και εί­ναι το μοναδικό Κέντρο του είδους του στην Ελ­λάδα. Από το 1983, λειτουργεί Παράρτη­μα του ΕΙΑΑ στην Πάτρα. Στο Σκαραμαγκά λει­τουργεί Κέντρο Εργα­σίας Ανα­πήρων. Στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΑ εδρεύει ο Πα­νελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητι­κά Ανα­πήρων (ΠΑ­ΣΚΑ) που ιδρύθηκε το 1987. Στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Α. εδρεύει ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (Π.Α­.Σ.Κ.Α) που ιδρύθηκε το 1987. 

Υπηρεσίες

Α' και Β' Κλινική Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ΕΙΑΑ: Δυναμικότητας 65 και 60 κλινών αντίστοιχα:

 • Εξωτερικά Ιατρεία
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 • Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Μονάδα Βιοϊατρικής και Τεχνολογίας Αποκατάστασης (ΒΙΤΑ)
 • Τμήμα Λογοθεραπείας
 • Διαιτολογικό Τμήμα
 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
 • Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προε­τοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με ανα­πηρίες (Κ.Α.Ι.Π.Ο.) "Ηνίοχος"
 • Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο – ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
 • Κολυμβητήριο

Επικοινωνία 

Λεωφόρος Χασιάς 9η Στάση, 131 22 ΙΛΙΟΝ

Τηλ.: 2102314103, 2102314104

Fax: 2102314114

E-mail: infoeiaa@otenet.gr 

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στον Οδηγό.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Ειδικά για τον Οδηγό υπηρεσιών (Προνόησε) απαγορεύεται η πώληση και η ανάρτηση συνόλου ή μέρους του σε ιστοσελίδες πέραν του www.noesi.gr. Σεβαστείτε το έργο μας και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών μας τακτικά. Αυτό αποτελεί μία βασική παράμετρο της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς την άδειά μας, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.
Μπορώ να συνδράμω;

Το NOESI.gr είναι ένας οικονομικά βιώσιμος οργανισμός, που αξιοποιεί την κοινωνική συνεισφορά για να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το μη κερδοσκοπικό έργο του παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες δωρεάν προς άτομα και οικογένειες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως και φιλανθρωπικούς οργανισμούς όπου φοιτούν ή διαβιούν, βάσει καταστατικού. Βλέπετε θετικά τη συμβολή του NOESI.gr; Μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια με τη διάθεση ενός χρηματικού ποσού, γραμματοσήμων, χρόνου ομιλία. Διαβάστε πώς παρακάτω.

ANANOESI ®

Μπορείτε να καταθέσετε χρήματα.

Δεχόμαστε χρηματικές δωρεές μέσω Alpha Bank. Επικοινωνήσετε από τη σελίδα www.noesi.gr/contact για πληροφορίες, αποδοχή της δωρεάς και έκδοση απόδειξης.

Μπορείτε να στείλετε χρήματα online.

Αν χρησιμοποιείτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα*, internet banking* ή PayPal*, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο "Donate" παρακάτω για να κάνετε τη δωρεά σας.

Στηρίξτε το NOESI.gr μέσω PayPal.(*) Η μεταφορά μέσω πιστωτικής κάρτας έχει προμήθεια επομένως στον λογ/σμό του NOESI.gr θα φτάσουν -3,4% επί του ποσού της δωρεάς και -0,35€ ως πάγια χρέωση των τραπεζών. Εναλλακτικά, ενημερώστε μας για το ποσό που θέλετε να στείλετε στο NOESI.gr από τη σελίδα www.noesi.gr/contact και θα λάβετε οδηγίες.
 • Με 70€ φιλοξενούμε το site έναν μήνα σε ειδική πλατφόρμα της Sardine Digital Media. Αναβαθμίζουμε ήδη την πλατφόρμα αναζήτηση μελών!
 • Με 200€ οργανώνουμε ένα ...Live Nousletter. Ξεκινούν τον Σεπτέμβριο στο κέντρο της Αθήνας!
 • Με 400€ οργανώνουμε έναν παιδότοπο "Παιδιά, κουμπιά!". Προγραμματίζονται ξανά στη Χίο το καλοκαίρι του 2017!

Μπορείτε δωρίσετε χρόνο ομιλίας.

Η οργάνωση του www.noesi.gr θέλει πολύ ...χρόνο ομιλίας και online για όλη την εθελοντική δουλειά μας! Για να στηρίξετε την επικοινωνία του NOESI.gr με όλους, επισκεφτείτε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας και βάλτε χρόνο ανανέωσης ομιλίας 5€, 10€, 20€ στα νούμερα:

 • Με 10€ στη WIND μιλάμε 400' με όλους.

Μπορείτε να στείλετε γραμματόσημα.

Αγοράσετε γραμματόσημα από τα ΕΛΤΑ, βάλτε τα μέσα σε φάκελλο και ταχυδρομήστε τον στη διεύθυνση: NOESI.gr, Μιστράλ 4, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό Αττικής.

Μάθετε περισσότερα! 

Στη σελίδα www.noesi.gr/ananoesi θα βρείτε μία αναλυτική παρουσίαση των σκοπών που υποστηρίζονται δωρεάν από το NOESI.gr.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε τέλος Ιουνίου νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;
 
Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας στο παρακάτω πεδίο.
Δείτε παλιά ...Nousletter!