Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΕΣΤΙΑ (ΕΣΕΕΠΑ)

Εικόνα NOESI.gr

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση "Εστία Ει­δικής Επαγγελματικής Αγωγής" (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α.) ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρι­σμένο ως φιλανθρωπικό σωμα­τείο, επο­πτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από 7μελές Διοικητι­κό Συμβούλιο. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας παρέχοντας εκπαίδευση και κα­τάρτιση, στο Νέο Ψυ­χικό Αττικής, και ΣΥΔ για άτομα με νοητική υστέρηση, στα Μελίσσια Αττι­κής.

Υπηρεσίες

❸ Εκπαίδευση: Προκατάρτιση με στόχο τον εντοπισμό και την ανάπτυξη γενικών επαγγελματι­κών γνώσεων και δεξιοτήτων.

❸ Επαγγελματική κατάρτιση: Στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικών επαγγελ­ματικών δεξιοτήτων και προετοιμασία για ισότιμη συμμετο­χή στην κοινω­νική και οικονομική ζωή. Τα εργαστήρια επαγγελματι­κής κατάρτισης απαρτίζονται από τα εξής:

  • Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών
  • Εργαστήριο Κηροπλαστικής
  • Εργαστήριο Υφαντικής
  • Εργαστήριο Ειδών Δώρου
  • Εκθετήριο
  • Πολυεργαστήρι
  • Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής – Catering
  • Εργαστήριο Πληροφορικής

❺ Φιλοξενείο: Κατοικία 6 δωματίων, εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, για την κάλυψη έκτακτων προσωρινών αναγκών διαβίω­σης.

❺ Αυτόνομη διαβίωση: Η "Εστία" ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανα­πτύξει ένα πρόγραμμα ανέγερσης στεγών υποστηριζόμενης δια­βίωσης για άτομα με νοητική υστέρηση. Κατάφερε, συγκεντρώνο­ντας μικρά και μεγάλα ποσά αλλά κυρίως με τον "Τηλεμαραθώνιο '97" και την ευγενική χορηγία της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, να ολοκληρώσει την πρώτη κα­τοικία "Κάρμεν", στα Μελίσσια, που κα­λύπτει τις ανάγκες 6 ατόμων.

❻ Απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση: Διερεύνηση αγοράς με στόχο τη δημιουρ­γία θέσεων προστατευμένης εργασίας για μεγάλο αριθμό ατόμων και προώθηση στην ανοι­κτή αγορά ερ­γασίας για τα άτο­μα που ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους και θέλουν να ερ­γαστούν. Στή­ριξη εργαζόμενου, εργοδότη και οικο­γένειας.

Λοιπές υπηρεσίες και δράσεις:

  • Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης.
  • Ερευνητικό έργο, συνέδρια, επιμόρφωση, ημερίδες.

Θεραπευτικές υπηρεσίες: Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογο­θεραπεία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, θεραπευ­τική ιππασία, θεραπευτική κο­λύμβηση, Ερ­γαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, εκ­παίδευση στον Η/Υ, γυ­μναστική και αθλητι­κά. Επόμενοι στόχοι από την "Εστία":

❺ Πρόγραμμα για θερινές διακοπές: Δη­μιουργία μόνιμου χώρου για θερινές διακο­πές, ώστε να συνδυάζονται η ψυ­χαγωγία με την εκπαίδευση στις δεξιότη­τες καθημερι­νής ζωής.

Επικοινωνία

Σ. Νικολακοπούλου 13
154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Τηλ.: 2106713149, 2106772813, 2106726945
Fax: 2106748084

E-mail: eseepa@otenet.gr & info@eseepa.gr
Ιστοσελίδα: www.eseepa.gr

ΣΥΔ "ΚΑΡΜΕΝ"
Πίνδου 3
151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλ. 2106138581

E-mail: xrysa_nini@yahoo.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;