Μεταφορές μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 (εγκύκλιος)

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο Υπουργείο, σχετικά με την ερμηνεία συγκεκριμένων διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄), για τη μεταφορά μαθητών από τις Περιφέρειες, εκδόθηκε η ακόλουθη εγκύγκλιος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. 28662 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Γιώργος Περδικάκης / Δημήτρης Ποντικάκης
Τηλέφωνο: 2131361024 / 342
Fax: 2131361155 

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α. η οποία προβλέπει ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 ο διαγωνισμός «προκηρύσσεται εντός τριάντα (30) ημερών» από τη δημοσίευσή της με βάση τα δρομολόγια του «τρέχοντος σχολικού έτους», αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ταχύτερη προετοιμασία των σχετικών διαγωνισμών και όχι να ανατρέψει συνολικά τα όσα προηγουμένως η εν λόγω Κ.Υ.Α. ορίζει. Επομένως, είναι δεδομένο ότι τα δρομολόγια του τρέχοντος σχολικού έτους (2012-2013) πρέπει να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται ανάλογα ώστε να πληρούν τόσο τα πραγματικά δεδομένα της επόμενης σχολικής χρονιάς (2013-2014) όσο και τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. Ως προς το σκέλος της προθεσμίας των τριάντα ημερών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, υπενθυμίζουμε ότι οι προθεσμίες που τάσσονται για την έκδοση μιας διοικητικής πράξης είναι ενδεικτικές, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι είναι ανατρεπτικές ή εάν από τη λήξη της προθεσμίας πέρασε υπέρμετρο χρονικό διάστημα που να επιδρά ουσιαστικά στις νομικές ή πραγματικές προϋποθέσεις έκδοσης της πράξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εάν τα υφιστάμενα δρομολόγια δε συμβαδίζουν με τις προϋποθέσεις πληρότητας και χωρητικότητας των αντίστοιχων μεταφορικών μέσων του άρθρου 2, κεφ. Γ, παρ. 2.γ. και 2.δ. σε συνδυασμό με την παρ. 2 του παραρτήματος της Κ.Υ.Α., πρέπει να συγχωνευθούν. 

Εξυπακούεται ότι τα υφιστάμενα δρομολόγια τα οποία δεν εξυπηρετούν μαθητές στη νέα σχολική χρονιά δεν υφίσταται λόγος να δημοπρατηθούν.

Αναφορικά με τον υπολογισμό αποζημίωσης των μεταφορικών μέσων, επισημαίνεται ότι το τίμημα του μαθηματικού τύπου είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο και επομένως οι αναθέτουσες αρχές ΑΔΑ: ΒΛ4ΘΝ-ΟΥΤέχουν την δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, την τμηματοποίηση της σύμβασης, τον ανταγωνισμό και τις μέχρι τώρα διαμορφωθείσες τιμές σε όμοια ή συναφή δρομολόγια, όπως επίσης και την ανάγκη περιορισμού του δημοσιονομικού κόστους, να κοστολογούν τα δρομολόγια σε μικρότερες από τις οριζόμενες, σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο, μέγιστες τιμές. Επιπλέον, η χρήση των ΔΧ επιβατικών αυτοκινήτων (ταξί, κ.λπ.) πρέπει να γίνεται με φειδώ και όταν προκύπτει από τις πραγματικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις μαθητών ΣΜΕΑ, ή παιδιών σε δύσβατες περιοχές, που δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο τρόπο.

Αναφορικά με τη μέγιστη διάρκεια της σύμβασης, επισημαίνουμε ότι παρότι σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ.2, εδάφιο β της Κ.Υ.Α. μπορεί να ορίζεται από ένα έως τρία έτη, κρίνουμε σκόπιμο να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, θεωρώντας ως βέλτιστο διάστημα τα δύο (2) έτη, τόσο λόγω της καθυστερημένης έναρξης των διαδικασιών δημοπράτησης για τη σχολική χρονιά 2013-2014, όσο και λόγω της αποφυγής επανάληψης παρόμοιων χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών σε ετήσια βάση.  

Τέλος, για οποιεσδήποτε περαιτέρω οδηγίες ή διευκρινίσεις, σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Υπουργείου μας «Οδηγός ενεργειών των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων έτους 2013-2014 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11-6 2013 (ΦΕΚ Β΄1449)».

Δείτε το πρωτότυπο εδώ: http://www.nomotelia.gr/photos/File/28662-13.pdf

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.