Σημαντική σημείωση

Ο Οδηγός Υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μη ...διανοηθείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν μέρος του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" που παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

Κύπρος (ΜΚΟ)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΜΚΟ) που έχουν παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr.

ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με την επωνυμία "Άγιος Λάζαρος" εξυ­πηρετεί ενήλικα άτομα (ηλικίας άνω των 18 ετών) με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση από την πόλη και την επαρχία της Λάρνακας, στην Κύ­προ. Αποτελεί εθελο­ντική οργάνωση και διοι­κείται από δωδεκαμελές Διοι­κητικό Συμβούλιο. Τα έσοδά του προ­έρχονται από το Σχέδιο Κρατικών Χο­ρηγιών, τροφεία και διάφορες εισφορές. Σκοπεύει στην κοινωνική ένταξη των εξυπηρετούμενων.

www.noesi.gr/pronoise/agioslazaros

ΑΛΜΑ (ΤΟ ΑΛΜΑ)

❶ Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού με την επωνυμία "Το Άλμα", στη Λεμεσό, παρέχει υπηρεσίες σε βρέφη και παιδιά έως την ηλικία έναρ­ξης του σχολεί­ου (0 – 8 ετών) και στο­χεύουν στην αυτονο­μία, την κοινωνι­κοποίηση, την αναψυ­χή, την παραγωγι­κότητα και την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. Ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του Ιδρύμα­τος "Θεοτόκος" Λε­μεσού.

www.noesi.gr/pronoise/toalma-cyprus

ΘΕΟΤΟΚΟΣ

① Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ίδρυμα "Θεοτόκος" ιδρύθηκε το 1969, στη Λεμεσό, με αρχικό στόχο την παροχή στέγης και φροντίδας σε άτομα με σοβα­ρή νοητική υστέρηση ή/και άλλες μειονεξίες. Βασικό στόχο πλέον του Ιδρύματος αποτελεί η παροχή βοή­θειας και φροντί­δας στα άτομα με νοητική υστέρηση και στα άτομα με πολ­λαπλές αναπη­ρίες, χωρίς να αποκλείε­ται κανείς λόγω της μορ­φής ή της σοβαρότη­τας της αναπηρίας του.

www.noesi.gr/pronoise/theotokosfoundation

ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ... ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Εργαστήρι Τέχνης του Ιδρύματος "Θεοτόκος" με την επωνυμία "Θεο­τόκος Εργα­στήρι ...στην πόλη" δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύ­ματος Θεοτόκος (Κύ­πρου). Παρέχει υπηρεσίες σε έντεκα άτομα ηλικίας 18 – 76 ετών (ενδεικτικά ανα­φέρονται) με διαταραχές όπως, νοητική υστέρηση, σύν­δρομο Down, τετραπληγία και ψυχικές διαταραχές.

www.noesi.gr/pronoise/theotokos-shop

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής ιδρύθηκε το 1988 ως φιλανθρωπικό Σωμα­τείο. Οργανώνει προγράμματα προγεννητι­κού ελέγχου για εγκύους, προγράμματα προληπτικού ελέγχου νεογνών με στόχο την ανίχνευση ανω­μαλιών του μεταβολι­σμού και έγκαιρη ανίχνευση της βαρηκοΐας με ειδική ολιγόλεπτη εξέταση. Οι υπηρεσίες του παρέχονται δω­ρεάν σε όλες τις έγκυ­ες και τα νεογέννητα της Κύπρου.

www.noesi.gr/pronoise/cpp

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr από τη σελίδα επικοινωνίας.
Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.