ΔΙΚΑΙΩΜΑ

O Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Κυκλάδων (πρώην Σύλλογος Στήριξης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων) δημιουργήθηκε το 2006, με έδρα τη Σύρο, από γονείς και ευαισθητοποιημένους φίλους ΑμΕΑ με σκοπό αρχικά τη στήριξη του συγκεκριμένου μόνο κέντρου, προσπαθώντας ουσιαστικά να καλύψει τα κενά της πολιτείας σε σχέση με το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (μίσθωση θεραπευτών, αγορά εκπ/κού & άλλου εξοπλισμού, παιδική χαρά, κ.α.) Τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες του κάπως περιορίστηκαν, αλλά πρόσφατα & μετά από νέες αρχαιρεσίες ο σύλλογος παραδόθηκε αποκλειστικά σε γονείς ΑμΕΑ (άτομα με αναπηρίες) & ΑμΕΕΑ (άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) & μόλις τώρα αρχίζει την επαναδραστηριοποίηση του.

Πρόσφατα (4/05/2011) το νέο Δ.Σ. συγκάλεσε Γενική Συνέλευση των μελών, όπου προτάθηκε και ψηφίστηκε η διεύρυνση των στόχων και των σκοπών του καταστατικού, στην κατεύθυνση της ενεργής υποστήριξης των δικαιωμάτων ΑμΕΑ & ΑμΕΕΑ των Κυκλάδων, της ισότιμης κοινωνικής ένταξης τους, της ανεξαρτητοποίησης τους αλλά & της υποστήριξης όλων των φορέων που τους υποστηρίζουν καθώς & της πρωτοβουλίας των σχετικών δράσεων & ανοιγμάτων στην ντόπια κοινωνία. Στην Γενική ψηφίστηκε επίσης το νέο όνομα του συλλόγου μας (Σύλλογος Στήριξης ΑμΕΑ & ΑμΕΕΑ Κυκλάδων "ΔΙΚΑΙΩΜΑ"), καθώς και η ένταξή του Συλλόγου στις συνομοσπονδίες ΕΣΑΜΕΑ & ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.

Σκοποί και στόχοι

1 - Η προώθηση της αξιοπρεπής διαβίωσης, της εκπαίδευσης, της αυτονομίας - ανεξαρτητοποίησης, της επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ.

2 - Η κοινωνική, νομική, ιατροφαρμακευτική και οικονομική (άμεση ή έμμεση) υποστήριξη των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ και των οικογενειών τους. Η παροχή άμεσης βοήθειας σε επείγουσα ανάγκη.

3 - Η υποστήριξη, η αλληλεγγύη & η ενημέρωση των ατόμων και των οικογενειών με βάση τα πρόσφατα δεδομένα (επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτικά, κ.λπ.) & η πρόληψη των δευτερογενών αποτελεσμάτων. Η ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ στα ίδια τα άτομα και την κοινότητα και η διεκδίκηση αυτών.

4 - Η προσπάθεια καταγραφής του πληθυσμού ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ και των αναγκών των οικογενειών τους, στη Σύρο & στις υπόλοιπες Κυκλάδες.

5 - Άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία για συμμετοχή στο Σύλλογο. Πρόσκληση και εκπαίδευση εθελοντών. Άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και του κοινωνικού στιγματισμού των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ και της αντίληψης ότι ο αποκλεισμός είναι φυσικό επακόλουθο της αναπηρίας. Ανάδειξη του γεγονότος πως η αναπηρία, η πρόληψή της, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι έννοιες αλληλένδετες. Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και ειδικών για την ενημέρωση των μελών, της τοπικής κοινωνίας και των λοιπών επιστημόνων υγείας. Προτροπή και συμβολή με κάθε τρόπο για την περαιτέρω επιμόρφωση εντόπιων στελεχών και ειδικών που παρέχουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

6 - Η ανάδειξη του γεγονότος ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός (εμπόδια σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η κοινωνία της πληροφορίας, οι υπηρεσίες, κ.λ.π.) των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ είναι υπόθεση ΟΛΩΝ και πως η αντιμετώπισή τους δύναται να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία.

7 - Ανάληψη πρωτοβουλιών & δράσεων για την συνεύρεση, τη συνεργασία & τον συντονισμό των φορέων – δομών που σχετίζονται με ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ. Δημιουργία κοινού μετώπου μαζί με τους φορείς και τις δομές & κάλεσμα για συμβουλευτική δράση. Επικοινωνία με γονείς ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ άλλων δομών (π.χ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής, Ειδικού Σχολείου, ΕΕΕΚ Ειδικού Γυμνασίου, Στέγη Ανηλίκων, κ.λ.π.). Η πρωτοβουλία - διεκδίκηση δημιουργίας νέων για το σκοπό αυτό και η υποστήριξη των υφιστάμενων δομών.

8 - Επικοινωνία, ένταξη και υποστήριξη από την ΕΣΑΜΕΑ, την ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ & το ΜΕΛΛΟΝ, καθώς & η συνεργασία & αλληλεγγύη με συναφείς συλλόγους πανελλαδικά.

9 - Παρεμβάσεις και δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων των τοπικών φορέων (διοίκησης, υγείας, πρόνοιας, κ.τ.λ.). Κατάθεση στους παραπάνω φορείς προτάσεων και μελετών δράσης για τα ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ (π.χ. συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κ.τ.λ. Συμμετοχή στις νέες προτεινόμενες δράσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας).

10 - Η ένταξη του συλλόγου στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η σύσταση Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή οργανισμού ή νομικού προσώπου & η πιστοποίηση αυτού, στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης των σκοπών και των απώτερων στόχων του συλλόγου.

Μελλοντικοί στόχοι

  • Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ αφ’ εαυτής ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
  • Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης εκπαιδευτικού & υποστηρικτικού εξοπλισμού ΑμεΑ.
  • Δημιουργία Προστατευόμενων - Παραγωγικών Εργαστηρίων για ΑμΕΑ / Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης.
  • Δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας.
  • Δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης και εξυπηρέτησης των οικογενειών των ΑμεΑ & ΑμεΕΕΑ, για να διευκολύνουν την άμεση λύση προβλημάτων.
  • Δημιουργία παιδικής εξοχής / κατασκήνωσης.
  • Δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου, το οποίο θα έρθει να καλύψει το κενό που αφήνει σε αυτό το σημείο η Πολιτεία & οι τοπικές αρχές, με σκοπό να συνδράμει τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, ώστε να αποτελέσει κόμβο για την πολυπόθητη ισονομία και την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωσή τους, καθώς και την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Επικοινωνία Τ.Θ. 111 841 00 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ Τηλ.: 6977660860

Ε-mail: dikaioma.kyklades@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.dikaioma-cyclades.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: http://facebook.com/groups/dikaioma.kyklades

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.