Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΕΚΑ (πρώην ΕΙΑΑ)

Εικόνα NOESI.gr

Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπή­ρων (Ε.Ι.Α.Α.) έχει μετονομαστεί σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και το 2010 ενοποιήθηκε με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ. Ο πλήρης τίτλος του σήμερα είναι Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) ΓΝΑ ΚΑΤ. Το ΕΚΑ παρέχει υπηρεσίες ια­τρικής αποκατάστασης κατά το οξύ και υποξύ στάδιο πλη­θώρας παθήσε­ων και τραυματι­κών κα­ταστάσεων από το νευρικό, μυο­σκελετικό, κυκλοφο­ρικό, και ανα­πνευστικό σύ­στημα. Εξειδικεύεται σε όλες τις ηλικίες (εφή­βους, ενήλικες και υπε­ρήλικες) και η δραστηριότητά του επε­κτείνεται μέχρι την πλήρη κοι­νωνική και επαγγελματική εκπαίδευση και επα­νένταξη. 

Σύντομο ιστορικό 

Ιδρύθηκε το 1945 από το Αμερικανικό Ίδρυ­μα Εγγύς Ανατολής μετά την απε­λευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερ­μανούς. Τα πρώτα χρόνια εξυπηρετού­σε, εκτός από ιδιώτες, και μεγάλο αριθ­μό στρα­τιωτικών αναπήρων πολέμου. Το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε από το 1949 και έπειτα την επιχορήγηση του Ιδρύμα­τος, οπότε και λειτούργησε ως Κέντρο Αποκατάστασης Πολιτών Αναπήρων Ψυ­χικού (ΚΑΠΑΨ). Το 1961 πήρε τη μορ­φή του ΝΠΔΔ και έως σήμερα λειτουργεί υπό τη άμεση επο­πτεία και ευθύνη του Υπουρ­γείου Υγείας. Το 1971, το ΕΙΑΑ με­ταφέρθηκε από το Ψυχικό στο Ίλιον. Το 2010 ενοποιήθηκε με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ και μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ).

Προσφέρει υπηρε­σίες σε άτομα με κινη­τικές αναπηρίες και εί­ναι το μοναδικό Κέντρο του είδους του στην Ελ­λάδα. Από το 1983, λειτουργεί Παράρτη­μα του ΕΙΑΑ στην Πάτρα. Στο Σκαραμαγκά λει­τουργεί Κέντρο Εργα­σίας Ανα­πήρων. Στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΑ εδρεύει ο Πα­νελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητι­κά Ανα­πήρων (ΠΑ­ΣΚΑ) που ιδρύθηκε το 1987. Στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Α. εδρεύει ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (Π.Α­.Σ.Κ.Α) που ιδρύθηκε το 1987. 

Υπηρεσίες

Α' και Β' Κλινική Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ΕΙΑΑ: Δυναμικότητας 65 και 60 κλινών αντίστοιχα:

 • Εξωτερικά Ιατρεία
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 • Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Μονάδα Βιοϊατρικής και Τεχνολογίας Αποκατάστασης (ΒΙΤΑ)
 • Τμήμα Λογοθεραπείας
 • Διαιτολογικό Τμήμα
 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
 • Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προε­τοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με ανα­πηρίες (Κ.Α.Ι.Π.Ο.) "Ηνίοχος"
 • Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο – ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
 • Κολυμβητήριο

Επικοινωνία 

Λεωφόρος Χασιάς 9η Στάση, 131 22 ΙΛΙΟΝ

Τηλ.: 2102314103, 2102314104

Fax: 2102314114

E-mail: infoeiaa@otenet.gr 

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;