ΚΙΒΩΤΟΣ (ΕΨΥΜΕ)

Η Μονάδα Θεραπείας, Αποκατάστασης & Πρόληψης της Εταιρείας Ψυχο­κοινωνικών Μελετών με την επωνυμία "Κιβωτός" της Εταιρεία Ψυχοκοινω­νικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την παροχή υπηρε­σιών πρόληψης και πρω­τοβάθμιας φροντίδας σε παι­διά και εφήβους που εμφανίζουν παροδικές ή μόνι­μες δυσκολίες, αναπτυξιακές υστερήσεις ή διατα­ραχές σε γνωστικό, νοητικό ή συ­ναισθηματικό επίπεδο, όπως επίσης και στις οικογένειές τους.

Δείτε επίσης: "ΕΨΥΜΕ" στην σελ. http://noesi.gr/pronoise/epsyme

Υπηρεσίες — Δράσεις

Λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα:

  • Λογοθεραπείας: Διάγνωση και αποκατάσταση πρωτογενών και δευτερογενών διαταραχών λόγου και ομιλίας, όπως κα­θυστέρηση στην εξέλιξη της ομιλίας, τραυλισμός, διαταρα­χές που σχετί­ζονται με νευρολογικές παθήσεις και κρανιοε­γκεφαλικές κα­κώσεις.
  • Ειδικής Αγωγής: Αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά και εφή­βους που έχουν νοητική κα­θυστέρηση ή πάσχουν από ειδικές εξελικτικές διαταραχές ή αυτισμό.
  • Ειδικής Μάθησης: Διάγνωση και αποκατάσταση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκο­λίες.
  • Εργοθεραπείας: Αξιολόγηση και παρέμβαση με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της λε­πτής και αδρής κινητικότη­τας, και συντονισμό των κινήσεων καθώς και εκπαίδευση σε δραστηρ­ιότητες και συμπεριφορές καθημερινής ζωής.
  • Παιδοψυχιατρικό: Διάγνωση και θεραπεία ψυχιατρικών διατα­ραχών, αντιμετώπιση ψυχο­λογικών δυσκολιών καθώς και ατομι­κή ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων.
  • Οικογενειακής Συμβουλευτικής: Συμβουλευτική οικο­γένειας, υποστήριξη οικογενειών σε κρίση, ομάδες γονέων και ατομική ψυχοθεραπεία γονέων.
  • ελματικού Προσανατολισμού: Αναπτύσσονται πα­ράλληλα δράσεις πρόληψης, ενη­μέρωσης και ευαισθητο­ποίησης της ευ­ρύτερης κοινότητας με τη διοργάνωση ομι­λιών, ημε­ρίδων κλπ. σε συνεργασία με τοπικούς συλλογι­κούς φορείς.

Παρέχονται: α) πρόγραμμα εκπαίδευσης που βασίζεται σε ατομική και ομαδική προ­σέγγιση μέσω των προγραμμάτων TEACCH?PECS?MAKATON?Κοινωνικές Ιστορί­ες? κ.α.), β) εκπαίδευση και υπο­στήριξη οικογένειας και συμβουλευτική γο­νέων: μέσω του προ­γράμματος Early Bird? γ) ψυχοεκπαίδευση με επισκέψεις αναπτυξιακής Ψυχο­λόγου στο σπίτι ή/και στο σχολείο, προκειμένου να δο­μηθεί κατάλλη­λα το περιβάλλον του παι­διού, δ) συνεργασία με το σχολείο: Εκ­παίδευση και εποπτεία με δασκάλους και επαγ­γελματίες κατάλληλης στήριξης, ε) ιατρική παρακολούθηση, υπηρεσίες διάγνωσης και αξιο­λόγησης, πρόληψη, στ) εκπαίδευση επαγγελματιών μέσω συνεδρίων, σεμιναρί­ων κ.α.

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Ψυ­χολόγο, Λογοπεδικό, Ειδικό Παιδαγωγό, Κοι­νωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή.

Επικοινωνία — Πληροφορίες

Θερμοπυλών 22 & Αγ. Κυριακής 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Τηλ./Fax: 2104640048, 2104640074 E-mail: salamina@epsyme.gr Ιστοσελίδα: www.epsyme.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2017) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.