Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Κύπρος)

Το Ίδρυμα "Θεοτόκος" ιδρύθηκε το 1969, με αρχικό στόχο την παροχή στέγης και φροντίδας σε άτομα με σοβαρή νοητική υστέρηση ή/και άλλες μειονεξίες. Βασικό στόχο πλέον του Ιδρύματος αποτελεί η παροχή βοή­θειας και φρο­ντίδας στα άτομα με νοητική υστέρηση και στα άτομα με πολ­λαπλές αναπη­ρίες, χωρίς να αποκλείε­ται κανείς λόγω της μορφής ή της σοβαρότη­τας της αναπηρίας του.

Νέα — Ανακοινώσεις

Ιστορικό

Αρχικά, η πρώτη στέγη στη Λεμεσό ιδρύ­θηκε με δωρεά της οικο­γένειας Χριστο­δούλου Ιωάννου. Το 1988, ιδρύθηκε Οι­κοτροφείο στη Λεμεσό. Το 1993, ιδρύθη­κε η Μο­νάδα Ημερήσιας Φρο­ντίδας με στόχο την εκπαίδευση, δημιουργι­κή απασχόληση, θεραπεία, κοινωνικοποίη­ση (σήμερα πα­ρέχει υπηρεσίες σε 9 παι­διά και εφήβους). Το 1994, ιδρύθηκε το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παι­διού, το "Άλμα", ένα πρότυπο Εκπαιδευ­τικό – Θεραπευτικό Κέντρο για παιδιά ηλικίας 0 – 8 ετών. Το 1997, 2004 και 2006 ιδρύθηκαν Σπίτια στην Κοι­νότητα.

Δείτε τους Τίτλους: Άλμα (Το Άλμα), β) Θεοτόκος Εργαστήρι... στην πόλη

Υπηρεσίες — Δράσεις

❷ Μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής: Πρότυπο Κέντρο παρο­χής υπηρεσιών πρώιμης προα­γωγής (θεραπευτικής και εκπαιδευτι­κής) σε παιδιά από τη βρεφική έως την ηλικία ένταξης στη γενική εκπαίδευση (κανονικό σχολείο). Παρέχει διαγνωστικές, θεραπευτι­κές και εκπαι­δευτικές υπηρεσίες (κοινωνική μάθηση, φυσιοθερα­πεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυ­χοθεραπεία) και συμβου­λευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε γονείς και οικογένειες.

❸ Μονάδα ημερήσιας φροντίδας: Προσφέρει ανάπαυλα στους γονείς, με σκοπό την ανακού­φιση και διευκόλυνσή τους, προκει­μένου να αφιερώσουν χρόνο στην υπόλοιπη οικογένεια. Απασχολεί άτομα ηλικίας από 8 έως 21 ετών.

❺ Οικοτροφείο: Διαμένουν μόνιμα 32 άτομα, στα οποία προ­σφέρεται στέγη, ατομική φροντί­δα, ιατρική περίθαλψη, δημιουργι­κή απασχόληση.

❺ Εντεταγμένες Οικιστικές Μονάδες: Σπίτια στην κοινότητα, όπου διαμένουν με επίβλεψη ΑμεΑ, με σκοπό την ανάπτυξη της ικανότη­τας προσαρμογής, ενσωμάτωσης, κοινωνικοποίη­σης. Η λειτουργία του Ιδρύματος βασίζεται κυρίως σε ετήσια κρα­τική επιχορήγηση, που καταβάλλεται από το Υπουρ­γείο Ερ­γασίας, από παραχώρηση υπηρε­σιών από τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισ­μού και από ίδιους πόρους, ιδιω­τικές ει­σφορές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Στελεχώνεται από Ιατρό, Νοσοκόμο, Φυ­σικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογο­θεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό, Παιδο­κόμο, Δάσκαλο Τέχνης, Δάσκαλο Μουσι­κής. Μελλοντικό στόχο του Ιδρύματος αποτε­λεί η συνέχιση της αποϊδρυματοποίη­σης, μέσω της δημιουρ­γίας νέων Εντε­ταγμένων Οικιστικών Μονάδων και Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης και Εκπαίδευ­σης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες.

Επικοινωνία — Πληροφορίες

Δημήτρη Λάγιου 1, Πολεμίδια
Τ.Θ. 56473, 3307 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2017) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.