Σύλλογοι - Σωματεία - Ενώσεις

Εικόνα NOESI.gr

Ως Σωματείο, κατά το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα, ορίζεται η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό, αποκτά δε προσωπικότητα (Σύλλογος) όταν εγγραφεί σε ειδικά δημόσια βιβλία που τηρούνται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί (ιδρυθεί) ένα Σωματείο χρειάζονται τουλάχιστο είκοσι (20) άτομα. Οι σκοποί ενός Σωματείου μπορεί να είναι πολιτικοί, επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, μορφωτικοί, εκπαιδευτικοί, επαγγελματικοί, αθλητικοί και γενικά οποιοιδήποτε εκτός της επιδίωξης κέρδους. Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα δεν αποτελεί Σωματείο αλλά απλή ένωση, όμως απολαμβάνει και αυτή την ίδια συνταγματική προστασία.(1)

Επομένως, ως Σωματεία λογίζονται οι σύλλογοι ή ενώσεις φυσικών προσώπων, που συγκεντρώνουν κατά διαρκή τρόπο τις γνώσεις ή τις δράσεις τους χωρίς να σκοπεύουν στην κερδοσκοπία.

Προκειμένου να συσταθεί να Σωματείο, ελέγχεται προληπτικά κατά το ιδρυτικό στάδιο η νομιμότητα του σκοπού του, επομένως μπορεί να μην επιτραπεί η ίδρυσή του αν ο σκοπός είναι παράνομος ή δεν έχουν τηρηθεί οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΑΚ. Για τις υπόλοιπες ενώσεις, δεν προβλέπεται προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας του σκοπού.(1)

Η απαγόρευση της κερδοσκοπίας για τα Σωματεία έχει τεθεί expressis verbis στο ισχύον Σύνταγμα. Η απαγόρευση αυτή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η υπό ευρεία έννοια ένωση, δεν δικαιούται να συστήσει μία ανώνυμη εταιρεία, εξ ορισμού εμπορική ή να συμμετάσχει σε ήδη υπάρχουσα.(1) Δείτε ακόμη στο NOESI.gr: Τι είναι τα ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά Σωματεία;

(1) Πηγή: Δημητρόπουλος Α, Ζέρβα Α. (2007). Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου: Ενώσεις - Σωματεία. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Ν.Ο.Π.Ε. - Τμήμα Νομικής.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" παρουσιάζει τα Σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα με τα Σωματεία - Συλλόγους - Ενώσεις που παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών.