Σημαντική σημείωση

Ο Οδηγός Υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μη ...διανοηθείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν μέρος του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" που παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

Περιφέρεια Αττικής (Δημόσια)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε τα Ν.Π.Δ.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Δημόσιος Τομέας) που παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr. 

ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

❶ Διάγνωση ❷ Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Το "Αναρρωτήριο Πεντέλης" είναι ΝΠΔΔ, Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας της 1ης Υγειονομι­κής Περι­φέρειας Αττικής. Πα­ρέχει υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε παιδιά και τις οι­κογένειές τους. Όλες οι υπηρεσίες παρέχο­νται δωρεάν.

www.noesi.gr/pronoise/anarpent

ΕΘΜΑ

❶ Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών (Ε.Θ.Μ.Α.) είναι Ειδικό Κέντρο Εξειδι­κευμένης Περίθαλψης του Εθνικού Συστή­ματος Υγείας. Ενι­σχύεται οικονομι­κά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Γ' Κ.Π.Σ. Σκοπός του Κέντρου είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, η αξιο­λόγηση, ο θεραπευτικός σχε­διασμός και η πρώιμες θεραπευτικές παρεμ­βάσεις, σε παιδιά και εφή­βους με διάχυτες ανα­πτυξιακές διαταραχές – αυ­τισμό, παράλληλα με τη συμβουλευ­τική υποστήριξη των οικογενειών τους.

www.noesi.gr/pronoise/ethma

ΕΚΑ (πρώην ΕΙΑΑ)

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το "Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπή­ρων" (Ε.Ι.Α.Α.) είναι ΝΠΔΔ και πα­ρέχει υπηρεσίες ια­τρικής αποκατάστασης κατά το οξύ και υποξύ στάδιο πλη­θώρας παθήσε­ων και τραυματι­κών κα­ταστάσεων από το νευρικό, μυο­σκελετικό, κυκλοφο­ρικό, και ανα­πνευστικό σύ­στημα. Εξειδικεύεται σε όλες τις ηλικίες (εφή­βους, ενήλικες και υπε­ρήλικες) και η δραστηριότητά του επε­κτείνεται μέχρι την πλήρη κοι­νωνική και επαγγελματική εκπαίδευση και επα­νένταξη.

www.noesi.gr/pronoise/eka

ΚΕΑΤ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) είναι ΝΠΔΔ, επο­πτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας. Ο ρόλος του είναι η επιμόρφωση και η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, Ατόμων με Προβλή­ματα Όρασης (Α.μ.Π.Ο). Στις εγκα­ταστάσεις του στην Καλλιθέα λειτουργούν προ­γράμματα εκ­παίδευσης και κατάρτισης, Βιβλιοθήκη, Τυπογραφείο, Οικοτρο­φείο.

www.noesi.gr/pronoise/keat

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής είναι ΝΠΔΔ και αποτελεί Ειδικό Κέντρο του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ). Λειτουργεί από το 1966 ως μία από τις πρώτες ορ­γανωμένες υπηρεσίες στο χώρο της Παιδοψυχιατρι­κής στην Ελλάδα. Στο­χεύει στην ανάπτυξη της ψυχικής υγείας του παιδιού, του εφήβου και της οικο­γένειας, στη θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδο­ψυχιατρικών παθή­σεων και την πρόληψη των ψυχικών παθήσεων. Εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας και είναι γνωστό ως "ΙΚΑ Ηπείρου", μία αναφορά στη οδό όπου βρίσκεται.

www.noesi.gr/pronoise/ika/child

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα ιδρύθηκε το 1985 ως ΝΠΔΔ, με σκοπό την πα­ροχή φιλοξενίας για διάστη­μα έως 6 μήνες, σε αυτοε­ξυπηρετούμενα άτο­μα, που αντιμετωπίζουν κοι­νωνικά και οικο­νομικά προβλήματα και δεν έχουν δυ­νατότητα εξα­σφάλισης της στέγης τους. Απευθύνεται σε παιδιά (συνοδευόμενα από τους γονείς τους) και ενήλικα άτομα, πολίτες της Ευρω­παϊκής Ένωσης.

www.noesi.gr/pronoise/kxkareas

ΛΙΘΑΡΑΚΙ

❶ Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Ημέρας για το Παιδί με την επωνυμία "το Λιθαράκι" δέχεται αιτήματα παιδιών ηλικίας 2 έως 8 ετών που παρου­σιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία, το λόγο, την ομιλία και στο σχετίζεσθαι (κοινωνική επαφή με άλλα πρόσωπα), με διάγνωση είτε διαταραχές αυτιστικού φάσματος ή ψυχικής αποδιοργάνωσης. Πρόκειται για παιδιά με δυ­σκολίες ένταξης πλήρως η μερικώς στο προσχολικό ή σχολικό πλαίσιο ( παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, πρώτη τάξη δημοτι­κού). Η υποδοχή των αιτημάτων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

www.noesi.gr/pronoise/litharaki

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ­ΚΗΣ

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής είναι ΝΠΔΔ, ανήκει στην Β' Παιδια­τρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και προ­σφέρει υπηρεσίες σε παι­διά με: αναπτυξιακή καθυστέρηση, διατα­ραχές λόγου, διαταραχές συμπε­ριφοράς, μα­θησιακές δυ­σκολίες, νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτι­στικού τύπου, υπερκινη­τικότητα, διάσπα­ση προ­σοχής, ευφυή παιδιά, ταλα­ντούχα και χα­ρισματικά παιδιά, κινητικές διατα­ραχές, κινητική αδεξιότητ­α, γενετικά σύν­δρομα, με­ταβολικά νοσή­ματα, χρόνια νευρολογικά νοσήμα­τα.

www.noesi.gr/pronoise/2pediatric

ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΡ­ΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ του ΟΑΕΔ στο Γαλάτσι είναι ΝΠΔΔ, Μο­νάδα Κοινωνικής Φροντίδας της 1ης Υγειονομι­κής Περι­φέρειας Αττικής. Πα­ρέχει υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε παιδιά και τις οικογ­ένειές τους. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

www.noesi.gr/pronoise/oaed

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙ­ΡΑΙΑ

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά (Π.Α.Κ.Π.) ιδρύθηκε το 1996 ως ει­δική υπη­ρεσία του ΠΙΚΠΑ. Το 2003, μετα­τράπηκε σε Μονάδα Κοινωνικής Φρο­ντίδας με διοικητική και οικο­νομική αυτοτέλεια. Είναι ΝΠΔΔ, υπάγεται στη 2η Υγειονομική Διοί­κηση Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείο­υ Υγείας. Στοχεύει στην προαγωγή και πρόληψη της παι­δικής βλάβης και στην πρώι­μη εξειδικευμένη διάγνωση, στη γενικότερη σχολική ένταξη των παιδιών, στην ημερήσια αγωγή και την υποστήριξη της οικο­γένειας, στην κινητοποίη­ση της κοινότητας,

www.noesi.gr/pronoise/papk

ΧΩΡΕΜΕΙΟ

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία "Χωρέμειο" αποτελεί ΝΠΔΔ με σκοπό τη με­λέτη και έρευνα για την αντιμετώπι­ση των γενετικών και κα­κοηθών νοση­μάτων της παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, βασικό στόχο του Ιν­στιτούτου αποτελεί η εγκατάσταση και λειτουργία Μο­νάδας μεταμόσχευ­σης μυελού των οστών για τα νοσούντα παιδιά από αι­ματολογικά, ανο­σολογικά και νεοπλασματικά νοσήματα. Εδρεύει στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία".

www.noesi.gr/pronoise/choremio

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr από τη σελίδα επικοινωνίας.
Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.