ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) είναι ΝΠΔΔ, υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργα­σίας. Στις εγκαταστάσεις του ΕΙΚ Αθή­νας και στα Πα­ραρτήματα Θεσ­σαλονίκης και Πάτρας λειτουρ­γούν Σχολές Ελλη­νικής Νοημα­τικής Γλώσσας. Το Παράρτημα Πάτρας λειτουργεί Βρεφοσυμ­βουλευτικό Σταθμό παρέχοντας υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης και συμ­βουλευτική γο­νέων.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❶ ❷ Βρεφοσυμβουλευτικός Σταθμός (Κωφών) στην Πάτρα: Πρώιμη εκπαιδευτι­κή πα­ρέμβαση σε κωφά / βαρήκοα παιδιά, ηλικί­ας 0 – 4 ετών, κα­θώς και εκπαί­δευση παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύ­ματα. Στόχοι του προγράμματος:

  • Να εισαγάγει το παιδί στην έννοια της επικοινωνίας.

  • Να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και των με­λών της οικογένειάς του.

  • Να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους το­μείς.

  • Να βοηθήσει τους γονείς να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κωφού / βαρήκοου παιδιού τους.

  • Συμβουλευτική γονέων: Ατομικά ραντεβού, όπου οι ειδικοί συζη­τούν με τους γονείς για τους τρόπους που είναι κατάλ­ληλοι για την ανάπτυξη του παιδιού τους.

  • Τον Μάρτιο 2009 ξεκίνησε το πρόγραμμα "Πρώιμης Ανί­χνευσης, Διάγνωσης και Αντιμετώπισης της Παι­δικής Βαρη­κοΐας" για τα κωφά / βαρήκοα παιδιά και τις οικογένειές τους.

❸ Σχολές Εκπαίδευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

❻ Εκδόσεις βιβλίων.

⑤ Οι παρακάτω υπηρεσίες έχουν καταργηθεί:

Μέχρι τον Αύγουστο 2008, στο ΕΙΚ της Αθήνας και της Πάτρας, λει­τουργούσαν Ειδι­κά Δημοτικά Σχολεία και Οικοτρο­φεία. Το Οικοτρο­φείο του Παραρτήμα­τος Θεσσαλο­νίκης εξακολουθεί και λει­τουργεί.

Iστορικό

Το 1907, ο Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος ίδρυ­σε ίδιον Νομικό Πρόσωπο με τον τί­τλο "Οί­κος Χαραλάμπους & Ελένης Σπη­λιοπούλου", με σκοπό την εκπαίδευση των κωφών παι­διών. Παρά τις προ­σπάθειες να ολοκλη­ρωθεί, το έργο έμει­νε ατελές μετά το θάνα­τό του το 1922.

Το 1937, η Διοίκηση του Ιδρύματος "Οί­κος Κωφαλάλων Χ. και Ε. Σπηλιοπούλου" βλέπο­ντας ότι δεν ήταν δυνατόν, με ίδια μέσα να εκπληρωθεί ο σκοπός του δια­θέτη, προτεί­νει την ενοποίηση και συγ­χώνευση περιου­σιών μετά του "Εθνικού Οίκου Κωφαλάλων" και το 1937 εκδίδε­ται ο Αναγκαστικός Νόμος 726/4-6-1937 που συστήνει ένα Φι­λανθρωπικό Ίδρυμα υπό τον τίτλο "Εθνικό Ίδρυμα Προστασί­ας Κωφαλάλων", υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Πρόνοιας.

Επικοινωνία

Ζαχάρωφ 1
115 21 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 2106460050
Fax: 2106440803

Ιστοσελίδα: www.idrimakofon.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κομνηνών 86
Πανόραμα
552 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310343288
Fax: 2310343079

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
Διοδώρου 11
Προάστειο (Μποζαΐτικα Πατρών)
264 43 ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610461270, 2610461271
Fax: 2610461274
E-mail: brefostathmos@hotmail.com

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.