Καταστατικό Ίδρυσης και Λειτουργίας NOESI.gr

Οι παρακάτω όροι και συμφωνίες διέπουν τη "NOESI.gr | Η Νόηση στο διαδίκτυο" απέναντι στους εταίρους, που συνιστούν την ετερόρρυθμη εταιρεία, και το νόμο.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ — ΕΠΩΝΥΜΙΑ — ΕΔΡΑ

Συνίσταται ετερόρρυθμη εταιρεία με επωνυμία "Ε. ΚΟΥΤΟΥΜΆΝΟΣ Ε.Ε." και διακρι­τικό τίτλο "NOESI.GR | Η ΝΟΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ". Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται το Ν. Ψυχικό και το οίκημα αυτού επί της οδού Μιστράλ αριθμός 4.

ΣΚΟΠΟΙ

Αντικείμενο εργασιών τής εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθ­είς κοινωνικές ομάδες και σε φορείς ή ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό, καθώς και κάθε άλ­λη συνα­φή δραστηριότητα (κοινωνικές υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Βασικό στόχο της εταιρείας αποτελεί η δικτύωση των ανωτέρω φορέων και ιδιωτών, σε ομάδες με κοινά ενδιαφ­έροντα και σκοπούς, ώστε να διευκολύνεται η ενημέρωση, η μάθηση και η κατάρτιση, η αλληλοϋποστήρ­ιξη και η ανταλλαγή συμβουλών από προσωπικές εμπειρίες. Απώτερο σκοπό αποτελεί η δια βίου εκπαίδευση και εν γένει η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Αναλυτικότερα, οι σκοποί περιγράφονται ως εξής:

 1. Ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων, με ηλεκτρονικά και μη μέσα, με στόχο τη διαπροσωπική δικτύω­ση, με γνώμονα την ενημέρω­ση και την αλληλοϋποστήριξη, μέσω συμβουλευτικής, καθοδήγησης και ανταλλαγής εμπει­ριών.
   
 2. Διάθεση επιμορφωτικού υλικού και οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, με στόχο την εκπαίδευ­ση και κα­τάρτιση, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
   
 3. Ενημέρωση για τη δράση νομικών ή φυσικών προσώπων, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις τρέχουσες δράσεις και υπηρεσίες φορέων προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
   
 4. Συνεργασία με πρόσωπα, συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς, με στόχο την προώθηση και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διάδοση δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.

Σε συνάφεια με τους σκοπούς της εταιρείας, καθορίζεται η κατά κανόνα δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς τα άτο­μα από ευπαθείς ομάδες, τις οικογένειές τους και τους μη κερδοσκοπικούς φορείς αναγνωρισμένους ως ειδικώς φιλανθρωπικούς, όπου ενδεχο­μένως διαβιούν ή φοιτούν. Διαβάστε αναλυτικά τι είναι τα ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά Σωματεία (1)

Προς διευκρίνιση του όρου «δωρεάν παροχή υπηρεσιών» συμφωνείται ότι:

I. Στις περιπτώσεις που από οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα άλλου φορέα κερδοσκοπικού χαρα­κτήρα παρέχονται υπηρεσίες προς άτομα από ευπαθείς ομάδες, τις οικογένειές τους και μη κερδοσκοπικ­ούς φορείς και δεν προκύπτουν έσοδα προς τρίτους, η παροχή υπηρεσιών της εταιρείας εί­ναι δωρεάν.

II. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται άμεσο κόστος σε αναλώσιμα υλικά για την εταιρεία, (όπως για πα­ράδειγμα η πρόσβαση σε ιστοσελίδες, η χρήση συστημάτων επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονι­κού ταχυδρομεί­ου, η ηλεκτρονική αποστολή αρχείων ή κειμένων, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις εκπαιδευτι­κού χαρακτήρα), η πα­ροχή αγαθών / υπηρεσιών – που προορίζονται για άτομα από ευπαθ­είς ομάδες, τις οικογένειές τους και μη κερδοσκο­πικούς φορείς – είναι δωρεάν.

III. Στις περιπτώσεις που υφίσταται άμεσο κόστος σε αναλώσιμα υλικά για την εταιρεία, (όπως για πα­ράδειγμα βιβλία, CD-ROM, φωτοτυπίες, ταχυδρομική αποστολή κ.α.) η τιμολόγηση των αγα­θών / υπηρε­σιών – που προορί­ζονται για άτομα από ευπαθείς ομάδες, τις οικογένειές τους και μη κερδο­σκοπικούς φο­ρείς – δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος παραγωγής.

IV. Στις περιπτώσεις που υφίστανται έσοδα τρίτων μη κερδοσκοπικών φορέων, το σύνολο των κα­θαρών εσόδων στη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους, αποδίδεται ως δωρεά υπέρ φιλανθρω­πικών σκοπών. Η επιλογ­ή του σκοπού και η κατάθεση των δωρεών, οργανώνεται μεν από τον δια­χειριστή της εταιρείας, εκτε­λείται δε κατά τις τελευταίες 15 ημέρες κάθε ημερολογιακού έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίσεων περί δωρεάν παροχής υπηρεσιών, καθορίζεται ότι τα έσοδα της εται­ρείας προέρχονται κατά κανόνα από υπηρεσί­ες ή αγαθά προς ιδιώτες επαγγελματίες και επιχειρήσεις (όποιας μορφής, ατομικής ή μη) που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και επιδιώκουν σκοπούς κερδοσκοπικούς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ — ΛΥΣΗ — ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρονικό διάστημα, δυνάμενη να κα­ταγγελθεί οποτεδή­ποτε και για οποιονδήποτε λόγο από τον ομόρρυθμο εταίρο ή με κοινή απόφαση ή συμφωνία όλων των εταίρων. Σε κάθε πε­ρίπτωση η καταγγελία από οποιοδήποτε από τα ετερόρρυθμα μέλη επέχει θέση αποχωρή­σεώς τους από την εταιρεία, η οποία θα εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, αυτή συνεχίζεται μόνο από τους ζώντες εταί­ρους, καταβαλλ­όμενης της αξίας της μερίδας τού αποθανόντος στους κληρονόμους του. Το τίμημα της εξαγοράς τής μερί­δας προσδιορίζεται με βάσει τα δεδομένα τού ισολογισμού τής προηγούμενης του θανάτου χρήσε­ως, τον οποίο ισολογισμό έχει εγκρίνει και υπογράψει κατά τα ανωτέρω ο αποθα­νών εταίρος, η δε κατα­βολή τού τι­μήματος εξαγο­ράς γίνεται σε διάρκεια χρόνου, η οποία εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εται­ρείας και την απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας αυτής. Η εταιρεία λύεται οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο από τον ομόρρυθμο εταίρο, ή με κοινή απόφαση ή συμφωνία όλων των εταίρων, ή στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Η καταγγελία τής εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυ­τός ορίζεται στο Άρθρο: "Διάρκεια", όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόμη κι αν γίνεται με την επίκληση σπουδαί­ου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση τη λύση τής εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδί­καιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να κα­ταβάλει στον κατ' αυτόν τον τρόπο εξερ­χόμενο εταίρο την αρχική αξία τής εισφοράς του σε διάρκεια χρόνου, η οποία εξασφαλίζει τη βιω­σιμότητα της εταιρείας και την απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας αυτής. Τη λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Ως εκκαθαρι­στής της εται­ρείας ορίζεται το ομόρρυθμο μέλος, ο οποίος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες πράξεις εκκαθαρίσεω­ς (εξόφλη­ση εταιρικών χρεών, διανομής της εταιρικής πε­ριουσίας στους συνε­ταίρους κ.λπ.).


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Ε. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ Ε.Ε." ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "NOESI.GR — Η ΝΟΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Ε.Β.Ε.Α.) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 9279501000.


ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 4330/2010 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 19/03/2010 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΣΑΠΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

Παραπομπές — Δείτε ακόμη:

 1. http://noesi.gr/book/law/eidikos-anagnorismena-filanthropika-somateia

 2. Διαβάστε τον Κανονισμό λειτουργίας της "Νόησης στο διαδίκτυο" (NOESI.gr) και τους όρους χρήσης του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.