Τι είναι τα ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά Σωματεία;

Εικόνα NOESI.gr

Ως Σωματείο, κατά το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα, ορίζεται η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό, αποκτά δε προσωπικότητα (Σύλλογος) όταν εγγραφεί σε ειδικά δημόσια βιβλία που τηρούνται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί (ιδρυθεί) ένα Σωματείο χρειάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα. Οι σκοποί ενός Σωματείου μπορεί να είναι πολιτικοί, επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, μορφωτικοί, εκπαιδευτικοί, επαγγελματικοί, αθλητικοί και γενικά οποιοιδήποτε εκτός της επιδίωξης κέρδους. Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα δεν αποτελεί Σωματείο αλλά απλή ένωση, όμως απολαμβάνει και αυτή την ίδια συνταγματική προστασία.*

Επομένως, ως Σωματεία λογίζονται οι σύλλογοι ή ενώσεις φυσικών προσώπων, που συγκεντρώνουν κατά διαρκή τρόπο τις γνώσεις ή τις δράσεις τους χωρίς να σκοπεύουν στην κερδοσκοπία.

Προκειμένου να συσταθεί να Σωματείο, ελέγχεται προληπτικά κατά το ιδρυτικό στάδιο η νομιμότητα του σκοπού του, επομένως μπορεί να μην επιτραπεί η ίδρυσή του αν ο σκοπός είναι παράνομος ή δεν έχουν τηρηθεί οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΑΚ. Για τις υπόλοιπες ενώσεις, δεν προβλέπεται προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας του σκοπού.*

Η απαγόρευση της κερδοσκοπίας για τα Σωματεία έχει τεθεί expressis verbis στο ισχύον Σύνταγμα. Η απαγόρευση αυτή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η υπό ευρεία έννοια ένωση, δεν δικαιούται να συστήσει μία ανώνυμη εταιρεία, εξ ορισμού εμπορική ή να συμμετάσχει σε ήδη υπάρχουσα.*

(*Πηγή: Δημητρόπουλος Α, Ζέρβα Α. (2007). Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου: Ενώσεις - Σωματεία. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Ν.Ο.Π.Ε. - Τμήμα Νομικής.

Εξώφυλλο του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο ΠΡΟΝΟΗΣΕ.Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" παρουσιάζει τα Σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό στην ιστοσελίδα www.noesi.gr/book/welfare

Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία διακρίνονται κατά το νόμο σε:

 • ειδικώς αναγνωρισμένα ως φιλανθρωπικά και
 • μη ειδικώς αναγνωρισμένα ως φιλανθρωπικά.

Η ειδική αναγνώριση ενός σωματείου ως φιλανθρωπικού απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διοίκηση, την εποπτεία, τον οικονομικό έλεγχο, στη λειτουργία του σωματείου. Επιπλέον, στα ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία καθορίζεται η κατά πάσης φύσεως δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και η δυνατότητα να διενεργούν εράνους ή αγορές (Bazaar) για φιλανθρωπικό σκοπό.

 1. Ο Νόμος που περιγράφει τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών σωματείων είναι το νομοθετικό διάταγμα 795 του 1971 (ΦΕΚ 1 - 01/01/1971) περί Σωματείων και Ενώσεων.
   
 2. Ο Νόμος που περιγράφει τα περί ειδικώς αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών σωματείων είναι το νομοθετικό διάταγμα 1111 του 1972 (ΦΕΚ 23 - 11/02/1972) περί Φιλανθρωπικών Σωματείων.
   

Το NOESI.gr παρέχει βάσει καταστατικού, δωρεάν υπηρεσίες σε:

 1. Σωματεία Ειδικώς Αναγνωρισμένα ως Φιλανθρωπικά (ΣΕΑΦ) και
   
 2. Οικογένειες και Άτομα από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Δείτε το καταστατικό λειτουργίας του NOESI.gr εδώ.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.