Σημαντική σημείωση

Ο Οδηγός Υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μη ...διανοηθείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν μέρος του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" που παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

Περιφέρεια Κρήτης (ΜΚΟ)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΜΚΟ) που έχουν παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr.

ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Ιδρύθηκε το 1991 στο Ηράκλειο Κρήτης, από την Ένωση Γονέων – Κηδε­μόνων και Φίλων Απρο­σάρμοστων Ατόμων, σε κτί­ριο που παραχώρησε ο ΟΤΕ, με σκοπό την πα­ροχή υπηρεσιών προς παιδιά με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Είναι ειδι­κώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό Σωματείο. Το 2001, ιδρύθηκε ο Σύλ­λογος Φίλων Ζωοδόχου Πηγής, με στόχο την ηθική και υλι­κή υποστήριξη του έργου του. Το 2002, ξεκίνησε το ομώνυμο Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό και συνα­φείς ανα­πτυξιακές διαταραχές και παράλληλα ιδρύθηκε ο ομώνυ­μος Αθλητικός Όμιλος. Σήμερα λειτουργούν Κέντρο Ημέρας, Εργα­στήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ξενώνας, προ­γράμματα διακοπών και ελεύθε­ρου χρόνου, και επαγγελματικής ένταξης ΑμεΑ.

www.noesi.gr/pronoise/zoodohos

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος για τη Στήριξη Παιδιών Ασθενών στην Παιδιατρική Κλινική Αι­ματολογίας Ογκολογίας στο Πε­ριφερειακό Πανεπι­στημιακό Γενικό Νοσοκο­μείο Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ), με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα", υποστη­ρίζει τη θεραπεία των παιδιών στην Παιδιατρική Κλινική Αιματολο­γίας – Ογκολογί­ας.

www.noesi.gr/pronoise/iliaxtida-pepagni

ΚΗΦΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας – Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Η­.Φ. ΑμεΑ) Ν. Χανίων λειτουργεί στα Χανιά από το 1995 και αποτελεί δράση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κινητικά και Νοητικά Υστερούντων Ατόμων Νομού Χανί­ων με την επωνυμία "Στοργή". Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από 5μελές Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι αποκλειστικά γονείς παιδιών με ανα­πηρία. Σκοπεύει στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και νοητική υστέρηση ηλικίας από 3 ετών και άνω.

www.noesi.gr/pronoise/kifamea-chania

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά 

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία "Παιδική Αγκαλιά" ιδρύθηκε το 2015 στη Θεσσαλονίκη, ως Αστκή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), από κοινωνικά ευαισθητοποιημένους ανθρώπους, ενεργούς εθελοντές, με σκοπό να βοηθήσουν παιδιά που χρήζουν οποιασδήποτε υποστήριξης λόγω ασθένειας (ανίατης και μη) καθώς και άπορες πολυμελείς ή μονογονεϊκές οικογένειες αρρώστων, ανέργων, που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας. Σήμερα λειτουργεί παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Δεν εδόθη έγκριση εκ του NOESI.gr για παρουσίαση online. Διαθέσιμα στο αρχείο του NOESI.gr: ηλεκτρονική επικοινωνία, αίτημα συμμετοχής στον Οδηγό υπηρεσιών, Καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας, παρουσίαση υπηρεσιών φορέα). Ο φορέας "Παιδική Αγκαλιά" παρουσιάζεται συνολικά στην ηλεκτρονική έκδοση βιβλίου του Οδηγού υπηρεσιών - λάβετε το αντίγραφό σας δωρεάν από τη σελίδα: www.noesi.gr/book/welfare

ΣΤΗΡΙΖΩ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία "Στηρίζω" επιδιώκει να απο­λαύσουν τα αυτιστικά άτομα όλα τα δικαιώματά τους, όπως απορρέουν από τις σύγχρονες αντιλήψεις περί κοινωνικής αλ­ληλεγγύης αλλά και από τις σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης της ιατρικής και της παιδείας. Το NOESI.gr επισκέφτηκε τον Σύλλογο ΣΤΗΡΙΖΩ στις 02/04/2012.

www.noesi.gr/pronoise/stirizw

ΣΤΟΡΓΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Κινητικά και Νοητικά Υστερούντων Ατόμων Ν. Χανίων "Στοργή" ιδρύθηκε στα Χανιά με σκοπό την ίδρυση Κέντρου ΑμεΑ για τα παιδιά του Νομού. Από το 1995, λειτουργεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας – Απα­σχόλησης Ατόμων με Ανα­πηρία (Κ.Η.Φ.ΑMEA) Ν. Χανί­ων.

www.noesi.gr/pronoise/storgi

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Γονέων και Φίλων Ιεράπε­τρας ιδρύθηκε το 1997 ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπι­κό Σωματείο, με πρωτοβου­λία, κυρίως, γο­νέων παιδιών με αναπηρίες. Εκπροσωπεί οικογένειες από την Ιε­ράπετρα και του γειτονικούς Δή­μους. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γί­νουν: (α) άτομα με αναπηρία, (β) γονείς ατόμων με αναπη­ρία και (γ) φί­λοι που επιθυμούν να συνδράμουν το έργο του Συλλόγου με την ετήσια οι­κονομική συν­δρομή τους. Το NOESI.gr επι­σκέφτηκε τον Σύλλογο ΑμεΑ Ιεράπετρας στις 09/06/2012.

www.noesi.gr/pronoise/ierapetra

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΔΑΔ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυ­τισμό Ν. Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 2007 ως Σωματείο μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα και εδρεύει στο Ρέθυμνο. Αριθμεί 80 μέλη που στην πλειονότητά τους είναι γονείς παι­διών που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. Έχει περί­που 40 παιδιά διαφόρων ηλικιών. Στόχοι του Συλλόγου αποτελούν η προάσπιση των δικαιω­μάτων και η υποστήριξη των ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές όλων των ηλικιών αλλά και των οικογενειών τους. Το NOESI.gr επισκέφτηκε τον Σύλλογο ΑμεΑ ΔΑΔ Ρεθύμνου στις 01/04/2012.

www.noesi.gr/pronoise/rethimno

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr ηλεκτρονικά από τη σελίδα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 2114087123.
Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;