Σημαντική σημείωση

Ο Οδηγός Υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μη ...διανοηθείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν μέρος του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" που παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

Περιφέρεια Αττικής (ΜΚΟ)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΜΚΟ) που έχουν παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr.  

ALMA

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ιδρύ­θηκε το 1996, με έδρα το Φάληρο, ως μη κερδοσκοπικό Σω­ματείο, από ομάδα επιστη­μόνων διαφόρων ειδικοτήτων στο τομέα της ειδικής αγω­γής, με σκοπό τη δημιουργική απα­σχόληση ατόμων με νοητική υστέρηση και αυ­τισμό, μέσω εκπαιδευτικών, αθλητικών και πο­λιτιστικών δρα­στηριοτήτων και στόχο την κοινωνική έντα­ξή τους. Το 2008 πήρε την σημερινή επωνυμία του "Alma", με ορόσημο την ίδρυση του ομώνυμου Κέντρου Ημέρας για παιδιά με διαταραχές της ανάπτυξης.

www.noesi.gr/pronoise/alma

BRACE

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Brace είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με έδρα στο Μαρούσι Αττικής. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την πρόκληση της κοινωνικής αλλαγής. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν την τεχνική “Marte Meo” και “Aflatoun” και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έως 18 ετών, σε οικογένειες και σε θεραπευτές που θέλουν να εκπαιδευτούν στις τεχνικές των μεθόδων.

www.noesi.gr/pronoise/brace

E-ISOTIS

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

www.noesi.gr/pronoise/e-isotis

HANDICAP CARE HELLAS

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης των Αναγκών και Προαγωγής των Ικα­νοτήτων των Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυμία "Handicap Care Hellas" (HCH) ιδρύθηκε το 2003 στην Αθήνα, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), με πρωτοβου­λία μίας ομάδας νέων, κυρίως, ανθρώπων με κινητική αναπη­ρία.

www.noesi.gr/pronoise/hch

MDA HELLAS

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Σωματείο για τη Φροντίδα των Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθή­σεις, γνω­στό και με την ονομασία "Muscular Dystrophy Association (M.D.A.)" της Ελ­λάδας ιδρύθηκε το 2000 στην Αθήνα, ως μη κερδοσκοπικό Σωμα­τείο, με σκοπό την αντιμετώπι­ση των πολλα­πλών προβλημάτων, που προ­καλούν η μυική δυ­στροφία και άλλες νευ­ρομυϊκές παθήσεις και τη βελ­τίωση των συνθηκών διαβίω­σης των ατόμων που πάσχουν από τέτοιες παθήσεις.

www.noesi.gr/pronoise/mdahellas

MYRTILLO CAFE (ΜΥΡΤΙΛΟ)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

To Myrtillo Cafe (Μύρτιλο Καφέ) ιδρύθηκε το 2013, αρχικά στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, ενώ από το 2016 εδρεύει στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Αμπελοκήπους Αττικής. Αποτελεί μία κοινωνική επιχείρηση στον χώρο της εστιάσης, που λειτουργεί ως ένας πολυχώρος αναψυχής και εκδηλώσεων, εκπαιδεύοντας και απασχολώντας εργαζόμενους άτομα με αναπηρία.

www.noesi.gr/pronoise/myrtillocafe

SAPT HELLAS

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Stray Action – Pet Therapy (SAPT) της Ελλάδας (μτφ. Ως Δράση για τα Αδέσποτα – Σκύλοι Θεραπείας) Ελλάδας ιδρύθηκε ως Αστική Μη Κερδο­σκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στο πλαίσιο του έργου της οργανώνει μία πληθώρα δράσε­ων για τα αδέσπο­τα, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αξιο­ποίηση των σκύλων θεραπευτικ­ής επαφής. Όλοι οι σκύλοι της ομάδας επι­σκέψεων είναι ημίαιμοι, εκπαι­δευμένοι και υιοθετη­μένοι από τη SAPT HELLAS.

www.noesi.gr/pronoise/sapt

SOS

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτι­στικών Παιδιών "S.O.S." ιδρύθηκε ως μη κερδοσκο­πικό Σωμα­τείο. Το 1978, δη­μιούργησε Μο­νάδα Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής για παιδιά με αυτισμό ή νοητική υστέρηση. Σήμε­ρα, λειτουργεί το ομώνυμο (SOS) Κέντρο Αυτισμού και Νοητικής Υστέρησης, σε δύο κτίρια 3.100 τ.μ. στις νέες εγκατα­στάσεις του στους Θρακομακε­δόνες, σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων.

www.noesi.gr/pronoise/kentrosos

TACT HELLAS

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Οργανισμός "T.A.C.T. HELLAS" (Training And Consultation Today in Hellas, μτφ. Εκπαίδευ­ση και συμβου­λευτική σήμερα στην Ελλάδα) εί­ναι μια Αστική Μη Κερδο­σκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ), που δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της αναπηρίας. Το 2011, η TACT HELLAS ανέλαβε την εκπρο­σώπηση της ορ­γάνωσης "Best Buddies" στην Ελ­λάδα. Εδρεύει στη Αθήνα και τα Ιωάννινα, όπου λειτουργεί το Οικοτροφείο "Νέα Αρχή".

www.noesi.gr/pronoise/tacthellas

VICTOR ARTANT – ΝΙΚΗ

① Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

O Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων "Victor Artant" ιδρύθηκε το 1996, στον Άλιμο Αττικής. Είναι, επί­σης, γνω­στός με την ονομασία "Νίκη". Λειτουργεί προγράμματα πρώιμης παρέμβα­σης, δημιουργικής απα­σχόλησης, αθλη­τισμού, αυτόνομης διαβίωσης και καλο­καιρινών δραστηριοτήτων.

www.noesi.gr/pronoise/victorartant

ΑΓΑΠΗ & ΕΛΠΙΔΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κορωπίου "Αγάπη και Ελπίδα", ιδρύθηκε το 2006 στο Κορω­πί, με σκοπό την ορ­γάνωση αθλητικών, πο­λιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριο­τήτων για παιδιά. Οι πόροι του Συλ­λόγου προέρχονται από συν­δρομές των μελών, χορηγίες και δωρεές, εκδηλώσεις με στόχο την οικονομική ενίσχυση.

www.noesi.gr/pronoise/agapikaielpida

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων "Άγιος Νικόλαος" ιδρύ­θηκε το 2001, ως μη κερδοσκοπικό Σωμα­τείο ειδικώς φιλανθρωπικό, με σκο­πό τη δη­μιουργία Οικοτρο­φείου για αυτιστικά άτομα, με στόχο τη δια βίου φρο­ντίδα και εκπαίδευσή τους. Το 2005, ξεκίνησε η ανέγερ­ση του Οικοτροφείου, στην περιοχή Αγί­ας Τριάδος, στην Παιανία Αττικής. Σήμε­ρα, προσφέρει στέγη σε άτομα με αυτισμό, ειδικά σε οικογένειες που αντιμε­τωπίζουν δυσκολίες.

www.noesi.gr/pronoise/agiosnikolaos-autistika

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο ΑμεΑ Σαλαμίνας με την επωνυμία "ο Άγιος Συμεών" ιδρύθηκε το 1999 από τον ομώνυμο Σύλλογο Γονέων – Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, που ιδρύθηκε το 1991 ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο, με έδρα τη Σαλαμίνα και ακτίνα δράσης ολόκληρο το νησί (Σαλαμίνα) και τους όμορους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Μεγάρων. Για τη μεταφορά των ωφελούμενων στο Κέντρο διατίθενται μικρά λεωφορεία (mini buses), εκ των οποίων το ένα διαθέτει ράμπα φόρτωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

www.noesi.gr/pronoise/kentroameasalaminas

ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Δήμου Αμαρουσίου "Αμαρυσία Εστία" ιδρύθηκε το 2007, στο Μαρούσι Αττικής, με στόχο την παροχή υπη­ρεσιών απασχόλησης, εκπαίδευσης ψυχαγωγίας, εργα­σιακής αποκατάστα­σης και κοινω­νικής προ­σαρμογής για άτομα με αναπη­ρία. Το 2010, ιδρύθηκε το ΚΔΑΠ ΑμεΑ στο Μαρούσι με σκοπό τη στή­ριξη, ψυχαγω­γία και εκ­παίδευση των παιδιών, πλαισιω­μένο με ειδικούς θεραπευτές και εθελοντές.

www.noesi.gr/pronoise/amarisiaestia

ΑΜΥΜΩΝΗ

① Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες με την επωνυμία "Αμυμώνη" ιδρύ­θηκε το 1993, με έδρα το Ελληνικό Αττικής. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς ανα­γνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο. Λειτουργεί Κέντρο που απευθύνεται σε άτομα με πρόβλημα όρασης (τύ­φλωση ή πολύ χαμη­λή όραση) και άλλες αναπηρί­ες, όπως νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρο­μα, νευρολογικές δια­ταραχές και κι­νητικά προβλήματα. Επιχο­ρηγείται από το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία Αθηνών.

www.noesi.gr/pronoise/amimoni

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων με την επωνυμία "Αναγέν­νηση" ιδρύθηκε το 2003 στο Μαρούσι Αττικής, από γονείς και φίλους αυτιστικών παιδιών, με σκοπό τη δια­σφάλιση των ισότιμων δικαιωμάτων τους στη ζωή, την ενη­μέρωση και την ευαι­σθητοποίηση του κοινωνικού συ­νόλου για το πρόβλη­μα του αυτισμού. Τα έσοδα του Συλλόγου προέρ­χονται από: τις τακτικές ετήσιες και έκτακτες συνδρομές των μελών, τις συνδρομές των μελών, δω­ρεές, κληρονομιές και κληρο­δοσίες, διάφο­ρες εκδηλώσεις.

www.noesi.gr/pronoise/anagennisi

ΑΝΙΜΑ

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης με την επωνυ­μία "Άνιμα" ιδρύθηκε το 2005, ως μη κερδοσκοπι­κός ορ­γανισμός (ΜΚΟ). Προσφέρει υπηρε­σίες πλη­ροφόρησης, διάγνωσης, στήριξης, θεραπείας και εκπαίδευσης.

www.noesi.gr/pronoise/animaamke

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Ημέρας των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.) με την επω­νυμία "Ανοικτή Αγκαλιά" ιδρύθηκε το 2006 στο Κορωπί, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ­γείου Υγείας και συγχρημα­τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένω­ση. Απευθύ­νεται σε παιδιά ηλικίας 4 – 14 ετών, που παρου­σιάζουν: διατα­ραχές ανάπτυξης με καλή λειτουργικότητα, μαθη­σιακές δυ­σκολίες και διαταρα­χές λόγου, ήπιες δια­ταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθή­ματος, δυσκο­λίες στις δια­προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, ελαφρά νοη­τική υστέρηση, ψυχώσεις σε ύφεση.

www.noesi.gr/pronoise/anoiktiagkalia

ΑΝΟΙΞΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Εντατικής Παρέμβασης Ατόμων με Αυτισμό με την επωνυμία "Άνοιξη" ιδρύθηκε το 2010 στην Παλλήνη Αττικής, από γο­νείς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και αφορά στην εντατική παρέμβαση σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστι­κού Φάσμα­τος (ΔΑΦ) βάσει της επιστημονικής προσέγγισης της "Εφαρμο­σμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς" (ΕΑΣ). Το NOESI.gr επι­σκέφτηκε το ΑΝΟΙΞΗ στις 26/10/2011.

www.noesi.gr/pronoise/anoixi

ΑΡΓΩ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες με την επωνυ­μία "Αρ­γώ" ιδρύθηκε το 1985, με πρωτοβουλία μη­τέρων παιδιών με ειδικές ανάγκες, συ­ζύγους ναυτικών. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς ανα­γνωρισμένο ως φι­λανθρωπικό Σωμα­τείο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Προσφέρει εκ­παίδευση σε άτομα με νοητική υστέρηση. Σήμερα, λειτουργεί, στην Αγία Σοφία στον Πειραιά, Κέντρο Διη­μέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Οικοτρο­φείο και Εξειδικευμένο Κέντρο Κοι­νωνικής και Επαγγελματικής Έντα­ξης.

www.noesi.gr/pronoise/argo

ΑΥΤΙΣΜΟΣ – ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ) με την επωνυμία "Αυτισμός – Άσπεργκερ Ελλάς" ιδρύθηκε, με έδρα τον Βύρωνα Ατ­τικής, με σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη του ζητήματος του αυτισμού στην Ελλάδα. Λει­τουργεί μία ιστοσελίδα και οργα­νώνει ένα online δίκτυο ανθρώπων (Ning) με ενδιαφέρον σε θέματα γύρω από τον αυτισμό και το σύνδρομο Άσπερ­γκερ. Υποστηρίζει, ως μέσο ενημέρωσης, το έργο της Ειδικής Θεραπευτικής Μονάδας Αυτι­στικών (Ε.Θ.Μ.Α), που εδρεύει στο Ψυ­χικό Αττικής.

www.noesi.gr/pronoise/autismhellas

ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

www.noesi.gr/pronoise/vrefokratousa

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης και Θεραπευτικών Δράσεων με την επωνυ­μία "Διαδρομή", στο Ίλιον Αττικής, υπο­στηρίζεται από την "Έδρα" και παρέχει υπηρεσί­ες προώθησης της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχο­κοινωνικά προ­βλήματα και την προαγωγή της ψυχικής υγεί­ας στην κοι­νότητα. Εξυπηρετεί ενήλι­κες με ψυχικές διαταραχές ή/και νοητική υστέρη­ση που δια­μένουν με την οικο­γένειά τους ή σε δομές ψυχο­κοινωνικής απο­κατάστασης.

www.noesi.gr/pronoise/edra/diadromi

ΔΡΟΜΕΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Αθλητικός Όμιλος με την επωνυμία "Δρομέας" δημιουργήθηκε από την Εται­ρεία Προστασίας Σπαστικών. Είναι μέλος της Εθνικής Αθλητικής Ομο­σπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες.

www.noesi.gr/pronoise/dromeas

ΔΡΩ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η MKO με την επωνυμία "Δρω" (μτφ. Act) για την Ανάπτυξη της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων ιδρύθηκε το 2006, ως Αστική Μη Κερδο­σκοπική Εταιρεία, από ομάδα κωφών και ακουόντων επιστη­μόνων, επαγ­γελματιών και ενεργών πολιτών, με στόχο την ανάδειξη της προσωπι­κής αξίας και της δημιουρ­γίας συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βα­σιζόμενη σε θεσπισμένα ανθρώπινα δικαιώμα­τα στο ελληνικό και διε­θνές δίκαιο. Οι δράσεις της "Δρω" καλύ­πτουν το τρί­πτυχο πολιτισμός – παιδεία – ενημέρωση / επικοινωνία και απευθύνονται κυρίως σε κωφά και βαρήκοα άτομα, τις οικογένειές τους και σε επαγγελ­ματίες του χώρου.

www.noesi.gr/pronoise/dro

ΕΓΝΥΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) ιδρύθηκε το 1973, από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Κατάρτισης και Απασχόλησης, ΣΥΔ για 60 άτομα και προσωρινό Φιλοξενείο ΑμεΑ, στο Λαγονήσι Αττικής. Είναι ει­δικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρω­πικό Σωματείο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Οι υπηρεσίες πα­ρέχονται σε άτομα με νοητική υστέρηση ηλικίας άνω των 18 ετών.

www.noesi.gr/pronoise/egnya

ΕΔΡΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.­Δ.Ε.Ο.), με την επωνυμία "Έδρα" και έδρα το Περιστέρι Αττικής, δρα­στηριοποιείται στον τομέα της ψυ­χικής υγείας και της νοητι­κής υστέρησης από το 2001, με στόχο την προα­γωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοη­μένων ομάδων, την ενη­μέρωση και ευαι­σθητοποίηση.

www.noesi.gr/pronoise/edra

ΕΛΕΘΙΠ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Ελληνική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας (ΕΛ.Ε.Θ.ΙΠ.) είναι μη κερδο­σκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Ιπποθερα­πείας, Εκ­παιδευτικής θεραπευτικής Ιππασίας καθώς και Αθλητικής Ιππασί­ας σε παι­διά και ενήλικες με ιδιαιτερότητες. Συνεργάζεται με τρεις ιππικούς ομίλους στην περιοχή της Αττικής (Μαρούσι, Κορωπί και Μα­ραθώνα).

www.noesi.gr/elethip

ΕΛΕΠΑΠ ☼☼☼☼☼

❶ Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκατάστασης Ανα­πήρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) είναι το πρώτο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο για παιδιά με κι­νητικές ανα­πηρίες. Ιδρύ­θηκε το 1937, με σκοπό την αποκα­τάσταση, δηλαδή, τη διάγνωση, θεραπεία, εκπαίδευ­ση και επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών με κινητικές, κυρίως, αναπηρίες και εγκεφαλι­κή πα­ράλυση ή προβλήματα λόγου και μάθησης, ηλικίας από λίγων ημερών έως και 16 ετών. Λει­τουργεί έξι Κέντρα σε Αθή­να, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννι­να, Βόλο και Αγρίνιο.

www.noesi.gr/pronoise/elepap

ΕΛΕΤΥΠΕ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασί­ας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.) είναι κοινω­φελές μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1997, ως πανελλαδική οργάνωση Υπο­στηριζόμενης Εργασίας. Σκοπός της είναι η προώθηση της Υποστηριζόμενης Εργα­σίας σε κέντρα, υπηρε­σίες και φορείς που ασχολού­νται με την εύρεση εργασίας ευάλωτων ομάδων και ανθρώπων με ανα­πηρίες. Προωθεί την κοινωνική ένταξη μέσω της εργασίας.

www.noesi.gr/pronoise/eletype

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας (Ε.E.Δ.) είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1984, στην Αθήνα. Τα μέλη της εργάζονται εθελοντικά για τους σκοπούς της, με βασικό αντικείμενο τις μαθησιακές δυσκολίες.

www.noesi.gr/pronoise/elliniki-etaireia-dyslexias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΠΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερ­κινητικότητας (Ε.Ε.Μ.Δ.Ε.Π.Υ.) ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και τα μέλη της προέρχονται κυρίως από το χώρο της ψυχικής και γενικής υγείας, της εκπαί­δευσης και της αποκατάστασης. Σκοπεύει στην αναίρεση των επιστη­μονικών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ στον ελληνικό χώρο και την προώθηση της σχετικής επιστημονικής γνώσης παράλληλα με τα ταχύ­τατα α διεθνή δεδομένα.

www.noesi.gr/pronoise/eem-depy

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗΣ ☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης ιδρύθηκε το 1990 με έδρα το Ψυχικό Ατ­τικής, ως Αστική Μη Κερδο­σκοπική Εταιρεία. Τα μέλη της Εταιρείας προ­σφέρουν εθε­λοντική ερ­γασία, οργανώνο­ντας και λειτουργώντας Παιγνιοθή­κες σε συνεργασία με Δή­μους ή άλ­λους κοινω­νικούς φορείς. Παιδιά και έφηβοι, με ειδικές ανάγκες έρχο­νται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς και μαθαίνουν να δέχονται και να σέβονται τις διαφορές.

www.noesi.gr/pronoise/eep

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΣΙΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Ελληνικός Σύλλογος για την Αφασία ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την Αθήνα, ως μη κερδο­σκοπικό Σωματείο, με την βοήθεια και την συν­δρομή του Διε­θνή Συλλόγου για την Αφασία (Association International Aphasie) και του προγράμματος ΑΡΑΝΑ της Ευ­ρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προώθη­ση και δημιουργία Συλλόγων για άτομα με αφασία. Διοι­κείται από επταμε­λές Διοικητικό Συμ­βούλιο, που εκλέγεται από Γενική Συ­νέλευση από τα μέλη του Συλ­λόγου ανά δύο χρόνια.

www.noesi.gr/pronoise/aphasia

ΕΛΠΙΔΑ (Γουδή)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο με την επωνυμία "Ελπίδα" ιδρύθηκε το 1990, με έδρα την Αθήνα και αρχικό στόχο τη δημιουργία πρότυπης Ια­τρικής Μο­νάδας Μετα­μόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΟ), για παιδιά που πάσχουν από λευ­χαιμία, ανοσο-ανεπάρ­κειες και με­σογειακή αναιμία. Σήμερα, έχει ιδρύσει την πρώτη Παι­δική Μο­νάδα ΜΜΟ, στο Νοσοκο­μείο Παίδων "Αγία Σοφία", έναν πρότυπο Ξενώνα στην Αθήνα, για τη φιλοξενία οικογενειών από την περιφέρεια, και το πρώτο Παιδιατρικό Ογκολογικό Νο­σοκομείο στην Αθήνα.

www.noesi.gr/pronoise/elpida-sfpk

ΕΛΠΙΔΑ (Περιστέρι)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδι­κές Ανάγκες Δυτικής Ατ­τικής με την επωνυμία "Ελπίδα" ιδρύθηκε το 1994, με έδρα το Περιστέρι Αττικής. Το 1998 συγκρο­τήθηκε ως φιλανθρωπικό Σωμα­τείο και ως ειδικώς αναγνωρι­σμένο το 2006. Σή­μερα, ο Σύλλογος λειτουργεί Κέντρο Ημε­ρήσιας Φροντί­δας.

www.noesi.gr/pronoise/elpida-peristeri

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ☼☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με την επωνυμία "Εργαστή­ρι" ιδρύθηκε το 1978 από γονείς παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Ερεύει στα Άνω Λιόσια Αττικής και διοικεί­ται από 9μελές Συμβούλιο, που απαρτί­ζεται μόνο από γο­νείς. Το 1984, ο Σύλλο­γος ίδρυσε το Κέντρο Πα­ροχής Υπη­ρεσιών σε ΑμεΑ "Εργα­στήρι" για νέους ηλι­κίας 18 ετών και άνω. Το 2003, ανεγέρθηκε το νέο κτί­ριο εμβαδού 2.500 τ.μ.. Σή­μερα απασχολεί 100 άτομα σε 8 τμήματα. To NOESI.gr επισκέφτηκε το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ στις 03/04/2011.

www.noesi.gr/pronoise/ergastiri

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το "Εργαστήρι Πολιτισμού" ιδρύθηκε το 2012, στην Αθήνα, ως χώρος για όλα τα παιδιά, με πολλές δημιουργικές και ψυχα­γωγικές συλ­λογικές δραστηριότητες και πρωτοβουλί­ες για τον ελεύθερο χρόνο τους. Δημιουργήθηκε από το "Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" με δωρεά του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος". Εγκαι­νιάστηκε τον Οκτώβριο 2012.

www.noesi.gr/pronoise/ergastiripolitismou

ΕΡΜΗΣ ☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυμία "Ερμής" ιδρύθηκε το 1988. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρω­πικό Σω­ματείο. Σήμερα, λειτουργεί μία πολυδιάστατη δομή, στο Ελληνικό Αττικής, που περιλαμβάνει Κέντρο Ημέρας, Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγ­γελματικής Κατάρτισης, Λέσχη, Ξενώνα, και εκπαίδευση στην αυ­τόνομη διαβίωση και επαγγελματικό προσανατολισμό. To NOESI.gr επισκέφτηκε το ΕΡΜΗΣ το 2010.

www.noesi.gr/pronoise/ermis

ΕΣΤΙΑ (ΕΣΕΕΠΑ) ☼☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση "Εστία Ει­δικής Επαγγελματικής Αγωγής" (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α.) ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρι­σμένο ως φιλανθρωπι­κό σωμα­τείο, επο­πτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από 7μελές Διοικητι­κό Συμβούλιο. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας παρέχοντας εκπαίδευση και κα­τάρτιση, στο Νέο Ψυ­χικό Αττικής, και ΣΥΔ για άτομα με νοητι­κή υστέρηση, στα Μελίσσια Αττικής. To NOESI.gr επισκέφτηκε το ΕΣΤΙΑ το 2011.

www.noesi.gr/pronoise/eseepa

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Ιδρύθηκε το 1972 ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο με σκοπό την ανάπτυξη πρόνοιας για τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Το 2001, εγκαινία­σε το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευ­σης και Αποκατάστασης με την επωνυμία "Πόρτα Ανοικτή". Αργότερα, ίδρυσε τον Αθλητικό Όμιλο με την επωνυμία "Δρομέας".

www.noesi.gr/pronoise/eps

ΕΨΥΜΕ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 1998, ως μη κερδο­σκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) από επαγγελ­ματίες ψυχικής υγείας και ειδι­κής αγω­γής με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων διάγνωσης, ψυχοκοινωνι­κής αποκατάστα­σης και πρόληψης. Σήμερα λειτουργεί Μονάδες για άτομα με αυτισμό.

www.noesi.gr/pronoise/epsyme

ΖΩΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος ΑμεΑ Γαλατσίου με την επωνυμία "Ζωή & Δημιουργία" ιδρύθη­κε το 1995, ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο, από πρωτοβουλία γονέων, κη­δεμόνων και φίλων ΑμεΑ, με τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου Αττικής, με σκοπό να παρέχει απα­σχόληση, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Σήμερα, λειτουργεί Πρότυπο Κέντρο Κοινω­νικής Απασχόλησης.

www.noesi.gr/pronoise/zoikaidimiourgia

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ιδρύθηκε το 1997, με έδρα το Ψυχικό Αττικής, από ομάδα γο­νέων που έχουν παιδιά με σύνδρομο Down. Είναι μη κερδοσκοπικό Σωμα­τείο που σκοπεύει στην υποστήριξη των ατόμων με σύνδρομο Down και των οικογενειών τους. To NOESI.gr επισκέφτηκε τον ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (σε συ­νάντηση του ΔΣ) στις 09/05/2014.

www.noesi.gr/pronoise/iliaktida

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος για το Παιδί και την Οικογένεια με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ιδρύθηκε το 2000, στη Νέα Σμύρνη Αττικής, ως μη κυβερνητική Οργάνω­ση (ΜΚΟ). Αρχι­κό όρα­μα του Συλλόγου απο­τέλεσε η δημιουργία Κέντρου για παιδιά με παραβατικ­ή συμπεριφορά και για μητέρες με ανάγκη υπο­στήριξης και η ίδρυ­ση Ξε­νώνα φιλοξενίας. Το 2010, το Κέντρο Φιλοξενίας Παι­διού με την επω­νυμία "Ηλιαχτίδα" ξεκίνησε τη λειτουργία του, με δυνα­τότητα φιλοξενί­ας 8 ατόμων, για τους ανήλικους ασθενείς και τους συνο­δούς τους.

www.noesi.gr/pronoise/iliachtida

ΘΕΟΤΟΚΟΣ ☼☼☼☼☼

① Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Αποκαταστασιακής Εκπαίδευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση με την επωνυμία "Θεοτόκος" ιδρύθηκε το 1963, ως ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικό, για παιδιά και νέους ηλικίας έως 25 ετών με νοητική υστέρη­ση και αναπτυ­ξιακές διαταραχές. Παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ειδική επαγγελ­ματική κα­τάρτιση, ένταξη στην απασχόληση. To NOESI.gr επισκέφτη­κε το ΘΕΟΤΟΚΟΣ το 2011.

www.noesi.gr/pronoise/theotokos

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ☼☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) ιδρύθηκε το 1967, ως Κοινωφελής Οργανισμός (ΝΠΙΔ). Ανα­πτύσσει προ­γράμματα και υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες με κινητική ανα­πηρία, πρόσφυγες, οικο­γένειες σε κρίση και ηλι­κιωμένους. Σήμε­ρα, το ΙΚΕ λειτουργεί το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παι­διών (Κ.Α.Σ.Π.) "Χατζηπατέρειο". Επο­πτεύεται και επιχο­ρηγείται από το Υπουρ­γείο Υγείας. To NOESI.gr επισκέφτηκε το ΙΚΕ το 2011.

www.noesi.gr/pronoise/ike

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΙΣΑΣ)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΙΣΑΣ) ιδρύθηκε το 2010, με έδρα τη Ν. Σμύρνη Αττικής, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την εκπαίδευση και θεραπεία παιδιών και εφήβων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ), μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, και άλλες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Αν και ιδρύθηκε πρόσφατα, στηρίζεται στην πολύχρονη εμπειρία των μελών του Δ.Σ. και των Συνεργατών του. To NOESI.gr επισκέφτηκε το ΙΚΕ το 2015.

www.noesi.gr/pronoise/isas

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΙΨΥΠΕ)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ­.Π.Ε.) είναι Μη κερ­δοσκοπικό Σωματείο, που έχει ιδρύσει Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφή­βους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση. Αντιμετω­πίζονται: συναισθηματι­κές διαταραχές, προβλή­ματα συμπερι­φοράς, ψυχι­κά σωματικά συμπτώματα, διαταραχές διατροφής, ομιλίας και λόγου, μα­θησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, σωματικές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

www.noesi.gr/pronoise/ipsype

ΙΛΙΑΧΤΙΔΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Δήμου Ιλίου με την επωνυμία "Ιλιαχτίδα" υπο­στηρίζεται από την "Έδρα". Παρέχει συνεδρίες ειδικών θερα­πειών άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές.

www.noesi.gr/pronoise/edra/iliaxtida

ΙΡΙΔΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Διημέρευσης και Απασχόλησης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες με την επωνυμία "Ίρι­δα" ιδρύθηκε από τον Πα­νελλήνιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρα­σης και Πρόσθετες Αναπηρίες με την επωνυμία "Αμυμώνη". Απευθύνε­ται σε άτομα ηλικίας 10 – 35 ετών. Οι εκπαι­δευόμενοι χωρίζο­νται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους και τις ανάγκες τους. Οι εκπαιδευόμε­νοι, εκτός από τις ομαδικές δραστηριότητες, ακο­λουθούν και εξατομικευ­μένα προ­γράμματα.

www.noesi.gr/pronoise/irida

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το "Καλειδοσκόπιο" ιδρύθηκε το 1995, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται­ρεία, με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επαγγελματική έντα­ξη ατόμων από ευπαθείς ομάδες. Το NOESI.gr επισκέφτηκε το "ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ" του 2011. Το 2015 το NOESI.gr έλαβε γραπτή ενημέρωση ότι το "ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ" ανέστειλε οριστικά τη λειτουργία του.

www.noesi.gr/pronoise/kaleidoskopio

ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Προσαρμογής ΑμεΑ με την επωνυμία "Κα­λός Σαμαρείτης" ιδρύθηκε από τον ομώνυμο Σύλλογο Γονέων και Κηδε­μόνων Σπαστικών Παιδιών. Ιδρύθηκε το 1978, από τον πρωτοπρεσβύτερο Δημή­τριο Νάτση και ομάδα γονέων με ανάπηρα παι­διά. Είναι αναγνωρι­σμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό Σωματείο. Περιθάλπει ΑμεΑ και των δύο φύ­λων εφ' όρου ζωής από τα Νότια Προάστια της Αττικής, που πάσχουν από βαριά εγκεφαλική παράλυ­ση, με απο­τέλεσμα νοητική υστέρηση και κι­νητικά προ­βλήματα.

www.noesi.gr/pronoise/kalossamaritis

ΚΕΑ ΑΜΕΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ει­δικές Ανάγκες (Κ.Ε­.Α. ΑμΕΑ) ιδρύθηκε το 1993, ως ΝΠΙΔ, φιλαν­θρωπικό μη κερδοσκοπι­κό Σω­ματείο, από γονείς ατόμων με νοη­τική υστέρηση, με σκοπό να παρέχει ειδι­κή αγωγή, ψυχο­κοινωνική στήριξη, κοινωνικοποίηση, ψυχα­γωγία, άθλη­ση, επαγγελματική κα­τάρτιση και αποκα­τάσταση σε άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω.

www.noesi.gr/pronoise/keaath

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ λειτουργεί υπό τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ζωγράφου (Δ.Ε.Α­.ΔΗ.Ζ). Απευθύνεται σε παι­διά και ενήλικες.

www.noesi.gr/pronoise/kdapamea-zografou

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης ΑμεΑ Δήμου Καισαριανής ιδρύθηκε το 1992, από τους Δ. Βύρωνα και Καισα­ριανής με την επιχο­ρήγηση του τότε Υπουργεί­ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω Ευρωπαϊκού Κοι­νωνικού Ταμείου. Η σημερινή μορφή του είναι Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία συμμετέχει ο Δή­μος Καισα­ριανής και ο Σύλλογος Γονέων "Ήλιος". Απευθύνεται σε όλα τα ΑμεΑ του Δήμου Καισαριανής. Εξυπηρετεί ΑμεΑ ηλικίας 8 – 50 ετών με νοη­τική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταρα­χές συμπερι­φοράς, αυτισμό ελαφράς μορφής.

www.noesi.gr/pronoise/ameakesar

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) είναι μία Μονάδα Ψυχοκοινωνι­κής Υποστήριξης και Απο­κατάστασης, που παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

www.noesi.gr/pronoise/epapsy/dcentre

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Αμαρουσί­ου ιδρύθηκε το 1997. Παρέχει συμβουλευτική και θεραπεία σε άτομα κάθε ηλικίας, καθώς και σε οικο­γένειες και ομάδες κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου.

www.noesi.gr/pronoise/kpsy-maroussi

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών ιδρύθηκε πριν είκοσι και πλέον χρόνια, ως Αστι­κή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα. Οι δραστη­ριότητές του επικεντρώνονται στη με­λέτη, διερεύνηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτε­ρα της δυσλεξίας.

www.noesi.gr/pronoise/kpm

ΚΗΜΑ 1 & 2 (ΕΨΥΜΕ)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Τα Κέντρα Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διατα­ραχές (Κ.Ημ.Α.) I & II αποτελούν Μονάδες της Εταιρείας Ψυ­χοκοινωνικών Μελε­τών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) που απευθύνονται σε άτομα με διάχυ­τη αναπτυξιακή διατα­ραχή (αυτισμό), που κατοι­κούν στον Πειραιά και όμορους Δήμους.

www.noesi.gr/pronoise/epsyme/kyma

ΚΙΒΩΤΟΣ (ΕΨΥΜΕ)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Μονάδα Θεραπείας, Αποκατάστασης και Πρόληψης της Εταιρείας Ψυχο­κοινωνικών Μελετών με την επωνυμία "Κιβωτός" της Εταιρείας Ψυχοκοινω­νικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την παροχή υπηρε­σιών πρόληψης και πρω­τοβάθμιας φροντίδας σε παι­διά και εφήβους που εμφανίζουν παροδικές ή μόνι­μες δυσκολίες, αναπτυξιακές υστερήσεις ή διατα­ραχές σε γνωστικό, νοητικό ή συ­ναισθηματικό επίπεδο, όπως επίσης και στις οικογένειές τους.

www.noesi.gr/pronoise/epsyme/kivotos

ΚΙΒΩΤΟΣ (Περιστέρι)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Κοινωνική Επιχείρηση Θεραπευτικών Συνεργατικών Μονάδων Ψυχιατρι­κού Νο­σοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) Δρομο­καϊτείου με την επωνυμία "Κιβω­τός" είναι ένα πρότυπο Εργαστήρι που συσκευάζει παραδοσιακά προϊόντα σε συσκευασία δώρου. Λειτουργεί ως Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορι­σμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) ή καλύτερα ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επι­χείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) όπως είναι σήμερα ο όρος.

www.noesi.gr/pronoise/koispe-kivotos

ΚΥΤΤΑΡΟ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Αποθεραπευμένων Νέων της "Φλόγας" με την επωνυμία "Κύτ­ταρο" δημιουργήθηκε από άτομα που ως παιδιά και έφηβοι είχαν καρκίνο, δίνοντας στον Σύλλογο το όνο­μα του κυττάρου που άλλαξε τότε την υγεία και τη ζωή τους. Στο­χεύει στην υποστήριξη όσων νο­σούν και έχουν νοσήσει από καρκίνο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Αποτελεί το Σύλ­λογο των απο­θεραπευμένων νέων του Συλλόγου "Φλόγα".

www.noesi.gr/pronoise/floga/kyttaro

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Ένωση με την επωνυμία "Μαζί για το Παιδί" πρόκειται για μία ομπρέλα δέκα κοινωφελών Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύ­θηκε το 1996 με σκοπό να ενώσει τις προσπάθειές τους για το παιδί σε ανάγκη.

www.noesi.gr/pronoise/mazigiatopaidi

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) για Προγράμματα Δημιουργι­κής Απα­σχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης για ΑμεΑ με την επωνυμία "Μαρα­θώνιοι Ορίζοντες" απευ­θύνεται σε νέους και παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών, με στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Έχει βασικό μέλημα την εκπαίδευση και την προσφορά, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Το NOESI.gr επισκέφτηκε το ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ το 2012.

www.noesi.gr/pronoise/m-orizontes

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ☼☼☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής με την επωνυμία "Μαργαρίτα" ιδρύθηκε το 1979, στη Ν. Πεντέλη Αττικής, με την πρωτοβου­λία μίας μη­τέρας παιδιού με σύνδρομο Down. Είναι ΝΠΙΔ ειδικώς αναγνωρι­σμένο ως φιλαν­θρωπικό Σωματείο. Εποπτεύε­ται από το Υπουργείο Υγείας και επιχορη­γείται από τη Περιφέρεια. Προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική άσκηση σε άτο­μα με μέση και ελαφρά νοη­τική καθυστέρη­ση. Η φοίτηση παρέχεται δωρεά­ν και ξεκινά από ηλικία 14 ετών. Είναι πι­στοποιημένο ως Εξειδι­κευμένο Κέντρο Επαγγελματι­κής Κατάρτι­σης και Απασχόλησης. Το NOESI.gr επισκέφτηκε το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ το 2014 (σε τακτική βάση).

www.noesi.gr/pronoise/eeamargarita

ΜΕΛΕΔΩΝΗ ☼☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρη­ση με την επω­νυμία "Μελεδώνη" ιδρύθηκε το 1997, με έδρα τη Αθήνα, ως Αστική μη Κερδοσκοπι­κή Εταιρεία (ΑΜΚΕ), με σκοπό να συνενώσει και να εκπροσω­πήσει τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άτομα με νοητική υστέρηση. Το NOESI.gr επισκέφτηκε τη ΜΕΛΕΔΩΝΗ το 2011.

www.noesi.gr/pronoise/meledoni

ΜΕΛΛΟΝ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα με την επωνυμία "Μέλλον" εί­ναι μη κερδοσκοπι­κός Ορ­γανισμός, που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που παρου­σιάζουν κάποιο σπάνιο μονογονιδιακό σύνδρομο. Σκοπεύει στην κοι­νωνική και οικονομική και κοινωνική στήριξη των οικογενειών, στην ενη­μέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Απώτερος στόχος του Συλ­λόγου είναι η δημιουργία πρότυπου Κέντρου.

www.noesi.gr/pronoise/mellon

ΜΕΡΙΜΝΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Εταιρεία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο με την επωνυμία "η Μέριμνα" ιδρύθη­κε το 1995, με έδρα το Χαλάν­δρι Αττικής, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), από έμπειρους επιστήμονες από τον χώρο της υγεί­ας και της εκπαίδευ­σης. Σκοπεύει στη φροντίδα παι­διών και εφήβων που αντιμετωπίζουν μία σο­βαρή αρ­ρώστια, θάνα­το ή κάποια κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή τους και να επηρε­άσει την πε­ραιτέρω εξέλιξή τους. Από το 2010, λειτουργεί την πρώτη στην Ελ­λάδα Υπηρεσία Παιδιατρι­κής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι. Όλες οι υπη­ρεσίες της "Μέριμνας" παρέχονται δωρεάν.

www.noesi.gr/pronoise/merimna

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το "Μουσικοκινητικό Εργαστήρι – Παιγνιοθήκη" για ΑμεΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα του Δήμου Αγίας Παρασκευ­ής. Στεγάζεται σε οίκημα που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος Κώτσης" και σκοπεύει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ΑμεΑ μέσα από δημιουργικές δράσεις και προγράμματα.

Δεν έχει ακόμη αναρτηθεί ιστοσελίδα στο www.noesi.gr

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΚΕΠΕΑ) ☼☼

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ (Κ.ΕΠ.Ε.Α.) με την επωνυμία "Ορίζο­ντες" ιδρύθηκε το 1998 στον Άγιο Δημή­τριο, με πρωτοβουλία γο­νέων ατόμων με αναπηρί­ες. Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδι­κώς αναγνω­ρισμένο ως φιλαν­θρωπικό σωμα­τείο. Απευθύνεται σε άτο­μα ηλικίας 15 – 35 ετών, με νοητική υστέρηση, ήπιες διαταραχές συμπεριφο­ράς, αυτισμό μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας.

www.noesi.gr/pronoise/orizontes

ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Μέριμνας και Εκπαίδευσης ΑμεΑ "Όσιος Γέρων Πορφύ­ριος" ιδρύ­θηκε το 2004, στην Αθήνα, ως φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό Σωμα­τείο για άτομα με ειδικές ανάγκες, από γονείς, κηδεμόνες και φί­λους ΑμεΑ. Απευθύνεται σε νέους ηλι­κίας 25 – 35 ετών με νοητική υστέρη­ση ή / και ήπια αυτι­στική συμ­πτωματολογία.

www.noesi.gr/pronoise/ogp

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

① Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ίδρυμα για το Παιδί με την επωνυμία "Παμμακάριστος" λειτουργεί από το 1953, στη Νέα Μάκρη. Είναι ΝΠΙΔ, φιλανθρω­πικού μη κερδο­σκοπικού χα­ρακτήρα. Δέχεται άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και κοινωνικά προβλήμα­τα, ημί­τροφα ή οικότρο­φα από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από όλη την Ελ­λάδα. Περιλαμβάνει Παιδικό Σταθμό, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Επαγγελματικά Εργαστήρια, Οικοτροφείο.

www.noesi.gr/pronoise/pammakaristos

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία με την επωνυμία "Παναγία Ευαγγελίστρια" ιδρύθηκε το 2010, με έδρα τη Δάφ­νη, από γονείς παιδιών ΑμεΑ. Σκοπός του Σωματείου είναι η μέριμνα, η προστασία, η πε­ρίθαλψη, η διαπαιδα­γώγηση, η ανάπτυξη δεξιοτή­των και η επαγγελματική κατάρ­τιση με απώτερο στόχο την αποκα­τάσταση και την κοι­νωνική προσαρμογή για άτο­μα με αναπηρία και κυρίως άτομα με νοητική υστέρηση, ηλικίας άνω των 18 ετών.

www.noesi.gr/pronoise/panagiaevangelistria

ΠΑΝΟΣ & ΧΡΥΣΗΙΔΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ιδρύθηκε το 2006 με έδρα το Π. Φάληρο, αρχικά ως Αστική Μη Κερδοσκο­πική Εταιρεία με την επωνυμία "Panos4Life", στη μνήμη του Πάνου Βαρ­δάκα, από στενούς φίλους και συγ­γενείς. Η σημερινή πλήρης επωνυμία εί­ναι "Πάνος και Χρυσηίδα – Βοή­θεια στα Παιδιά (Panos4Life)".

www.noesi.gr/pronoise/panos4life

ΠΑΣΚΑ 

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (Π.Α­.Σ.Κ.Α.) ιδρύθη­κε το 1987 και εδρεύει στο Εθνικό Ίδρυμα Απο­κατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α­.Α.), στον Ίλιον Αττικής. Οργανώνει αθλητικά προγράμματα και δίνει την ευ­καιρία στους αθλη­τές να συμμετέχουν σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και πα­γκόσμιους αγώνες για αθλητές με αναπηρία.

www.noesi.gr/pronoise/paska

ΠΕΓΚΑΠ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.Ν.Υ.) ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό τη στήριξη ατόμων άνω των 18 ετών με νοητικές αναπηρίες, στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της ψυχολογικής υποστήριξης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, και της κοινωνικής αποκατάστασης. Σήμερα, λειτουργεί 3 κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας, Κατάρτισης και Απασχόλησης, με διάφορα εργαστήρια, όπως ξυλοκατασκευής, κηπουρι­κής, χειροτεχνίας, κ.ά. (στην Άνοιξη, το Χαλάνδρι και τα Πατήσια,) τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν έως και 230 άτομα με νοητική υστέρηση.

www.noesi.gr/pronoise/pegkap

ΠΕΚ ΑΜΕΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Πειραϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ιδρύθηκε το 1993, στον Πειραιά, με πρωτοβουλία γονέων παιδιών με ανα­πηρία. Σκοπός του Κέντρου είναι η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτι­ση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την προστατευμένη απασχόλη­ση σε όσους δυσκολεύονται να βρουν εργα­σία στην ελεύθερη αγορά. Απευθύνεται σε νέους και νέες με νοητικά, αισθητηρ­ιακά, κι­νητικά κ.ά. προ­βλήματα άνω των 14 ετών.

www.noesi.gr/pronoise/pekamea

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 1

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο με την επωνυμία "Περιβολάκι 1" λειτουργεί από το 1983 στο Χα­λάνδρι, ως Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αυτισμό και ψύχωση. Κατά τη διάρκεια του 2012, το "Πε­ριβολάκι" αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προ­βλήματα, που έθεσαν σε κίνδυνο τη λειτουργία του. Διακοπή λειτουργίας δύο δομών του Ελληνικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας "Περιβολάκι ανακοίνωσε η Διοίκηση του φορέα.

www.noesi.gr/pronoise/perivolaki-i

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 2

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο με την επωνυμία "Περιβολάκι 2" λειτουργεί από το 2002 στο Χα­λάνδρι, ως Ολο­κληρωμένο Κέντρο Αντιμετώπισης Αυτισμού και Διάχυτων Διαταρα­χών της Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του 2012, το "Πε­ριβολάκι" αντιμετώπισε σοβαρά οι­κονομικά προβλήματα, που έθεσαν σε κίνδυνο τη λειτουργία του. Διακοπή λειτουργίας δύο δομών του Ελληνικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας "Περιβολάκι ανακοίνωσε η Διοίκηση του φορέα.

www.noesi.gr/pronoise/perivolaki-ii

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 3

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο με την επωνυμία "Περιβολάκι 3" λειτουργεί από το 2009 στην Παιανία Αττικής, ως Ολο­κληρωμένο Κέντρο Ψυχι­κής Υγείας Αντιμετώπισης Αυ­τισμού και Διάχυτων Δια­ταραχών της Ανάπτυξης. Είναι Κέντρο ολοήμε­ρης λειτουργίας και δέχε­ται παιδιά και εφή­βους σχολι­κής ηλικίας με αυτι­σμό ή ψύχωση, που παρα­κολουθούν ανεξάρτητα ή συν­δυαζόμενα με­ταξύ τους, δύο διαφορετικά κα­θημερινά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παι­διού.

www.noesi.gr/pronoise/perivolaki-iii

ΠΕΣΠΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων ιδρύθηκε, με έδρα την Αθήνα, ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με σκοπό να ανα­δείξει και να αναπτύξει πάνω σε κοινά θέματα των σπανίων παθήσεων, γενετικής προέλευσης ή μη, όλες τις δράσεις ενη­μέρωσης, έρευνας, συγκέντρωσης πληροφοριών αλληλοβοήθειας, στην Ελλάδα, όπως στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

www.noesi.gr/pronoise/pespa

ΠΕΤΑΓΜΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Προσώπων με Νοητι­κή Υστέρηση με την επωνυμία "Πέταγμα" οργα­νώνει διάφορα προγράμμα­τα, για άτομα με νοητική υστέρηση, με στόχο την εκπαίδευση στην αυτόνο­μη διαβίωση, και την κοινωνική ένταξη. Παράλληλα, οργανώνει προγράμ­ματα διακοπών (respite) από την οικογένεια με στόχο την οργάνωση ενός "εποικοδομητικού" δια­λείμματος για τους γονείς και τα παιδιά τους.

www.noesi.gr/pronoise/petagma

ΠΕΨΑΕΕ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνι­κή Αποκατάστα­ση και Επαγγελ­ματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε­.Ε.) είναι Επιστημο­νικό Σωματείο με σκοπό την ψυ­χοκοινωνική αποκατάσταση και την επαγ­γελματική ένταξη. Σήμερα λει­τουργεί Κέντρο Ημέρας για άτομα ηλικίας 18 – 48 ετών και Απογευματι­νή Λέσχη με προγράμματα ελεύθερου χρόνου, στην Αθήνα, ενώ πα­ράλληλα οργανώνει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και προ­ώθησης στην απασχόληση για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

www.noesi.gr/pronoise/pepsaee

ΠΙΣΤΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις με την επωνυμία "Πίστη" ιδρύθηκε το 1993 με έδρα στον Ζωγράφο Αττικής, από γονείς που βρέθηκαν στο Νο­σοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", εκ­φράζοντας την πίστη τους στη θετική έκβαση του αγώνα να κρατηθεί το όραμα του θριάμβου. Η "νεοπλασματι­κή νόσος" αντι­στοιχεί σε αυτό που ελάχιστοι από εμάς γνωρί­ζουν – ένα μεγάλο και οδυνηρό πρόβλη­μα, τον παιδικό καρκίνο.

www.noesi.gr/pronoise/pisti

ΠΝΟΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Συμβουλευτικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας με την επω­νυμία "Πνοή" υποστηρίζεται από την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "Έδρα" και παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά ηλικίας 4 – 15 ετών, με μα­θησιακές δυσκολίες. Λει­τουργούν δύο Ψυχο­παιδαγωγικά Κέντρα, στον Δήμο Περιστερίου και τον Δή­μο Βύρωνα.

www.noesi.gr/pronoise/edra/pnoi

ΠΟΛΙΧΝΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση για Άτομα με Προ­βλήματα Όρασης και Πρόσθετες Ειδικές Ανάγκες με την επωνυμία "Πολί­χνη" ιδρύθηκε το 1996, υπό την ευθύνη του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κη­δεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρα­σης και Πρόσθετες Ανα­πηρίες "Αμυμώνη". Στεγάζε­ται σε μο­νοκατοικία στο Χα­λάνδρι Αττικής.

www.noesi.gr/pronoise/polixni

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η "Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού" είναι Μονάδα Αποκατάστασης – Απο­θεραπείας – Ημερήσιας Νοσηλείας. Λειτουργεί από το 2005, στις Αχαρνές (Ολυμπιακό Χωριό), με σκοπό την αντιμετώπι­ση παθήσεων του μυοσκελε­τικού, νευρολογικές και ρευματολογικές παθήσεις, αθλητικές κακώσεις, παθήσεις του καρδιοανα­πνευτικού και αγγειοχειρουργ­ικές παθήσεις.

www.noesi.gr/pronoise/pox

ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

① Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης "Πόρτα Ανοιχτή" εγκαινιάστηκε το 2001 από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, που λει­τουργεί από το 1972 ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο με σκοπό την ανάπτυξη πρόνοιας για τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκατα­στάσεις στην Αργυρούπολη.

www.noesi.gr/pronoise/porta-anoixti

ΡΟΤΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Θεραπείας, Αποκατάστασης και Πρόληψης της Εταιρείας Ψυχο­κοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) με την επωνυμία "Ρότα" ιδρύθηκε στο Πέραμα Πειραιά, το 2002, στα πρότυπα της "Κιβωτού" με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και πρω­τοβάθμιας φροντίδας σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν παροδι­κές ή μονιμότερες δυ­σκολίες, αναπτυξιακές υστε­ρήσεις ή διαταραχές σε γνωστικό, νοητικό ή συναι­σθηματικό επίπεδο, όπως επί­σης και στις οικο­γένειές τους.

www.noesi.gr/pronoise/epsyme/rota

ΣΘΙΕ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (Σ.Θ.Ι.Ε.) ιδρύθηκε το 1992, ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο, εθελοντικού χα­ρακτήρα. Έχει αναγνωριστεί ως Αθλητικό Σωματείο. Η θεραπευτική ιππασία βασίζεται σε εναλλακτικά προ­γράμματα απο­κατάστασης, που χρησιμοποιούν το άλογο ως μέσο θε­ραπείας, βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με φυ­σική, νοητική και συναισθηματική υστέρηση.

www.noesi.gr/pronoise/triding

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το "Σικιαρίδειο" Ίδρυμα Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Κατάρτισης ιδρύθηκε το 1939 με δωρεά της οικογένειας του Βασιλείου Σικιαρίδη. Αρχι­κά, λειτούργησε ως ορφα­νοτροφείο και πρεβεντόριο. Από το 1971 λειτουρ­γεί ως κέντρο ανοικτής φροντίδας που προσφέρει κατάρτιση σε παιδιά και νέους, ηλικίας 5 – 21 ετών, με προβλήματα μάθησης. Είναι ΝΠΙΔ μη κερδο­σκοπικού χαρακτήρα. Επιδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και την Ευρω­παϊκή Ένωση. Διαθέτει ένα περιβάλλον έκτα­σης 18 στρεμμάτων, στο Μα­ρούσι Αττικής.

www.noesi.gr/pronoise/sikiarideio

ΣΟΨΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) ιδρύ­θηκε το 1993 ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο με μέλη του συγγενείς ατόμων με ψυχικά προβλή­ματα από όλη την Ελλάδα. Σκοπεύει στην ανταλλαγή εμπει­ριών μεταξύ οικο­γενειών, που αντιμετωπί­ζουν προβλήματα ψυχικής υγεί­ας, στην αλληλοϋπο­στήριξη και στην από κοινού υπεράσπιση των δι­καιωμάτων τους. Διοικείται από Δ.Σ., το έργο του οποίου, υποστηρίζει Επι­στημονική Επιτροπή.

www.noesi.gr/pronoise/sopsy

ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών στη Δυτική Αττική, με την επωνυμία "Στην Αυ­λή του Κόσμου" είναι μία Μονάδα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στη Χίο. Απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12 – 18 ετών με Διαταραχές Αυτιστι­κού Φάσματος (ΔΑΦ). Σκοπός του Κέντρου είναι η κοινωνική ένταξη και λει­τουργική αυτονόμηση των εφήβων με ΔΑΦ, η στήριξη των οικογενειών τους, η αγωγή της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας και καταπολέμη­σης του στίγματος καθώς και η δημιουργία δικτύ­ου εθελοντών.

www.noesi.gr/pronoise/stin-avli-tou-kosmou

ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Υπηρεσία Ειδικής Παιδαγωγικής με την επωνυμία "Στουπάθειο" αποτελεί υπη­ρεσία του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Παρέχει ειδική αγω­γή, προ-επαγγελματική εκπαίδευση και θεραπευτική στήριξη σε παι­διά και νέους ηλικίας 6 – 22 ετών με μέτρια νοητι­κή καθυστέρηση. Εδρεύει στο Χαλάνδρι. Το NOESI.gr επσικέφτηκε το ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ το 2011.

www.noesi.gr/pronoise/stoupatheio

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων – Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας ιδρύθηκε το 1991 ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο, με έδρα τη Σαλαμίνα και ακτίνα δράσης ολόκληρο το νησί (Σαλαμίνα) και τους όμορους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου, Δρα­πετσώνας, Μεγάρων. Σήμερα λειτουργεί Κέντρο Διη­μέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας.

www.noesi.gr/pronoise/kentroameasalaminas

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣκΠ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Σ.Α­.μ.Σ.Κ.Π.) ιδρύθηκε το 2007, ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, από τους ίδιους τους πάσχοντες από σκλήρυν­ση κατά πλάκας (ΣκΠ). Σκο­πεύει στην παροχή συμπαράστασης και βοήθειας προς τα άτομα με ΣκΠ και τις οικογένειές τους, την παροχή έγκυρης και έγκριτης ενη­μέρωσης προς όλους.

www.noesi.gr/pronoise/samskp

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕ­ΝΕΙΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας Δήμου Καλλιθέας είναι ένα πρόγραμμα, που υλοποιείται από τη Δημοτική Επιχείρη­ση Πολιτιστικής και Κοι­νωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΠΚΑ) Δήμου Καλλιθέας. Εξυπηρετεί παιδιά ηλικί­ας έως 18 ετών.

www.noesi.gr/pronoise/simvouleftikokentro-kallitheas

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Υποστήριξης ΑμεΑ Δήμου Αργυρούπολης με την επωνυμία "Συ­μπράττω" στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, για την υποστήριξη των ΑμεΑ, και την δημιουργία δομών που διευκολύνουν τα ΑμεΑ. Παράλληλα, στο­χεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντών, από επαγγελματίες μέλη του Συλλόγου, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τα ΑμεΑ.

www.noesi.gr/pronoise/symprattw

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών (ΣΠΠ) είναι ειδικώς αναγνωρισμένο ως φι­λανθρωπικό Σωματείο. Παρέχει από το 1973 περίθαλ­ψη, επαγγελμα­τική κατάρτι­ση, ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική ενσωμάτωση σε άτο­μα ηλικίας όλων των ηλι­κιών με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Διημέρευσης και Οικοτροφείο για ΑμεΑ.

www.noesi.gr/pronoise/spp

ΣΥΝΘΕΣΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης και Ψυχικής Ανάπτυξης με την επωνυμία "Σύν­θεση" είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα την Αθή­να, που σκοπεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας με όλες τις υπάρχου­σες επιστημονικές με­θόδους θεραπείας. Στο πλαίσιο λειτουργίας της "Σύν­θεσης" λειτουργεί Τμήμα Συμ­βουλευτικής Υποστήριξης και Τμήμα Ψυ­χοθεραπείας.

www.noesi.gr/pronoise/synthesi

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1946, λειτουργεί ως μη κερδο­σκοπικό Σωματείο, διοικείται από 11μελές Συμ­βούλιο. Σκο­πεύει στην κοι­νωνική προσαρ­μογή των τυφλών ατόμων, στη μείωση των συνεπειών της τύφλωσης και στην πε­ραιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων στα άτομα με προβλή­ματα όρασης, με στόχο την επαγγελ­ματική αποκατάσταση και την ισότιμη ένταξη στην κοινωνία.

www.noesi.gr/pronoise/faros

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Οι "Φίλοι της Μέριμνας" είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2002, με κύ­ριο σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη του κοι­νωνικού έργου της "Μέριμνας". Είναι ιδρυτι­κό μέλος της ομο­σπονδίας με τον τίτλο "Μαζί για το Παιδί", μία Ένωση φορέων που υποστηρί­ζουν παι­διά.

www.noesi.gr/pronoise/filoi-merimnas

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία "Φίλοι του Παιδιού", ιδρύθη­κε το 1987 με σκοπό τη γενικότερη οικονομική στήριξη οικογε­νειών με παι­διά, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ζουν σε προβληματική οικο­γένεια, φοι­τούν σε Ιδρύματα και Ειδικά Σχολεία. Το 1997, έγινε μέλος της Ένωσης "Μαζί για το Παιδί".

www.noesi.gr/pronoise/filoitoupaidiou

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση με την επω­νυμία "Φροντίδα" είναι φιλανθρωπικό Σωματείο για την πρόληψη, ενη­μέρωση και συ­μπαράστασης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down. Εδρεύει στη Νίκαια Αττικής.

www.noesi.gr/pronoise/frontida

ΧΑΡΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία "Χαρά" λειτουργεί από το 1983. Το 1986 μετά από δωρεά ιδιώτη δημιουργή­θηκε η ιδιόκτη­τη στέγη στην Παλλήνη Ατ­τικής. Σήμερα, λειτουργεί Οικοτροφείο με την επωνυμία "Χαρά", που παρέχει και υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας. Τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Οικοτροφείο έχουν με σοβαρά νοητικά (χαμη­λό δεί­κτη νοη­μοσύνης) και σωματικά προβλήματα και τους προσφέρεται εξειδικευμένη φρο­ντίδα εφ' όρου ζωής.

www.noesi.gr/pronoise/xara

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας "Χατζηκυριάκειο" ιδρύθηκε το 1898, από τον Ιω­άννη Χατζηκυριάκο και τη σύζυγό του Μα­ριγώ, με σκοπό την περί­θαλψη ορφα­νών και απόρων κοριτσιών. Σήμερα, φιλοξενεί κορίτσια ηλικίας 6 – 18 ετών, προερ­χόμενα από οικογένειες με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Δε λαμ­βάνει καμιά κρατική επιχορήγηση. Εδρεύει στον Πειραιά.

www.noesi.gr/pronoise/xatzikiriakeio

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (Κ.Α.Σ.Π.) ιδρύθηκε το 1975. Με δω­ρεά της οικογένειας Ι. Κ. Χατζηπατέρα, το Κέντρο απέκτησε νέες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής και έκτοτε ονομάζεται "Χατζηπα­τέρειο". Εξυπηρετεί περί­που 100 παιδιά ετησί­ως, ηλικίας έως 14 ετών από την Αττική και την περι­φέρεια, με στόχο την αντι­μετώπιση των κινητικών, νοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών τους.

www.noesi.gr/pronoise/xatzipatereio

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr ηλεκτρονικά από τη σελίδα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 2114087123.
Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;