ΕΡΜΗΣ

Το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυμία "Ερμής" ιδρύθηκε το 1988. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρω­πικό Σω­ματείο.

Υπηρεσίες

❸ Κέντρο Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης: Λογο­θεραπεία, φυσικοθεραπεία, χαλάρωση, ειδική αγωγή, εργοθερα­πεία, κυκλοφο­ριακή αγωγή, κολύμβηση, στίβος, θεατρι­κή έκφραση, δημιουργική απα­σχόληση, ψυχαγωγία, οργάνωση διακοπών.

❸ Κέντρο Ημέρας: Απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει το εκπαι­δευτικό τους πρόγραμμα, δεν εργάζο­νται και έχουν ανάγκη ένα Κέντρο που θα τους βοηθή­σει να διατη­ρήσουν και να ανα­πτύξουν τις ικανότητές τους.

❸ Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ): Απευθύνε­ται σε νέους με Νοητι­κή Καθυστέρηση, ηλικίας 16 ετών και άνω και στο­χεύει στην προώθησή τους στην αγορά ερ­γασίας. Εί­ναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και διαθέτει εργα­στήρια επαγγελ­ματικής κα­τάρτισης: α) Εργασιών Γραφείου, β) Κη­πευτικής, γ) Κηροπλαστικής, δ) Πα­ρασκευής Ειδών Δώρου, ε) Σίτι­σης.

❹ Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης και Θεραπείας μέσω της Τέχνης: Απευθύνεται σε νέους και εφήβους και έχει χαρακτήρα δη­μιουργικό και θεραπευτικό.

❺ Ξενώνας Αυτόνομης Διαβίωσης: Στεγάζεται και λειτουργεί σε κτίρια ειδικά διαμορφωμένα και στοχεύει στην εκπαίδευση των ατόμων με ανα­πηρία να μάθουν να ζουν μακριά από το γονεϊκό πε­ριβάλλον, να συμ­βιώνουν και να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους.

❻ Κέντρο Έρευνας, Πληροφόρησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ­ΠΕΠ) GALAXY: Αποτελεί ένα Κέντρο Έρευνας με σκοπό να δημιουργεί δεδο­μένα και νέες ευ­καιρίες για την υποστή­ριξη, την ενδυνάμω­ση και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ. Δρα­στηριοποιείται στους τομείς: α) Πληρο­φόρηση – Μηχα­νοργάνωση, β) Έρευνα – Τεκμηρίωση, γ) Επαγγελματικός Προσανα­τολισμός, δ) Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προ­γραμμάτων.

❻ Πολυδιάστατη Υπηρεσία Συνοδείας (ΠΟΛ.Υ.Σ.) "Ίρις": Λειτουργεί από το 1994 και απευθύ­νεται σε ενήλικα άτομα με Νοητική Καθυστέρηση αλλά και σε άλ­λες αποκλει­σμένες ομάδες πληθυσμού. Εστιάζει στις ανάγκες για γενική υποστή­ριξη, αυτόνομη διαβίωση, επαγγελματι­κή απασχόληση, ελεύθερο χρόνο, γενικό προσανατολισμό.

❻ Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματι­κής Κατάρτισης: Απευθύνεται σε εργα­ζόμενους και ανέργους ενήλικες. Πα­ρέχει κατάρτιση στα θεματικά πεδία: α) Υγεία – Πρόνοια, β) Παιδαγω­γική, γ) Πληροφορική. Βασίζεται στις αρχές εκ­παίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερα στη βιω­ματική μάθηση.

Επικοινωνία

Πρώην Αμερικανική Βάση
Κτίριο 269 
167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τηλ.: 2109631086, 2109647577

Fax: 2109623538

E-mail: ermis@ath.forthnet.gr

Ιστοσελίδα: www.amea.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.