Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ (ΚΑΣΠ)

Λογότυπο.Το Κέντρο με την αρχική επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (Κ.Α.Σ.Π.) ιδρύθηκε το 1975. Με δω­ρεά της οικογένειας Ι. Κ. Χατζηπατέρα, το Κέντρο απέκτησε νέες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής και έκτοτε ονομάζεται "Χατζηπα­τέρειο". Σήμερα, η νέα πλήρης επωνυμία είναι Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.) του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.). Εξυπηρετεί περίπου 100 παιδιά ετησί­ως, ηλικίας έως 14 ετών από την Αττική και την Περιφέρεια, με στόχο την αντιμετώπιση των κινητικών, νοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών τους. 

Νέα — Ανακοινώσεις

► Θέση Εργοθεραπευτή.

Το «ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ» Κ.Α.Σ.Π. δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Εργοθεραπευτή / -τριας με πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση: Να διαθέτει εμπειρία σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και νευροεξελικτικές διαταραχές. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

► Η "Τράπεζα Ειδικών Βοηθημάτων" λειτουργεί το Χατζηπατέρειο από το 2012, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή! 

Η λειτουργία της Τράπεζας Ειδικών Βοηθημάτων έχει δανειστικό χαρακτήρα και στηρίζει θεραπευτικά με την παροχή ειδικών βοηθημάτων, παιδιά των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν την δυνατότητα ή δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, ώστε να προμηθευτούν βοηθήματα που είναι απαραίτητα για την ορθή αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών τους. Εάν έχετε κάποια προσφορά για την Τράπεζα, που μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλους συνανθρώπους μας, επικοινωνήστε με το "Χατζηπατέρειο" (δείτε στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Υπηρεσίες — Προγράμματα

❸ Προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης:

 • Ημερήσιο πρόγραμμα: Λειτουργεί καθημερινά για παιδιά ηλικί­ας 2 – 9 ετών.
 • Πρόγραμμα εξωτερικών θεραπειών: Δέχεται βρέφη και παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών που δεν μπορούν να εξυπη­ρετηθούν στο Ημερήσιο Πρόγραμμα (Δείτε επίσης παρα­πάνω).
 • Εργαστήρι Ανάλυσης Βάδισης: Διαθέτει σύγχρονο εξοπλι­σμό και καταρτισμένο προσωπικό με σκοπό την καταγραφή κινήσεων, μυϊκής δραστηριότητας και δυνάμεων που το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να ξεχωρίσει. Με τον τρόπο αυτό συλλέγονται πολύτι­μες πληροφορίες που βοηθούν στην θεραπευτική διαχείριση ασθενών με κινητικά προβλήματα.
 • Πρόγραμμα περιοδικής παρακολούθησης: Εξυπηρετεί παι­διά από την περιφέρεια μέχρι 14 ετών. Διαρκεί 2 εβδο­μάδες και πα­ρέχεται περιοδικά (3-4 φορές ετησίως). Περι­λαμβάνει αξιολόγησ­η, θεραπεία και εκπαίδευση γονέων.

❺ Ξενώνας: Φιλοξενεί τα παιδιά και τους συνοδούς τους από την περι­φέρεια, το χρονικό διάστημα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιοδι­κής παρακολούθησης.

❻ "ΤηλεΚΑΣΠ": Λειτουργεί από το 2003. Εξυπηρετεί παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιο­χές, χωρίς πρόσβαση σε εξειδικευ­μένα Κέντρα και υπηρεσίες. Μέσω ηλεκτρονικού υπολογι­στή επι­τυγχάνεται επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό ώστε τα παι­διά και οι οικο­γένειές τους να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου.

❻ Επιμόρφωση και εκπαίδευση: Για το προσωπικό του ΚΑΣΠ, τους σπουδαστές των ΤΕΙ και πολλούς επισκέπτες, με επίκεντρο τα παι­διά με εγκεφαλική παράλυση. Το "Χατζηπατέρειο" αποτελεί υπηρεσία του κοινωφελούς οργανισμού με τον τί­τλο "Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας" που ιδρύθη­κε το 1967 με σκοπό την ανάπτυ­ξη προ­γραμμάτων για ευπαθείς ομάδες του πλη­θυσμού. Στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ει­δικό Παιδαγωγό, Φυσικοθεραπευτή, Εργο­θεραπευτή, Λο­γοθεραπευτή, Ψυχο­λόγο, Ια­τρό.

Λίγα λόγια για το "Εργαστήρι Βάδισης"

Η ανάλυση βάδισης μπορεί να βοηθήσει τους θεράποντες ιατρούς / ερευνητές με την εκτίμηση και/ή διαχείριση προβλη­μάτων στις εξής περιπτώσεις:

 • Εγκεφαλική παράλυση. 
 • Δισχιδής ράχη. 
 • Μυϊκή δυστροφία. 
 • Κάκωση περιφερικών νεύρων. 
 • Κάκωση νωτιαίου μυελού. 
 • Εγκεφαλικό. 
 • Κακώσεις άκρων / ακρωτηριασμοί. 
 • Αρθρίτιδα / τραυματισμοί.

Συνολικά, η εξέταση χωρίζεται σε 2 σκέλη. Στην συλλογή των δεδομένων και στην επε­ξεργασία – παραγωγή έκθεσης αποτελε­σμάτων. Η συλλογή των δεδομένων είναι μία δια­δικασία που μπορεί να διαρκέσει από 2,5 μέχρι και 4 ώρες ανάλογα με το περι­στατικό, ενώ η επεξεργασία διαρκεί πο­λύ περισσότερο (ανάλυση δεδομένων – αξιολόγηση από τον γιατρό – δημιουρ­γία έκθεσης αποτελε­σμάτων).

► Δείτε ακόμη την παρουσίαση για το "ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" στη σελ. noesi.gr/pronoise/ike

Επικοινωνία — Πληροφορίες

Ηροδότου 1 (πάροδος Λεωφ. Ηρακλείου 427)
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2018) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Σχόλια

Μετά το Χατζηπατέρειο... Πού??

Εικόνα Gili-gili

Βρίσκομαι σε απομακρυσμένη περιοχή και συνεργαζόμουν με το Χατζηπατέρειο, μέσω ΤηλεΚασπ για τις θεραπείες του παιδιού. Έκλεισε τα 14 του χρόνια και πρέπει να βρεθεί καποιο ίδρυμα για μεγαλύτερα παιδιά. Γνωρίζετε κάποιο Κέντρο που θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο, μέσω υπολογιστή, να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες??

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.