Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΕΛΕΘΙΠ

Η Ελληνική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας (ΕΛ.Ε.Θ.ΙΠ.) είναι μη κερδο­σκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Ιπποθερα­πείας, Εκ­παιδευτικής θεραπευτικής Ιππασίας καθώς και Αθλητικής Ιππασί­ας σε παι­διά και ενήλικες με ιδιαιτερότητες. Συνεργάζεται με τρεις ιππικούς ομίλους στην περιοχή της Αττικής (Μαρούσι, Κορωπί και Μα­ραθώνα). To NOESI.gr επισκέφτηκε την ΕΛΕΘΙΠ αρχικά το 2011 και ξανά το 2014 στο Μαρούσι και το 2015 στο Κορωπί.

Υπηρεσίες

❸ Ιπποθεραπεία (Θεραπευτική Ιππασία): Ειδική εκπαίδευση με μέσο θεραπείας το άλογο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω καθώς και σε ενήλικες. Οι εκπαιδευτές είναι εξειδικευ­μένοι στο έργο τους και τα άλογα εκπαιδευμένα. Οι συνεδρίες είναι ατομικές και ομαδικές. 

❹ Αθλητισμός: Ιππικοί αγώνες για άτομα με αναπηρία. Οι αθλητές της ΕΛΕΘΙΠ συμμετέχουν σε αγώνες, που συνδιοργα­νώνονται με την υποστήριξη της Ελληνι­κής Ομοσπονδίας Ιππασίας. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 9 επίσημες αγωνιστικές διοργανώσεις όπου οι αθλητές μπορούν να πάρουν μέρος, χω­ρίς καμία απολύτως οικονομική επι­βάρυνση.

Γνωρίζετε για τη θεραπευ­τική ιππασία;

Το άλογο μεταδίδει 110 κινήσεις ανά λε­πτό στο σώμα του αναβάτη του ενώ ταυ­τόχρονα γίνεται συν-θεραπευτής στο έρ­γο των ειδι­κών. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αφο­ρούν τη βελτίωση ελέγχου κεφαλής και κορ­μού, την ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου, την οριοθέτηση και την αύξηση της συ­γκέντρωσης, τη βελτίω­ση του συντονισμού, την ενθάρρυνση του λόγου και της επικοι­νωνίας καθώς και την κοινωνικοποίηση.

Η συμβολή του αλόγου ως θε­ραπευτικό μέσο έχει στόχο την ανάπτυξη ικανοτή­των από το παιδί, οι οποί­ες στη συ­νέχεια εξελίσσο­νται σε δεξιότητες, διευ­κολύνοντας την καθημε­ρινότητά του και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του. Η θε­ραπευτική ιππα­σία μπορεί να βοηθή­σει άτομα με ΔΕΠΥ, κινητική ανωριμότη­τα, αυτι­σμό, νοητική υστέρηση, εγκεφα­λική πα­ράλυση, άλλες διαταραχές της ανάπτυξης (σύνδρομα) κ.ά..

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr παρουσίασε την Ελληνική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας (ΕΛ.Ε.Θ.ΙΠ.) το 2011. Σήμερα, ωστόσο, δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του Κέντρου και, για τον λόγο αυτό, έχουμε αφαιρέσει την αναλυτική παρουσίαση σε αυτή την ιστοσελίδα.


  • Εάν χρειάζεστε την αναλυτική παρουσίαση που δημοσιεύτηκε αρχικά για τον Φορέα αυτόν στο www.noesi.gr, μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών. Η ειδική αυτή έκδοση (PDF) διανέμεται δωρεάν από το NOESI.gr μέσω της ιστοσελίδας www.noesi.gr/book/welfare/order.
     
  • Εάν θέλετε να δείτε τη λίστα με όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε όλους τους τομείς (ιδιωτικό, δημόσιο, ΜΚΟ), επισκεφτείτε την κεντρική ιστοσελίδα του Οδηγού υπηρεσιών στη διεύθυνση www.noesi/book/welfare.

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.